Stikordsregister

i Retten om de døde (1. udg.)
Free access

Stikordsregister

A

Adresse 65

Adskillelsesprincip 176

Afdødes nærmeste 47

Alderdomssvækkelse 38

Ambulancepersonale 31

Amputerede lemmer 144

Anatomisk brug 91

Anklagemyndighed 174

Annoncering 110

Anstød 149

Antropologisk 18

Arkæologi 25

Arkæologisk fund 128

Arveret 20

Aske 85

Autonomi 12

Autorisationsloven 39

B

Balsamering 101

Bedemand 86

Befrugtningslov 136

Begravelse 24

Begravelsesattest 84

Begravelseshjælp 20

Begravelseshøjtideligheden 82

Begravelsesloven 76, 88

Begravelsesmyndighed 65, 79

Begravelsesmåde 20

Behandlingsbetingelse 163

Behandlingsgrundlag 163

Bestiller 161

Bevaringsværdig 149

Bevissikring 74

Billede 155

Bindende 39

Biologi 129

Biologisk materiale 61

Biopolitik 19

Bioretten 21

Bioteknologisk 19

Biskop 152

Boet 96

Bopæl 32

Borgerligt 79

Borteblevne 27

Borteblevneloven 24, 67

Brugsperioden 144

Brugsret 88

C

Centralregisteret for Testamenter 88

CPR-loven 164

D

Danefæ 127

Datatilsynet 161

Deklaration 93

Det Centrale Personregister 164

Dispensation 77

Dispositionsret 14, 170

Dissektioner 130

Dobbelt effekten 44

Donation 47

Donorkort 46

Donorregisteret 46

Drab 55

Drab på begæring 40

Dybdestruktur 23

Dødens indtræden 31

Dødsattest 32, 54

Dødsboskifte 20

Dødsboskifteloven 67, 95

Dødsfald 13, 29

Dødsformodningsdom 67

Side 187

Dødshjælp 24

Dødskriterium 24, 30

Dødsmåden 54

Dødssted 86

Dødsstivhed 54

Dødstegn 28, 32

Dødstidspunkt 32

Dødsårsagen 54

Dødsårsagsregistret 60, 66

E

Efterforskning 55

Efterkommer 156

Eftermæle 20, 155

Efternavne 158

Eget hjem 46

Embedslæge 58

Engelsk ret 58

Enkeltudgifter 98

Epidemiloven 102

Erhvervssygdom 56

Etiske hensyn 105

Etiske værdier 23

Eutanasi (aktiv dødshjælp) 45

F

Faktiske udgifter 97

Fejlbehandling 174

Flytning 106

Folkekirken 69

Folkeretten 21

Folkesundhed 42, 116, 176

Forbrydelse 80

Forlængst afdød 160

Formkrav 80

Formodet samtykke 134

Formodningsregler 89

Formuegrænse 97

Formular 38

Formålsbestemthedsprincip 163

Fornavne 158

Forrang 129

Forrådnelse 28

Forsigtighedsprincip 53

Forsikringsretten 27

Forskning 66

Forsyningsvirksomhed 108

Fortrolighed 123

Forældremyndighedens indehaver 61

Fotograf 161

Fredningsperioden 107

Frihedsberøvelse 16

Frist 65

Fuldmagt 170

Fysisk 38

Fødsel 164

G

Genetiske oplysninger 176

Genoplivning 32

Genvinding af varme 138

Godkendt 84

Grav 25, 141

Gravfred 93, 127, 144

Gravlagt 127

Gravminder 144

Gravsted 88

Gravstedsbrev 144

Grundhensyn 23

Grundprincipper 23

Gæld 95

H

Habil 38

Helbredsoplysninger 123, 171

Hjemfald 147

Hjemtransport 98

Hjernedød 12

Hjernefunktion 28

Hjertedødskriterium 29

Hjertestop 38

Hjertevirksomhed 28

Hjælpepligt 40

Hollandsk ret 46

Hospice 46

Hospitalsobduktion 59

I

Identificerbar 163

Identifikationshensyn 176

Identifikationsoplysninger 65

Identitet 54

Ikke-sagkyndig 31

Implantater 140

Indberetningspligten 57

Informeret samtykke 38

Side 188

Inhabilitetsregel 67

Institution 32

Integritet 25

Invaliditet 38

J

Journal 173

K

Kendelse 79

Kirkebog 164

Kirkegårde 69

Kirkegårdsbestyrelsen 81

Kirkeministeriet 69

Kirkeretten 20

Kirkeritualet 73

Kiste 29

Klinisk behandling 120

Kodeks 86

Kollektiv 16

Kollektive hensyn 140

Komitéloven 133

Kommercialisering 15, 129

Kommunalbestyrelsen 97

Kommunen 80

Kontrol 19

Kontroltilsyn 163

Krematorium 69

Krigshandlinger 14

Kriminalitetsbekæmpelse 16

Krop 15

Kultur- og historieformidling 128

Kulturarv 149

Kulturarvsbeskyttelse 25

Kulturminde 128

Kønsceller 135

L

Legemsbeskadigelse 131

Lig 16, 25

Ligbrænding 24

Ligpas 21

Ligpletter 54

Ligplyndring 127

Ligsyn 28

Livets ukrænkelighed 14

Livsforlængende behandling 39

Livstestamente 13

Livstestamenteregister 38

Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde 87, 147

Læge 13

Lægefaglig virksomhed 30

Lægevidenskab 129

Lægevidenskabelig obduktion 59

Lægperson 32

M

Markedsføringsloven 159

Meddelelse 79

Medicinsk forskning 120

Menighedsrådet 141

Menneskerettigheder 23

Mentalt 38

Metarettighed 14

Mindesmærker 148

Ministerialbogen 74

Moral 116

Mundtlig 80

Museum 129

Museumsloven 151

N

Naturbeskyttelsesloven 146

Naturfredningslov 150

Navn 65, 155

Navneloven 158

Navnetræk 159

Normativ 23

Næring 45

O

Obduktion 33

Objekt 16

Objektiv 19

Offentlig orden 89, 116

Offentliggør 161

Offentligheden 156

Oldtidsgrav 145

Omdømme 155

Omhu og samvittighedsfuldhed 43

Omsorg 46

Omtale 156

Ophavsretsloven 161

Opklaring 74

Opklaringshensynet 63

Side 189

Oplysninger om helbredsmæssige forhold 167

Opt in 133

Opt out 134

Orden 131

Ordenshensyn 72, 164, 176

Ordre public 89

Organer 21

Organtransplantation 24

P

Patientjournal 32

Person 15

Persondatabehandling 161

Persondataloven 166

Personlighed 20

Personlighedsrettighed 25, 155

Personoplysning 165

Personregistrering 155

Pleje 46

Plejehjemspersonale 31

Politiet 31, 56

Portræt 157

Praktiserende læge 172

Private forhold 156

Privatliv 20, 155

Procesøkonomisk hensyn 83

Professionsetiske regler 40

Proklama 165

Protokol 84

Provsten 84

Provstiudvalget 149

Prøvelse 79

Pårørende 20

Pårørendebegreb 47

Påtaleberettigelse 93, 157

R

Regionsrådet 99

Registrering af gravminder 152

Repatriering 103

Reproduktion 135

Reproduktiv autonomi 138

Repræsentation 171

Respirator 12

Ret til egen access 163

Retningslinjer 86

Retsgrundsætning 162

Retskultur 23

Retslægelig obduktion 61

Retslægeligt ligsyn 58

Retsmidler 40

Retssubjektivitet 170

Retsvirkninger 20

Retten til eget billede 162

Retten til liv 40

Rettighedsfortabelse 12

Risiko 19

S

Saglighedsprincip 163

Samleje 131

Samliv 47

Samtykke 14

Sanktioner 47

Selvforsvar 14

Selvmord 43, 156

Signatur 158

Sikkerhed 42

Situationsbillede 161

Skifteretten 67

Skindød 28

Skriftlig 80

Smertestillende medicin 45

Smittefarlige lig 102

Social- og sundhedsassistenter 31

Social Studies of Science 19

Socialretten 27

Sogn 86

Sognepræst 79

Spredning af aske 93

Statens Arkiver 164

Statskassen 95

Status 20

Stiftsøvrigheden 92

Stiltiende samtykke 61

Straffeloven 13, 156

Strafferetten 20

Studiesamlinger 128

Støtte 46

Subjekt 16

Sundhedsfaglig uddannelse 120

Sundhedsloven 28, 38

Sundhedsperson 174

Sundhedsretten 21

Svage grupper 42

Side 190

Sygdom 38

Sygdomsforløb 172

Sygehuse 29

Sygeplejersker 31

Sæd 135

Sømmelighed 20, 82, 116

T

Takster 87

Terminalfasen 45

Testamentering 24

Testamentering til videnskaben 37

Testator 38

Tilskud 87

Tilsynsførende 85

Tinglysning 93

Traditioner 19

Transplantation 30

Transport af lig 24, 86

Trossamfund 81

Trostilhørsforhold 70

Tvangsmæssig sundhedsbehandling 16

U

Uafvendeligt døende 38

Uddannelse 127

Udførsel af lig 90

Udland 85

Udsigtsløs 33

Udsigtsløs behandling 14

Udstilling 127

Udtrykkeligt samtykke 47

Ulykke 38

Urne 85

Usømmelig omgang med lig 53

Usømmelighed 20

V

Varemærke 159

Videnskab 19, 129

Videregivelse 156

Værdighed 14, 120

Værgemål 38

Værgemålsloven 38

Værnepligt 16

Væske 45

Væv 21

Y

Ytringer 47

Ytringsfrihed 156

Æ

Ærekrænkelser 156

Ø

Økonomisk gevinst 128

Å

Åbenlyst dødelige skader 31