Litteratur

i Psykiatriret (2. udg.)
Free access

Litteratur

§ 71-tilsynet i 50 år,Folketinget 2003.

Adolphsen, Caroline og Helle Bødker Madsen: »Aktindsigt i mindreåriges patientjournaler«, Juristen 2010, s. 129-135.

Adolphsen, Caroline: Mindreåriges retsstilling i relation til behandling, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2013.

Adolphsen, Caroline og Nicolaj Sivan Holst: »Forældres magtanvendelse over for børn«, Ugeskrift for Retsvæsen 2015B, s. 125-135.

Ahsan, Mohammad: Offentlighedsloven med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014.

Askjær, Kristina Spove, Peter Jakobsen og Niels Hjortnæs: Erstatning inden for sundhedsvæsenet: kommentarer til kapitel 3-6 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, 2. udg., KarnovGroup, 2017.

Birkeland, Søren: »Iværksættelse af psykiatrisk tvangsfiksering: lovgivning og retspraksis«, Juristen 2015, s. 205-212.

Birkeland, Søren: »Tortkrav efter uretmæssig psykiatritvang«, Ugeskrift for Retsvæsen 2017 B, s. 251-257.

Borum, O.A.: Personretten,4. opl., G.E.C.Gad, 1963.

Christensen, Jens Peter, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen: Grundloven med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2015.

Christensen, Jens Peter, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen: Dansk Statsret, 2. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016.

Christoffersen, Jonas: »Det offentliges kompensationsansvar for krænkelser af internationale menneskerettigheder (II)«, Ugeskrift for Retsvæsen 2016B, s. 232-236.

Ersbøll, Eva, Lars Adam Rehof og Niels Mikkelsen: »Udviklingen i den internationale menneskeretsbeskyttelse i 1987-88«, Ugeskrift for Retsvæsen 1989B, s. 177-191.

Fenger, Niels: Forvaltningsloven med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2013.

Gammeltoft-Hansen, Hans: »§ 71-tilsynet og Ombudsmanden«, i § 71-tilsynet i 50 år, Folketinget, 2003, s. 41-65.

Garde, Jens og Michael Hansen Jensen: »Nogle bemærkninger om frihedsberøvelse af selvmordstruede«, i Jens Hartig Danielsen (red.), i Max Sørensen 100 år, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2013, s. 425-434.

Greve, Vagn, Poul Dahl Jensen og Gorm Toftegaard Nielsen: Kommenteret straffelov. Almindelig del, 10. omarb. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2013.

Hartlev, Mette, Ulla Hybel og Peter Bak Mortensen: Sundhed og Jura. Sundhedsretlige perspektiver på sundhedsvæsen, sundhedspersoner og patientrettigheder, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2013.

Side 259

Henrichsen, Carsten: »Afgørelsesbegrebet i forvaltningsretten«, i Jens Chr. Bülow et al. (red.), Forvaltningsloven 25 år, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012.

Jensen, Poul Dahl og Jørgen Paulsen: Tvang i psykiatrien. Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien: med kommentarer,Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1991.

Kristensen, Kent: Sundhedsjura: patienters retsstilling, sundhedspersoners ansvar, myndigheders tilsyn, 5. udg., Gads Forlag, 2014.

Lorenzen, Peer et al.: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention: med kommentarer, 3. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011.

Madsen, Helle Bødker: »Frihedsberøvelse af mindreårige«, Juristen 1988, s. 83-92.

Madsen, Helle Bødker: Privatisering og patientrettigheder, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010.

Madsen, Helle Bødker: »Forvaltningslovens afgørelsesbegreb – beslutninger i tilknytning til patientbehandling«, Ugeskrift for Retsvæsen 2011B, s. 125-128.

Madsen, Helle Bødker: »Hjemmelskravet-magtanvendelse over for patienter uden samtykkekompetence«, i Jens Hartig Danielsen (red.), Max Sørensen 100 år, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2013, s. 559-580.

Madsen, Helle Bødker: Sundhedsret,3. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014.

Madsen, Helle Bødker: »Mindreåriges retsstilling efter psykiatriloven«, Ugeskrift for Retsvæsen 2015B, s. 283-288.

Mchangama, Jacob: »Tålt ophold: (u)berettiget frihedsberøvelse eller indgreb i bevægelsesfriheden?«, Ugeskrift for Retsvæsen 2009B, s. 23-31.

Mikkelsen, Maja Frydendahl: »Straffelovens § 16«, Retsvidenskabeligt Tidsskrift 2012, afhandling 5.

Oppedal, Mons: Akutthjemlene i barnevernsloven, Gyldendal akademisk, 2008.

Revsbech, Karsten: Forvaltningspersonalet,3. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012.

Revsbech, Karsten, Carl Aage Nørgaard og Jens Garde: Forvaltningsret. Sagsbehandling, 7. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014.

Revsbech, Karsten et al.: Forvaltningsret. Almindelige emner, 6. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016.

Svane, Oskar Bondo: »Omkring Højesteretsdommen angaaende Tilbageholdelse af ufarlige Sindssyge«, Ugeskrift for Retsvæsen 1926B, s. 256-266.

Svendsen, Mathias Rose: »Forfatningsretlige begrænsninger i adgangen til at overlade myndighedsudøvelse til private«, Ugeskrift for Retsvæsen 2015B, s. 191-199.

Sønderskov, Michéle L. og Peter Hallas: »The use of »brutacaine« in children emergency in departments in Denmark« (Poster Presentation), Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine.

Thomsen, Hans B., Pernille Christensen og Lise Brandi-Hansen: Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010.

Zahle, Henrik: »Indlæggelse eller frihedsberøvelse – frivillighed eller tvang«, Ugeskrift for Retsvæsen 1997B, s. 179-182.

Zahle, Henrik (red.): Danmarks Riges Grundlov: med kommentarer,2. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006.

Østenstad, Bjørn Henning: Heimelsspørsmål i behandling og omsorg overfor psykisk utviklingshemma og aldersdemente: rettslege og etiske problemstillingar ved bruk av tvang og inngrep utan gyldig samtykke,Universitetet i Bergen, 2009.

Side 260

Betænkninger

Betænkning nr. 1068/1986: Principbetænkning om tvang i psykiatrien.

Betænkning nr. 1109/1987: Afsluttende udtalelse vedrørende udformningen af en ny lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.

Side 261