Stikordsregister

A

A level playing field 864

AB 92 69

ABService 2003 69

ABT 93 69

Accessorisk konkurrencebegrænsning. 191

Accessoriske indkøbsaktiviteter 170

Adgangsbarrierer 883

Adgangsmuligheder for handicappede 278

Administrative aftaler 172, 358, 486

Administrative pligter 334

Administrativt samarbejde 336, 555, 563

Adækvans 824

Afhjælpning af interessekonflikt 581

Afstandskrav 652

Aftaleloven 71, 73, 74, 75, 805

Aftaleret 846

Afvisning af klager 800

Afvisning af lave tilbud 682

Aktiemajoritet 484

Aktindsigt 76, 77, 330, 331, 332, 784, 785

Aktiv kontrol 159

Akut behov 317

Almenhedens behov 141, 142, 147, 149, 186, 445

Alment gældende kollektive overenskomster 756

Almindelige EU-retlige principper 85

Almindelige principper af national herkomst 88

Alternative sanktioner 841

Alternative tilbud 227, 292, 643

Alvorlig fejl 576, 579

Alvorlige forsømmelser 575

Ambulancetjenester 339

Andre økonomiske aktørers formåen 186, 538, 612

Annullation af ordregiverens beslutninger 778, 817

annullation af tildelingsbeslutning 838

Annullation af tildelingsbeslutning 171, 818

Annullation af udbud 89, 127, 327, 347, 449, 787

annullation af udbuddet 578, 797, 828

Ansvar ved køb fra indkøbscentral 170

Ansvarsfordeling 412

Ansvarsfordeling i fælles udbud 164

Ansvarsgrundlag 824

Ansættelse af langtidsledige 658

Ansættelseskontrakter 432

Antagelige tilbud 327, 633

Antal partnere i innovationspartnerskab 240

Antal, som kan sikre reel konkurrence 228

Arbejdsgiverbidrag til sociale ydelser 742

Arbejdsklausuler 727, 732, 755

Arbejdsmiljølovgivning 741

Arbejdsretten 759

Arbejdstagernes rettigheder 717

Arbejdstilladelse 741, 745

Arbejdstilsynet 574, 727

Arkiveringsbyrde 555

Art. 346 TEUF 375, 378

Attestation 779

Automatisering af tilbudsevalueringen 324

Automatisk opsættende virkning 703, 805, 810

Automatisk udelukkelse 600, 691, 869

Automatiske vurderingsmetoder 694

Autorisation 605

Autorisationsordning 353, 355, 359, 606, 886

B

Bedste forhold mellem pris og kvalitet 655

Bedste konkurrencefelt 620

Side 945

Bedømmelseskomité 263

Begrundelse 327, 852

Begrundelseskrav 327, 797

Begrundelseskrav ved flere ansøgere end fem 224

Begrundelsespligt 326, 328, 798

Begrænset udbud 217

Behov af industriel eller kommerciel karakter 147

Behov, der ikke er af industriel eller kommerciel karakter 143

Bekendtgørelse 62, 66, 72, 73, 125, 331

Bekendtgørelse om ændringer af en kontrakt i dens løbetid 405

Bekræftelse af interessetilkendegivelse 213

Bekæmpelse af arbejdsløshed 732

Beskyttede værksteder 539, 893

Beskyttelse af arbejdstagere 742, 747

Beskyttelse af den offentlige sundhed 289

Beskyttelse af eksklusive rettigheder 252

Beskyttelse af miljøet 572

Beskæftigelseshensyn 712

Beslutninger 787

Bestemmende indflydelse 161

Bestikkelse 221

Betaling for deltagelse i udbud 424

Betaling for innovativ indsats 225, 238

Betalingshensigt 570

Betalingsordning for gæld til det offentlige 569

Bevisbyrde ved udelukkelse 580, 582

Bevisbyrden for self-cleaning 596

Beviskrav ved udelukkelse 565, 573

Bid-rigging 411

Bilag I A- og Bilag I B-tjenesteydelser 49

Bilag II A- og Bilag II B-tjenesteydelser 203, 208, 337, 339, 430, 547, 669

Bilaget med offentligretlige organer 137

Bilaterale aftaler 58

Blandede kontrakter 370

Blandede udbud 371

Bristende forudsætninger 846

Broadcasting 429

Byggetilladelser 364

Byplanlægning 363

C

Cassis de Dijon 95, 96

Cassis de Dijon-doktrinen 96

Centralisering af indkøbsaktiviteter 164, 167, 168, 883

Certificeringsorganer 562

Chartret om grundlæggende rettigheder 86, 714, 815

Cirkulære 48, 62, 65, 67, 68, 73, 331

Cirkulæret om arbejdsklausuler 738

Countervailing power 880

CPV-nomenklaturen 321

CSR-politik 659, 737

Culpareglen 825

Culpøs adfærd 576

CVR-registeret 605

D

Danske arbejdsmarkedsmodel, den 727, 751

Dassonville 93

Databeskyttelse 278

De minimis-støtte 688, 874

De minimis-ændringer 404

Dealbreakers 225

Delaftaler 417

Delkontrakter 298, 384, 607

Delmål i innovationspartnerskab 239, 240

Delydelsesreglen 297, 384

Design af udbudsprocedurer 884

Design for samtlige brugere 278

Det fælles europæiske udbudsdokument 546

Dialogens ramme 227

Direkte anvendeligt 98

Direkte diskrimination 113, 710, 712

Direkte finansiering 154, 157

Direkte forskelsbehandling 113

Direkte tildeling af delkontrakter 384

Direkte virkning 78, 82, 775

Direkte virkning af udbudsdirektiverne 79

Direkte virkning af udbudsdirektiverne' 136

Direktiv om energirigtige køretøjer 653

Direktivet om energieffektivitet 654

Diskrimination 277

Distributionskanaler 254

Dobbelt udbudsprocedure 500

Side 946

Dokumentation for teknisk og faglig formåen 615

Dokumentation for udelukkelse 591, 599

Dokumentationskrav 336, 756

Driftsrisiko 521

Dualistisk teori 80, 82, 727

Dynamisk indkøbssystem 269, 318, 360, 386, 410, 421, 608, 842, 844, 881

E

e-Certis 208, 561

Effektiv kontrol 662, 663, 671

Effektivitetsprincippet 773, 794

EF-mærkning 280, 291

Egenerklæringer 536, 546, 550

Egne eller andres erfaringer 574

Egnede midler 280, 281

Egnethed til at udøve det pågældende erhverv 605

Ejerandel 479

Eksklusiv rettighed 252, 437, 527, 875

Eksporthindringer 93

Eksternalitet 651

Elektronisk adgang til udbudsdokumenter 534

Elektronisk auktion 293, 420, 666, 693

Elektronisk fakurering 323

Elektronisk kommunikation 285, 316, 323, 555

Elektronisk og vederlagsfri adgang 271

Elektronisk udbud 168

Elektroniske kataloger 284, 288, 418, 425

Én økonomisk aktør kan opfylde kontrakten 247

Enerettigheder 390

Enhed, hvis formåen ansøger/tilbudsgiver baserer sig på 552

Ensartede varer 384

Erfaring 613

Erhvervelse eller leje af jord/bygninger 428

Erklæring under ed 592

Erstatning 595, 819, 822, 841, 884

Erstatning af udvalgt ansøger 628

Erstatningsansvar 598

Erstatningsansvar for ordregiver 598, 849

Erstatningsansvar for udelukkelse 597

Erstatningsudmåling 831

ESPD 213, 327, 546, 550, 552, 705

Estimeret forbrug 287

Etableringsfriheden 98

EU-retligt begreb 137, 846

Europa 2020-strategien 29, 271, 650, 708, 731, 882, 903

Evalueringsmetode 539, 670, 673

Ex nunc 841, 845

Ex officio 784

Ex tunc 841

Ex-house 31, 449

EØS 55

F

Fabrikat 288

Faktisk kontrol af tilbud 663

Faktisk udførte aktiviteter 150

Fakultative udelukkelsesgrunde 303, 537

Falske selvstændige 747

Favoritisme 207

Fejl i tilbud 635

Finansielle tjenesteydelser 58, 386, 431

Finansieret af ordregivende myndigheder 153

Flerniveau-system 31

Folkeret 38, 79, 657

Folkesundheden 572

For størstedelens vedkommende 154

Foranstaltninger med tilsvarende virkning 93

Forbehold 121, 643

Forbindelse til kontraktens genstand 546

Forbrugerbeskyttelse 96

Forbud mod konkurrenceforvridende støtte 877

Forbundet med kontraktens genstand 277, 283, 301, 311, 538, 657

Forbundet til koncessionens genstand 539

Foreløbige forholdsregler 810

Forenelig statsstøtte 874, 875

Forhandlingsforbud 35, 120, 121, 230, 326

Forhandlingsramme 226

Forholdets natur 71

Forhåndsanmeldelse ved udstationering 743, 745

Forhåndsmeddelelse 210, 211, 317

Side 947

Forhåndsmeddelelse som basis for indhentning af tilbud 211, 269

Forlænges af frist 318

Forlænget standstill-periode 807

Formandskabet 783

Formel kontrol 158

Formelle mangler 635

Formidlende indkøbscentral 169, 171, 881

Formkrav 230, 320, 357

Formodningsregel 615

Formål af almen interesse 465

Formålene med udbudsreglerne 862

Fornyet konkurrence 608

Forretningshemmeligheder 334

Forsikringsydelser 386

Forsknings- og udviklingstjenesteydelser 257, 278, 441

Forsvars- og sikkerhedsdirektivet 375, 378, 530, 780

Forsyningssikkerhed 661

Forsyningsvirksomhedsdirektivet fra 2014 253

Fortrolig information 229, 239, 242, 274

Fortrolighed 334

Forvaltningsloven 35, 76, 326, 330, 784, 786

Forvaltningsret 35, 846

Forventet vederlag 354

Francovich-erstatning 822, 838

Fremstillingsproces 288

Fremsættelse af nyt tilbud 309, 637, 638

Frihed til at organisere den offentlige sektor 166, 459, 475, 487

Frit valg ordninger 353, 355

Frivillig offentliggørelse 266, 347, 851

Frivillig option 287, 294

Fuld vederlagsfri elektronisk adgang 316, 319

Fuldmagtsaftaler 178

Fumus boni juris 813

Funktionelt sammenlignelige produkter 254

Funktionskrav 279

Funktionsudbud 279

Fysisk person 179, 181

Fælles europæiske udbudsdokument, Det Se ESPD

Fælles internationale enheder. 172

Fælles kontrol 463, 476, 479, 483

Fælles udbud 164, 169

Fælleserklæring om forhandlingsforbuddet 122

Fælleskommunale selskaber 479

Følgeomkostninger 251, 450

Få ansøgere 622

G

GATT 56

Gaver 356

Generelle gruppefritagelsesforordning, den 874, 875

Generelle principper 88

Gennemsigtighedsprincippet 88, 106, 123, 205, 207, 208, 227, 241, 291, 296, 312, 547, 749

Gennemsnitspris-metode 655

Genoptagelse til klagesag 801

Gensidig anerkendelse 95

Gensidigt bebyrdende 353

Gentagne kontrakter 260

Golden shares 469

Government Procurement Agreement (GPA) 38, 48, 55, 56, 59, 62, 76, 82, 119, 120, 122, 123, 180, 216, 277, 380, 648, 722, 785

Grossistindkøbscentraler 169, 171

Grundlæggende principper 85

Grundlæggende rettigheder 724

Grænseoverskridende fælles udbud 165

Grænseoverskridende interesse 41, 88, 106, 118, 208, 266, 346, 365, 380, 669, 691, 842

Gæld til det offentlige 567, 597

H

Handelsbrug 74

Handelshindrende krav 93

Handelshindringer 277

Handicap 114, 116

Hard-core konkurrencebegrænsning 191

Hasteprocedure 255, 273, 274, 312, 317, 319

Hastesituation 255

Side 948

Hensyn til almenvellet 572

Hidtidig leverandør 205

Homogene produkter 883

Horisontal direkte virkning 89

Horisontale in-house-transaktioner 473

Højdespringermodel 620

Håndhævelsesdirektivet vedrørende udstationering 304, 718

Hård kerne af ansættelsesvilkår 737

Hård kerne af arbejdstagerkrav 764

Hård kerne af arbejdsvilkår 739

I

Identifikation af lave tilbud 680

Identiteten på de prækvalificerede tilbudsgivere 329, 702

Ikkeforskriftsmæssige tilbud 122, 221, 246, 327, 553

Ikkekonditionsmæssige tilbud 122, 221, 553

Ikkestatslige ordregivere 211, 213, 315, 317, 341

Ikkeudbudspligtige delkontrakter 297, 384

Ikkeøkonomisk kriterium 666

Ikkeøkonomisk tjenesteydelser af almen interesse 901

Ikkeøkonomiske tjenesteydelser af almen interesse 471, 531, 898

ILO-konvention nr. 94 38, 55, 80, 81, 751

ILO-konventioner 722

IMI-forordningen 750

Inddeling af dynamisk indkøbssystem 422

Indholdsmæssige mangler 643

Indirekte diskrimination 114, 710, 712

Indirekte finansiering 156, 157

Indirekte forskelsbehandling 114, 116

Indkøbscentral 167, 169, 176

Indkøbscentral i anden medlemsstat 167, 171

Indkøbsrådgiver 170

Indledende markedsundersøgelser 878

Indledende tilbud 226, 238, 693

Indlændingediskrimination 118

Indre marked, det 87

Indtægtsdækket virksomhed 450

Informationssystemet for det Indre Marked 750

Inhabilitet 786

In-house 31, 51, 108, 135, 172, 203, 358, 439, 443, 444, 446, 449, 450, 496, 510, 533

In-house-enhedens udbudspligt 445

Innovation 235, 279, 657, 708, 731

Innovationspartnerskab 233, 278, 386, 879

Insolvens 402

Institutionelt OPP 496

Intellektuelle ejendomsrettigheder 229, 234, 236, 244, 252, 278

Interesseafvejning 815

Interessekonflikt 43, 335, 581, 597, 601, 615, 786, 838, 879

Intern omstrukturering 401

Internationale regler om udbud 428

Interoperabilitet 250, 324, 396

Interventionsmekanismen 778

Irrelevante ansøgninger/tilbud 246, 327

J

Jeremieinitiativet 261

Juridisk person 151, 179, 181, 455

K

Karteladfærd 221, 330, 579, 628, 701

Kartelaftaler 189, 868, 883

Kausalitet 824, 829

Klageadgang for ordregiver ordregivende 791

Klagefrist 795, 820

Klagegebyr 793, 801

Klagenævnet for Udbud 37, 68, 69, 77, 94, 97, 115, 127, 331, 772, 780, 782, 783, 784, 785, 801, 802, 833, 845, 847, 858

Klageret 791

Klar grænseoverskridende interesse Se grænseoverskridende interesse

Kollektive kampskridt 718, 741, 758

Kollektive overenskomster 718, 741, 751, 753, 760

Kommunalfuldmagten 448

Kommunalt selvstyre 448

Kommuner 79, 88, 90, 136, 451, 509, 510

Kommunestyrelsesloven 448

Side 949

Kompetence til at udføre tjenesteydelser 358

Kompetencefordeling 344, 897

Komplekse indkøb 220

Koncernforbundne tilbudsgivere 869

Koncernintern aftale 612

Koncession 31, 369, 438, 462, 492, 512, 513, 519

Koncessionsbegrebet 517

Koncessionsbekendtgørelse 534

Koncessionsdirektivet 45, 376, 378, 716, 777, 780

Koncessionskontrakter 436

Kongehuset 138

Konkurrence forhandlere 253

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 804

Konkurrencebegrænsende aftaler 579, 580, 865

Konkurrencefordel 289, 465, 470, 472, 488, 490, 589

Konkurrencefordrejning 184, 231, 240, 270, 333, 602, 878

Konkurrencepræget 50, 121, 147, 232, 267, 495, 544, 547, 618

Konkurrencepræget dialog 218, 879

Konkurrencereglerne 579

Konkurrenceretlige virksomhedsbegreb, det 865

Konkurs 259, 402, 562, 575

Konsortiers sammensætning 188, 626

Konsortium 182, 187, 307, 311, 402, 602, 617, 789

Kontraktdelenes værdi 373

Kontraktelementer 373

Kontraktens hovedformål 372

Kontraktens hovedgenstand 376

Kontraktens varighed 303

Kontrakter om formidling af indkøb af elektricitet 259

Kontraktfrihed 35

Kontraktret 27, 35, 38, 68, 71, 846, 847

Kontraktuelle forpligtelser 610

Kontraktuelt OPP 494

Kontraktvilkår 301, 736

Kontrol i tvivlstilfælde 663

Kontrolbud 449, 453

Kontroldirektiver 775

Kontrolforhold 601

Kontrolkriteriet 452, 455, 473, 476, 482, 533

Kontrolleret af ordregivende myndigheder 157

Kontrolmekanismer 483

Konventioner 751

Korruption 43, 218, 335, 336, 356, 601, 883

Krav 225

Kriterier for egnethed 598

Kriterier forbundet med kontraktens genstand 549

Krydssubsidiering 464

Kun én økonomisk aktør kan opfylde kontrakten 247

Kunstig indskrænkning af konkurrencen 622

Kunstig indskrænkning af udbudsparametrene 254

Kunstværk 248

Kvalitative mindstekrav 544, 546

Kvalitetssikringsstandarder 617

Kvantitative indførselsrestriktioner 93

Kædeansvar 51, 306, 742, 758, 762, 763

Købeloven 71

Købermagt 867, 879

Køberprofil 50, 209

Kønsligestilling 711

L

Laveste pris 75, 831

Ledelse udpeget af ordregivende myndigheder 159

Legitime økonomiske interesser 270, 330

Leje af fast ejendom 366

Lejlighedsvise fælles udbud 176

Leveringsbetingelser 657

Liberalisering 343, 439

Licens 253

Licitation 62, 70, 72, 73, 496

Licitationsloven 62, 63, 73

Ligebehandlingsprincippet 53, 87, 88, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 120, 121, 122, 205, 227, 230, 291, 296, 653

Ligestillingspolitik 573

Lighedsgrundsætning 70

Lighedsprincippet 105

Side 950

Light-regimet 201, 208, 210, 213, 337, 370, 373, 389, 401, 436, 514, 656, 815, 900

Livscyklusomkostninger 650, 655, 879

Lodtrækning 620, 655, 667

Lokal beskæftigelse 73, 120, 712

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren 320, 363, 604

Lovgivning 62

Lovlig direkte tildeling 842

Lovvalg 166, 172, 739

M

Magtfordrejning 70

Main-streaming 711

Maksimumsomkostninger 239, 242

Manglende retlig interesse 791

Markedsfejl 142

Markedsmagt 880

Markedsorienteret selskab 482

Markedsundersøgelse 213, 885

Markedsvilkår 348, 781

Market-pull 237, 238

Menneskers sundhed 711

Merpris 301

Mestergris 70

Miljøeksternaliteter 879

Miljøhensyn 721, 730

Miljøkriterier 652

Miljøledelsesstandarder 617

Miljøretlige konventioner 725

Mindstekrav 225, 292, 644, 646, 660

Mindsteløn 738, 740, 753

Minimumsbeskyttelse 737

Minimumsfrist 314, 318

Minimumskrav 224, 226, 232, 236, 239, 620

Minimumsårsomsætning 608

Miniudbud 416, 418, 608

Minoritetsdeltager i et offentligt ejet selskab 480

Misbrug af dominerende stilling 330, 579, 865

Monistisk teori 80, 82

Monopsoni 194, 879

Monti II-forordning 718

Most favoured-nation princip 60

Mundtlig forhandling 783

Mundtlig kommunikation 324

Myndighedsbeføjelser 363

Myndighedskontrol ved udstationering 741

Myndighedsudøvelse 117, 354

Mæglingstjenesteydelser 429

Mærkekrav 281

Mærker 281, 336

N

National monitoreringsenhed 335, 885

National prisregulering 654

National, social eller etnisk oprindelse 113

Nationale tekniske standarder 733

Negativ kontraktinteresse 558, 828, 831, 833, 835

Nonprofitorganisationer 203, 435

Nonprofitorganisationer med medarbejderejerskab 893

Nuværende kontraktpart 205

Ny ansøgning 560

Nyt tilbud 231

Nært afhængighedsforhold til en odrengivende myndighed 157

Nært knyttet til andre offentligretlige organer 152

Næstbedste tilbud 233

O

Objektiv formålsfortolkning 39

Objektiv mulighed 376

Objektive og ikkediskriminerende kriterier 417, 619

Objektivt ansvar 763

Objektivt begrundet opdeling af kontrakter 384

Objektivt uadskillelige kontraktdele 377

Obligatoriske offentligretlige bestemmelser 165, 172, 173

Obligatoriske optioner 294, 297

Obligatoriske udelukkelsesgrunde 303, 537, 562, 565, 581

Offentlig myndighed 117, 354

Offentlig Privat Partnerskab (OPP) 31, 492

Offentlig Privat Samarbejde 31

Offentlig ret 33, 38, 71

Side 951

Offentlige indkøbskontrakter 93

Offentlige interesser 270, 330, 332

Offentlige tilbudsgivere 181

Offentlige virksomheder 161, 439

Offentliggørelse på nationalt plan 266

Offentlighedsloven 76, 330, 784

Offentligt udbud 216

Officielle lister 336, 562, 610

Omgåelse af EU’s udbudsregler 165, 246, 401, 466, 471, 484, 850, 878

Omkostningsallokering 464

Omkostningseffektivitet 650

Omprioritering af tildelingskriterier 539

Omsætningskrav 608

Omvendt diskrimination 118

Omvendt licitation 667

Onlinecertifikatbase 561

Opdel eller forklar-princip 299, 384

Opdeling af kontrakter 383

Open source 252

Opfordring til at afgive tilbud 217

Opfordring til at bekræfte interessetilkendegivelse 212

Ophør af kontrakt 818

Oplysninger om drifts- og forretningsforhold 332

OPP 31, 391, 492, 494, 495, 496, 501, 510

Opsigelse af kontrakter 303

Opsættende virkning 784, 803, 810, 842

Optagelse i fagligt register 605

Optioner 260, 294, 382, 395

Ordregivende enheder 160, 516

Ordregiverbegrebet i forsyningsvirksomhedsdirektivet 91

Ordregiverbegrebet i koncessionsdirektivet 516

Ordregivers erstatningsansvar 849

Organisationsfrihed 756

Organisatorisk omstrukturering 627

Organisering af den offentlige sektor 452

Orientering om klage 811, 843

Orienteringspligt 327

Overdragelse af ejendomsret 519

Overdragelse af kompetence 358, 444, 484

Overdragelse af udbudspligten 176

Overensstemmelsesvurderingsorgan 281

Overvågningsforpligtelser 335, 885

P

Partnering 495, 496

Passiv kapitaldeltagelse 468

Patent 289

Patienttransportambulancetjenester 435

Personalepolitik 736

Personbefordring med bus eller sporvogn 436

Personbefordring med jernbane eller metro 436

Personfølsomme oplysninger 593

Planlægningskontrakt 365

Pligt til at opsige en offentlig kontrakt 855

Pointmodel 673

Politiske kampagnetjenester 436

Positiv opfyldelsesinteresse 831, 835

Potentielle tilbudsgivere 112, 223

Predatory pricing 869

Princippet om ikkeforskelsbehandling 732

Princippet om lex specialis 860

Prioritering af kriterier 666, 669

Prissætning af forbehold 645

Privat initiativ 356, 493

Privat kapitaldeltagelse 464, 473, 491, 496

Privat kapitaldeltager udpeget i lovgivningen 471

Private interesser 332

Privatret 33, 38, 71

Procesregler 773

Processuelle spørgsmål 783

Produktionsmetode 277

Produktkategorier 285, 288

Produktsortiment 285

Profylaksebekendtgørelse 171, 406, 851

Profylaksebekendtgørelser 811

Projektering 362, 363, 386

Projektkonkurrencer 260, 261, 387

Projektleder 228

Proportionalitetsprincippet 95, 114, 130, 131, 277, 293, 538, 546, 567, 568, 570, 577, 580, 581, 596, 600, 608, 610, 652, 773, 843, 869

Prosamodel 673

Side 952

Protektionisme 207, 218, 652

Prototype 257

Præferenceordning 115

Prækommercielle indkøb 234, 243

Prækvalifikation 544

Prækvalifikation af konsortier 187

Præmien i projektkonkurrencer 262, 264

Præsentation af tilbudsgivere 631

Public service obligations 888, 890

Public service-opgave 486, 489, 490

Påpasselig ordregiver 398

R

Race to sign 805

Rammeaftaler 50, 269, 356, 360, 386, 410, 411, 418, 561, 842, 844, 879, 881

Rammeaftaler, direkte tildeling 416

Rammeaftaler, fornyet konkurrence 416, 418

Rammeaftalers varighed 388, 392

Rapporteringspligt 334

Reciprokke in-house-transaktioner 472, 473

Reduktion i antal tilbud/løsninger, der forhandles 228

Reduktionen i antal partnere 241

Referencer 613, 620

Regionale hensyn 712

Regionsloven 448

Relation til ordregiveren 205

Reserverede kontrakter 389, 539

Restancelov 63

Resultatniveauer 239, 242

Retlig form 180

Retlig interesse 788, 792

Retsdogmatisk fortolkning 32

Retsplejeloven 77

Retten til en effektiv domstolsbeskyttelse 854

Revisionsklausuler 395

Rimeligt alternativ 254

Risiko 643

Rom-I-forordningen 739

Rom-konventionen 739

RUT-registret 727, 743, 748

Rådgiverinhabilitet 584, 597

Råvarederivater 431

S

Sagkyndige medlemmer 783

Saglig grund til annullation 129

Sale and lease back-aftaler 362, 366

Salg af anlæg til opførelse 363

Samarbejde mellem økonomiske aktører 186

Samfundsmæssige mål 707

Samhandlenspåvirkning 871

Samlet udbud 510

Sanktioner 773

Self-cleaning 303, 538, 595, 600, 604, 788, 864

Serviceattest 592

Shortlisting 263, 618

SID 793

Sideordnede tilbud 293

Sikkerhedsrisici 537

SIMAP 208, 321

Skatter, miljø og arbejdsmiljø 304

Skriftligt 106, 357, 358, 783, 784

Skønhedskonkurrencer 667, 695

Smitteteorien« 148

SMV’er 43, 167, 193, 210, 261, 279, 298, 309, 335, 422, 608, 620, 679, 781, 794, 881

Social beskyttelse 711

Social dumping 51, 708, 758

Social markedsøkonomi 34, 711

Social markedsøkonomisk ramme 35

Sociale aspekter 81, 721

Sociale sikringsordninger 900

Socialøkonomiske virksomheder 205

Soft law 52, 55, 720

Solidarisk hæftelse 187, 312, 538

Sortimentsudbud 285

Spidskompetencer 620

Sprogkrav 116

Spørgsmål 72

Standarder 277, 280, 324

Standardformularer 321

Standardkontrakt 643

Standardtjenesteydelser 220

Standardvarer 220, 696

Standstill-forpligtelse 805, 846, 847

Standstill-periode 329, 703, 777, 780, 802, 851, 854

Statsforvaltningen 781

Side 953

Statslige myndigheder som én enhed 504

Statsligt erstatningsansvar 838

Statsstøtte 37, 42, 112, 155, 233, 237, 241, 243, 342, 655, 687

Statsstøtte i form af tildelingen af en kontrakt 878

Statsstøtte ved tildeling af kontrakt 893

Statsstøttekapløb 863

Straffeattest 593

Straffeloven 595

Strategisk anvendelse 43

Strukturfondsmidler 261

Stående tilbud 356

Subsidiaritetsprincippet 35, 719

Successive kontrakter 386

Sundhed 31, 96, 97

Supplerende anskaffelser 396, 405

Supplerende indkøb 251

Supplerende leveringer 258

Supplerende oplysninger 312

Supplerende varer 396

Supplering af ansøgninger 557

Supplering af tilbud 635

Suspension 810, 816

Svindel 336

Switching costs 450

Syn og skøn 574

System 117

Sædvane 74

Særlig fordelagtige vilkår 259

Særlig rettighed 527

Særlige eller eksklusive rettigheder 91, 161

Særlige regler for konsortier 188

Særskilt driftsenhed 383

Særskilte kontrakter 377

Søgsmålsfrister 854

T

Teckal-doktrinen 451, 453, 455, 473, 477, 482, 483, 485, 504

Teknisk dialog 213, 885

Teknisk og faglig formåen 538, 613, 620

Tekniske specifikationer 276, 336

Tekniske årsager 248, 253

Teknologineutral 229

Tenders Electronic Daily (TED) 208

Tidligere kontraktpart 205

Tidligere misligholdelse af en offentlig kontrakt 586

Tidsbegrænsede kontrakter 387

Tidsmæssig begrænsning af udelukkelse 597

Tidsubegrænsede kontrakter 387, 391

Tilbagekaldelse af tilbud 75

Tilbagekaldelse af udbud 127

Tilbudsbudkartel 580

Tilbudsevaluering 671, 685

Tilbudsfrist 317, 418

Tilbudsgiveres forhåndsregulering af bud 42

Tilbudsgivernes interesse 387

Tilbudskartel 411

Tilbudsloven 63, 179

Tilbudsstrategi 699

Tildelingsbekendtgørelse for dynamisk indkøbssystem 269

Tildelingsbekendtgørelse for rammeaftale 269

Tildelingsfasen 549

Tildelingskriterier 226, 239, 293, 301, 327, 539, 548, 646, 736, 799

Tildelingskriteriet omkostninger 649

Tildelingskriteriet pris 649

Tilladelse til at udføre tjenesteydelse 606

Tilskud til privates projekter 174

Tilsvarende kontrol 478, 484

Tiltrækningskraft for markedet 237, 238

Tjenesteydelse af almen interesse 204

Tjenesteydelser 98

Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse 471, 531, 875, 898

Tjenesteydelseskoncession 374

Tjenesteydelseskontrakter 372, 374

Totalentreprise 363

Traktatbaserede undtagelser 426

Traktatbrudssager 774

Transaktionsomkostninger 794

Tvangsakkord 259

Tvingende grunde 254

Tvingende samfundsmæssige hensyn 96

Tærskelværdi 105, 380, 529

Tærskelværdiernes revidering 380

U

Uacceptable tilbud 222, 246, 327

Side 954

Uafsluttelig udbudsprocedure 221, 246

Uantagelige tilbud 634

Udbud med forhandling efter forudgående offentliggørelse 218

Udbud med forhandling uden offentliggørelse 244, 265

Udbudsbekendtgørelser 266, 320

Udbudscirkulæret 447, 450

Udbudsdokumenter 270

Udbudsegnethed 447

Udbudspligt 447

Udbudsprincipper 207

Udelukkelse 537, 564

Udelukkelse pga. ledende personers forhold 566

Udelukkelsesgrunde 263

Udelukkelsesperiode 597

Uden virkning 304, 406, 819, 839, 851

Udlicitering 448

Udskiftning af oprindelig kontraktspart 400, 408

Udskiftning af underleverandører 401

Udstationering 737

Udstationeringsdirektivet 710, 711, 717, 737, 749, 753

Udstationeringsloven 728

Udstykning 364

Udvidede in-house-regel 451, 454

Udvælgelse 618

Udvælgelse af flere end fem ansøgere 224

Udvælgelsesfasen 543, 549, 564

Udvælgelseskriterier 263

Uforudsete omstændigheder 257, 398, 405

Uforudsigelige begivenhed 255

Ugyldighed 846, 847, 848, 856

Ulovlig direkte tildeling 841

Ulovlig statsstøtte 184, 185

Ulovlige beslutninger 817

Ulovlighedsrente 876

UNCITRAL 55

Underkontrahentansvar 763

Underleverandører 186, 194, 308, 538, 553, 602, 864

Undtagelse fra en obligatorisk udelukkelse 568

Universal Service Obligations 203, 343

Unormalt lave tilbud 185, 221, 336, 674, 703, 713, 725, 864, 874

Uopsættelighed 814

Uregelmæssigheder i udbudsproceduren 589, 615

Urigtige oplysninger 588

Uvirksomhed 840, 846

V

Valg af udbudsform 214, 215

Varebørs 258, 431

Vareindkøbskontrakter 372, 374

Varekurv 287

Varemærke 288

Varens oprindelse 288

Varer, der stilles til rådighed 386

Varighed af kontrakter 388, 528

Vederlag 225, 238, 353, 520, 523

Vedståelsesfrist 75, 217, 320

Vejledende forhåndsmeddelelser 211

Velfærdsstat 31, 897

Verdensbanken 55

Verifikation af ESPD 553, 561

Verifikation af lave tilbud 684

Vertikal direkte virkning 89

Viden opnået i forhandlinger 229

Vilkår for kontraktens udførelse 646

Virksomhedskriteriet 452, 459, 463, 476, 482, 533

Voldgift 429

Voldgiftkendelse 574

Vægtning af tildelingskriterier 667

Vægtning i interval 666, 700

Værdien af øvrige kontrakter 610

Væsentlige hensyn til almenhedens interesser 841

Væsentlige nationale sikkerhedsinteresser 531

Væsentlige samfundsinteresser 572

Væsentlige ændringer 303, 318

W

WTO 56

Æ

Ægte udstationering 748

Ækvivalensprincippet 773, 794

Side 955

Ændring af en grundlæggende kontraktbetingelse 466

Ændring af kontraktpart efter tildeling 400

Ændring af tekniske specifikationer 319

Ændring af tildelingskriterierne 319

Ændringer i ansøgere/tilbudsgivere inden tildelingen 623

Ændringer i eksisterende kontrakt 392

Ændringer i tekniske specifikationer 290

Ændringer i udbudsdokumenterne 406

Ø

Økonomisk aktivitet 865

Økonomisk aktør 34, 182

Økonomisk interesse 354

Økonomisk mest fordelagtige tilbud 548, 646

Økonomisk og finansiel formåen 184, 538, 607

Økonomisk tab 824, 827

Økonomiske aktørens pålidelighed, den 595

Økonomiske aktørs formåen, den 602

Økonomiske aktørs personlige forhold, den 564, 600

Økonomiske hensyn 290

Økonomiske interesser 841

Økonomiske og finansielle formåen 620

Øvrigt sortiment 288, 385

Å

Åbning af tilbud 217

Årsagssammenhæng 829

Årsregnskab 609

Side 956