Forord

Denne bog handler om udbud af offentlige kontrakter i Danmark og EU med hovedvægten på EU-reglerne, herunder EU’s udbudsdirektiv fra 2014. Bogen har primært et teoretisk sigte. Vi tager udgangspunkt i en analyse af EU’s udbudsregler i bred forstand og diskuterer i denne anden udgave af bogen også implementering heraf i dansk ret, som trådte i kraft 1.1.2016.

EU’s primærret af betydning for udbud (traktaterne, de almindelige retsprincipper og grundlæggende rettigheder) er udviklet gradvis i de ca. 60 år EF/EU har eksisteret. I de første år blev reglerne om offentlige udbud overvejende set som et eksempel på anvendelse af logikken bag EU’s indre marked. Efter Lissabon-Traktatens ikrafttræden (den 1.12.2009) betegner art. 3 TEU den variant af markedsøkonomi, EU bygger på, som social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne. I forarbejderne til udbudsdirektivet fra 2014 ses offentlige udbud som et markedsbaseret instrument til at realisere Europa 2020-strategien om intelligent, dvs. videns- og innovationsbaseret, bæredygtig og inklusiv vækst.

Ud over primærretten er der på EU-niveau vedtaget særlige direktiver om udbud, i 2014 et generelt udbudsdirektiv (2014/24/EU), et koncessionsdirektiv (2014/23/EU) og et forsyningsvirksomhedsdirektiv (2014/25/EU). Udbudsdirektivet fra 2014 er hovedemnet i nærværende bog, der også indeholder et kapitel om koncessionskontrakter, mens forsyningsvirksomhedsdirektivet ikke gennemgås nærmere i denne bog. Som vejledning til læseren informeres om, at det bevidst er valgt at tildele de oftest omtalte retsakter kaldenavne, for at øge læsevenligheden af fremstillingen. Hvis læseren søger en reference på en retsakt, der nævnes, findes denne i listen af forkortelser. I de første ca. 40 år af EF/EU’s eksistens blev der kun afsagt få EU-domme om udbud, men i perioden siden slutningen af 1990’erne har EU-Domstolen afsagt et betydeligt antal domme om udbud af offentlige kontrakter. Et fyldigt udvalg af disse inddrages i nærværende bog.

Bogen består af 12 kapitler. Grith Skovgaard Ølykke er hovedforfatter af bogen. Hun blev udpeget til sagkyndigt medlem af Klagenævnet for Udbud i perioden 2016-2020 af Uddannelses- og Forskningsministeriet. I bogen gives kun udtryk for hendes uafhængige vurderinger som forsker. Grith har haft Side 25 hovedansvaret for ni af kapitlerne (kap. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 og 12), mens Ruth Nielsen har haft hovedansvaret for de øvrige tre kapitler (kap. 1, 2, og 10). Vi har begge læst og taget stilling til udsagnene i alle kapitlerne og er enige i de vurderinger af gældende ret, der fremsættes.

Der er ikke systematisk taget hensyn til materiale fremkommet efter 1. maj 2017.

Studentermedhjælp ved Juridisk Institut, stud.merc.jur. Iris Hadzimahovic, har ydet værdifuld hjælp ved en systematisk søgning på Klagenævnet for Udbuds praksis vedrørende udbudsloven, hvilket vi vil takke for. Endvidere har specialkonsulent i Center for Jura, Salg og Indkøb i Lyngby-Taarbæk Kommune, ph.d. Mette Ohm læst og kommenteret visse afsnit, der er nye i denne anden udgave af bogen, har med stor velvillighed delt sin indsigt i udbudsreglernes praktiske anvendelse og har energisk deltaget i diverse diskussioner om retsstillingen, hvilket forfatterne er meget taknemmelige for.

Frederiksberg, juni 2017

Grith Skovgaard Ølykke og Ruth Nielsen

Side 26