Bilag 3. Pressenævnets standardiserede retningslinjer – Når klager får medhold

i Medieansvarsloven (1. udg.)
Free access

Bilag 3. Pressenævnets standardiserede retningslinjer – Når klager får medhold

Uddrag fra Pressenævnets årsberetning 2015, s. 23-28:

1.1. Offentliggørelse af fældende kendelser

Nævnet har efter overvejelser i en arbejdsgruppe i 2015 udarbejdet standardiserede retningslinjer for, hvordan nævnets kritik kan forventes offentliggjort, hvis der er tale om en fældende kendelse, og nævnet pålægger mediet at offentliggøre kendelsen efter § 49 i medieansvarsloven.

Arbejdet skal ses i lyset af et ønske om standardiserede arbejdsgange, der sikrer, at ens forhold behandles ens.

Pressenævnets sager indeholder i dag klager over forskellige platforme f.eks. samtidig offentliggørelse i papirudgaver, tv/radio og på hjemmesider modsat tidligere, hvor en klage typisk indeholdt en klage over ét medie, en omtale i én avis eller ét tv-medie. I dag spredes historier hurtigt med omtale i både tv, radio, web og på sociale medier.

Retningslinjerne er inddelt i fire grupperinger:

  1. 1 tv-udsendelser
  2. 2 radioudsendelser
  3. 3 skrevne medier
  4. 4 digitale medier

For hvert af de fire punkter er endvidere fastsat retningslinjer for såkaldte »standard tilfælde« og retningslinjer for mere krænkende forhold »særlige tilfælde«. Sidstnævnte kan eksempelvis være omtale i artikelserier, forsidehistorier, tilfælde med alvorlig kritik fra Pressenævnet mv.

Side 481

Herunder fremgår det, hvordan medier som udgangspunkt skal offentliggøre kendelser:

TVNyhedsudsendelser –standard»Offentliggørelse af nævnets kendelse skal ske snarest i en tilsvarende udsendelse på samme tidspunkt som den kritiserede udsendelse og bringes i løbet af nyhedsudsendelsen i følgende udformning:
  
 Studieværten siger henvendt til kameraet:
 »Pressenævnet har udtalt kritik af et indslag, som vi bragte i xx måned/den dato.måned.20xx«.
 Speaken fortsætter med [Pressenævnets beskrivelse af, hvad det kritiserede indslag handler om, og hvad der er klaget over].
 Speaken billeddækkes af relevante stillbilleder eller levende billeder fra det kritiserede indslag, idet billederne dog ikke må indebære en krænkelse af klager.
  
 Indslaget slutter med, at studieværten henvendt til kameraet siger:
 »Pressenævnet kritiserer (mediets navn) for [Pressenævnets tekst vedrørende kritikken].
 Hele Pressenævnets kendelse kan ses på Pressenævnets hjemmeside, www.pressenaevnet.dk«.
  
  
Nyhedsudsendelser –særlige tilfælde, herunder: – alvorlig kritikkritik af udsendelsesrække, hvor forholdet er særlig skadeligt for klagerVed alvorlig kritik af en nyhedsudsendelse kan nævnet yderligere pålægge mediet at bringe oplysningen om, at Pressenævnet har udtalt kritik, som en teaser/præsentation i indledningen af nyhedsudsendelsen på samme måde, som mediet præsenterer andre indslag, der kommer senere i udsendelsen. Yderligere kan nævnet ved alvorlig kritik bestemme, at indslaget om Pressenævnets kritik skal bringes på et bestemt tidspunkt i udsendelsen (f.eks. inden for de første 10 minutter eller i den første halvdel af udsendelsen), ligesom nævnet kan give pålæg om, hvilke billeder der skal anvendes under oplæsningen af nævnets kendelse.
  
  
Værtsbårne magasinprogrammer – dvs. programmer i en serie – standard»Offentliggørelse af nævnets kendelse skal ske snarest i en tilsvarende udsendelse på samme tidspunkt som den kritiserede udsendelse og bringes som indledning til udsendelsen i følgende udformning:«
 Studieværten siger henvendt til kameraet: »Inden vi går i gang med [det annoncerede program], har Pressenævnet pålagt os at bringe en kritik af et tidligere program. Det drejer sig om [mediets udsendelse [f.eks. Kontant] i xx måned/den dato.måned.20xx]«.
  
 Speaken fortsætter med [Pressenævnets beskrivelse af, hvad det kritiserede indslag handler om, og hvad der er klaget over]. Denne del af speaken dækkes af stillbilleder eller levende billeder fra den kritiserede udsendelse, idet billederne dog ikke må indebære en krænkelse af klager.
  
 Indslaget slutter med, at studieværten henvendt til kameraet siger: »Pressenævnet kritiserer (udsendelsens navn) for [Pressenævnets tekst vedrørende kritikken]. Hele Pressenævnets kendelse kan ses på Pressenævnets hjemmeside, www.pressenaevnet.dk«.
 Den sidste sætning understøttes af en grafik med Pressenævnets webadresse.
  
  
Værtsbårne magasinprogrammer – dvs. programmer i en serie– særlige tilfælde, herunder: – alvorlig kritik – kritik af udsendelsesrække, hvor forholdet er særlig skadeligt for klagerVed alvorlig kritik af en magasinudsendelse kan nævnet yderligere give pålæg om, hvilke billeder der skal anvendes under oplæsningen af nævnets kendelse.
  
  
Enkeltstående tv-udsendelser– standard»Offentliggørelse af nævnets kendelse skal ske snarest på et tidspunkt tæt på samme tidspunkt som den kritiserede udsendelse og bringes i følgende udformning: En speaker oplyser til et stillbillede af Pressenævnets logo: »Pressenævnet har udtalt kritik af [mediets udsendelse om [xxx] i xx måned/den dato.måned.20xx]«.
  
 Billedet skifter til stillbilleder eller levende billeder fra den kritiserede udsendelse, der hjælper seerne med at identificere, hvad det er for en udsendelse, der kritiseres, hvad der klages over, og hvori Pressenævnets kritik består, idet billederne dog ikke må indebære en krænkelse af klager. Herunder oplæses [Pressenævnets beskrivelse af, hvad det kritiserede indslag handler om, og hvad der er klaget over].
  
 Indslaget slutter med oplæsning af »[Pressenævnets tekst vedrørende kritikken]« til et billede af Pressenævnets logo, idet der samtidig vises en rulletekst med kritikken. Herefter oplyser speakeren: »Hele Pressenævnets kendelse kan ses på Pressenævnets hjemmeside, www.pressenaevnet.dk«. Den sidste sætning understøttes af en grafik med Pressenævnets webadresse.
  
  
Enkeltstående tv-udsendelser– særlige tilfælde, herunder: – alvorlig kritik – kritik af udsendelsesrække, hvor forholdet er særlig skadeligt for klagerVed alvorlig kritik kan nævnet yderligere give pålæg om, hvilke billeder der skal anvendes under oplæsningen af nævnets kendelse.
  
  
ALLE tv-udsendelser»Er udsendelsen fortsat tilgængelig via en internetside eller lignende, skal det beskrevne indslag om offentliggørelse af nævnets kendelse [vises/læses op] som en indledning til den pågældende udsendelse. Endvidere skal der ved udsendelsen være et link med teksten »Pressenævnet har udtalt kritik af udsendelsen« til nævnets kendelse.«
  
  
RADIORadioudsendelser– standard»Offentliggørelse af nævnets kendelse skal ske snarest i en tilsvarende udsendelse på samme tidspunkt [i tilknytning til en nyhedsudsendelse på samme tidspunkt] som den kritiserede udsendelse og bringes i følgende udformning: Speakeren oplyser: »Pressenævnet har udtalt kritik af [mediets nyhedsudsendelse/udsendelse den xx.xx.20xx]« Herefter oplæser speakeren følgende om nævnets kendelse: »[Nævnets tekst vedrørende kendelsen]« Endvidere oplyser speakeren: »Hele Pressenævnets kendelse kan ses på Pressenævnets hjemmeside, www.pressenaevnet.dk
  
  
Radioudsendelser – særlige tilfælde, herunder: – alvorlig kritik – kritik af udsendelsesrække, hvor forholdet er særlig skadeligt for klagerVed alvorlig kritik af en radioudsendelse kan nævnet yderligere pålægge mediet at bringe oplysningen om, at Pressenævnet har udtalt kritik, på et bestemt tidspunkt i sendefladen.
  
  
ALLE radio-udsendelser»Er udsendelsen fortsat tilgængelig via en internetside eller lignende, skal det beskrevne indslag om offentliggørelse af nævnets kendelse [læses op] som en indledning til den pågældende udsendelse. Endvidere skal der ved udsendelsen (om muligt) være et link med teksten: »Pressenævnet har udtalt kritik af udsendelsen« til nævnets kendelse.«
  
  
TRYKTE MEDIERTrykte medier– standard»Offentliggørelse af nævnets kendelse skal ske snarest i den første eller en af de første udgaver, der offentliggøres efter nævnets kendelse. Offentliggørelse skal ske på det sted i mediet, hvor mediet har oplyst at ville offentliggøre kritik fra Pressenævnet (i mediets rettelsesspalte). Har mediet ikke en fast rettelsesspalte, skal offentliggørelse ske på det sted i mediet, der svarer til placeringen af den kritiserede artikel. Skrifttype og layout bør svare til den opsætning, der i øvrigt anvendes i mediet.«
  
  
Trykte medier – særlige tilfælde, herunder: – alvorlig kritik – kritik af artikelserier, hvor forholdet er særlig skadeligt for klagerNævnet afgør ved en konkret vurdering, hvilke særlige pålæg der skal gives med hensyn til offentliggørelse, idet følgende kan overvejes: Pålæg om offentliggørelse, der fremhæver nævnets kritik på en mere iøjnefaldende måde end ved den sædvanlige offentliggørelse i rettelsesspalten eller på en tilsvarende plads i bladet som den oprindelige artikel.
  
 Pålæg om forsidehenvisning med oplysning om at nævnet har udtalt kritik og med henvisning til nærmere omtale eventuelt et nærmere angivet sted inde i bladet, hvis offentliggørelse i rettelsesrubrik eller på det sted i bladet, hvor den oprindelige artikel blev bragt, ikke i tilstrækkelig grad understreger sagens alvor. Pålæg om skrifttype og layout, billedillustration og placering på forsiden eller en nærmere angivet side (f.eks. i højre hjørne øverst f.eks. svarende til en oprindelig kritiseret forsidehenvisning). Billedillustration bør kun anvendes, hvor det med sikkerhed ikke vil indebære en yderligere krænkelse af klager, men er egnet til at forbedre formidlingen af nævnets afgørelse.
  
  
DIGITALE MEDIERDigitale medier – standardOffentliggørelse af nævnets kendelse skal ske snarest på de af mediets platforme, hvor den påklagede artikel har været bragt. Offentliggørelse skal ske som en selvstændig artikel, der prioriteres, f.eks. med placering på en forside i mindst et døgn efter kritikkens offentliggørelse. Endvidere skal denne artikel være offentligt tilgængelig som en selvstændig artikel i overensstemmelse med prioriteringen af den påklagede artikel, og i en periode svarende til den periode, hvor den påklagede artikel har været tilgængelig.
 Endelig skal der oprettes et link med teksten »Pressenævnet har udtalt kritik af artiklen« til nævnets kendelse ved starten af brødteksten i den påklagede artikel, hvis den fortsat er tilgængelig på hjemmesiden og ikke er ændret på de punkter, hvor nævnet har udtalt kritik.
  
 Skrifttype og layout bør svare til den opsætning, der i øvrigt anvendes af mediet.« For så vidt angår de særlige tilfælde – dvs. hvor nævnet udtaler alvorlig kritik, hvor der er tale om artikelserier, eller hvor forholdet må anses som særligt skadeligt for klageren – må det bero på en konkret vurdering, hvilke særlige pålæg der skal gives med hensyn til offentliggørelse af nævnets kendelse.
  
  
Digitale medier – særlige tilfælde, herunder: – alvorlig kritik – kritik af artikelserier, hvor forholdet er særlig skadeligt for klagerNævnet afgør ved en konkret vurdering, hvilke særlige pålæg der skal gives med hensyn til offentliggørelse, idet følgende kan overvejes: Pålæg om offentliggørelse i en prioriteret artikel i nyhedsstrømmen, f.eks. på en forside, i en længere periode end et døgn. Pålæg om indsættelse af en mere udførlig tekst om kritikken i tilknytning til artiklen.
  
  
Sociale medier, f.eks. Facebook»Offentliggørelse af nævnets kendelse skal (endvidere) ske snarest på mediets side på Facebook med et layout og en skrifttype, der svarer til den opsætning, der i øvrigt anvendes af mediet. Offentliggørelsen skal ske således, at kendelsen er umiddelbart synlig på Facebook i en periode på mindst et døgn. [Der skal endvidere være et link fra den offentliggjorte kritik på Facebook til den offentliggjorte kritik på nævnets hjemmeside.]«

Side 487

Medieansvarsloven (1. udg.)

med kommentarer