Anvendte forkortelser

i Kaution (11. udg.)
Gratis adgang

Anvendte forkortelser

aftl.: Aftaleloven (Lovbekendtgørelse nr. 781 af 26. august 1996)

Bet. nr.: Betænkning nr.

DL: Danske Lov (af 15. april 1683)

FAL: Forsikringsaftaleloven (Lovbekendtgørelse nr. 999 af 5. oktober 2006 med senere ændringer)

fvl. Lov om finansiel virksomhed (Lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015 med senere ændringer)

gbl.: Gældsbrevsloven (Lovbekendtgørelse nr. 333 af 31. marts 2014)

J:Juristen

J & Ø: Juristen og Økonomen

KL: Konkursloven (Lovbekendtgørelse nr. 11 af 6. januar 2014 med senere ændringer)

RR: Revision & Regnskabsvæsen

TL: Tinglysningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1075 af 30. september 2014 med senere ændringer)

U: Ugeskrift for Retsvæsen. H angiver højesteretsdom, B angiver litterær afdeling

Side 11