Stikordsregister

A

A Market for Corporate Control 68, 75, 111

A- og B-aktier 204, 405

A/S Københavns Lufthavne 121, 131

A/S Storebæltsforbindelsen 121

absorption 610

acontoudlodning 599, 601

administrerende direktør 281, 323, 328, 506

afgift 92, 93, 468, 538

afstemning 324, 372, 373, 405, 412, 413

afstemningsmetoder 413

afstemningstemaet 413

aftalekoncerner 550, 558, 565

aftaler om bonus m.v. 623, 646

agentomkostninger 67, 77, 401

agenturer 140

aktieafgift 647

aktiebogen 78, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 397, 408

aktiebogsfører 206, 208

aktiebreve 201, 202, 220, 604

aktiecertifikatsystem 208, 218

aktieemissioner 232, 288

aktiehandel 636

aktieklasser 111, 147, 154, 204, 240, 241, 385, 406, 432, 440, 638, 641, 642

aktiesplit 72, 203

aktionær- eller anpartshaveroverenskomster 171, 173

aktionærernes ansvar 442

aktionærernes ret til udbytte eller til udlodning 434

aktionærfortegnelse 208

aktionærlån se kapitalejerlån

aktionærmøder 393

aktionærregister 210

aktivt ejerskab 19, 68, 69, 71, 205, 210, 266, 392, 394, 419, 432, 440

allmennaksjeselskaper 29, 99

alternative markedspladser 106, 111, 112

American Depositary Receipts 216

amortisation 218, 253, 257

anbefalet overtagelsestilbud 636

andelsselskaber 18, 19, 22, 25, 26, 581

anfægtelige beslutninger 89

anmeldelsespligt vedrørende økonomisk kriminalitet 484

anmeldelsesretten gælder ikke for kreditorer, der har fået stillet 627

ansvar for den faktiske leder af et selskab 532

ansvar i forbindelse med stiftelsen 501

ansvarlig lånekapital 186, 249

ansvarsgennembrud 24, 533, 534, 561, 564, 566, 567

apportindskud 184 f.

arbejdende bestyrelsesformand 103, 124, 314, 323

arbejdende bestyrelsesformænd 314

ASA 99

A-skat 516, 526, 528, 529, 534

associerede virksomheder 547, 576

asymmetrisk information 67

autoriserede markedspladser 104

B

banker 94, 108, 232, 316, 407, 434, 453

begrænset hæftelse 24, 427, 567

bemyndigelse til at erhverve egne aktier 272

best execution 106

bestemmende indflydelse 119, 121, 132, 133, 466, 532, 548, 549, 550, 551, 553, 557, 636

bestemt indskudskapital 24

bestyrelsen 318 f.

bestyrelseskomiteer 370

bestyrelsesmøder også afholdes elektronisk 325

bestyrelsesudvalg 315, 316, 511

Side 671

besvigelser 484, 492, 493

betalingserklæring 584, 585, 606

betalingsstandsning 163, 371, 468, 583, 586, 587

betingelsesbekendtgørelsen 106, 113

Bezugsrecht 242

binavne 173, 174

bistand til moderselskaber, kapitalejere, ledelsesmedlemmer m.v. (aktionærlån) 283

blancofuldmagter 402, 403

blank påtegning 302, 483, 485

blanke stemmer 433

blokerende minoritet 212, 429

board of directors 51, 311, 390

bookbuilding system 231, 233

breakthrough-regel 406, 441, 643

brevkasseselskab 140

byggeklodsmodel 459

byggeklodssystem 48

børsemission 229, 231

Børsens anbefalinger om god selskabsledelse i Danmark 83

børsetiske regler 105, 638

børsintroduktion 231, 232, 360, 407, 642

børsmæglerselskaber 350, 453

børsnoterede aktier 38, 108, 135, 204, 456

børsnoterede selskaber 103 f., 636 f.

børsreform II 104, 202

båndlæggelse 409

C

C-210/06 Cartesio 142

Cadbury-report 66

CalPers 69

Carlsbergfonden 133

Cartesio-dom 143, 158

cash-pool ordninger 289

cash-pooling 289, 560

Centros-dommen 24, 39, 142, 156, 289

Certified Adviser 112, 114

certifikatsystem 208, 218

Chinese Walls 353

clearing 107

clearingscentraler 107

Clearstream 202

Code de Commerce 26

combined code 86

Combined Code 419

Combus-sag 122

compliance officers 517

compliance programmer 517

comply or explain 41, 75, 86

consolidation bids 636

corporate governance 65 f.

Corporate Social Responsibility 62, 74, 461

cross border voting 418

cross-holding 141, 275, 558, 609, 644

CSR 62, 74, 75

culpa-regel 490

CVR-registret 154

D

Daily Mail 143

dansk international selskabsret 136

Dansk Olie og Naturgas A/S 121, 130

Dansk Tipstjeneste A/S 121

de facto og shadow directors 531

decharge 395, 410, 520, 536

Delaware-effekt 135, 158

dematerialiserede værdipapirer 202

den daglige ledelse 51, 118, 311, 314, 316, 323, 328, 331

deregulering 18, 32, 54, 78, 79, 80, 81, 96, 407

det centrale ledelsesorgan 233, 296, 314, 317, 336, 396, 398, 399, 404, 405

det selskab, der er resultat af en grænseoverskridende fusion, er underlagt de regler om medbestemmelse, der måtte gælde i den medlemsstat, hvor selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted 634

det øverste ledelsesorgan 317

direktionen 330 f.

dirigenten 410 f.

disinterested directors 513

DONG A/S 123

DSB Rederi 121, 131

DSB Rederi A/S 121

DSB S-tog A/S 131

duty of care 340, 512, 516

duty of loyalty 340, 512

Side 672

E

ECGI (European Corporate Governance Institute) 66

edition 497

egentlig fusion 140, 610

egne aktier se egne kapitalandele

egne aktier og anparter (egne kapitalandele) 265

egne kapitalandele 268 f.

ejeraftale 181, 182, 183, 223, 224, 591

ejerbeviser 202, 208, 209, 216, 220, 255, 604

ejerbogen 202, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 219, 303, 348, 375, 397, 433

ejerbogsfører 206, 208

ejerloft 221, 434, 435

ejerregister 78, 127, 201, 208, 281, 556

ejerregistret 218, 219, 303, 471

ekstraordinær generalforsamling 101, 236, 391, 395, 396, 400, 429, 446, 449, 479, 487, 506, 511, 586, 621, 630

ekstraordinært udbytte 50, 236, 270, 297, 305, 306, 464, 489, 601

elektronisk kommunikation 396, 399, 417, 418, 425

elektroniske bestyrelsesmøder 325

elektroniske generalforsamlinger 397, 419, 420, 421, 423, 424

EMCA 54

emission 230, 237, 238, 239, 242, 244, 280, 523

emissionskurser 231

endeligt likvidationsregnskab 598

eneaktionæren 117, 118, 480

eneanpartshaver 116, 308, 532

enekapitalejeren også blive ansvarlig som faktisk leder af selskabet 118

enkeltmandsdirektivet 115

Enron 78, 97, 476

equity metode 551

erhvervsdrivende fonde 18, 20, 23, 131, 132, 453, 547, 551

erhvervsdrivende selskaber 128

erhvervsdrivende virksomheder 17, 18, 19, 22, 23, 25, 174, 175, 336

Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn 93, 94, 96, 193, 343, 450

Erhvervsstyrelsen 87 f.

erklæringsstandarder 483

erstatningsansvar 499 f.

ESMA 96

et SPE – et europæisk anpartsselskab 54

EU-harmonisering 19, 32, 33, 54, 79, 136, 311

Euroclear 202

europæisk marked for selskabsret 158

europæisk modellov 81

europæiske samarbejdsudvalg 38, 365

europæiske økonomiske firmagrupper 37

EUs etableringsregler 139, 157, 289

executive directors 311, 328

exercisekursen 247

EØS-aftalen 28

F

fairness opinion 344, 636

faktiske koncerner 550, 558, 565

fantomaktier 248

fast vederlag 358

favørkurs 239, 243, 384, 385, 432

filialbestyrere 153, 163

filialer 35, 140, 151, 152, 153, 154, 157, 159, 372

filialværneting 177

finansielle instrumenter 48, 111, 179, 226, 246, 266, 349, 407, 466

finanskrisen 39, 98, 104

Finanstilsynet 63, 94, 95, 106, 107, 110, 113, 128, 129, 130, 213, 347, 349, 458, 643, 646

firmalov 19

First North 112, 113, 114, 639

fjendtlige overtagelsesforsøg 184, 267, 406, 407, 434

flytning af hovedsæde 52, 142, 143, 158

fonde 18, 19, 23, 131, 132, 133, 453, 547, 551, 573

fondsaktier 219, 235, 236, 237, 239, 243, 278, 432, 481

fondsaktiver 107, 202, 216, 220

fondsbørser 54, 107

fondsmyndigheden 131, 133

Side 673

fondsmæglerselskaber 38

Forbrugerstyrelsen 94

fordelingsnøgler 231

forenkling 32, 70, 78, 79, 80, 96, 205, 406, 477, 497, 503, 628

forhandlingsprotokol 117, 389, 411, 595

forkøbsret 76, 173, 183, 220, 221, 222, 223, 410, 449

formand for bestyrelsen 322, 323, 595

formkrav til aftaler mellem en eneaktionær og selskabet 116

formueforvaltningen 332, 334

formuerne sammenblandet 563

formuesammenblanding 561, 566

forretnings- og driftshemmeligheder 356, 357, 380

forretningsordenen 323, 324, 457, 503, 504

forretningsudvalg 325, 370

Forsikrings- og Erstatningsretlig domssamling 491

forsikringsselskaber 25, 62, 68, 108, 129

fortabelse af indsigelser 217

fortabelse af rettigheder 216

fortegnelse over større aktionærer 78, 209

fortegningsret 218, 227, 233, 237, 238, 240, 241, 245, 264, 280, 384, 432, 438, 439

Forum Europeum Konzernrecht 569

frakendelse af retten til at være direktør 539

fristdagen 361, 586, 588, 589, 594

fristdagen i konkurslovens 594

frivillig likvidation 591, 605

frivillige tilbud 637, 642

Fugl Phønix-modellen 555

fuldmagt 173, 218, 320, 335, 336, 337, 398, 402, 403, 410, 563

fuldmagtsindsamling 402

fuldmægtig 196, 211, 345, 389, 401, 404, 416, 420

fusion 613 f.

fusionsbeslutningen 620, 621, 624

fusionsplan 612, 613, 614, 621, 634

fusionsprospekt 615

fusionsregnskab 467, 468, 615, 616

förtäckt vinstutdelning 308

G

garantiforsikring 492

garantikapital 25

gaver til politiske formål 180

gaver til sociale 179

generalforsamlingen 387 f.

generalklausulen 239, 295, 397, 428, 429, 430, 431, 438, 439, 443, 444, 445, 449, 569

generationsskifte 132, 183, 221, 223, 265, 318, 493, 555, 579, 609, 629

genoptagelse af virksomheden 605

genuine link 157

Giro Bank A/S 121, 131

GmbHgesetz 26

GmbH-selskaber 31

god revisionsskik 483, 486, 490

god revisorskik 482, 486, 490, 491

godtgørelse SL § 249 626

godtgørelseskravet efter § 249, stk. 2 625

going concern 463, 482, 484, 597, 618, 619

Going Private transaktioner 109

granskning 206, 416, 429, 446, 488, 495, 496, 497

granskningstema 495

gratiale 385

gruppesøgsmål 536

grænseoverskridende fusion og spaltning 633

grænseoverskridende notering 154

gyldne håndtryk 164

H

habilitet 342, 411, 412, 453, 595

Hafnia-model 527, 555

Haftungdurchgriff 562

halvårsrapporter 110, 127, 457

handelsagenter og handelsrejsende 151

henstilling 2005/162/EF 42

henstillingen af 30. april 2009 – 2009/385/EF – om aflønning af ledelsen i børsnoterede selskaber og henstillingen, ligeledes af 30. april 2009 – 2009/384/EF – om aflønningspolitik i finanssektoren 36

High Level Group of Company Law Experts 32, 35, 40, 52, 406

Side 674

hjemsted 176 f.

hjemting 177

holdingselskab 141, 145, 555, 562, 612

honorar 42, 321, 361, 382, 444, 589

hovedaktionærselskaber 60, 114, 115, 118, 295, 309, 369, 444, 530, 534

hovedsædeteorien 136, 137, 143, 146, 156

hæftelse for selskabsskatten 542

I

identifikation 533

ihændehaveraktier 204, 207, 208, 209, 213, 217, 222, 349, 422, 425, 585

indberetning af handler 107

indbetaling af kapitalen 184, 187

individualrettigheder 46, 387, 428, 429, 442, 513

indkaldelse af generalforsamling 101

indløsningsret- og pligt for moderselskabet af minoritetsaktionærer i datterselskabet 570

indskrænkninger i aktiens omsættelighed 204

indskrænkninger i andelenes omsættelighed 204

inhabilitet 92, 331, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346, 381, 404, 411, 450

insider 279, 340, 349, 353, 357, 414

insiderhandel 108 f., 279 f.

insiderregister 104, 348, 351

insolvenskriteriet 586

insolvent likvidation 45, 580

Inspire Art 40, 137, 143, 157, 158

institutionelle investorer 41, 61, 68, 69, 233, 313, 419, 424

interessekonflikter mellem ledelse og selskab 339

interessentskaber 19, 99, 427

intern revision 333

intern viden 108 f., 279 f.

international selskabsret 70, 135, 136

internationale fusioner 35, 612

internationale koncerner 135, 136, 155, 374, 545, 546, 554, 568, 569

internationale regnskabsstandarder 279, 454, 455, 460, 461, 467, 614

internationalt lovvalg 136

interne fortjenester 305

interne regler 81, 124, 279, 352, 353, 379

investeringsservice 105

J

Joint stock Companies Act 26

Joint Ventures 551

K

kapitalandele er den fælles betegnelse for aktier og anparter 201

kapitalandelens værdi 223, 277, 441, 571, 618

kapitalberedskab 165, 257, 304, 306, 307, 314, 333, 335, 503, 504, 515, 519, 524, 559

kapitaldirektiv 24, 43, 50, 59, 60, 251, 265, 268, 282, 472

kapitalejerlån 291 f.

kapitalejernes legitimation over for selskabet 206

kapitalejernes stemmeret 203, 435, 439

kapitalfonde 184

kapitalforhøjelse 225 f.

kapitalnedsættelse 253 f.

kapitalstruktur 72, 76, 77, 225, 226, 248, 251, 266, 304, 307

kapitaltab 258 f.

kodificering af koncernretten 120

kollektive overenskomster 363, 364, 365, 366

kombination 24, 132, 232, 256, 258, 304, 330, 610, 630

kommanditselskaber 18, 19

Kommissionen med to henstillinger henholdsvis om ledelsens rolle og uafhængighed og om vederlag 84

Kommissionens handlingsplan 32, 42, 44, 64, 79, 97, 120, 312, 406, 420, 544, 558

kommitteret 315

koncentreret ejerskab 66, 312, 428

koncernbegrebet 590

koncernchefer 557

koncerndefinition 119, 179, 466, 546, 547, 548, 551, 575

koncerndirektion 557

koncerner 549 f.

koncernlån 282, 287, 289, 290, 296, 555, 559, 560

Side 675

koncession 128, 129, 130

konglomerater 545

konkurs 584 f.

konsoliderede regnskaber 34, 453, 466

konsolidering 303, 305, 307, 445, 553

konsolideringspligten 307

konstituerende generalforsamling 161, 162, 197

kontraktkonventionen 138, 139

kontraktstatuttet 138

kontrol med virksomhedssammenslutninger 36

konvertering 229, 233, 234, 235, 238

konvertible obligationer 108, 189, 206, 226, 227, 240, 243, 244, 245, 246, 248, 464, 481

kursmanipulation 108 f., 279 f.

kvalificeret flertal 173, 178, 220, 399, 429, 431, 432, 437, 621

kvartalsrapporter 110, 457

Københavns Fondsbørs 38, 41, 55, 84, 103, 104, 233, 496

Københavns Lufthavne A/S 121

L

Lamfalussy-rapporten 79

ledelsens aflønning 42, 404, 596

ledelsens loyalitetspligt 278, 339

ledende medarbejderes aktiebesiddelser 214

Legal Capital Concept 59

Letters of Comfort 563

Letters of Support 563

leverage buy-outs 292

lighedsgrundsætning 254, 281, 309, 430, 438, 638

likvidationens gennemførelse 582, 600

likvidator 583 f.

Limited Liability Company 152

lodret fusion 610

Loi sur les sociétés 26

lovmæssig reservefond 307

lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse 38, 365, 611, 623

lån m.v. til nærstående personer 286

lån til brug 284

lån til eje 285

M

majoritetsoverdragelse 119, 154, 579, 624, 625, 636

Management buy outs 292

managementkontrakter 315

mangler ved generalforsamlingens afholdelse og beslutninger 447

MAR 104, 110, 266, 346

markedsbaseret eller outsider-system 68

markedsmanipulation 354

markedsmisbrug 38, 104, 107, 111

maskeret udbytte 308, 309, 444

maskeret udbytte/udlodning 308

maskeret udlodning 180, 309

medarbejdere i udenlandske datterselskaber kan således ikke automatisk vælge repræsentanter i danske moderselskaber 374

medarbejderne i et eller flere udenlandske datterselskaber 374

medarbejderne i udenlandske datterselskaber har som udgangspunkt ikke repræsentationsret i danske moderselskaber 554

medarbejderrepræsentation 30, 33, 101, 132, 144, 148, 210, 317, 318, 327, 330, 367, 369, 370, 379

medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 288, 319, 346, 356, 368, 372, 374, 378, 379, 380, 382, 508, 537

meddelelse om betydelige kapitalposter 212

medsalgsret 223

mellembalance 236, 306, 467, 489, 612, 613, 615, 616, 631, 632

mezzaninkapital 226

minimumskapitalen 48, 51, 100, 102, 254, 257, 271, 605

minoritetsbeføjelser 206, 240, 408, 428, 479, 570

minoritetsbeskyttelse 120, 123, 150, 239, 280, 281, 305, 309, 344, 373, 387, 396, 410, 428

minoritetsmisbrug 429, 569

minoritetsrettigheder 340, 428, 430, 439, 521, 530

minoritetsrevisor 446, 479

modellove 81

Side 676

moderfond 308, 547

moderselskabets formål 179

moderselskabets ledelsesret af koncernen 557

momskarrusel 541

multilaterale handelsfaciliteter 111

møderet 405, 412

N

Nasdaq Copenhagen 41, 84, 95, 103

navneaktier 207, 208

navnekapitalandel 206

no par value-aktier 24

nominee-ordningen 211

nomineringsudvalg 326

non-executive 328

non-executive directors 311

noteringsfrist for udøvelse af stemmeret 407

nullitet 171, 448, 449

nulliteter 89, 449

nye ledelsesmodeller 316

nærstående 286, 356, 546, 564, 590

nærstående i konkurslovens forstand 590

Nørby-udvalgets anbefalinger 65 f.

O

offentlig repræsentation i pengeinstitutternes bestyrelse 129

offentlighed om ejerforholdene 208, 211

offentlighedens tillidsrepræsentant 476, 479, 480, 486, 491

omdannelse 87, 145, 146, 148, 174, 195, 198, 263, 372, 429, 581, 605, 648

omkostninger ved stiftelsen 164

omsætningspapirer 202, 203, 216, 220

omsættelighedsindskrænkninger 220, 221, 222, 274, 432, 434

OMX 28, 103, 110, 112, 457

one share – one vote 205, 405, 406

on-line registrering 175, 199

opløsning 584 f.

opløsning ved betalingserklæring 584, 585

opskrivning 256, 263

opskrivningshenlæggelser 256

optimal kapitalstruktur 76, 226, 266

optioner 243, 247, 248, 347

ordførende direktør 328

ordinær generalforsamling 320, 372, 394

ordinære aktier eller stamaktier 204

organteori 315

overført overskud 236, 304, 464

overkursfond 231

overskudsdeling 23, 385

overskudsselskaber 542

overtagelsestilbud 35, 49, 74, 104, 106, 107, 112, 154, 184, 272, 275, 341, 344, 347, 356, 392, 436, 573, 636, 637, 638, 640, 641, 643, 644, 646

P

papiraktier 202

partrederier 18, 19

partshabilitet 194

perioderegnskaber 333, 528

pligtmæssige tilbud 642

praktisk majoritet 497, 550

primær etablering 140, 143

primære og sekundære insidere 354

principal/agentteori 64

privata og publika aktiebolag 99

private placements 184

privatisering 63, 121, 130, 222

proceshabilitet 194

professionel ledelse 184

professionsansvar 490, 505

prokura 336, 337, 391

proportionalitetsprincip 405

prospekt 106, 109, 113, 185, 228, 232

prospektansvarlige 232

prospektbekendtgørelsen 232

proxy rules 402

proxy-advisors 401

præferenceaktier 204

præferencekapital 76, 253, 305

Q

quorumkrav 325

R

Reassumption 606

registrerings- eller inkorporationsteorien 137

registreringsdato 207, 408, 422

regler for udstedere af aktier 379, 457

Side 677

reglerne om gennembrud – i selskabsloven benævnt suspension 644

regnskab og revision 115, 126, 288, 455

regnskabet 30, 127, 233, 256, 302, 303, 417, 480, 481, 482, 483, 485, 486, 492, 493, 510, 521, 522, 575, 576

regnskabsbruger 456

regnskabsklasser 102, 126, 454, 455, 459, 460

regnskabsmæssige behandling af egne kapitalandele 278

regnskabsvejledninger 454

regulerede markeder 112, 393

rekonstruktion 153, 234, 253, 257, 259, 261, 262, 264, 438, 524, 526, 587, 588

repræsentantskab 313, 316, 499

repræsentation og tegningsret 138

repræsentationsret 433

retlig interesse 95

retsevne 19, 22, 158, 162, 163, 194, 195

retsøkonomi 64

rettede emissioner 184, 239, 438

review 405, 486, 489

revision 475 f.

revisionsudvalg 42, 97, 315, 326, 333, 485, 489, 504, 511

revisoransvar 491, 523

revisornævn 475

revisors erstatningsansvar 490, 491

revisors uafhængighed 98, 168, 476, 479, 489

risikostyring 65, 77, 84, 332, 504, 516, 517

risikostyring og intern kontrol 77, 332

risk management 516

Rozenblumdoktrin 43

rådgiver 300, 323, 380, 404, 582

rådgiveres hæftelse for selskabsskatten 542

S

safe harbour 77, 196, 279, 281, 293

sagkyndige bestyrelsesmedlemmer 507

sale and lease-back 262

samarbejdsaftale 364

samarbejdsudvalg 38, 61, 363, 364, 365, 367, 377, 380

sambeskatning 436

sammensmeltning 581, 609, 610

samtykke fra selskabet til overdragelse 182, 220

Sarbanes-Oxley Act 97

SARs (Stock Appreciation Rights) 248

SAS 123, 420

Savona-rapport 97, 198

SCE 37

sekundær etablering 140, 151

sekundære massekrav 589

selskaber med andelskarakter 25

selskabers kapitalstruktur 76

selskabers primære etablering og flytning 140

selskabers værneting 139

selskabets formål 175, 177, 338, 393

selskabets kapitalberedskab 304, 307, 314, 333, 335, 503, 504, 515, 519, 524

selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt 333, 519, 585

selskabets medarbejdere 180, 243, 379

selskabets navn 173, 337

selskabets organisation 64, 147, 324, 402

selskabets registrering 161, 170, 186, 197, 372

selskabets vedtægter 88, 89, 91, 101, 163, 205, 217, 306, 315, 319, 372, 421, 535, 591, 607, 644, 647

selskabsledelsens ansvar 502

selskabslovenes internationale rækkevidde 154

selskabsrepræsentation 321, 363, 371, 372, 374, 375, 554, 634

selskabsretlig kontraktfrihed 17, 20

selskabsretligt lighedsprincip 638

selskabstømning 259, 295, 300, 529, 541, 542, 565, 608

selvfinansiering 50, 51, 78, 128, 251, 282, 292, 293, 294, 298, 299, 300, 301, 385, 538

selvinkriminering 302

selvregulering 66, 81, 96, 106

sevic-dom 633

shadow directors 531, 567

simpelt flertal 179, 246, 272, 306, 412, 432, 435, 591

simultanstiftelse 162, 163

skatteforbehold 186

Side 678

skattefri spaltning 633

skattefri virksomhedsomdannelse 170, 199

skjulte reserver 77, 463, 618

skriftlig spørgsmålsret 125, 415

skuffeselskaber 164, 198, 199, 459

skæv kapitalnedsættelse 254

skæv, dvs. ikke forholdsmæssig, nedsættelse 253

SLIM-projekt 79

sociale foranstaltninger for selskabets medarbejdere 180

soft law 52, 81, 82

solvent likvidation 45, 261, 580, 585, 586, 587, 589, 590, 596, 600, 601, 603, 606, 612, 618, 626

spaltning 628 f.

SPE 35, 37

spekulation med selskabets aktier 346

spekulationsbegreb 350

spekulationsforretninger 348, 349, 519, 595

sponsorering 180

spredning af aktier 108, 428

spredt ejerskab 312, 428

spørgsmålsret 125, 405, 415, 615

statslige aktieselskaber 46, 102, 124, 415, 457, 459, 466, 471, 476, 479

stemmefuldmagter 184

stemmelighed 318, 322, 324, 413

stemmeloft 213, 407, 432, 433, 435, 440, 441

stemmeret 405 f.

stemmeret, ikke udøves for egne kapitalandele 277

stemmeretsaftaler 184, 410

stiftelse af aktie- og anpartsselskaber 91

stiftelsesdokumentet 162, 163, 164, 170, 171, 184, 186, 192, 394

stifterfordele 164, 170

stikprøvevise undersøgelser af regnskaber 93

stillingsfuldmagt 337

storaktionærdirektiv 38, 211

strafansvar for selskaber 539

stykaktier 24

stykkapitalandele 24

stærke indsigelser 217, 218

støtteerklæringer 563

successivstiftelse 161, 163

suppleanter 319, 356, 371, 373, 383

supplerende oplysninger 302, 480, 484, 486

suspension af rettigheder vedrørende egne aktier 277

svage indsigelser 217, 218

T

tantieme 248, 358, 359, 361, 596

tavshedspligt 331, 341, 356, 357, 358, 379, 380, 381, 384, 511, 537, 557

TDC 90, 297, 435, 436, 450, 570

TDC-sagen 436

tegne egne kapitalandele 275

tegningsgaranti 230

tegningskursen 243, 384

tegningslister 184

tegningsoptioner 61, 226, 246, 386

tegningsret 138, 172, 215, 218, 238, 240, 330, 335, 336, 337, 339, 383

tegningsretsbeviser 218, 219

tegningsudskrift 339

teknisk direktør 327

Tele Danmark A/S 121, 123, 131

tendersystem 231

the Bubble Act 26

the majority rule 427

tilbagekøbsprogrammer 77, 266, 279, 281, 298

tilbagetrædelseserklæring 263

tilblivelsesmangler 89, 447, 448

tilbudsdokument 642

tilbudsdokumenter skal fremsendes til og godkendes af Finanstilsynet 643

tilbudspligt 154, 430, 441, 625, 637, 638, 639, 640, 641

tilpligtes at sælge sine kapitalandele til de øvrige kapitalejere eller selskabet 535

tilsyn med direktionen 51, 317, 324, 330, 334, 514

tilsynsråd 51, 101, 115, 286, 317, 319, 324, 329, 330, 339, 341, 369, 370, 379, 499, 506, 511, 574, 595

tilsynsrådets erstatningsansvar 506

Tilsynsrådets opgaver og funktion 330

tomme selskaber 198, 258, 259, 260

Side 679

turnusordning 321

tvangsakkord 153

tvangsbøder 93, 468, 538, 600

tvangskreditor 528

tvangsopløsning 115, 155, 163, 260, 443, 542, 580, 592, 593, 606, 607, 608

tvingende årsager 384

U

udbytte 308 f., 600

udbytte og konsolidering 303

udenlandsk moderselskab 276, 289, 290, 554, 555

udenlandske datterselskaber 275, 291, 543, 553, 554

udenlandske selskaber 35, 52, 135, 136, 139, 151, 154, 155, 156, 177, 275, 289, 290, 552, 553, 612, 634

udlodning 308 f., 600

udsultning 305, 437, 444

udvalg (komitéer) 326

udvanding 23, 240, 445

uegentlig fusion 610

uigenkaldelige stemmefuldmagter 410

uklarhed om medkontrahent 562, 566

ulovlig udbetaling fra selskabet 309

underhåndslikvidation 526, 580, 582, 583

underkapitalisering 519, 566

underkursforbud 189, 245

underskudsfremførsel 259, 587, 611

underskudsselskab 582

universalsuccession 273, 274, 619, 621, 622, 626

uretmæssig videregivelse af intern viden 354

V

valg af bestyrelse 45, 316, 342, 391, 395

vederlag 84, 146, 165, 168, 186, 218, 258, 270, 271, 273, 276, 316, 318, 321, 358, 360, 361, 444, 581, 610, 611, 621, 629, 630, 637

vederlagsudvalg 326, 360

vedtægter 171 f., 487

vedtægtsmæssig konsolideringspligt 437

vedtægtsændringer 87, 88, 101, 150, 198, 199, 212, 241, 306, 313, 338, 385, 391, 399, 429, 431, 432, 433, 438, 439, 440, 441, 580, 620, 647

vekslende kapital 25

venture kapital 184, 244

videregivelse af intern viden 39, 357, 381, 557

Vorstand 51, 314, 390

vurderingsberetning 103, 165, 166, 167, 230, 255, 304, 617, 632

vurderingsmænd 167, 168, 356, 500, 613, 617, 620, 632

værdibaseret regnskab 167

værdipapircentral 130, 202, 203, 206, 208, 209, 211, 216, 218, 220

værdipapirhandlere 106, 107

W

warrants 61, 226, 227, 246, 248, 386

Webreg 194, 199

Winter-rapporten 40

wrongful trading 565, 567

Ü

Überseering 40, 137, 143, 157, 158

Æ

ændringsforslag 411

Ø

økonomidirektør 327

økonomisk bistand 282, 356

økonomisk bistand med et kapitalselskabs egne midler 282

økonomisk kriminalitet 97, 481, 482, 484, 539, 541

økonomiske rettigheder 188, 206, 218, 219, 278

Å

åbne handelsvindue 353

åbningsbalance 167, 168, 169, 468

årsrapporten 453 f.