Litteraturliste

Dansk

Bang Henriksen, Preben og Stephan Muurholm: Erhvervslejeretten, 1997 – Nyt Juridisk Forlag

Basse, Ellen Margrethe (red.): Miljøretten 1, 2. udg., 2006 – Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Basse, Ellen Margrethe (red.): Miljøretten 2, 2. udg., 2006 – Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Basse, Ellen Margrethe (red.): Miljøretten 6, 2008 – Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Birk, Martin, Claus Rohde og Marianne Kjær Stolt: Lejeloven med kommentarer, 2015 – Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Blume, Peter: Retssystemet og juridisk metode, 3. udg., 2016 – Jurist og Økonomforbundets Forlag

Borup, Mads, Per Dannemand, Birgitte Gregersen og Anne Nygaard Tanner: Ny energi og innovation i Danmark, 2009 – Jurist og Økonomforbundets Forlag

Daniel, Bugge Thorbjørn, Michael Steinicke, Thomas Elholm og Peter Starup: Grundlæggende EU-ret, 2. udg., 2011 – Jurist og Økonomforbundets Forlag

Dons, Marianne og Jesper Bang: Omkostningsbestemt Leje, 3. udg., 1997 – GadJura

Edlund, Hans Henrik: Vedligeholdelse af udlejningsejendomme – skatteretlige aspekter, 1993 – Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Ehlers, Knud og Arne Blom: Kommentarer til lejelovene, 1976, Bind 1 og Bind 2 – Nyt Nordisk Forlag

Evald, Jens: Juridisk metode, teori og videnskab, 2016 – Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Evald, Jens og Sten Schaumburg-Müller: Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, 2004 – Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Eyben, Bo von: Forældelse efter forældelsesloven 2007, 2012 – Karnov Group

Festskrift til Dansk selskab for Boligret: Vedligeholdelse og forbedring, 1996 – GadJura

Festskrift til Dansk Selskab for Boligret: Aftaler om brugsret til boliger og lokaler, 2016 – Karnov Group

Festskrift til Dansk Selskab for Boligret: Lejefastsættelse og lejeregulering, 2011 – Thomson Reuters

Gangsted-Rasmussen, Niels og Jeppe Wedel Nielsen: Erhvervslejemål, 8. udg., 2015 – Karnov Group

Gesner, Niels: Erhvervslejeret, 2. udg., 1993 – Erhvervsforlaget

Grubbe, Niels og Hans Henrik Edlund: Boliglejeret, 2. udg. 2015 – Forlaget Thomson

Houlind, Birthe m.fl.: Håndbog om almene boliger, 3. udg., 2016 – KAB

Husen, Anne Louise: Boliglovene, 5. udg., 2012 – Forlagene Idag & Nordan

Side 281

Husen, Pernille Lind, Mogens Dürr, Katja Paludan, Anne Louise Husen og Susanne Roug Kirchhoff.: Administration af boliglejemål, 2017 – Ejendomsforeningen Danmark

Høilund, Børge: Beboerdemokrati uden grænser, 2. udg., 2000 – KAB

Hørlyck, Erik: Syn og skøn, 5. udg., 2015 – Jurist og Økonomforbundets Forlag

Juul-Sandberg, Jakob: Det lejedes værdi, 3. udg., 2014 – Forlaget Thomson

Juul-Sandberg, Jakob, Martin Birk og Marianne Kjær Stolt: Kommenteret Lov om leje af almene boliger, 2008, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Jørgensen, Stig: Ret og Samfund, 1970 – Berlingske Leksikon

Kallehauge, H. og Arne Blom: Kommentarer til lejelovene, 1980, Bind 1 og Bind 2 – Nyt Nordisk Forlag

Kallehauge, H. og Arne Blom, Kommentarer til lejelovene, Tillæg 1984 – Nyt Nordisk Forlag

Karnov særtryk Leje- og boliglove, 2016 – Karnov Group

Koester, Veit: International miljøret, 2016 – Jurist og Økonomforbundets Forlag

Krag Jespersen, Halfdan: Lejeret 1, 1989 – Jurist og Økonomforbundet

Krag Jespersen, Halfdan: Lejeret 2, 1989 – Jurist og Økonomforbundet

Lauridsen, Preben Stuer: Om ret og retsvidenskab, 1992 – Gyldendal

Laursen, Karin: Erhvervslejeret, 2003 – Ejendomsforeningen Danmark, Schultz Information

Laursen, Karin, Katja Paludan og Lars Langkjær: Erhvervslejeloven med kommentarer, 2014 – Karnov Group

Laursen, Karin, Kristin Jonasson og Andreas Antoniades: Erhvervslejeret, 2. udg., 2013- Ejendomsforeningen Danmark og J.H. Schultz Information

Lunøe, Ib: Lejeloven, 1958- Schultz

Moe, Mogens og Jacob Brandt: Miljøret, 8. udg., 2015 – Karnov Group

Mortensen, Peter: Landbrugsforpagtning, 1999, GadJura

Ross, Alf: Om ret og retfærdighed, 1953 – Nyt nordisk forlag Arnold Busck

Talus, Kim: Introduction to EU Energy Law, 2016 – Oxford University Press

Thrane, Pernille og Henrik Qwist: Almenboligloven med kommentarer, 2016 – Karnov Group

Wegener, Morten: Juridisk metode, 3. rev. udg., 2000 – Jurist og Økonomforbundet

International

Curtin, Joseph (red.): EU Energy Law, vol. VII: Energy Efficiency in the European Union, 2014

Roggenkamp, Martha M., Catherine Redgwell, Anita Rønne og Iñigo Del Guayo: Energy Law in Europe, 3rd ed., 2016, Oxford University Press

Watchmann, Paul Q (red.) Climate change: A guide to Carbon law and Practice, 2008, Globe Business Publishing

Werring, Luc (red.) EU Energy Law, volumen III: EU environmental law – Energy Efficiency and Renewable Energy Sources, 2006, Clays & Casteels

Artikler

Andersen, Hans Skifter: »Private udlejningsboligers rolle på boligmarkedet – En registeranalyse« i SBi 2007:13

Bang Henriksen, Preben i Advokaten 20/1990

Bisgaard, Otto: i Fuldmægtigen, 1985, s. 78-80

Bisgaard, Otto: »Afskaf boligretterne«, U 2007 B 17

Side 282

Brigsted, Johs: »Finansiering af brandsikringsudgifter. En imødegåelse af kritikken« i U 1977 B 7

Dürr, Mogens i Huset 2008/4, s. 27

Edlund, Hans Henrik: »Beboerdemokrati og fordeling af beslutningskompetence i almene boligorganisationer « i T:BB 2006.213

Elmer, Helle Ina: »Forbedringsarbejder i den almene sektor – en kritisk gennemgang af regelsættet og praksis« i T:BB 2000.361

Frederiksen, Keld: »Bevar boligretterne!« i U 2007 B 92

Gangsted-Rasmussen, Ole: »Vedrørende syn og skøn i lejevurderingssager« i U 1970 B 57

Grubbe, Niels: »Varsling af lejeforhøjelse – formkrav og ugyldighed« i U 1989 B 305

Grubbe, Birgitte: »Omkostningsbestemt leje«, Juristen og Økonomen, 1976, s. 130-144

Hede, Anders »Hvorfor har politikerne ikke lyttet til økonomernes råd om huslejeliberalisering?« i Samfundsøkonomen, nr. 4, oktober 2006

Henriksen, Preben Bang: »Lejefastsættelsen efter erhvervslejeloven« i U 2000 B 110

Høeg, Poul: »Kommentarer til danske Højesteretsdomme afsagt i tiden oktober-december 1973« i U 1974 B 167

Jensen, Ole Michael: »Incitamenter og virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger« i SBi 2013:15

Jespersen, Halfdan Krag: »Et tilfælde af urigtige lovgivningsforudsætninger « i U 1976B.244

Jespersen, Halfdan Krag: »Den ny lejelovgivning. Information og vurdering«, Juristen og Økonomen, 1979, s. 349-389

Jespersen, Halfdan Krag: »Sammenligningslejemål i lejeværdisager (Beboelseslejemål og erhvervslejemål)« i T:BB 2001.523

Jonasson, Kristin: »Grønne lejekontrakter i Danmark?« i Huset Jura 6/2008, s. 6-8

Juul-Sandberg, Jakob: »Lovreguleringen af aftaler om huslejens størrelse i beboelseslejemål – et kludetæppe«, Juridiske emner ved Syddansk Universitet, 2007, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 68-96

Juul-Sandberg, Jakob i »Lægdommere – Boligrettens legitimitet?« i Juridiske emner ved Syddansk Universitet, red. Hans Viggo Godsk Pedersen, 2013, s. 251-276

Juul-Sandberg, Jakob: »Ret til prøvelse af lejens størrelse – særligt efter manglende iagttagelse af en indsigelsesfrist« i T:BB 2009.609

Juul-Sandberg, Jakob: »Anvendelsen af Boligreguleringslovens § 5, stk. 2, – en kommentar til U 2016.2446 H (T:BB 2016.646)« i T:BB 2016.600

Lund, Timmy i Huset Jura 2007/7, s. 1

Nielsen, Gorm Toftegaard: »Forbedringer i udlejningsejendomme« i U 1983 B 173

Nielsen, Kim og Juul-Sandberg, Jakob: »Anvendelse af boligreguleringslovens § 5, stk. 9, om »mere byrdefulde vilkår« som grundlag for censur af lejeaftaler« i T:BB 2016.227

Rammeskow Bang-Pedersen, Ulrik: »Afskaf boligretterne II« i U 2007 B 152

Spleth, Poul: »Den „øgede brugsværdi” « i U 1963 B 1

Thomsen, Kirsten Engelund, Henrik N. Knudsen, Lone H. Mortensen, Søren Aggerholm, Ole Michael Jensen og Kim Wittchen: »Task Force. Netværk for energirenovering – Indsamling og præsentation af eksisterende kerneviden om energirenovering af eksisterende bygninger«, SBi 2012:09

Wittchen, Kim B.: »Dansk bygningers energibehov i 2050« i SBi 2010.56

Wittchen, Kim B., Kragh, Jesper and Aggerholm, Soren: Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering frem til 2050, SBi 2014:01, Aalborg Universitet, 2014.

Side 283

Betænkninger mv.

Betænkning afgivet af Indenrigsministeriets huslejeudvalg af 1934

»Dansk Energipolitik«, Handelsministeriet, 1976

»Energiforbrug i udlejningsejendomme«, Boligministeriet, 1980

Anden litteratur

»26 forslag til fremme af energibesparelser i boliger«, Det Økologiske Råd, 2007

»Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter«, Bygningsstyrelsen, 2013

»Byggesektorens udspil til: Energieffektivisering af bygningsbestanden«, Statens Byggeforskningsinstitut, 2004

»Energirenovering for lejere. Undersøgelse af lejernes holdninger og adfærd i relation til energirenovering af private lejeboliger«, Bygherreforeningen/Rambøll Management, 2012

»Grøn Byfornyelse. Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme«, CONCITO, 2011

Grundejernes Investeringsfond årsberetning 2007

Grundejernes Investeringsfond årsberetning 2016

Hansen, Vibeke Kjærbye: »Har energimærkningsordningen nogen effekt?«, AKF working paper 2008 (17)

Jensen, Jesper Ole Jensen m.fl.: »Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme«, Statens Byggeforskningsinstitut, 2008

Jensen, Ole Michael: »Barrierer for realisering af energibesparelser i bygninger«, Statens Byggeforskningsinstitut, 2004

Jensen, Ole Michael: »Virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger«, Statens Byggeforskningsinstitut, 2009

Landsbyggefondens årsberetning 2007

Troelsgaard, Martin: »Energioptimering i privat boligudlejning – en hvidbog et overblik over eksisterende viden og væsentligste studier«, 2013

Skak, Morten, Hans Skifer Andersen: »Privat boligudlejning: Motiver, strategi og økonomi«, Statens Byggeforskningsinstitut, 2008

Wittchen, Kim: »Vurdering af potentialet for varmebesparelser i det eksisterende byggeri«, Statens Byggeforskningsinstitut, 2004.

Wittchen, Kim: »Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri«, Statens Byggeforskningsinstitut, 2009

Side 284