Stikordsregister

A

A fortiori 63

Administrativ praksis 113

Almindelige retsgrundsætninger 77

Almindelige retsprincipper 79

Analogifortolkning 61

Analytisk metode 184

Analytisk-deskriptive metode 207

B

Bemærkninger til lovforslag 56

Beskyttelseshensyn 62

Beskyttelsespræceptiv 38

Betænkning 172

BGB: Bürgerliches Gesetzbuch 196

Branchevilkår 104

C

Case law 197

Civil law 192

Civil law-lande 134

Code Civil 195

Common law 192

Common law-lande 134, 197

Contra legem 111

D

Deduktion 210

Deklaratoriske 38

Demokrati 19

Den angloamerikanske retsfamilie 197

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 149

Den hermeneutiske cirkel 49, 214

Den juridiske forforståelse 214

Den juridiske tradition 206

Den juridiske videnskab 206

Den offentlige ret 22

Den retsvidenskabelige metode 209

Den romanske retsfamilie 195

Den tyske retsfamilie 196

Deskriptiv retskildelære 29

Digitaliseringsklar lovgivning 43

Dissens 129, 133

Distinguishing 135, 141, 147

Dommerskabte retsgrundsætninger 169

Dommes disposition og opbygning 122

Domsanalyse 132

Domsanalyse i praksis 136, 145, 151

Domsskrivning 122

Domstolenes retsskabende virksomhed 156

E

Effektivitetsprincippet 83

Efterarbejder 60

Empirisk-analytisk 210

Enhedsret 187

Equity 200

Erhvervsret 25

EU-Domstolens metode 145

F

Fagsprog 39, 174

Festersen-dommen 146

Flertydige ord 53

Forbrugerret 25

Fordelingsretfærdighed 79

Foreningsfrihed 104

Foreningsretlige regler 104

Side 219

Forfatningsretlige sædvaner 108

Forforståelse 49

Forholdets natur 97

Forståelseshorisont 49, 214

Fortolkningsforpligtelsen 65

Fortolkningshensyn 69

Forudsigelighed 161

Forvaltningsaftaler 97

Fuldstændig lovanalogi 62

Funktionelle metode 184

G

Gemeines Recht 197

Grundlovsfortolkning 64

Grønbøger 66

Gældende ret 207

H

Hensyn 160

Hermeneutisk videnskabsfilosofi 213

Homeward trend 69

Hugo-Heiseske system 22

Hvidbøger 66

Hævd 110

I

I vid forstand 203

Induktion 210

Integritetsprincip 28

J

Judicial caution 160, 163

Judicial legislation 160

K

Kohærens 160

Kohærensprincippet 26

Kollektive overenskomster 104

Kommissorium 173

Komparativ ret 183, 205

Kompetenceregler 37

Kvalifikationsregler 38

L

Legalitetskrav 34

Legalitetsprincippet 83, 95

Legitimitet 35

Ligevægtsretfærdighed 79

Lovforberedende arbejde 172

Lovgivning i bemærkningerne 59

Lovgivningssproget 39

Lovpositivisme 30

Lovtekstens alder 54

Loyalitetspligt 87

Länderbericht-metode 184

Læsio enormis 84

M

Materielle regler 38

Meningssammenhæng 50

Ministerudtalelser 58

Modsætningstolkning 63

N

Naturlig læsning 53

Normativ retskildelære 29

Nærhedsprincippet 83

O

Obiter dictum 128, 198

Objektiv beskrivelse 211

Offentlig ret 23

Offentligretlige principper i privatretten 96

Omgåelse af retsregler 72

Opinio juris 116

P

Pligtregler 38

Pluralisme 34

Polycentrisk retskildelære 33

Primære og sekundære retskilder 30

Privates praksis 103

Privates sædvaner 103

Privatretten 24

Privatrettens autonomi 21

Procedureregler 38

Prognoseteorien 213

Proportionalitet 79

Præceptive 38

Præjudikatlære 120

Præjudikatvirkning 121, 144, 150

Præmisser 125

R

Ratio decidendi 134, 198

Side 220

Rationalitet 211

Religiøse retssystemer 200

Retfærdighed 79

Retsbegrebet 34

Retsfamilier 192

Retsfilosofi 205

Retshistorie 204

Retskildelæren 29

Retskildeprincipper 32

Retsoverbevisning 110

Retspolitik 155, 205

Retsprincipper 25, 78

Retsprincipper som modificerende normer 92

Retsprincipper som selvstændigt retsgrundlag 88

Retsprincipper som udfyldende normer 91

Retsprincipperne og retsudviklingen 94

Retsprincippernes binding af dommerskønnet 93

Retsprincippernes retskildemæssige status 93

Retssammenligning 183

Retsskabelse og retspolitik 156

Retssociologi 204

Retsstat 19

Retsstatslige værdier 19

Retssædvane som lex generalis 110

Retssædvaner 108

Retsvidenskab i snæver forstand 203

Retsøkonomi 69

S

Saglighed 211

Selvforklarende 126

Selvinkriminering 96

Skrivestil 125

Social teknologi 177

Specielle retsprincipper 84

Standardaftaler 103

Stare decisis 134

Stærk dissens 133

Syntese 210

Systematik 21

Systematisering 210

Sædvanlig forståelse 52

T

The rule of law 19

The Rule of Precedent 198

Traktatfortolkning 68

U

Uredelig retserhvervelse 86

V

Venire-grundsætningen 85

Videnskab 213

Videnskabelig uredelighed 212

Æ

Ækvivalens 79

Ækvivalensprincippet 85

Side 221