Sagregister

i Kaution (11. udg.)
Gratis adgang

Sagregister

A

Accessorisk   15, 18, 24, 63

Afdrag   14, 43, 112, 114, 121, 146, 148

− fra hovedmanden   43, 65, 140, 145, 146

− fra kautionist   140, 145, 146, 147

Afskrivning

− forholdsmæssig   44, 65, 83, 124, 125

− kreditors valgret   65, 83

− på usikret gæld   44, 65

Aftale   17

− kau. iflg. m. kreditor   60

Akkord   67, 68, 74, 84, 88, 111

− for hovedmanden   38, 120

Alskyldserklæring   51, 52, 53, 56, 81, 82, 116, 118, 125

Anmeldelse   14, 16, 18, 134, 139, 142, 143, 146, 147

− i hovedmandens bo   116, 120, 140, 142, 145

− i kautionistens bo   42, 43, 145, 146, 147

Aval   40, 45

B

Begrænset kaution   43, 44, 45, 123, 125

− tabsfordeling ved   123

Beløbsbegrænset kaution   65

Betaling med frigørende virkning   15, 112

− til kautionisten   61

− til kreditor   61

Betalingsanmodn.   112

Biydelser   54

Bortfald

− af regres mod andre sikkerheder   128

− af regreskrav   119, 120, 121

− af regreskrav mod andre sikkerheder   85

− af regreskrav mod hovedmanden   128, 129

− af sikkerhedsret   78

− af sikkerhedsrettighed   80

− af tredjemandspant   84

− kautionsforpligtelse   66

Brøkdelskaution   45, 46

Brøkdelsregres   126

D

Delkaution   43, 44, 45, 46, 65, 120, 142

Dividende   14, 16, 18, 39, 42, 43, 45, 65, 120, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 157

− begrænset kaution   44

− delkaution   44

− kontrakaution   47

− tabskaution   146

E

Eftergivelse   67

− af hovedfordring   111

− af kautionsforpligt.   85

Efterkaution   36, 46, 47, 147

Eksportkreditrådet   35, 65, 78, 86, 125

F

Forhalingsrente   55, 57, 58, 114, 115, 128

− mod kautionist   56

Fortielser   27

Fortolkning   18

Fortolkning af kautionsaftaler   25, 33, 35, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 63

Forudsætninger v. indgå.   26, 28, 30, 46, 49, 53

− ændring i   86, 87

Forudsætninger v. indgå. af aftl.   23

Forudsætninger ved indgå.   48, 62

Side 169

Forældelse   63, 66, 70, 84, 111, 119, 129

Fremmed mønt

− forpligtelser i   55, 133

Fremtidige forpligtelser   59, 60

G

Garanti   15, 16, 25, 35, 36, 40, 48, 79, 118, 140

Garantierklæring   35, 79

Garantikontrakt   15, 16

Genopståen

− kautionsforpligtelsens   64, 134

H

Henstand   75, 76

Hovedmænd

− selskabsformer   110

I

Indsigelser   21, 23, 26, 41, 48, 111, 113, 114, 121

Indtrædelse

− for ikke-retskraftig fordring   115, 121

− regres på grundlag af   118, 121

Indtrædelse i kreditors særrettigheder   110, 111, 115, 116, 122

− regres på grundlag af   127

K

Konkurs   65

− hovedmandens   18, 41, 43, 45, 78, 112, 131, 132

− kautionistens   18, 42, 126, 131, 144

Konkursregulering   132, 133

Kontrakaution   16, 30, 36, 47, 48

Kontrapant   49, 64, 132, 138, 139, 142

Kreditmaksimum

− overskridelse af   86

Kreditorbegunstigelse   88, 135, 137, 144

Kurstab   54, 55, 133, 143

L

Lønmodtagernes Garantifond   50, 89, 115

M

Meddelelsespligt   17

Minimumsreglen   34

Misligholdelse   36

− følger af   55, 57, 152, 153, 157

− hovedmandens   29, 40, 41, 55, 75, 76, 109

Modregning   66, 69, 140, 143, 144

− kau.s ovf. kreditor   68, 70

− med regreskrav   69

− selvskyldnerkaution   41

− simpel kaution   39

N

Novation   86, 87

Nyt grundlag for fordringen   86, 87

O

Omkostninger   52, 57, 58

− regres for   127

Omkostninger til inddriv. af fordringen   114

Omkostninger ved inddrivelse af fordringen   50, 55, 56, 114

Omstødelse   134, 139, 145

− af kaution eller tredjemandspant   144

− af kontrapant   138, 139

− af modregning   69, 70, 143

− ifht. kautionist   135, 136, 137

− ifht. kreditor   64, 134, 136

− ifht. nærstående   136, 138

− kontrapant   49, 132

Opgivelse af sikkerhedsrettigheder   63

Ophør   68

− af kautionsforpligtelse   63, 66, 84, 85

− af tredjemandspant   84, 85

Oplysningspligt   27, 29

Opsigelse af kau.forpl.

− hovedmanden   60

− over for hovedmanden   61

− over for kreditor   60, 61

− overf. hovedmand   59

Opsigelse af kautionsforpl.

− over for hovedmand   134

Opsigelse af kautionsforpligt.

− ovf. hovedmand   76

Overskudsregres   126, 147

Side 170

P

Pant   13, 14, 79, 81, 82, 124, 125, 139, 140, 143

− primær hæftelse   80, 81, 82, 118, 124

− sekundær hæftelse   81

Personskifte   63, 89, 91

Pro rata hæftelse   127

Præklusion   63, 66, 73, 84, 128

− af kautionsforpligtelsen   73

− af regreskrav mod hovedmand   120

R

Re-garanti   16

Regres   14, 16, 30, 35, 42, 44, 109, 110, 111, 113, 123, 124, 126, 131, 139, 140, 141, 142, 143, 147

− begrænset kaution   43

− efterkaution   47

− kontrakaution   47

− mellem kautionister   49, 84, 85, 109, 122, 124

− mod hovedmanden   109, 110

− samkaution   17, 49

Renteforhøjelse   86

Renter   50, 52, 54, 55, 57, 58, 86, 112, 127, 141, 143

− rente   114

Risikoforøgelse   48, 63, 74, 75, 76, 78

S

Samkaution   39, 49, 122, 127, 129

Selvskyldnerkaution   36, 40, 41, 43, 46, 62

Simpel kaution   36, 39, 40, 46, 62, 126

Solidarisk hæftelse   14, 63, 109, 123, 127, 139

Stiftelse

− kautionsaftalens   131

− Kautionsaftalens   21

Støtteerklæringer   14, 149, 150, 153

− hårde   152, 157

− retsvirkning   150, 153, 156

Subrogation   110

Subsidiær hæftelse   39, 46, 109

T

Tabsfordeling   109, 123, 124, 125

Tabsfordeling ml. kautionister   83, 84, 122, 148

Tabskaution   36, 42, 43, 62, 76, 154

Tidsmæssige begrænsninger   59, 61

Tredjemandspant   16, 37, 39, 52, 58, 62, 66, 72, 74, 77, 84, 91, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 134, 135, 136, 139, 144

U

Ugyldighed   17, 21, 23, 27, 30, 88

Uklarhedsreglen   34, 35

Underretning   117, 121

− om indsigelser   113, 114

− om misligholdelse   76, 77

V

Valgret

− kreditors   65, 83, 109, 122, 124

Vedtagelse   18

Vedtagelse af byrdefulde vilkår   25, 33, 34, 35, 50, 52, 53, 54, 56, 66

Videregående kautionsansvar   36, 51

Vildfarelse   27

Y

Ydelsespligt   15, 16, 43, 47, 86

Ydelsespligten   46

Ydelsestid   36, 39, 40, 86, 126

− efterkaution   46

− kontrakaution   47

− selvskyldnerkaution   37, 41, 57

− simpel kaution   42, 58