Forord

I denne bog analyseres udbudsloven, der med virkning fra 1. januar 2016 gennemfører EU’s udbudsdirektiv i Danmark, samt EU’s forsyningsvirksomhedsdirektiv og EU’s koncessionsdirektiv. Endvidere behandles de samtidigt vedtagne ændrede regler om håndhævelsen. Ved udbudsloven er der foretaget en omskrivning af EU’s udbudsdirektiv, og der er samtidig ved EU’s udbudsdirektiver fra 2014 foretaget en række ændringer af udbudsreglerne. Vi har derfor fundet det hensigtsmæssigt at udgive denne 3. udgave, som fremstiller gældende ret, som den efter vores opfattelse vil være efter gennemførelsen af de anførte nye udbudsregler.

I bogen gives en samlet og systematisk fremstilling af gældende ret. Der er en betydelig grad af overlap mellem udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet, og vi har derfor i bogen udarbejdet en integreret fremstilling, hvor vi løbende henviser til udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet. Koncessionsdirektivet gennemfører alene en overordnet regulering af tildelingen af koncessionskontrakter, og der er derfor kun i beskedent omfang henvist til dette direktiv i fremstillingen. De forpligtede i henhold til udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet og koncessionsdirektivet er dog udskilt til særskilt behandling i bogens kapitel 2, 3 og 4. Vi har inddraget praksis om udbudsreglerne fra EU-Domstolen, danske domstole og Klagenævnet for Udbud. Vi har kun undtagelsesvist medtaget materiale efter 1. oktober 2015. Vi retter en særlig tak til advokatfuldmægtig Stinna Mohr for hendes medvirken ved revideringen af en del af bogens kapitler. Stud.jur. Adrian Kielberg og stud. jur. Louise Darling Stenderup har med stor flid udarbejdet registrene til den nye udgave. Endeligt takker vi sekretær Ina Lykkesborg Petersen for grundig medvirken til korrektur og opstilling til en del af bogens kapitler.

Forfatterne: Peter Stig Jakobsen, advokat (møderet for Højesteret) og partner i advokatfirmaet Bech-Bruun, hvor han har specialiseret sig i udbudsret og konkurrenceret. Sune Troels Poulsen, advokat, ph.d., partner i advokatfirmaet Andersen Partners, hvor han har specialiseret sig i udbudsret og konkurrenceret, samt ekstern lektor i konkurrenceret ved Københavns Universitet. Side 5 Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat og managing partner i advokatfirmaet Bech-Bruun, hvor han har specialiseret sig i udbudsret og konkurrenceret, samt ekstern lektor i udbudsret ved Københavns Universitet.

Side 6