Forkortelser

Bekendtgørelse om forsyningsvirksomhedsdirektivetBekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester, bkg. nr. 1524 af 15.12.2015.
Bekendtgørelsen om Klagenævnet for UdbudBkg. nr. 887 af 11.8.2011 som ændret ved bkg. nr. 550 af 29.5.2013 og ved bkg. nr. 178 af 11.2.2016.
Bl.a.Blandt andet.
Bygge- og anlægsdirektivet fra 1971Rådets direktiv 71/305/EØF af 26.7.1971 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter, EFT 1971 L 185/5.
Bygge- og anlægsdirektivet fra 1993Rådets direktiv 93/37/EØF af 14.6.1993 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter, EFT 1993 L 199/54.
Chartret om grundlæggende rettighederDen Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, EUT 2012 C 326/391, der jf. art. 6, stk. 1, TEU har same juridiske værdi som traktaterne.
Den Europæiske Unions DomstoleSamlebetegnelse for EU-Domstolen og Retten.
Dvs.Det vil sige.
ECLIEuropean Case Law Identifier er et system til identifikation af retspraksis vedtaget af Rådet, se hertil Rådets konklusioner med en opfordring til at indføre European Case Law Identifier (ECLI) og et minimumssæt ensartede metadata for retspraksis, EUT 2011 C 127/1. EU-Domstolen har implementeret ECLI referencer for alle sine domme, og anvender selv systemet ved referencer til sine egne domme. Siden marts 2014 kan der søges på ECLI nummer på EUR-LEX og på Curia. Der bruges i ECLI nummeret »C« henholdsvis »T« som domstols identifikation for EU-Domstolen og Retten. Således vil ECLI nummeret bestå af ECLI:[landekode, for EU-domme er landekoden »EU«]:[domstols identifikation]:[årstal for afsigelsen]:[identifikationsnummer] – fx for C-480/06 Kommissionen mod Tyskland ser ECLI nummeret således ud: ECLI:EU:C:2009:357. Der er selvstændige ECLI numre for forslag fra generaladvokaten, dette anføres efter dommens nummer og parter/kaldenavn.
EMRKDen Europæiske Menneskerettigheds Konvention.
EMDDen Europæiske Menneskerettigheds Domstol.
EU-DomstolenSamlebetegnelsen i traktaterne for alle domstolene i den Europæiske Unions retssystem er »Den Europæiske Unions Domstol«, jf. TEU artikel 19. For at sikre klarhed i teksten er det valgt i denne fremstilling konsekvent at kalde den øverste domstol (der i TEU artikel 19 kaldes »Domstolen«) for EU-Domstolen.
EFTEF-Tidende, officiel kanal for offentliggørelse af Unionens retsakter med videre, indtil Nice-traktatens ikrafttræden d. 1.2.2003.
EF-traktatenTraktaten om det Europæiske Fællesskab, betegnelsen for EØF-traktaten efter Maastricht-traktatens ikrafttræden 1.11.1993.
ESPDEuropean Single Procurement Document – på dansk: det fælles europæiske udbudsdokument.
EUREuro. Den europæiske valuta, der blev indført som betalingsmiddel i et antal EU-lande fra 1.1.2002, og indtil videre er betalingsmiddel i 18 EU-lande.
EUTEU-Tidende, officiel kanal for offentliggørelse af Unionens retsakter med videre, efter Nice-traktatens ikrafttræden d. 1.2.2003.
1. forslag til udbudslov2014/1 LSF 164, fremsat 18.3.2015.
Forslag til udbudslov2015/1 LSF 19, fremsat 7.10.2015.
ForsvarsdirektivetEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13.7.2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF, EUT 2009 L 216/76.
Forsyningsvirksomhedsdirektivet fra 1990Rådets direktiv 90/531/EØF af 17.9.1990 om fremgangsmåderne ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation, EFT 1990 L 297/1.
Forsyningsvirksomhedsdirektivet fra 1993Rådets direktiv 93/38/EØF af 14.6.1993 om samordning af fremgangsmåderne ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation, EFT 1993 L 199/84.
Forsyningsvirksomhedsdirektivet fra 2004Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31.3.2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester, EUT 2004 L 134/1.
Forsyningsvirksomhedsdirektivet fra 2014Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26.2.2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF, EUT 2014 L 94/243.
FxFor eksempel.
GPA/GPA 2014Government Procurement Agreement fra 2014.
HåndhævelsesdirektivetHåndhævelsesdirektivet fra 1989 som ændret ved Håndhævelsesdirektivet fra 2007.
Håndhævelsesdirektivet for forsynings virksomhedsdirektivetHåndhævelsesdirektivet for forsynings virksomhedsdirektivet fra 1992, som ændret ved håndhævelsesdirektivet fra 2007.
Håndhævelsesdirektivet for forsyningsvirksomhedsdirektivet fra 1992Rådets direktiv 92/13/EØF af 25.2.1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelse af EF-reglerne for fremgangsmåden ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation, EFT 1992 L 76/14.
Håndhævelsesdirektivet fra 1989Rådets direktiv 89/665/EØF af 21.12.1989 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelsen af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige indkøbs- samt bygge- og anlægskontrakter, EFT 1989 L 395/33.
Håndhævelsesdirektivet fra 2007Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/66/EF af 11.12.2007 om ændring af Rådets direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF for så vidt angår forbedring af effektiviteten af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige kontrakter, EUT 2007 L 335/31.
Håndhævelsesdirektivet vedrørende udstationeringEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/EU af 15.5.2014 om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked (»IMI-forordningen«), EUT 2014 L 159/11.
Jf.Jævnfør.
KoncessionsbekendtgørelsenBekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter, bkg. nr. 1625 af 15.12.2015.
KoncessionsdirektivetEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26.2.2014 om tildeling af koncessionskontrakter, EUT L 94/1.
KonkurrencelovenBekendtgørelse af konkurrenceloven, lovbkg. nr. 869 af 8.7.2015.
LiberaliseringsdirektivetRådets direktiv 71/304/EØF af 26.7.1971 om ophævelse af begrænsninger i den frie udveksling af tjenesteydelser inden for området for offentlige bygge- og anlægskontrakter og ved tildeling af offentlige bygge- og anlægskontrakter gennem agenturer eller filialer, EFT den danske specialudgave: serie I bind 1971(II), s. 610-612.
Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektorenLBK nr. 1410 af 7.12.2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. Som seneste ændret ved § 198 i udbudsloven. Tidligere tilbudsloven.
Lov om Klagenævnet for UdbudLovbkg nr. 593 af 2.6.2016 der bekendtgør lov nr. 492 af 12. maj 2010 om Klagenævnet for Udbud med de ændringer der følger af § 13 i lov nr. 1556 af 21. december 2010, § 1 i lov nr. 618 af 14. juni 2011, § 31 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, lov nr. 511 af 27. maj 2013 og § 197 i lov nr. 1564 af 15. december 2015 (Udbudsloven).
M.fl.Med flere.
Mht.Med hensyn til.
Mv.Med videre.
RettenBetegnelsen, der anvendes i art. 19, stk. 1 TEU om den almindelige første instans i den Europæiske Unions retssystem.
SMV’erSmå og Mellemstore Virksomheder.
TEUTraktaten om den Europæiske Union, konsolideret version offentliggjort i EUT 2012 C 326/13 af 26.10.2012.
TEUFTraktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, konsolideret version offentliggjort i EUT 2012 C 326/47 af 26.10.2012.
Tjenesteydelsesdirektivet fra 1992Rådets direktiv 92/50/EØF af 18.6.1992 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler, EFT 1992 L 209/1.
Udbudsdirektivet fra 2004Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31.3.2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, EUT 2004 L 134/114.
Udbudsdirektivet fra 2014Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF, EUT 2014 L 94/65.
UdbudslovenLov nr. 1564 af 15.12.2015. Udbudsloven trådte i kraft 1.1.2016.
UdstationeringsdirektivetEuropa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/71/EF af 16.12.1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser, EFT 1997 L 18/1.
Vareindkøbsdirektivet fra 1977Rådets direktiv 77/62/EØF af 21.12.1976 om samordning af fremgangsmåderne ved offentlige indkøb, EFT 1977 L 13/1.

Side 909