Lynoversigt over afgiftssatser

i Tinglysningsafgiftsloven (4. udg.)
Gratis adgang

Lynoversigt over afgiftssatser

Rettighed, der anmeldes til tinglysning AfgiftssatserTinglysningsafgiftsloven
Adkomstdokument – se ejerskifte
Adresseændring
– med identitetsskifte (uden for ejerskifte)1.660 kr./ 1.640 kr.§ 7, jf. § 5, stk. 4, 2. pkt., og § 5 a
– uden identitetsskifte se dog også meddelelser0§ 7, stk. 3
Afgiftsgrundlag – se ejerskifte eller pant
Aflysning0§ 8, stk. 2, nr. 1
Afløsningspantebrev – se pant
Afrunding – se oprunding
Aftægt – byrde – pantstiftende1.660 kr. 1.640 kr. + 1, 5 %§ 7, stk. 1 5 a, stk. 1
AMBA – se selskaber m.v.
Anmeldelse om opdeling – se ejerlejligheder
Annullation – se retsanmærkninger
Arealoverførsel – se matrikulære ændringer
Arrest – se retspant
Arvinger og legatar – se skifte
Arveudlægsskøde – se skifte
Auktionsskøde – se ejerskifte
Beslaglæggelse – se retspant
Betinget skøde – se ejerskifte
Bilbogen – se ejendomsforbehold og pant
Bobestyrer – se meddelelse
Bodelingsoverenskomst1.660 kr.§ 10, stk. 1, nr. 1
Brugeligt pant – se meddelelse
Brugsrettigheder – se byrde
Byggelån – se pant
Bygning på lejet grund – se ejerskifte og pant
Byrde – hvis servitutstiftende – hvis pantstiftende1.660 kr. 1.640 kr. § 7, jf. § 9 § 7, jf. 5 a, jf. § 9
Debitorskifte 1.660 kr./1.640 kr.§ 7, jf. § 5, stk. 4, 2. pkt., og 5 a, stk. 6, sidste pkt.
Deklaration – se byrde
Dom – aflysninger ved mortifikationsdom – hævd på f.eks. færdselsret – på ejendomsret – se ejendomsdom0 1.660 kr.§ 8, stk. 2, nr. 1 § 7, stk. 1
Dødsbo – se ejerskifte – notering v/bobestyrer – se meddelelse
Ejendomsdom1.660 kr.§ 7, stk. 1
Ejendomsforbehold1.660 kr. + 1,5 %§ 6
Ejerlejligheder
– ejerskifte1.660 kr. + 0,6 %§ 4, stk. 1
– anmeldelse om opdeling af ejerlejligheder0§ 1 modsætningsvis
– førstegangsoverdragelse af visse ejerlejligheder0 yderligere afgiftloven ophævet
– vedtægter1.660 kr.§ 7, stk. 1
– vedtægtsændringer1.660 kr.§ 7, stk. 1, jf. stk. 3
Ejerpantebrev – se pant
Ejerskifte af fast ejendom, se også matrikulære ændringer og skifte Afgiftsgrundlaget er det samlede nominelle vederlag, som hovedregel indtil 1. januar 2022, minimum ejendomsværdien – auktionsskøde – byrde, betinget skøde – endelig indførsel/endelig lysning efter frist1.660 kr. + 0,6 % 1.660 kr. + 0,6 % 0§ 4, stk. 1 § 4, stk. 1 § 8, stk. 2, nr. 3
– gaveskøde, almindelig1.660 kr. + 0,6 %§ 4, stk. 1
– gaveskøde, visse trossamfund og foreninger1.660 kr.§ 10, stk. 2
– mageskifte, hver ejendom1.660 kr. + 0,6 %§ 4, stk. 1
– skøde, betinget1.660 kr. + 0,6 %§ 4, stk. 1
– skøde, endeligt1.660 kr. + 0,6 %§ 4, stk. 1
– skøde, endeligt, hvis lyst betinget skøde0§ 8, stk. 2, nr. 3
Ekspropriation adkomstændring, hver ejendom – foreløbig1.660 kr. + 0,6 %§ 4, stk. 1
– endelig lysning efter betinget lysning0§ 8, stk. 2, nr. 3
– endelig lysning efter lysning med frist0§ 8, stk. 2, nr. 3
rådighedsindskrænkning, uanset antal ejendomme – forudsat samme parter1.660 kr. § 7, stk. 1, jf. stk. 2, jf. § 9, stk. 1
Endelig lysning, efter betinget lysning0§ 8, stk. 2, nr. 3
Fast ejendom – se ejerskifte
Fission, adkomstændring ved1.660 kr.§ 6 a
Fogedudlægsskøde – se ejerskifte
Fonde – se selskaber m.v.
Foreninger med begrænset hæftelse eller vekslende medlemstal – se selskaber m.v.
Forhøjelse – se pant
Forpagtningskontrakt – se byrde
Forkøbsret1.660 kr.§ 7, stk. 1
Fribolig – se aftægt
Fristforlængelse0§ 8, stk. 2, nr. 3
Fusion, adkomstændring ved0praksis
Fuldmagt0
Færdselsret – se byrde
Førstegangsoverdragelser, visse ejerlejligheder – se ejerlejligheder
Gaveskøder – visse trossamfund og visse foreninger1.660 kr.§ 10, stk. 2
Gaveskøder – testamente – visse trossamfund og visse foreninger1.660 kr.§ 10, stk. 3
Goodwill – se løsøre
Gældsovertagelse1.660 kr.§ 8, stk. 1, nr. 8
Hjemfaldspligt – byrde. Individuel – spørg kommunen
Hævd – sedom
Høstpantebrev1.660 kr.§ 7, jf. § 5, stk. 7
Ihændehaverdokument – se pant
Immaterielle rettigheder – se pant i løsøre
Inddragelse af yderligere pant – se pant
Indeksregulering – se pant
Indskud – se omdannelse eller tilførsel
Interessentskaber – flerhed af interessenter uden hensyn til andel1.660 kr. + 0,6 %§ 4, stk. 1
– notering af eneinteressent som ejer i forbindelse med ophør0§ 1 modsætningsvis
– kan som hovedregel ikke være modtagende selskab i relation til § 6 a1.660 kr. + 0,6 %§ 4, stk. 1
Jordfordeling – se matrikulære ændringer
Jordrente, aflysning af0§ 8, stk. 2, nr. 1
Kommanditselskab – uden hensyn til andel1.660 kr. + 0,6 %§ 4, stk. 1
– notering af kommanditisten som ejer i forbindelse med ophør0§ 1 modsætningsvis
– kan som hovedregel ikke være modtagende selskab i relation til § 6 a1.660 kr. + 0,6 %§ 4, stk. 1
Konkurs – se meddelelse
Kreditorskifte§ 8, stk. 1, nr. 8
Køberet1.660 kr.§ 7, stk. 1
Købsaftale – hvis alene lyses som byrde – hvis tinglyses som ejerskiftedokument i byrderubrik1.660 kr. 1.660 kr. + 0,6 %§ 7, stk. 1 § 4, stk. 1
Legatar – se arving
Lejekontrakt1.660 kr.§ 7, stk. 1
Lokalplaner – sebyrde
Løsøre, erhvervsmæssigt, ombytning af pant (inddragelse af nyt og/eller samtidig relaksering af gammelt) – se i øvrigt ejendomsforbehold og pant3.320 kr.§ 5, stk. 3, jf. § 7
Låneombytning, realkredit – se pant
Mageskifte – se ejerskifte
Matrikulære ændringer arealoverførsel – meddelelser fra matrikelmyndigheden0
– uden skøde0§ 1 modsætningsvis
– med skøde1.660 kr. + 0,6 %§ 1 modsætningsvis
– servitutflytning0§ 4, stk. 1
jordfordeling
– uden foreløbig kendelse (adkomst)1.660 kr. + 0,6 %§ 4, stk. 1
– med foreløbig kendelse (adkomst som byrde)1.660 kr. + 0,6 %§ 4, stk. 1
– endelig indførelse, hvis afgift betalt ved tinglysning af foreløbig kendelse som byrde0§ 8, stk. 2, nr. 3
sammenlægning meddelelser fra matrikelmyndigheden – evt. servitutflytning 0§ 1 modsætningsvis
udstykning meddelelser fra matrikelmyndigheden – servitutflytning – se også ejerlejligheder0 0§ 1 modsætningsvis
Meddelelser – om beslaglæggelse0§ 8, stk. 1, nr. 2
– om bobestyrer0§ 8, stk. 1, nr. 2
– om brugelig pant0§ 8, stk. 1, nr. 2
– om fratagelse af handleevne0§ 8, stk. 1, nr. 2
– om beslaglæggelse/konfiskation0§ 8, stk. 1, nr. 6
– om konkurs0§ 8, stk. 1, nr. 2
– om tvangsauktion efter tinglysningslovens § 13
Moderation – se rykningspåtegning
Mortifikation, aflysning§ 7, stk. 3, 2. pkt.§ 8, stk. 2, nr. 1
Navneændring, uden for ejerskifte – uden identitetsskifte§ 7, stk. 3
– med identitetsskifte§ 7, stk. 3, 2. pkt.§ 7, stk. 1
Nedlysning0§ 8, stk. 3, nr. 1
Ny pantsætning – se pant
Ombytning af lån – se pant – af den pantsatte genstand – se pant – om bytning af erhvervsmæssigt løsøre – se løsøre
Omdannelse – til selskab af personligt ejet virksomhed efter VOL1.660 kr.§ 6 a
– mellem selskaber1.660 kr.§ 6 a
– fra A/S til ApS eller omvendt0Praksis
Opdeling i ejerlejligheder – se ejerlejligheder
Opfinderret – se pant i immaterielle rettigheder
Ophavsret – se pant i immaterielle rettigheder
OprundingTil beløb deleligt med hundrede§ 2, stk. 1
Opskrivningsklausul – se pant
Overdragelse – se ejerskifte
Pant i fast ejendom, løsøre eller immaterielle rettigheder. Afgiftsgrundlaget er det beløb, der sikres eller vil blive sikret ved pantet. Ethvert dokument, der lyses pantstiftende, herunder realkreditpant, sælgerpant, ejerpant eller skadesløspant.1.660 kr./1.640 kr. + 1,5 %§ 5, stk. 1, og 5 a, stk. 1
– aflysning§ 8, stk. 3. nr. 1
– forhøjelser 0 kr.§ 5, stk. 4, 5 a, stk. 6
– forhøjelser 1.660 kr./1.640 kr. + 1,5 % af forhøjelsen§ 5, stk. 4, og 5 a, stk. 6
– forhøjelser af værdistemplede pantebreve1.660 kr. /1.640. kr. + 1,5 % af forhøjelsen§ 32, stk. 3
– gældsovertagelse/debitorskifte§ 7, stk. 1, jf. § 5 og 5 a
– inddragelse, ombytning af pant1.660 kr. /1.640 kr.§ 5 og § 5 a
– opskrivningsklausul1.660 kr./1.640 kr. + 1,5 %§ 5 og 5 a, jf. § 7, stk. 3
– navneændring uden identitetsskifte0§ 5 og 5 a § 7, stk. 3
– navneændring med identitetsskifte1.660 kr./1.640 kr.§ 7, stk. 3
– nedlysning0§ 8, stk. 3, nr. 1
– relaksation1.660 kr./1.640 kr.§ 5 og § 5 a
– respekt/rykning/moderation1.660 kr./1.640 kr.§ 5 og 5 a, jf. § 7
– retspant0/eller afgift§ 5 og § 5 a. Retspant ikke undtaget i § 5 a
– transport/kreditorskifte – løsøre0§ 8, stk. 1, nr. 7
– transport/kreditorskifte – fast ejendom1.640 kr.§ 5 a, stk. 7
– ændring af rente/afdrag – fast ejendom1.640 kr.§ 5 a, stk. 7
Patentret – se pant i immaterielle rettigheder
Pristalsregulering – se pant/indeksregulering
Privat skifte – seejerskifte
Relaksation 1.660 kr./1.640 kr.§ 5, stk. 4, § 5 a, stk. 7, jf. § 7
Respektpåtegning1.660 kr./1.640 kr.§ 5, stk. 4, § 5 a, stk. 7, jf. § 7
Retsanmærkninger0§ 8, stk. 3, nr. 2
Retspant0/afgift§ 5, stk. 1, 1. pkt., og 5 a, hvor retspant ikke er gentaget
Rykningspåtegning1.660 kr./1.640 kr.§ 5, stk. 4, § 5 a, stk. 7, jf. § 7
Rådighedsindskrænkning – sebyrde
Sammenlægning – sematrikulære ændringer0§ 1 modsætningsvis
Sammensmeltning – se fusion
Selskaber m.v. Adkomstændring ved – fusion, fission, omdannelse (mellem selskaber) og tilførsel (gren)Se bemærkninger til § 6 a § 6 a
Servitut – se byrde
Sikkerhedsdokumenter – se pant
Skadesløsbrev – se pant
Skifte
– arveudlægsskøde 1.660 kr. + 0,6 %§ 4, stk. 1
– arveudlægsskøde som adkomst for ægtefælle1.660 kr.§ 10, stk. 1, nr. 2
– gaveskøde eller arveudlægsskøde, visse trossamfund og foreninger1.660 kr.§ 10, stk. 2
– skifteretsattest som legitimation eller adkomst for boet0, når led i videreoverdragelse til ikke-arving§ 8, stk. 1, nr. 3
– skifteretsattest som legitimation eller adkomst for boet1.660 kr., når ikke led i videreoverdragelse§ 7
– skifteretsattest som adkomst for arving/ arvinger, der videresælger ejendommen ved samtidig tinglysning0§ 8, stk. 1, nr. 3
– skifteretsattest som adkomst for arving/arvinger, der beholder ejendommen1.660 kr. + 0,6 %§ 4, stk. 1
– skifteretsattest som adkomst for ægtefælle1.660 kr. § 10, stk. 1, nr. 2
Skifteretsattest – se skifte
Skøde – se ejerskifte
Spaltning – se fission
Sælgerpantebreve – se pant
Særeje – se ægtepagt
Tilbagekøbsret – se byrde
Tilførsel (gren) mellem selskaber1.660 kr.§ 6 a
Transport – se ejerskifte og pant
Tvangsauktion – se ejerskifte og meddelelse
Udlæg – se retspant
Udpantning – se retspant
Udslettelse – efter tinglysningslovens § 20 – efter retsplejelovens § 5810 0§ 8, stk. 3, nr. 1 § 8, stk. 3, nr. 4
Udstykning – se matrikulære ændringer0§ 1
Udvidelse af pant – se pant
Umyndighed – se meddelelser
Uskiftet bo – se skifte
Varemærker – se pant i immaterielle rettigheder
Vedtægter – se ejerlejligheder
Vielsesattest – se notering0§ 1 modsætningsvis
Virksomhedspant (betingelser) Værgemål – se meddelelser1.660 kr.§ 5, stk. 3 og 5
Ægtepagter
– lyses i personbogen1.660 kr.§ 7
– orienterende notering på fast ejendom0§ 1
– ejerskifte1.660 kr. + 0,6 %§ 4, stk. 1

Side 243Side 242