Stikordsregister

i EU Udbudsretten (3. udg.)
Free access

Stikordsregister

A

Accept af risiko 687

Accessoriske aktiviteter 128f, 299ff, 435

Accessoriske forpligtigelser 358

Adskilles 233ff

Adækvans 671ff

Affald 155, 157

Afgivelse af tilbud 544ff

Afgrænsning mellem forsyningsvirksomhedsdirektivet og udbudsdirektivet 134ff

Afhængighed 107

Aktivitet undergivet almindelige konkurrencevilkår 178ff

Aktivitet undtaget fra forsyningsvirksomhedsdirektivet 151ff

Aflysning af udbud 572ff, 666

Afvisning af tilbud, se udskydelse af tilbud

Aktindsigt 580ff

Almenhedens behov 80ff

Alternative tilbud 332ff, 561

Annoncering 445ff

Annonceringspligt 445ff

Annullation 572ff, 635ff, 666ff

Anskaffelser under tærskelværdierne 444ff

Ansvarsgrundlag 664ff

Ansøgers økonomiske forhold 485ff

Attestation 327

Attester 496ff, 508.

Autorisation 195, 480ff

B

Bagatelændringer, se ændringer af igangværende kontrakter

Bedste forhold mellem pris og kvalitet 356, 515, 517ff, 523ff

Begrundelse 507,

Begrundelseskrav 577ff

Begrundelsespligt 282, 383, 385, 578, 641

Begrænset udbud 370ff,

Begrænsning af antallet af tilbudsgivere 500ff

Begrænsning af antallet af prækvalificerede 502

Beregningsgrundlag, se værdiansættelse af kontrakter

Beregningsmetoder 246

Beskrivelse af kontraktgenstanden 316ff

Beskyttede værksteder 287, 350

Bestemt fabrikat 324ff

Bevisbyrde 311ff, 675ff

Biprodukt 156, 160

Blandede kontrakter, se kombinerede kontrakter

Blokerende kapitalandele 110

Bus kørsel 162ff

Bygge- og anlægsaktiviteter 220, 230

Bygge- og Anlægskontrakter 220ff, 237

Bygherreleverance 230

Bæredygtighed 335ff, 348ff

Bøde 655ff

C

Certificering 329, 354ff

Certifikation 327ff

CPC 300

CPV 299ff

D

Datterselskaber 486

Decentrale enheder 116, 265

Delaftaler, se opdeling af kontrakter

Delkontrakter 250ff, 256ff

Delkriterier 529ff, 532ff

Delydelser 258ff

Side 737

Det bedste forhold mellem pris og kvalitet 523ff

Dialogfasen 389ff

Dialog med markedet 300ff

Direkte private kapitalandele 108ff

Direkte tildeling 648

Direktivet om tildeling af koncessionskontrakter, se koncessionsdirektivet

Diskrimination 49ff, 57

Dokumentation 327ff, 470ff, 509ff, 675

Dokumentationskrav 486ff

Driftsrisiko 191ff

Drikkevandsforsyning 159ff, 196

Dynamiske indkøbssystemer 265ff, 427, 651

E

Effektiv konkurrence 34, 68, 291, 301, 345ff, 407

Effektivitetsprincippet 64ff

Efterfølgende forhandlinger 375ff, 377, 387

Efterfølgende leverancer, se supplerende leverance

Efterfølgende udbud af samme kontrakt 577

Egen skyld 687

Egnede ansøgere 455ff

Egnethed 375ff, 406, 428ff, 456, 483ff, 508ff, 534ff.

Egenproduktion 215

Ejerskab og finansiering 236ff

Eksklusive rettigheder 126,142ff, 196ff, 285ff, 409

Ekspropriation 144

Elektricitet 154ff, 269

Elektroniske auktioner 429ff

Elektroniske kataloger 431

Elektronisk kommunikation 189, 579

En mulig leverandør 408ff, 455

En samlet kontrakt 173, 175, 176, 229, 234ff, 250ff

Enerettigheder 196ff, 285ff

Energiforsyning 154ff, 269

Energilevering 154ff

Energiproduktion som biprodukt 156

Erfaring 211, 245, 351, 476ff, 482ff, 494

Erstatning 658ff

Erstatningsansvar 658ff

EU-domstolen 51ff, 611ff

EU-retlige krav 319ff

EUF-traktaten 30ff, 49ff, 276ff

Europæiske standarder 326, 329, 497

Evalueringsmodeller 535ff

F

Fabrikat 215, 324ff

Faglig kapacitet 494ff

Faglig og teknisk formåen 483, 484, 493ff

Fakultative udelukkelsesgrunde 464, 466ff

Faseopdeling 384, 390

Fast ejendom 126, 224, 273

Faste vilkår 423

Finansforordningen 54

Finansiering 91ff, 193, 236ff

Finansiel og økonomisk formåen 484, 485ff

For sent modtagne tilbud 375

Forbehold 298, 332, 387, 398, 506ff, 553ff

Forbehold, bagatelagtigt 558

Forbehold, prissætning 558ff

Forbundne selskaber 101ff, 117, 310

Fordelagtig situation 115

Foreløbige forholdsregler 625ff

Forhandling 204ff, 372ff, 398, 404ff, 562ff, 615ff

Forhandling efter forudgående offentliggørelse 374ff

Forhandlingsforbud 42ff, 638, 289ff

Forkert direktiv 383

Forlængelse af frist 204, 306, 452ff

Forlængelse af kontrakt 318, 414, 589ff

Formelle fejl 640

Formkrav 379, 415, 461, 544ff

Formål 27ff, 81, 229, 578,

Formålsfortolkning 67ff

Forsikring 268, 487

Forskelsbehandling 38, 57, 61, 459

Forskning 327, 394ff, 411ff

Forskrifter 375ff, 545

Forsvar 176, 236, 276ff,

Forsvars- og sikkerhedsdirektivet 236, 244, 276ff, 283

Forsyning af net med drikkevand 159ff

Side 738

Forsyning af net med gas, varme og elektricitet 155

Forsyningsvirksomhed 131

Forsyningsvirksomhedsdirektivet 46, 61, 118, 131ff, 368, 373, 425, 457, 461, 663

Fortjeneste 681ff

Fortolkningsprincipper 70, 75

Fortrolighed 384, 393ff, 506, 547ff, 580ff

Frist for ansøgning 203ff, 371, 381ff, 428, 450, 451ff, 462

Frist for tilbud 545ff

Frister 203ff, 370, 371ff, 381ff, 450, 545, 621

Fritagelse på grund af konkurrence 176ff

Frit skøn 247, 526

Funktionel fortolkning 75

Funktionelle krav 323

Funktionsdygtighed 323ff

Fælles glossar, se CPV

Fælles indkøb, se indkøbscentraler

Fælleskommunale selskaber 121ff

Fælles målsætning 110, 113

Fælles udbud 435

G

Garanti 202

Gas 155ff,

Gennemsigtighed 31, 37, 55, 60ff, 291ff

Gennemsigtighedsprincippet 61ff, 640

Gensidig anerkendelse 327ff, 458ff

Gensidigt bebyrdende aftaler 212

Groft urigtige oplysninger 475

Grundlæggende principper 54ff, 345

Gruppering af underkriterier og delkriterier 532ff,

H

Handicappede, se adgangsmuligheder

Handelshindringer (EUF-Traktatens artikel 34) 34, 49ff, 319ff, 345

Hasteprocedure 451,

Hemmeligholdelse 276, 581

Hemmelige kontrakter 282

Hemmelige procedurer 283

Henvisning til andres ressourcer 491ff

Horisontalt samarbejde 110

Horisontal tildeling 109

Hovedformål 229

Hovedpartskriteriet (in-house) 102ff

Håndhævelse af udbudsreglerne 607ff

I

Ikke egnede tilbud 406

Ikke-forskelsbehandling 458ff, 513

Ikke-konditionsmæssige tilbud 575, 665, 679

Ikke-økonomiske hensyn 40, 177

Indhentning af supplerende oplysninger 294, 393, 453ff

Indkomne tilbud 204

Indkøb med klar grænseoverskridende interesse 443ff

Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser 443

Indkøb uden klar grænseoverskridende interesse 447

Indkøb under tærskelværdierne 153, 242ff

Indkøb på særlig fordelagtige vilkår 413

Indkøbscentraler 127ff, 433ff

Indkøbssystemer 265ff, 427, 651

Industriel eller kommerciel karakter 80ff

Ingen indkomne tilbud 368

Inhabilitet 300ff

In-house ydelser 101ff, 215ff

Innovation 327, 394ff

Innovationspartnerskaber 394ff

Irrelevante bud 406

Installation 229, 232

J

Jernbane 162ff, 190, 196

Joint ventures 118ff

Juridiske personer 78ff, 121

Juridiske tjenesteydelser 274ff

K

Karensperiode 66, 625ff

Kaskademodel 423

Kausalitet 671ff

Klagenævnet for Udbud 49, 52, 607ff, 622

Klagenævnets kompetencer 615ff

Klagenævnsloven 608, 660

Klar grænseoverskridende interesse, se indkøb med/uden klar grænseoverskridende interesse

Side 739

Klassifikation 299

Kloakforsyning 160, 196

Kombinerede kontrakter 227ff

Kommuner 77, 102, 121, 213

Komplekse projekter 379, 496

Koncernforbundne virksomheder 117ff

Koncernforhold 117f

Koncessionsdirektiv 47, 124, 195, 201

Koncessioner 47, 161, 124, 183ff, 284

Koncessionshavere 29, 183ff, 191, 202

Koncessionskontrakter 28, 47, 124, 161ff, 183ff, 284

Konkurrence 33ff, 107, 133, 345, 396, 439, 576

Konkurrencefordrejning 115f, 304, 467ff, 474ff

Konkurrenceparametre 511, 546, 583

Konkurrencepræget dialog 387ff

Konkurrenceudsatte rettigheder 145ff

Konkurrenceåbning 41ff

Konkurs 413, 451, 466, 604

Kontrakt 330

Kontrakters løbetid 239ff

Kontraktindgåelse 31, 39, 131ff, 209ff, 404ff, 567

Kontrakttyper – værdiansættelse 246ff, 261

Kontrollerende kapitalandele 110

Kontrol med driften 97ff

Kontrolbud 217ff, 306ff

Kontroldirektiverne 41, 48, 608, 660

Kontrolkriteriet (in-house) 103ff

Kravspecifikationer 322ff, 351ff

Kvalificerede ansøgere 502

Kvalifikationer – ansøgere og tilbudsgivere 205, 292, 318ff, 354, 438ff, 482, 484, 494ff

Kvalifikationsordning 438ff

Kvalitetskontrol 495, 496

Kvalitetsstandarder 329, 497

Kvalitetsstyringssystemer 329

Køb af brændsel 156

Køb af vand 159ff, 196

L

Laveste pris, se udelukkende laveste pris

Leasing 126, 238, 262

Ledelsen 99

Leje 126, 238, 262f

Leje af bygninger 126

Lejekontrakt 263

Levering af gas, varme og elektricitet 155

Ligebehandling, se ligebehandlingsprincippet

Ligebehandlingsprincippet 57ff, 301f, 639

Light-ydelser 226ff

Livscyklus 357

Livscyklusomkostninger 513, 522

Lovliggørelse 646f

Lov om klagenævn for udbud, se klagenævnsloven

Lufthavne 164, 190

Løbetid for kontrakter 239ff

M

Manglende konkurrence 377, 576

Miljø 40, 206, 319, 335ff, 497

Miljøforhold 497

Miljøhensyn 40, 319, 335ff

Miljøkrav 253

Miljømærke 353

Mindste antal ansøgere 371, 381, 383, 388f, 417, 501ff

Mini-udbud 420, 424ff

Minimumskriterier 456, 460, 482ff, 484f

Mærker 324f, 353

Modtagelse af tilbud 544ff

N

Nationale interesser 73ff

Negativ kontraktinteresse 659, 663f, 665, 674, 675f, 678ff

O

Objektivitet 294ff

Offentlig finansiering 91ff

Offentlig indflydelse 89ff

Offentlig støtte 125f, 194f

Offentlige/private partnerskaber 400ff

Offentlige kontrakter 27ff, 32ff, 101, 193f, 209ff

Offentlige virksomheder 140ff

Offentliggørelse 202, 363ff, 448ff, 459ff, 493ff, 578ff, 591

Offentlighed 62, 64, 146f, 200

Offentligretlige organer 78ff, 100f, 140

Side 740

Offentligt udbud 363ff, 369ff

Omkostninger 357, 361, 521ff, 540, 678f

Omsætning 108, 119f, 486, 489

Omsætningserklæringer 489

Opdel eller forklar-princippet 257f

Opdeling af kontrakter 234, 248ff, 256ff

Opfordring til at afgive tilbud 366, 371, 380, 383, 391, 396, 429, 442f, 502, 509

Opfordring til at deltage i dialog 389

Opgaveudførelseskriteriet 107f, 115f

Oplysninger om underentrepriser 498f

OPP, se offentlige/private partnerskaber

Oprindelsescertifikat 324

Opsættende virkning 579, 625ff, 650

Optioner 318f, 414f, 589ff

Ordregivende myndigheder 76ff, 139f, 188f

Ordregivere omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet 138ff

Ordretildeling 567ff

Overdragelighed 506, 603

P

Parallelle rammeaftaler 266, 419f, 423f, 427, 430

Partnering 379, 400ff

Partsautonomi 609

Passivitet af klager 631, 636, 641f, 664, 689

Periodisk vejledende bekendtgørelse 364f, 368, 418, 436ff

Pligt/ret til at forkaste tilbud, se ret/pligt til at forkaste tilbud

Pligtsubjekter 76, 79, 311, 657f

Pointsystemer 535ff, 543f

Positiv opfyldelsesinteresse 575, 630, 645, 672, 676, 682ff

Posttjenester 28ff, 46, 132ff, 152, 165ff, 173, 181, 269

Potentielle tilbudsgivere 58f, 61, 292, 301, 305, 459

Prioritering 530ff

Pris 40, 330ff, 431, 517ff, 537ff

Private kapitalandele 103, 106, 108ff

Private økonomiske aktører 115

Privat ordregiver 142ff

Privatisering 122ff

Projektkonkurrence 154, 277, 282, 364, 413f, 415ff

Proportionalitet, se proportionalitetsprincippet

Proportionalitetsprincippet 54, 66f, 74, 147, 347, 487, 648

Præcisering af dokumentation 489

Præjudicielle afgørelser 48, 52, 86, 609, 611ff

Prækvalifikation 370, 383, 455ff, 502ff, 659, 665, 668

Public service 110, 114

R

Rammeaftaler 128, 239, 265ff, 418ff, 434, 646, 651ff, 682

Rammeaftale, med en økonomisk aktør 422

Rammeaftale, med flere økonomiske aktører 423ff

Rammeaftale, varighed 239, 421

Rapport om udbuddet 407, 415, 571f, 577

Reelt samarbejde 111

Referenceliste 494

Regnskaber 119, 487ff

Rensning af spildevand 159ff, 196

Reserverede kontrakter 287ff, 350f

Retsvirkning af 275, 643

Ret/pligt til at forkaste tilbud 361, 548ff

Råden over tredjemands økonomiske formåen 491

S

Saglighedskriteriet 38, 349f, 524, 640

Sagsomkostninger 689f

Sagsoplysning 609

Sale and lease back arrangementer 126f, 237

Salg af fast ejendom 126, 212, 237, 273

Sammenlægge ydelser 228

Sammenslutninger af ansøgere 210, 441, 492f, 499, 508

Sammenslutninger af tilbudsgivere 492

Samtidig indgåede kontrakter 251ff

Self cleaning 477

Serviceattest 472, 480

Shortlisting, se begrænsning af antallet af tilbudsgivere

Side 741

SKI 419

Skriftlighed 297, 399

Skøn 31, 38, 147, 215, 244, 247, 257, 282, 304, 400, 458, 511

Små og mellemstore virksomheder 256f

Sociale hensyn 317, 335ff, 349

Socialøkonomiske virksomheder 350

Solidarisk hæftelse 481, 491f, 603

Spildevand 159ff, 196

Spørgemøder 453f, 562

Standstill 444, 569ff, 578f

Stand still periode 569ff, 578f, 650

Standarder 70, 295, 320, 325ff, 496f

Standardforbehold 553ff

Staten 29f, 73ff, 77f, 102, 151

Statsstøtte 51, 151, 211, 239, 550, 559, 594

Succession 601

Successive kontrakter 259f, 264

Supplerende leverancer, arbejder eller tjenesteydelser 412, 594ff

Supplerende oplysninger 294, 297, 453f

Supplerende udelukkelsesgrunde 473

Særlige eller eksklusive rettigheder 126, 134,142ff, 189, 196, 285ff

Særlige undtagelser 273ff

Særskilte delkontrakter 256, 260f

Særskilte kontrakter 174, 233ff, 284

Søtransport 153, 163

T

Tab 192, 676ff

Tabsbegrænsningspligt 676, 689

Tavshedspligt, se fortrolighed

Teknisk kapacitet 484, 495

Teknisk og faglig formåen 440, 483f, 493ff

Teknisk specifikation 322ff, 379

Telekommunikationsområdet 134, 144, 177

Tidsfrister 203f, 370ff, 381, 442, 451

Tidsmæssig sammenhængende kontrakter 251ff

Tidspunkt for modtagelse af tilbud 203f, 371f, 381f, 450ff

Tidspunkt for modtagelse af ansøgninger 203f, 371f, 381f, 428, 450ff

Tidsubegrænset kontrakt 240f, 263, 268

Tilbagekaldelse af udbud, se aflysning

Tilbagekaldelse af tildelingsbeslutning 570

Tilbud 544ff

Tilbudsfasen – konkurrencepræget dialog 388, 391ff

Tilbudsfrist 545ff

Tilbudsloven 48, 269

Tildelingen 356ff, 421ff, 442f, 511ff

– underkriterier 342, 525ff

– ikke-økonomiske kriterier 38ff, 296, 340f, 513

– prioritering 504, 517, 530ff

– vægtning 356f, 504, 512, 515, 517, 521, 530ff

Tildelingskriterier 58, 63, 205f, 283f, 292, 295, 333, 517ff

Tilknyttede virksomheder 119ff

Tjenesteydelser 226, 264, 443, 496

Tjenesteydelseskontrakter 126, 226f, 264ff, 413f, 443

Transportaktiviteter 162ff

Transporttjenester 157, 162ff, 269, 283

Transportvirksomhed 157, 164, 169

Tro- og love erklæring 360, 462, 472

Tvingende grunde 409ff, 451, 596

Tærskelværdier 135, 153, 197ff, 219ff, 230ff, 242ff, 259ff, 443ff

– tidspunkt for vurderingen 245f

U

Uantagelige bud 507, 551ff, 578

Udbud light, se indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser

Udbud med forhandling 41, 43, 69, 71f, 364ff, 372 ff, 685ff

Udbud med forhandling efter forudgående udbudsbekendtgørelse 72, 374ff

Udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse 72, 404ff

Udbud uden for direktiverne 60, 64

Udbudsbekendtgørelse 58, 61f, 260f, 292f, 300, 334, 365, 369f, 389, 449ff, 517

Udbudsbetingelser 62, 315f, 425, 453, 562f

Udbudsdirektivet 27ff, 31ff, 45, 134, 168

Udbudsformer 165, 418, 436ff

Side 742

Udbudsgrundlaget 38, 43, 289ff, 387, 565, 569

Udbudsloven 31, 45

Udbudsmateriale 380, 396, 398, 421, 448, 453f, 460f

Udbudsprocedurer 37f, 43, 363ff

Uddannelsesmæssige kvalifikationer 211, 495

Udelukkelsesgrunde 359f, 415, 438, 441, 459ff, 464ff, 509

Udelukkende de laveste omkostninger 521ff

Udelukkende laveste pris 283, 425, 511, 517ff, 537, 582

Uden virkning (for kontrakter) 48, 284, 586, 609, 617, 622, 634f, 638, 645, 648ff

Udlicitering 101, 215, 217f, 307

Udskiftning af ordregiver eller leverandør 598

Udskydning af tilbud, se udskydelse af tilbud

Udskydelse af tilbud 548ff

Udvidet in-house 102ff, 216f

Udvælgelse 36, 354, 455ff

Udvælgelses- og tildelingskriterier (forholdet mellem) 482, 507

Udvælgelseskriterier 58, 205, 339, 354, 459f, 482ff, 509f, 534, 668

Uegnede bud 405f

Uegnethed 406

Uforudsete behov 594

Uforudsete leverancer 594ff

Uklare formuleringer 296, 460, 551, 554f, 560, 563, 640, 678

Underentrepriser 284, 498f

Underkriterier 356, 512, 515ff, 523ff

Underleverandør 211, 438, 441, 498f, 508, 602, 616, 657

Underretning om tildeling 568

Undladelse af udbud 637f

Undtagne aktiviteter 161

Undtagne kontrakter 269ff

Unormalt lave bud 361, 375, 431, 512f, 548ff

Uopsættelighed 410, 628, 630ff

Uoverensstemmende tilbud 551ff, 575

Urigtige oplysninger 466, 469, 473, 475, 688

V

Valgfrihed 240, 264, 334, 519

Vand 27, 29, 32, 46, 132, 139, 144f, 152, 159ff, 196, 271

Vandforsyning 132, 139, 159ff, 269f

Varebørs 412

Vareindkøbskontrakter 209, 219, 225f, 230, 243, 250, 259f, 498

Varemærke 51, 70, 324f

Vareprøver 496

Varighed – koncessioner 206

Varmeforsyning 76, 139, 145, 154ff, 214

Vederlag – særlige 267f

Vedståelsesfrist 298, 332, 547, 569, 571

Vejledende forhåndsmeddelelse 94, 372, 381, 444, 448

Vejledende forhåndsmeddelelse som udbudsform, se periodisk vejledende bekendtgørelse

Vejledninger 53, 68

Vertikal tildeling 102ff

Vilkår 57, 107, 318, 331, 339, 358f, 372, 413, 423ff

Vægtning 356, 517, 521f, 530ff,

Værdiansættelse – særlige kontrakttyper 261ff

Værdiansættelse af kontrakter 232f, 261ff, 591f

Væsentlig ændring af kontrakt 434, 585ff

W

WTO 53f, 68, 243f, 273

Y

Yderligere oplysninger, se supplerende oplysninger

Æ

Ændringer 207, 508f, 565ff, 585ff

Ændring af ansøgere eller tilbudsgivere 508

Ændring af de afgivne tilbud 566

Ændring af kontrakt 207, 434, 569, 585ff

Ændring af kontraktens genstand 586ff

Ændring af udbudsgrundlaget 565

Side 743

Ændringsklausuler 589

Æstetik som tildelingskriterium 296, 355, 378, 527f

Ø

Økonomisk aktør 69, 101f, 210f

Økonomisk formåen 485ff

Økonomisk mest fordelagtige bud 295f, 517ff, 533ff

Økonomisk sanktion 647ff

Økonomisk tab 191f, 675ff

Økonomisk tab – udmålingsprincipper 677ff

Økonomiske kriterier 38f, 296, 340f, 517ff

Å

Åbne kontrakter, se rammeaftaler

Åbning af tilbud 545f

Årsagsforbindelse 410, 673