Free access

Stikordsregister

A

abstrakt fortolkning   435

accept af risiko   478

actio popularis   363, 408

ad hoc-myndigheder   81

administrativ praksis   51

administrativ sagsbehandling (aktindsigt)   260

administrative bøder   507

administrative straffesager   203, 270

administrative straffesager (aktindsigt)   208, 270

adressater   93

Advokatnævnet   27

afdøde   92

afdøde (databeskyttelse)   121

afgifter   309

afgørelser   84

afgørelser (EU)   60

afgørelser (EU) hjemmel   305

afgørelsesformer   225

afledt inhabilitet   128

afskedigelser   86, 314, 463, 489

afskedigelser (aktindsigt)   271

afskedigelser (partshøring)   200

afstemninger   230

afvisning af sager   146

ajourføring (data)   162

aktie- og anpartsselskaber   26

aktieselskaber   117

aktindsigt (OFL)   258

aktindsigt (parter)   202

aktiv information   253

aktlister   205, 263

almennyttig   345

almindelig forvaltningsret   20

almindelig stemmeflertal   230

almindelige habilitetskrav   126

almindelige oplysninger (persondata)   163

almindelige retsgrundsætninger   34

amter   79

amtskommuner   73, 79

analog fortolkning   36

anbringender (nova)   435

anerkendelsessøgsmål   396, 424

anfægtelighed   460

angivelseskrav   204, 262

Ankestyrelsen (kommunaltilsyn)   384

anklagemyndigheden   506

anmeldelser   145, 217

annullation   374, 391

anonyme fejl   480

anonyme kilder   150, 151, 185, 187

anonymiserede oplysninger   293

anonymisering   121, 267

anonymitet   279

anonymitet (anmeldere)   217

anordninger   37

anpartsselskaber   117

anstaltsanordninger   311

ansvarsfraskrivelse   488

ansvarsgrundlag   481

ansættelser   86, 314

ansættelsessager (aktindsigt)   271

ansættelsessager (partsaktindsigt)   207

ansøgningssager   179

approbation   384, 386

arbejdsgiveransvar   480

arkivloven   261

arkivregler   223, 261

arrest   500

arv (partsrettigheder)   92

automatisk databehandling   119

B

bebyrdende sager   143

Side 541

bedrageri   184, 187

begrundelseskrav   238

begrænsning af behandling   173

begunstigende sager   143

behandling (databeskyttelse)   121

behandlingsbetingelser (databeskyttelse)   163

bekendtgørelser   37

berettigede forventninger   41, 53, 55, 335, 336, 444, 458, 459, 465

berigtigelse (databeskyttelse)   173

berostillelse   248

besiddelseskrav   501

beskyttelsesinteresse   482, 483, 487

beslaglæggelse   124, 497, 513, 522, 523

beslutninger   84

beslutningsdygtighed   229

beslutningsreferat   231

bestemthed   528

bestemthedskrav   234

bestikkelse   64, 134

betaling (partsaktindsigt)   219

betingelser   341

betænkninger   44

bevisbyrde   188

bevisskøn   320

bevisvurdering   187

bibestemmelser   341

bindende forhåndsbeskeder   250

bindende ligningssvar   254

bipersoner   147, 172, 221, 222

bisidder   189

bistand (repræsentation)   189

blokering (databeskyttelse)   173

bod   395

borgmesteren   75, 77

budget (kommuner)   76

Budgetvejledningen   41

bødeforelæg   506

bødeforelæg (aktindsigt)   270

børn   145, 232

børn (partsstatus)   92

C

call in-beføjelse   68, 380

Charter   63

Charter om grundlæggende rettigheder   62, 65

chikane (aktindsigt)   259

cirkulærer   40

cirkulæreskrivelser   40

cpr-nummer   167, 279, 291

culpa   481

D

dagbøder   510

dagsordener   228

Danmarks Radio   80

dansk (sprog)   235, 252

Danske Lov 3-19-2   480

Danske Regioner   117

databaseindsigt   267

databaseudtræk   268

databehandlingsaftale   104

databehandlingsskik   162

databeskrivelser (indsigt)   268

databeskyttelsesforordningen   63, 119

 •  ajourføring   162
 •  almindelige oplysninger   163
 •  anonymisering   121
 •  ansvarlighed   162
 •  ansættelsesforhold   167
 •  ansøgningssager   167, 179
 •  anvendelsesområde   120
 •  arkiv   167
 •  arkiver   261
 •  arkivregler   223, 261
 •  automatisk databehandling   119
 •  begrænsning af behandling   173
 •  behandlingsbegrebet   121
 •  behandlingsbetingelser   163
 •  berigtigelse   173
 •  bipersoner   147, 172, 222
 •  blokering   173
 •  databehandlingsaftale   104
 •  databeskyttelsesrådgiver   169
 •  dataminimering   151, 161, 338
 •  datasikkerhed   174
 •  Datatilsynet   123, 162, 173
 •  dataansvarlig   121
 •  elektronisk behandling   119
 •  EMRK   122
 •  erstatning   481
 •  erstatningsansvar   182, 462
 •  finalité-princippet   159
 •  Folketinget   122

Side 542

 •  fortegnelser   162
 •  følsomme oplysninger   163
 •  gebyr   224
 •  gennemsigtighed   162
 •  god databehandlingsskik   162
 •  grundlæggende krav   158
 •  ikkeautomatisk behandling   119
 •  ikke-uforenelighedstest   160
 •  indsamling   121
 •  indsigelse   172
 •  indsigtsret   221
 •  intern indsamling   159
 •  journalistisk øjemed   122, 295
 •  klage til Datatilsyn   173
 •  kontraktforhold   166
 •  kryptering   174
 •  letforståelig   170, 223
 •  meddelelsespligt   168
 •  modtagere   169
 •  notatpligt   154
 •  nødvendig   166
 •  nødvendighed   164
 •  oplysning om nyt formål   161
 •  personnummer   167
 •  personoplysning   120
 •  politi og efterretningstjeneste   122
 •  politianmeldelser   167
 •  proportionalitetsprincip   338
 •  pseudonymisering   174
 •  register   119
 •  registrerede   120
 •  samtykke   162
 •  sikkerhedsregler   162, 174
 •  sletning   174
 •  sociale problemer   164
 •  statistisk øjemed   224
 •  strafbare forhold   163, 167
 •  tavshedspligt - meddelelse   172
 •  udskrift   224
 •  ugyldighedsvirkning   455
 •  underretningspligt   168
 •  videnskabeligt øjemed   224
 •  videregivelse   121

databeskyttelsesloven   119

 •  anvendelsesområde   120
 •  døde   121
 •  personnummer   167

databeskyttelsesreglerne   119

databeskyttelsesrådgiver   169

dataminimering   151, 161

datasikkerhed   174

Datatilsynet   123, 162

 •  klage   173

dataansvarlig   121

degradering   463

dekoncentreret forvaltning   72

delegation   103

delegation (ekstern)   106

delegation (intern)   107

delegationsforbud   104

delvis aktindsigt   215, 281

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention   63

Den Europæiske Union   60

den formelle lovs princip   302

departement   71

derogation   312

destruktion af dokumenter   261

det offentlige   21

Digital Post   233

digital selvbetjening   146

direkte virkning   60

direktiver (EU)   61

direktiver (hjemmel)   305

direktorater   71

disciplinære bøder   463

disciplinære reaktioner   86

disciplinærsager (aktindsigt)   271

disciplinært ansvar   64

diskriminationsforbud   330

dispensationer   313

dispensationer (hjemmel)   312

dissens   50

dobbelt hjemmelskrav   494

doktrinen   57

dokumenter (aktindsigt)   205

dokumentoffentlighed   258

domstole   27

domstolslignende organer   27

drifts- eller forretningsforhold   217, 279

drøftelse   229

døde (databeskyttelse)   121

dødsfald (partsstatus)   92

dømmende magt   21, 23

Side 543

E

editionskendelser   283

een myndighed   177

efterfølgende ugyldighed   460

egen skyld   490

egenacces   220, 221, 222

egnethed   528

eksamenskarakterer   279

eksekutionskraft   496

eksigibilitet   497

ekstern delegation   104, 106

eksterne faglige vurderinger   213

eksterne vurderinger (notat)   153

ekstraheringspligt   212, 213, 214, 215, 274, 277, 278

elektronisk behandling   119

e-mails   205

embedsmisbrug   64

EMRK   63, 306

endelighedsklausuler   427

enhedsforvaltning   76, 78

erhvervsfriheden   307

erindringssystemer   64

erstatningsansvar   314

erstatningsansvar (EU-stridige regler)   484

erstatningsansvar (hjemmel)   301

EU   60

EU-konform fortolkning   46

Europæiske Kodeks for God Forvaltningsskik   62, 65

ex officio   409

F

Facebook-oplysninger   514

fagforeningsmagtfordrejning   332

fagforeningsmæssige tilhørsforhold   292

faglige vurderinger   213

faglige vurderinger (interne)   213

faglige vurderinger (notat)   153

faktisk forvaltningsvirksomhed   84, 90

faktiske grundlag   153, 192, 193, 212, 274

faktiske omstændigheder   153

faktiske oplysninger   153, 193

faktum   147

fakultativ høring   181

fejlfortolkning (erstatningsansvar)   485

finalité-princippet   159

finansiel magtfordrejning   333

finansloven   23, 58

Flygtningenævnet   27

FOB   57

fogedforbud   507

fogedfunktion (kommunaltilsyn)   388

folkeret   58, 59

Folketinget   21, 22, 28

Folketingets Ombudsmands Beretning   57

folketingspolitikerreglen   276

Folketingstidende   45

fonde   26

forarbejder   44

forarbejder (EU)   47

forbehold   341

foreløbige retsmidler   508

foreninger   26

foreningsfrihed   332

foretræde for forvaltning   199

forflyttelse   86

forfremmelser   86

forfremmelsessager (partsaktindsigt)   207

forholdets natur   57

forhør   525

forhåndsbeskeder   250

forhåndsgodkendelse   384

form (aktindsigt)   218

formel afgrænsning   25

formel afgrænsning af forvaltning   18

formelle lovs princip   22, 302

formelle mangler   450

formkrav   146, 232, 250, 365

formkrav (henvendelser til forvaltningen)   145

formodningsreglen   59

formueretligt retsforhold   314

formål (magtfordrejning)   324

formålsbestemmelse (OFL)   258

formålsfortolkning   45, 47

formåls-princippet (finalité)   159

forordning   60

forordning (hjemmel)   305

forrangsprincippet (EU)   60, 305

forretningsforhold   217, 279

forretningshemmeligheder   279, 292

forsendelsesrisiko   236

forsinkelse   334

forsinkelsesrisiko   236

forståelighed   235

Side 544

fortegnelser (databehandling)   162

fortolke   52

fortolkning   44

fortolkningsfejl (erstatningsansvar)   485

fortolkningsreglen   59

fortrolige oplysninger   176, 178, 291

forvaltning   17, 21

forvaltningsafgørelser   84

forvaltningsakter   85, 88, 116

forvaltningsdomstole   425

forvaltningsprocesbeslutninger   89

forvaltningsret   20

forvaltningssubjekter   478

forvaring   526

forventninger, berettigede   336

forældelsesregler   366

fravigelse af egne regler   313

fremmedsprog   235

fri bevisbedømmelse   151, 187

frihedsrettigheder   306, 326

frister   365

frister (søgsmål)   430

fristoverskridelse   367

frit skøn   319

fuldbyrdelsesdom   498

fuldbyrdelsesfrist   496

fuldbyrdelseskraft   496

fuldmagt   94

fuldmagt (aktindsigt)   204

fuldmagt (bisidder/repræsentant)   190

fundamentale sagsbehandlingsmangler   450

funktionel afgrænsning af forvaltning   18

funktionel kompetence   102

fysisk lovliggørelse   526

fællesskabskonform fortolkning   46

følsomme oplysninger   163

G

garantiforskrifter   450

garantihensyn   129

gaver   64

gebyr (aktindsigt)   286

gebyrer   309, 499

generalklausul (aktindsigt)   217, 280

generel inhabilitet   126

generelle tjenestebefalinger   40, 68

gennemsigtighed (data)   162

genoptagelse   255, 352

geografisk kompetence   103

god databehandlingsskik   162

god forvaltning (Charter)   62

god forvaltningsskik   56, 63, 416, 440

God Forvaltningsskik (EU)   65

godtgørelse   481

godtgørelse (tort)   462

grovhed   291

grundloven   21, 35

grundlovens § 14   70

grundrettigheder   306, 326

gymnasier   27

gældende ret   33

gældsinddrivelsesloven   499, 511

H

habilitet   Se inhabilitet

handelsskoler   27

handlepligter   493

hastesager   77, 229

helbredsmæssige oplysninger   292

helbredsoplysninger   278

hensigtsmæssighedsprøvelse   372, 438

henstillinger   418

hensyn   321

hierarkiske forvaltninger   67

hjemmel   299

hjemmelskrav   23

hjemmeside-information   253

hjemvisning   374, 375, 449

husundersøgelser   123, 306, 496, 513

hæftelse (staten)   72

høflighed   234

høring   453

høring (fakultativ)   181

høring (imperativ)   181

håndhævelse   493

I

identifikationskravet   204, 262

ikke-uforenelighedstest   160

imperativ høring   181

implementering   58, 61

inddrivelseskompetence   498

indenretslige forhør   186, 390, 525

indholdsmæssige krav   299

indkaldelser til møder   228

Side 545

indkaldelsesvarsel (møder)   228

indsamling (databeskyttelse)   121

indsigelse (databeskyttelsesforordningen)   172

indsigt i databeskrivelser   268

indsigtsret (persondata)   221, 222

indstillinger   86

informationsfrihed   258

inhabilitet   126

 •  familie   134
 •  kommunale modif.   137
 •  konsenvenser   130
 •  korrektionsbestemmelse   140
 •  modhensyn   129
 •  opsamlingsbestemmelse   130, 138
 •  partsinhabilitet   133
 •  personlig   133
 •  repræsentant   133
 •  retsvirkninger   130
 •  selskaber   136
 •  substitutionsvansk.   140
 •  to-instans   138
 •  underretningspligt   131

inhabilitet, afledt   128

inhabilitetsregler, specielle   129

initiativ til sag   143

inkompetent myndighed   101

inkriminere   496

inspektionsbesøg   410

institutionsregler   311

instruktionsbeføjelser   311

instruktionsreglen   59

interesseafvejningsregler   196, 215

interessentskaber   117

intern delegation   104, 107

interne dokumenter   208, 275

interne faglige vurderinger   213

interne regler   339

J

journaliseringspligt   155

journalistisk øjemed   295

journalistisk øjemed (databeskyttelse)   290

journalnummer   263

journaloversigter   205, 263

juridisk metode   33

juridisk person   26, 72, 92, 136

jus   147

K

kalendere (aktindsigt)   118, 271

kap. 48-forretning   501, 523

kapitalselskaber   26, 92

klage   357

klage til Datatilsynet   173

klageberettigede   99, 363

klagefrist   365, 496

klagenævn   358

klagevejledning   244

klarhed (begrundelser)   234

klarhedskravet   392

kollegiale forvaltninger   69

kollegiale organer   69

kommet frem   235

kommunalbestyrelse   73

kommunale fællesskaber   26, 387

kommunalfuldmagten   79, 344

kommunalpolitikere (inhabilitet)   141

kommunalreform   73

kommunalret   20

kommunalretlige modifikation   137

kommunalt selvstyre   73

kommune   73

Kommunernes Landsforening (KL)   117

kommunestyrelsesloven   75

kompetence (delegeret)   101

kompetence (originær)   101

kongelig resolution   70

kongen   21

konkret retlig subsumption   435

konkrete tjenestebefalinger   41, 68

konkurs   72

konstaterende afgørelser   87

konstaterende påbud   494, 504

konstitutive afgørelser   87

kontraktsforhold   114

kontraktsindgåelse   88, 301

kontrolbesøg   201, 496, 515

kontrolbesøgloven   123

korrektion (inhabilitet)   140

kriterier   321

kritik   418, 447

kritisabelt   418

kvalifikationsakter   458

kværulanter   234

Side 546

L

ledelseskontrakt (aktindsigt)   271

legalitetsprincippet   22, 299, 301

legalitetsprøvelse   439

legalitetstilsyn   385

legemsundersøgelse   513

legitimation   519

lighedsgrundsætning   54, 328, 335

lodtrækning   231, 340

lokale statsorganer   72

lokalitetsprincip   345

lovbekendtgørelser   39

lovbestemte regler   48

love   35

lovforberedende arbejde   270

lovgivende magt   21, 22

lovgivningspraksis   23, 58

lovliggørelse (retligt)   526

Lovtidende   39

loyalitetspligt   296

lukkede døre   287

læbælte-sagen   459

løbende aktindsigt   204, 261

løfteparagraf   401

løn (aktindsigt)   271

lønindeholdelse   500

M

MAD   51

magistrat   78

magistratsstyrede kommuner   78

magtfordrejning   321

magtfordrejningslæren   317, 320

manuel videregivelse   120

manuelle registre   119

masseforvaltning   340

materiel afgrænsning af forvaltning   18

materielle krav   299

meddelelsespligt (databeskyttelse)   168

mellemkommende fakta   434

menneskerettigheder   35, 306, 326, 335

Menneskerettighedskonventionen   122, 306

meroffentlighedsprincippet   206, 264

minimumslov   113

ministeransvar   380

ministerbetjening   273, 274, 278

ministerbetjening (aktindsigt)   272

ministerier   70

ministerkalender (aktindsigt)   118, 271

mistanke   516, 517

modenhed (børn)   145

modhensyn (inhabilitet)   129

modregning   314, 500

modtagere (databeskyttelse)   169

mundtlige afgørelser   232, 233

myndighedsfuldmagten   79

myndighedsinhabilitet   127, 456

myndighedsudøvelse   19, 84

mødebehandling   229

mødeleder   229

mødeoffentlighed   287

mødereferat   155, 231

N

Nationalbanken   80

ne ultra petita partium   377

notater (aktindsigt)   211

notatpligt   153

notatpligt (tvangsindgrebsloven)   154

nova   354, 370, 434

nullitet   460

nærstående   134

nødret   313, 478, 505

nødvendig (databeskyttelse)   164, 166

nødvendigt procesfællesskab   231

nødværge   478

nøglelov   226

O

objektive identifikationskrav   262

objektivt ansvar   481

obligatorisk høring   453

offentlige, det   22

offentlighed (aktindsigt)   258

offentlighedsportal   259

offentligret   22

officialprincippet   148, 370

ombudsmandsinstitutionen   401

ombudsmandspraksis   56

omgørelse   465

ophævelse   374

oplysningspligt   496, 517, 518

oplysningspligt (databeskyttelse)   168

opportunitetsprincippet   144

oprejsningsbevilling   367, 431

Side 547

opsamlingsbestemmelse (inhabilitet)   130

opsættende virkning   368, 413, 496

ordensforskrifter   451, 455

organisatorisk afgrænsning   25

organisatorisk afgrænsning af forvaltning   18

originær kompetence   74, 101

over-/underordnelsesbeføjelser   71

over-/underordnelsesforhold   41, 55, 68

overordentlig kritisabelt   418

oversættelse   235, 252

overtilsyn   399

over-underordnelsesforhold   311

P

parkeringsafgifter   307

partisk   126

partsaktindsigt   202, 454

partsbegrebet   116

partshøring   191, 454

partstvister   475

pengekrav   498

personale   314

personalemapper   263

personalesager   119

personalesager (aktindsigt)   271

persondatadirektivet   119

persondataloven   119

personnummer   167, 279, 291

personoplysninger (definition)   120

pligtmæssigt skøn   339, 443

politianmeldelse   86, 167

politibistand   504, 522

politidirektører   506

politiet   68, 72

politisk overbevisning   292

postlister   157

praksisoversigter   56, 254

praksisoversigter (aktindsigt)   276

praksisændring   52, 54, 255

primærkommuner   73

principielle sager   374

private oplysninger   179

proceduremagtfordrejning   334

procesbeslutning   84

procesbeslutningerne   89

procesledende beslutninger   89

processuel skadevirkning   183, 519

professionsansvar   481

prognoseteorien   34

projektoffentlighed   288

proportionalitetsprincippet   124, 186, 336, 470, 496

præambelbetragtninger   47

præambler   47

præceptive regler   114, 188

præjudicielt søgsmål (EU)   47, 433

præjudikatvirkning   48

påstande (nova)   435

Q

quorum   229, 455

R

race   278, 292

ransagning   513

rapport (kontrolbesøg)   202

realitetsbehandling   146

realudligning   255

referat   231

reformatio in pejus   376

regeringsprærogativ   70

regioner   79

regionsråd   79

register (databeskyttelse)   119

registerindsigt   267

regres   480

rekurs   356

rekursberettigede   99, 363

rekursfrist   365

religiøs overbevisning   278

remonstration   351

repræsentation (bistand)   189

ressourceforbrug   277

retlig interesse   98, 99, 428

retlig lovliggørelse   526

retlig subsumption   435

retsanvendelse   317

retsbetingende kendsgerninger   321

retsfaktum   147, 149, 299, 300, 317

retsfølge   147, 149, 299, 300, 317

retsgrundsætning   34, 128

retshåndhævelse   508

retshåndhævelsesbetragtninger   327

retshåndhævelsesloven   167

retskilder   33

Side 548

retskraft   377, 448, 496

retspraksis   48

retssikkerhedsloven   123

retsstridighed   450

retssubjekt   72, 73, 383

retssædvane   57

retsvirkninger (tidspunkt)   236

Rigsrevisionen   28

rimelighedsprøvelse   372, 438, 444

rykkere   248

rådgivning   254

rådmænd   78

rådslagning   229, 455

S

sag (definition)   262

saglig kompetence   102

saglige hensyn   320

saglige krav   299

saglige kriterier   321

sagsbehandlingsbeslutninger   89

sagsbehandlingsmangler   450

sagsbehandlingstid   62, 64, 247, 253, 486

sagsekspeditionsskridt   153, 232

samme myndighed   177, 209

samtykke   189, 293, 316, 453, 517, 519

samtykke (databeskyttelse)   162, 165

Schutzzweck   482

sekretariat   69

seksuelle oplysninger   278

sektortilsyn   379, 399

selskaber   117

selvejende institutioner   26, 27

selvhjælpshandlinger   503

selvinkrimineringsforbud   125, 187, 515, 516, 517

selvstændig retssubjekt   383

selvstændige retssubjekt   478

servicevirksomhed   90

sikkerhedsregler (data)   162, 174

sikkerhedsstillelse   508

skadevolder   480

SKAT   499

SKAT-meddelelser   40

skatteskøn   320

skatteudskrivning (kommuner)   73

skriftlighed   232

skuffecirkulærer   275

skøn under regel   339, 443

skønsbegrebet   317

skønsudøvelse   316

skønsudøvelse (prøvelse)   438

sletning (databeskyttelse)   174

sms   205

sms (notatpligt)   153

snarest (frist)   218

specialitetsprincipperne   324

specielle forvaltningslove   36

specielle inhabilitetskrav   126

specielle inhabilitetsregler   129

sprog   235

sprogbrug   235

standpunktsrisiko   461

statens sikkerhed (aktindsigt)   215

statistisk diskrimination   330

statsrevisorerne   28

stemme   230

stemmelighed   230

stemmerflertal   230

stillingsfuldmagt   93

stillingsændringer   86

straf   307, 506

strafansvar   64, 462

strafansvar (borger)   187

strafbare forhold   167, 278

strafbare forhold (databeskyttelse)   163

strafbare oplysninger   292

straffelovens § 1   307

straffelovens § 264 d   218

strafferetlig forfølgning   203

strafferetsplejen   118

straffesager (administrative)   203

straffesager (partsaktindsigt)   207

styrelser   71

styrelsesvedtægt   75

styresignaler   40

stående udvalg   76

subordinationsforhold   68

substitutionsvanskeligheder (inhabilitet)   140

subsumption   435

suspension   393

suspensiv virkning   368, 413

svarpligt   181

sygdomsoplysninger   278

særlige forvaltningsmyndigheder   80

Side 549

særlige interesser   132

særlige tavshedspligtsregler   282

sætteombudsmand   402

søgsmålsfrister   430

søgsmålsinteresse   428

søgsmålsret   99, 428

T

tab   489

taleret   230

tavshedspligt   289

tavshedspligt (og aktindsigt)   206

tavshedspligtsregler (særlige)   282

tavshedspålæg   294

tegningsberettigede   93

tema - aktindsigt   262

temporal kompetence   103

tertiære momenter   450, 455, 458

TEU   63

TEUF   60

TfS   51

tidsbestemt kompetence   103

tilbagekaldelse   315, 465

tilbagevirkende kraft   236, 308

tilfældighed   341

tillidshensyn   129

tilsidesættelse   374

tilsyn   482, 487

tilsynsråd   384

tiltalefrafald   86

tiltalerejsning   86

tjenestebefalinger   40, 68, 86

tjenesteforseelse   462

tjenesterejser (aktindsigt)   271

toinstansinhabilitet   138

tolkning   252

tort   462

traktaten (EU)   60

traktatten (hjemmel)   305

tvangsbøder   185, 394, 499, 509, 525

tvangsindgreb   123, 125, 496

tvangsindgrebsloven   123, 496, 515

tvangsindgrebsloven – notatpligt   154

tvangsindlæggelse   505

tvangsmidler (retsplejeloven)   526

tvistnævn   404

U

uddelegere   103

udenlandsk (sprog)   235

udenretslige forhør   525

Udenrigspolitisk Nævn   28

udfyldning   317

udlæg   498, 499

udpantningsret   498, 500

udsættelses- eller indsættelsesforretning   502

udtalelse (ret til)   182

udvalgsløse kommuner   77

udvalgsstyre   75

udøvende magt   21

uforenelige formål (data)   160

uforenelighedstest   160

uforholdsmæssigt ressourceforbrug   263, 277

UfR   50

UfS   51

Ugeskrift for Retsvæsen   50

ugyldighed   449, 450

ulovbestemte regler   28, 99

umiddelbar fogedforretning   502

umulighed   458, 527

umyndige personer   145

underkendelse   448

underretningspligt (databeskyttelse)   168

underskrift   233

undersøgelsespligt   148

undersøgelsesprincippet   147

undladelsespligter   493

upartisk   126, 129

urigtige erklæringer   184, 187

urimelighed   444

uskrevne principper   28

uskrevne retsgrundsætninger   34, 57, 128

uskyldsformodning   187

utvivlsomme sager   77, 229

uvildig   128

V

vage, elastiske bestemmelser   319, 436, 440

varsling af kontrolbesøg   201

vejledende udtalelser   391

vejledninger   42

vejledningspligt   249, 48889

Side 550

venlighed   234

venskaber (inhabilitet)   139

videregivelse (databeskyttelse)   121

videregivelse (tavshedspligt)   291

videresendelsespligt   146, 254, 365

vilkår   341

visdomsbøger   55

værdiskøn   320

værdispildsbetragtninger   327

værdispringsregler   196

væsentlighedsvurdering   375, 450

Y

ytringsfrihed   258, 295, 306, 327

ytringsfrihed (databeskyttelse)   122

Æ

ændring   375, 448

ændring til fordel   377

ændring til skade   376, 465

ændringen er til gunst   466

Ø

økonomisk tab   489

økonomiudvalg   76

Å

åbenbart grundløse sager   145, 146

åbenbart urimelig   444

åbenhedsprincip   258

årsagsforbindelse   485, 490

Side 551