Stikordsregister

i Lejeloven (1. udg.)
Free access

Stikordsregister

A

Accessorisk enkeltværelse 432

 •  opsigelse 801
 •  opsigelse af 799

Aconto udgift

 •  forhøjelse 384

Adgang 520

Advarsel 764, 768

Afgift 473

Afhjælpning

 •  udlejers regning 198

Afhjælpningspligt

 •  retsmangel 228

Afhjælpningsret 199

 •  udlejers 208

Afkastningsberegning 128

 •  oplysningspligt 129

Afkølingsafgift 365

Afleveringsattest 887

Afløb 106

Afskrivning 547

Afstemning 1076

Afståelsesret 666

Aftaleindgåelse

 •  parters adfærd 123

Aftaletillæg 142

Aftalt grøn byfornyelse 134, 135, 555

Aftalt regulering 482

Aftalt særvilkår 285

Aftalt uopsigelighed 561

Aftægtsbolig 99, 100

Aftægtslejlighed 100

AirBNB 111, 287

Almen bolig 838

Alternativt opråb 171

Andelsbolig 101

Andelsboligforening

 •  minimumsdeltagelse 1012

Andelsselskab

 •  medlem 105

Andre aftaler 124

 •  formkrav 124

Anke 1042

Anmeldelsespligt

 •  ansvar for tilsidesættelse 281
 •  lejers 281

Annullation 781

Ansvar 218

 •  personskade 219
 •  retsvildfarelse 216
 •  selvstændig virkende tredjemands fejl 187
 •  undskyldelig uvidenhed 216

Ansættelseskontrakt 109

Antenne 310

 •  retableringspligt 312
 •  udlejers indsigelsesadgang 311
 •  udvendig 310

Antenneforening 313

 •  retableringspligt 312

Anvendelse 283

Anvisning 593

Anvisningsret 665, 842

Arbejdsforhold 108

Arbejdsforpligtigelse 921

Arealbekendtgørelse 1104

Arealfejl 193

Atypisk lejeforhold 98

Au pair 109, 110

Side 1135

B

Badeværelse 536

BBR 440, 618

Beboelseslejemål

 •  anvendelse 283
 •  erhvervsmæssig aktivitet 285

Beboelsesrum 681

Beboermaksimumsregel 671

Beboerrepræsentation 565, 653

 •  forbedring 407

Bed & breakfast 110

Begrundelseskravet 453

Berettiget forventning 561

Betalingssted 326

Bevisbyrde 432

Blandede lejeforhold 95

Blandede lejemål

 •  anvendelse 287

Blandet lejemål 117, 118, 137, 156, 977

Blanket 124, 137, 141, 144, 147

 •  definition 141
 •  uautoriseret 143

Bohave 948

Boligaktieselskab 99

Boligfællesskab 99, 101, 153

Boliglejemål 106

Boligretten 100

Borgerligt ombud 1058

Borttagelsesret 964

Brancheglidning 288

Brand 233

Brandsikring 538

Bristet forudsætning 120

Brugsret 102

Bruttoetageareal 1104

Bruttoetagearealet 439

Brændselsudgift 365, 366

Bundfradrag 599

Butikscenter

 •  åbningstid 321

Butiksfællesskab

 •  åbningstid 321

Byggeregnskab 567

Bygning 103

Bygning på lejet grund 100

Byrdefuldt vilkår 140

Bytte 692

Bytteret 154, 665

C

Campingvogn 104

Carport 97, 103

Casus mixtus 280

Casus mixtus cum culpa 216

Caveot emptor 179

Centralvarmeanlæg 365

Chikane 754

Chikanøs adfærd 689

Culpa 527

Culpøse adfærd 686

D

Danseskole 100

Danseundervisning 100

Dansk Flygtningehjælp 114

Debitorskifte 289, 726

Den omkostningsbestemte leje 482

Depositum 168, 341

Det lejedes værdi 128, 135, 430

 •  aftalt uopsigelighed 444
 •  fredningsperiode 443
 •  lejenedsættelse 456
 •  væsentlighedskrav 442

Digital kommunikation 125, 141

Digitalt dokument 125

Dusør 150

 •  afståelse 156
 •  afståelsesret 152
 •  afståelsesvederlag 159
 •  anden retshandel 156
 •  arbejdsforpligtelser 157
 •  bytteret 154
 •  fast gebyr 155
 •  forkøbsret 159
 •  formidlingsprovision 160
 •  fremleje 155
 •  fremlejeret 154
 •  goodwill 160
 •  Inventar 156
 •  køberet 159
 •  straf 161
 •  tilbagebetalingskrav 161

Dusørregel 152

Dusørreglen 153

Side 1136

E

Efterbolig 109

Ejendomsbegreb 112, 973

Ejendomsbegrebet 98

Ejendomsformidler

 •  dusør 150

Ejendomsfunktionær 109, 817

Ejendomsskat 464

 •  dækningsafgift 464
 •  grundskyld 464

Ejerandel 101

Ejerlejlighed 104, 827

Ejerlejlighedsejendom

 •  tilbudspligt 977

Ekspropriation 840

Ekstingvere 285

Ekstinktion 169, 226

Elektricitetsmåler 401

Elektricitetsmålere

 •  lejeforhøjelse 403

El-tracing 367

Energibesparende arbejder 550

Energiforsyning

 •  afbrydelse 409

Energimærkning 367, 406

 •  varmeregnskab 368

Energiplan 406

 •  lejeforhøjelse 407

Energisparepakke 134, 378

Erhvervsbeskyttelse 118, 869

Erhvervslejemål 105

Erstatning

 •  manglende vedligeholdelse 216
 •  selvstændig virkende tredjemands forsømmelse 215
 •  udlejers forsømmelse 215

Erstatningsbolig 839

Erstatningskrav 526

Erstatningslejemål 836

Etablissementslejemål 873

F

Faktisk mangel 190

Ferie- og fritidsformål 98, 110

Ferie- og fritidsmæssigt formål 99

Fjernvarme 589

Fjernvarmeaflæsning

 •  gebyr 366

Flerhed af personer 800

Flerhed af personer som lejere 289

Flyttesyn 950

Fogedretten 1049

Folkeregister-adresse 709

Forbedring 531

Forbedringsbegreb 534

Forbedringsforhøjelse 560

Forbedringskonto 607, 610

 •  ejerskifte 625
 •  fejl i ind- og udbetaling 625
 •  fysiske forhold 636
 •  hensættelsesbeløb 622
 •  Huslejenævnets kompetence 643
 •  indsigelse 633
 •  negativ konto 620
 •  positiv konto 620
 •  retlige forhold 637
 •  straf 640

Forbehold 445

Forbrugsmåler 361, 516

Forbrugsregnskab 364, 372, 394

 •  acontobetaling 397
 •  fristberegning 385
 •  glemt udgiftspost 398
 •  koldt vand 375
 •  køling 375
 •  modregning 397
 •  omlægning 373
 •  opkrævning af tillægsbetaling 393

Fordeling af varmeudgift

 •  ejerlejlighedsejendom 381

Fordelingsmåler koldt vand 380

Foreløbig lejeforhøjelse 655

Forfaldsdag 334

Forholdets natur 126

Forholdsmæssigt afslag 186, 201

 •  altan 205
 •  beregning 201
 •  forsinkelse 186
 •  omkostningsbestemt leje 203

Forhåndsbesked 570

Forhåndsgodkendelse 570

Forhåndsvurdering 452

Forkøbskøbsret 982

Forkøbsret 120, 159, 969

Side 1137

 •  tilbudspligt 972

Forlejeret 692

Formkrav 124

 •  andre aftaler 124
 •  lejeaftale 134
 •  standardiseret lejeaftale 137

Formodningsregel 126

Forpagtning 95, 100, 107

Forpagtningsaftale 107

Forsendelsesrisiko 222, 886

Forsinkelse 186

 •  erstatningsansvar 187
 •  fra udlejers side 184
 •  lejers hæveadgang 184

Forsyningsforpligtelse 357

Fortsætte lejemål 706

Forudbetalt leje 168, 335

Frafaldserklæring 1015

Fraflytningsblanket 961

Fraflytningsrapport 126

Frakendelse 1086

 •  efterlevelse 1090
 •  ejerskabsstruktur 1088
 •  politianmeldelse 1095
 •  procedure 1093
 •  tvangsudførelse 1092

Franchise 95, 99

Fremhævet 138

Fremleje 97, 101, 102, 112, 292, 665, 667

 •  i forhold til tredjemand 101
 •  medarbejdere 105

Fremlejegiver 102, 114

Fremlejer 102, 114

Fremlejetager 164

Fremlån 101

Fribolig 108

Fugtproblemer 457

Fuld kost 98

Funktionærbolig

 •  opsigelse 816

Funktionærlejlighed 818

Fusion

 •  tilbudspligt 987

Fyrværkeri 751

Fællesantenneanlæg 413

Fællesareal 301

Fællesbarns tarv 720

Fælles husstand 121

G

Garage 97, 103

Garanti

 •  indflytning til aftalt tid 187

Generelt kendskab til lejeniveauet 434

Generel utryghed 752

Gennemgribende moderniseret lejemål 134

Genudlejning 457, 836

Genudlejningsudgift 861

God ro og orden 295

 •  udlejers pligt til 295

God skik og orden 819, 1035

Godtgørelse 599, 600

Grund 97

Grunde 102

Grundlejemål 102

Gruppehævd 301

Grøn byfornyelse 558

Gæst 111, 278, 292, 665

Gårdrydning 587

H

Halvtag 103

Hash 920

Helårsbolig

 •  udlejning 111

Hensyntagen 526

HFI- eller HPFI-relæ 537

Hjemfaldspligt 983

Hotelaftale 98, 110

Hotelværelse 99

Huller 250

Husbåd 97, 104

Husdyr 299

Husdyrhold 772

 •  husorden 298

Hus eller husrum 97, 102, 105

Huslejenævn

 •  kompetence 198

Huslejestop 430

Husorden 297, 751

Husordenbegreb 297

Husordensbegreb 298

Side 1138

Husordensforskrift 147

Husordensovertrædelse

 •  opsigelse 819

Husrum 107

Husstand 289, 290, 665

Husstandsbegreb 289, 708

Husvild 106

Hændelig forringelse

 •  rygning 276

Hændelig skade 279

Hæveadgang

 •  ikke fuldført lokale 185
 •  tidligere lejers manglende fraflytning 187
 •  væsenlig forsinkelse 187

I

Ikke-professionel udlejer 946

Ild 750

Indeksfinansieret boligbyggeri 503

Indeksregulering

 •  2-års periode 130

Indflytningsrapport

 •  udlevering 182

Indflytningssyn 180, 181

Individuel aftale 138

Individuel varmefordelingsmåler

 •  forbedring 382

Indleveringsattest 887

Indretning

 •  lejers rettighed 303

Indsigelse 865

Indvendig vedligeholdelseskonto 253

Inkassoomkostning 902

Installation 536

 •  antenne 310
 •  bredbånd 310
 •  kabel-tv 310
 •  lejers erstatningsansvar 315
 •  lejers meddelelsespligt 309
 •  sikkerhedsstillelse 315
 •  usædvanlig 308

Installation af hjælpemidler efter lov om social service 314

Installationer

 •  udlejers indsigelsesadgang 308

Interessefællesskab 101

Interprovensiel ret 1107

Intertemporalt princip 1102

I/S 168

Isolering 537

Istandsættelse 957

Istandsættelseskrav 947

J

Jus tollendi 964

K

Kabel-tv 310

Klubværelse

 •  opsigelse af 799

Kollektivt forsyningsanlæg 372

Kollektivt varmeforsyningsværk 589

Kollektiv varmeforsyning 365

Kolonihavehus 104, 111

Kombinationsregulering 486

Konkurrencebeskyttelse 273, 322

Konkurs

 •  lejerettigheder 167

Konneksitet 890

Konventionalbøde 935

Krisesituation 846

Kvadratmeterleje 440

Kæledyr 299, 752, 762

Køberet 159

Købspligt 158

Køkken 106, 536

Køling 364

L

Lagerhotel 103

Leasing 95

Legal uopsigelighed 807

Leje

 •  aftale om lån 98
 •  brug mod vederlag 98
 •  direktør 108
 •  eneanpartshaver 105
 •  familieforhold 108
 •  medlem 105
 •  midlertidigt brug 106
 •  omgåelse 105
 •  plejehjemsbolig 106

Leje af hus eller husrum 95

Side 1139

Lejeaftale 95, 137

 •  formkrav 119, 123, 134

Lejefastsættelse 128

Lejekontrakt

 •  tillæg 142

Lejemål

 •  fysisk adskilt 95

Lejemålets status 111

Lejer

 •  juridisk person 105

Lejerens fraflytning 930

Lejers ansvar 277

Lejers død 665, 706

Lejers husstand 277

Lejers indsigelse

 •  krav til indsigelsens indhold 389
 •  pligtmæssig reklamation 389

Lejers kundekreds 830

Lejet grund 102

Lejlighed 106

Lex specialis 836

Licitation 656

Loyalitetsbestemmelse 526

Lægdommer 1052

Længerevarende udleje 110

M

Mangel 192

 •  afbrydelse af forsyning 200
 •  bevisbyrde 202
 •  efterfølgende 175, 192
 •  erstatning 212
 •  Huslejenævns kompetence 198
 •  loyalitetsprincip 196
 •  nedslidning 194
 •  oprindelig 175
 •  reklamation 221
 •  renovering 196
 •  tilsidesættelse af varslingsregel 196
 •  udbedring af indtruffet skade 194
 •  vedligeholdelsesarbejde 195

Mangelsbegreb 190

Markedsleje 430, 492

Medhjælper 109

Mere byrdefulde 138

Midlertidig bolig 114

Midlertidig indkvartering 114

Mindreårig 121

Misligholdelsesbeføjelse 227

Mobilhome 104

Modregne 633

Mundtlig

 •  stiltiende ændring af 284

Mundtlig aftale 126

Must carry-regel 416

Møbler 522

Møbleret værelse 111

Måleraflæsning 367, 373

N

Naturalopfyldelse 198, 233, 788

 •  offergrænsebetragtning 199

Nedslidning 194

Nettoprisindeks 484

Nettoprisindeksregulering 130

Normalistandsættelse 957

Novation 211

Nyindrettet taglejlighed 978

Nyt for gammelt 251

Nødvendigt materielt fællesskab 796

Nøgle 947

O

Offentlige rådighedsindskrænkning 225

Offentligretlig rådighedsbegrænsning 230

Offergrænse 228

Offergrænsebetragtning 199

Officialprincippet 434

Omkostning 1076

Omkostningsbestemt 431

Omkostningsbestemt leje 120, 367, 430

Omkvalificere ejendom

 •  to-familiehus 802

Omkvalificering af lejemål 799, 800

Omsorgspligt 274

 •  lejers 281

Omstødelse af lejers ægteskab 717

Ophævelse 208

 •  retsvirkning 210
 •  tilbagekaldelse 211

Ophævelse af lejemål

 •  manglende rettidig betaling 396

Ophævelsens klarhed 884

Side 1140

Oprindelig mangel 212, 1031

 •  tilsikring 213

Opsigelse

 •  accessorisk enkeltværelse 799
 •  beboelseslejlighed i to-familiehus 801
 •  betinget lejeaftale 820
 •  e-mail 126
 •  flerhed af personer 796
 •  for kort varsel 795
 •  fremlejemål 823
 •  husordensovertrædelse 819
 •  lejer 794
 •  nedrivning 812
 •  ombygning 812
 •  samtykke fra ægtefælle 797
 •  udlejer ønsker at benytte det lejede 808
 •  ufyldestgjort panthaver 821
 •  vægtige grunde 820

Opsigelsesperiode 346

Opsættende virkning 390, 391

 •  efterbetaling af varme 390

Opvarmning af brugsvand 359

 •  krav om ændring 380

Opvarmningsenergi 357

Overtagelsesstand 192

 •  aftale om 178
 •  fortolkning 178
 •  god og forsvarlig stand 178
 •  rengjort 180

P

Paradigme 147

Parcelhus 104

Parkering 127, 301

Parkeringsplads 103

Passivitet 859

PBS 328

Pengepligtig ydelse 890

Pensionatlignende aktivitet 293

Pensionatsaftale 110

Personskifte 263

P-hus 103

P-kælder 99

Plejebolig 98, 824

Plejehjem 715

Pligtig pengeydelse 326, 402

Politianmeldelse 748

P-plads 103, 127

Princippet »nyt for gammelt« 956

Privat friplejehjem 450

Processuel succession 169

Professionel udlejer 949

Projektmateriale 571

Præceptiviteten 528

Punkteret termorude 139

Påbudt registrering 367

Påmindelse 768

R

Refusion 416

Registreret partnerskab 717

Reklamation 946

 •  efterfølgende mangel 222
 •  fællesareal 222
 •  lejers manglende 224
 •  mangel 221

Reklamationsfrist 221, 223, 947

 •  retsmangel 229

Rengøring 244

Renholdelse

 •  mangelfuld 275

Renholdelses- og vedligeholdelsesforpligtigelse 1032

Rente 344

Retableringspligt 304, 965

Retsforlig 120, 1075

Retsfortabende passivitet 788

Retsfølge 764

Retsmangel 225, 227

 •  efterfølgende 230

Rettidig fremsendelse

 •  forbrugsregnskab 396

Risiko

 •  generel samfundsudvikling 191

Risikofordeling

 •  mangelsbegreb 191

Rydning af loftsrum 493

Rygning 276

Råderet 304

S

Sagkundskab 1058

Sagsanlæg 169

Side 1141

Sambo 121

Sameje 101

Samlevende 729

Samlever 689

Samlivsophævelse 665

Samlivsophør 290

Sammenligningslejemål 432

Sammenligningslejen 436

Sammenligningsparameter 439

Sammensat lejeforhold 98

Sammensat retsforhold

 •  dusør 158
 •  leje af hus eller husrum 158

Sammensatte kontraktsforhold 107

Sammenskrevne kontraktsforhold 934

Selskabslokale 100

Separation 717

Servitut 225

Skifteretten 713

Skilsmisse 717

Skiltning 317

Skimmelsvamp 205

Skriftlig aftale 125

Skyggelån 549

Småsager 1062

Snerydning 244

Social bolig 97

Sociale boliger 106

Solceller 400

 •  forbedringsforhøjelse 400

Solfangeranlæg 366

Sommerhus 104, 111

Sommerhusudlejning 100

Specifikationskrav 129

Standardaftale 145, 147

Standardiseret 137

Standardkontrakt 147

Stand still-periode 658

Stråmand 105

Støj

 •  god ro og orden 295

Støjgene 440

Størstebeløbet 170

Succession 706

Sundhedsmæssig risiko 752

Suspensions- eller forlængelsesaftale 785

Svig 212

Sygdom 679

Syn og skøn 545

Synsrapport 951

Sædvanlig installation 307, 308

Sælgers brugsret 100

T

Tagetagelejlighed 571, 574, 1035

Talsmandsordning 650

Tankstation 102

Taxaholdeplads 103

Tidsbegrænset lejeaftale 778

Tidsbegrænset lejekontrakt

 •  udløb 780

Tidsbegrænset lejemål 779

Tidsbegrænsning 791

 •  begrebet i udlejers forhold 786
 •  bortfald 784
 •  forlængelse 786
 •  gensidig uopsigelighed 782
 •  lejers indsigelse 787
 •  opsigelse 782
 •  tilsidesættelse 785
 •  tinglig beskyttelse 779

Tilbagebetaling 395

Tilbagebetalingskrav 173

 •  accessorier 166
 •  forrentning 133
 •  forældelse 153
 •  forældet 132

Tilbudspligt 1008

 •  acceptfrist 1014
 •  aktieombytning 991
 •  almen bolig 979
 •  andelsboligforening 1013
 •  andelsboligforenings accept 1012
 •  blandede ejendomme 975
 •  bristende forudsætninger 1011
 •  byttehandel 1002
 •  delvis overdragelse 980
 •  dispositionsret over ledige lejemål 1001
 •  ejendomsbyrde 972, 980
 •  ejerlejlighedsejendom 977
 •  forbehold 1011
 •  forkøbsret 972
 •  Side 1142
 •  fusion 987
 •  gennemtvinge en tilbudsprocedure 1018
 •  hvilke dispositioner 985
 •  hvilke ejendomme 973
 •  hvilken ejendom 1003
 •  hvilke vilkår 1002
 •  kapitelforhøjelse 991
 •  ledsagende materiale 1007
 •  mageskifte 987
 •  mindstepris 1011
 •  opfyldelse af 996
 •  overdragelse 985, 986
 •  overdragelse af aktier og anparter 988
 •  overdragelse af flere ejendomme 1003
 •  overdragelse af holdingselskab 990
 •  plejebolig 979
 •  prioritetsstilling 982
 •  ren beboelsesejendom 974
 •  retsvirkning ved tilsidesættelse 1017
 •  skønstema 1009
 •  spaltning 987
 •  syn og skøn 1008
 •  tilbuddets indhold 998
 •  tilbudte vilkår 999
 •  tinglysningsmæssig efterprøvelse 1020
 •  tinglysningsprøvelse 973
 •  tvangsauktion 986
 •  udgift til tredjemand 999
 •  udstykning 980
 •  undtagelse fra 991
 •  ændring af stemmevægt 991

Tillæg 142

Tillægsbetaling 394

Tillæg til lejekontrakt 141

Tilpasningsprocent 1111

Tilsikring 187, 212, 213

 •  opretholdelse af kundegrundlag 214
 •  specifik overtagelsesdato 188

Tingbogslegitimation 165

Tinglysning 173

To-familiehus 802

Tomgang 457

Tort 839

Trappeleje 431, 484

 •  indholdskrav 496

Tvangsauktion 169

 •  lejerettigheder 164
 •  prioritetsstilling 170
 •  tilbudspligt 986

Tvister 1028

Typeformular 138

Typeformular A, 9. udgave 145, 147

Typeforudsætning 195

Tålegrænse 527

U

Uacceptable adfærd 747

Uautoriseret aftale 143

Uautoriseret blanket 143

Ubebygget areal 102

Uberygtet 1057

Udlejer 199

 •  insolvens 108
 •  konkurs 108
 •  nærtstående 108
 •  tvangsauktion 108

Udlejers adgang til det lejede 513

Udlejers ophævelsesadgang 884

 •  arbejdsforpligtigelse 921
 •  hash-klub 918
 •  inkassoudgift 901
 •  ophævelsesbrev 888, 903
 •  overladelse af lejemål 914
 •  passivitet 892
 •  pligtig pengeydelse 889
 •  påkrav 885
 •  specifikationskrav 898
 •  vanrøgt 912

Udlejers ophævelsesafgang

 •  god skik og orden 916

Udlejers tabsbegrænsningspligt 858

Udlejning

 •  formål 111
 •  sommerhus 100

Udstationering 679

Udstykning 828, 980

Udtrykkelighed 127

Udtrykkelighedskrav 132

Udtræden 1061

Ulovlig dusør 153

Ungdomshuset 98

Uopsigelighedsprincip 427

Side 1143

Uopsættelig reparation 524

Uprofessionel udlejer 572

V

Vandregnskab 364

Vandudgift 357

Vanhjemmel 227

Vanrøgt 517, 912

Varigt medie 125

Varme 359

 •  administrationsomkostning 367
 •  helt ekstraordinære forhold 365
 •  lejers krav på tilbagebetaling 392
 •  udlejers krav 392
 •  ungdomsbolig 361

Varmeanlæg 549

Varmebetaling 357, 367

Varmefordeling

 •  krav om ændring 380

Varmefordelingsmåler 378

 •  kontrolsystem 379

Varmepumpe 366

Varmeregnskab 364, 367, 373, 389, 391

 •  boligprocenten 375
 •  fejlagtig udgiftsfordeling 399
 •  fejlbehæftet 392
 •  fordelingsprincip 374
 •  indhold 370
 •  indsigelse mod 391
 •  rabat 364
 •  ugyldigt 371

Varmetab

 •  korrektion for 380

Varmeudgift 357, 366

Varsel 561

Varslingsreglerne 452

Vederlag 98, 99, 100, 108

 •  dusør 150
 •  lejeret 154

Vederlagsfri tjenestebolig 109

Vedligeholdelsesbegreb 534

Vedligeholdelsesforpligtigelse 237

 •  fornyelse 241
 •  hændelig undergang 239
 •  loyalitetsforpligtigelse 250
 •  nymalet 267
 •  parternes culpa 239

Vedligeholdelsesniveau

 •  mangel 194

Vedligeholdelsesreglement 148

Vicevært 109

Viceværtlejlighed

 •  opsigelse 816

Videregående rettighed 171, 172

Vindmølle 400

Vindue 537

Vold 747

Voldgiftsklausul 101

Væggelus 275

Væggetøj 180

Værdiforringende mangel 202

Værelse 106

Værneting 1068

Værtshus 440

Våben 750

Æ

Ægtefælle 327

Ægtepar 729

Ændring af det lejede

 •  lejers rettighed 303

Ændring i Forbrugsregnskab

 •  varsling 381

Å

Åbningstid 320

 •  butikscenter 321
 •  Side 1144

Lejeloven (1. udg.)

med kommentarer