Forkortelser

ABL aktiebolagslagen

Afgørelser og udtalelser Nasdaq OMX, Copenhagen »Afgørelser og udtalelser«

AG Aktiengesellschaft/Die Aktiengesellschaft, tidsskrift

AktG Aktiengesetz

AL aktieselskabsloven

Apl anpartsselskabsloven

EU Den Europæiske Union

ET Erhvervsjuridisk Tidsskrift

ELBR European Business Law Review

FT Folketingstidende

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GmbHG Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung

H Højesterets dom eller kendelse

Jur Juristen

JT Juridisk Tidsskrift vid Stockholms Universitet

J.U. Juridisk Ugebrev

L lovforslag (nr.)

LL ligningsloven

LR Ligningsrådet

LRS lov om statsautoriserede revisorer

LRR lov om registrerede revisorer

MAR Markedsmisbrugsforordningen

MJ Maastricht Journal of European and Comparative Law

NJA Nytt Juridisk Arkiv

NJW Neue Juristische Wochenschrift

NTS Nordisk Tidsskrift for Selskabsret

RG (norsk) Rettens Gang

R&R Revision & Regnskabsvæsen

Rt Norsk Retstidende

SEL selskabsskatteloven

SL selskabsloven

S.O. Skattepolitisk Oversigt

SOU Statens Offentliga utredninger (Sverige)

SvJT Svensk Juristtidning

TfR Tidsskrift for Rettsvidenskap

TfS Tidsskrift for Skatter og afgifter

(tidligere: Tidsskrift for Skatteret)

Side 663

U Ugeskrift for Retsvæsen

Vhpl værdipapirhandelsloven

VL Vestre Landsrets dom eller kendelse

ZGR Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht

ZHR Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht

ØL Østre Landsrets dom eller kendelse

ÅRL årsregnskabsloven

Side 664