Forkortelser

i Arv & skifte (9. udg.)
Free access

Forkortelser

ABL aktieavancebeskatningsloven

AL arveloven

ASL afskrivningsloven

ATP Arbejdsmarkedets Tillægspension

B byretsdom eller -kendelse (+ angivelse af retskredsen)

BAL boafgiftsloven (lov om boafgift og gaveafgift)

DSL dødsboskifteloven

DSKL dødsboskatteloven

EAL ejendomsavancebeskatningsloven

FAL forsikringsaftaleloven

FFL fremtidsfuldmagtsloven

FM Fuldmægtigen

gbl. gældsbrevsloven

H Højesterets dom eller kendelse

J Juristen

J.U. Juridisk Ugebrev

KL konkursloven

KSL kildeskatteloven

LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond

NFT Nordisk Forsikringstidsskrift

PBL pensionsafkastbeskatningsloven

POL pensionsopsparingsloven

PSL personskatteloven

RAL retsafgiftsloven

rpl. retsplejeloven

R&R Revision & Regnskabsvæsen

RVL retsvirkningsloven (lov om ægteskabets retsvirkninger)

Skd. Skatteministeriet (departementet)

TfR Tidsskrift for Rettsvitenskap

T:FA Tidsskrift for Familie- og Arveret

TfS Tidsskrift for Skatter og Afgifter

TL tinglysningsloven

Side 15

UfR Ugeskrift for Retsvæsen

UfS Ugeskrift for Skatteret

V Vestre Landsrets dom eller kendelse

ÆSL Ægtefælleskifteloven

Ø Østre Landsrets dom eller kendelse

Side 16