Litteraturliste

Listen er alfabetisk opdelt efter forfatternes efternavne men med en yderligere opdeling i bøger, bidrag til samleværker og antologier, tidsskriftartikler og betænkninger mv.

Bøger

Mads Bryde Andersen: Edb og ansvar: studier i edb-erstatningsrettens beskrivelsesproblematik, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1988. Kortform: Bryde Andersen: Edb og ansvar.

Mads Bryde Andersen: Ret og Metode, Gjellerup, 2002.

Mads Bryde Andersen: Praktisk Aftaleret, 2. omarbejdede udgave, Gjellerup, 2003.

Mads Bryde Andersen: IT retten, 2. udgave, Gjellerup, 2005.

Lennart Lynge Andersen & Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 6. udgave, Karnov Group, 2012.

Hardy Andreassen: Varemærkeretten. En Retssammenlignende Analyse af Varemærkerettens Grundbegreber og en Fremstilling af Ejendomsretten til Varemærker, Munksgaard, 1948. Kortform: Andreassen: Varemærkeretten i Konkurrenceretlig Belysning.

Trine Baumbach: Det Strafferetlige Legalitetsprincip – Hjemmel og Fortolkning, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008.

Christian Bergqvist, Jesper Kaltoft & Sune Troels Poulsen: Fusionskontrol i Danmark, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012.

Ulf Bernitz: Marknadsrätt, Jurist- och Samhällsvetareförbundets Förlags AB, 1969.

Torsten Bettinger: Domain Name Law and Practice. An International Handbook, Oxford University Press, 2005. Kortform: Bettinger: Domain Name Law and Practice.

Peter Blume: Retssystemet og juridisk metode, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014.

G.H.C. Bodenhausen: Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, BIRPI, 1969.

Erling Borcher og Frank Bøggild: Markedsføringsloven, 3. udgave, Karnov Group, 2013. Kortform: Borcher og Bøggild: Markedsføringsloven.

Peter Van Den Bossche: The Law and Policy of The World Trade Organization. Text, Cases and Materials 2nd Edition, Cambridge University Press, 2008.

Rigmor Carlsen: Varemærker. Registreringspraksis 1880-1980, Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, 1980.

Nuno Pires De Carvalho: The TRIPS Regime of Trademarks and Designs, 2nd edition, Wolters Kluwer. Kluwer Law International, 2011.

Side 391

Alan Charlesworth: Digital Marketing. A Practical Approach, 2nd edition, Routledge, 2014.

Bent Christensen: Forvaltningsret. Hjemmelsspørgsmål, Juristforbundets Forlag, 1980.

Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen: Dansk Statsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012. Kortform: Jens Peter Christensen m.fl.: Statsret.

W. Cornish, D. Llewelyn and T. Aplin: Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 7th edition, Sweet & Maxwell, 2010.

Carlos M. Correa: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement, Oxford University Press, 2007.

Graeme B. Dinwoodie and Mark D. Janis: Trademarks and Unfair Competition. Law and Policy, 3rd edition, Wolters Kluwer, 2010. Kortform: Dinwoodie and Janis, Trademarks and Unfair Competition.

Karsten Engsig Sørensen, Poul Runge Nielsen, og Jens Hartig Danielsen: EU-retten, 6. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014. Kortform: Engsig Sørensen m.fl.: EU-retten

Ulrich Birch Eriksen: Markedsføringslovens § 1 – Portræt af en generalklausul: Karnov Group, 2013.

Maria Luisa Fernandez Esteban: The Rule of Law in the European Constitution, Kluwer Law International, 1999.

Carl Goos: Forelæsninger Over Den Danske Strafferets Specielle Del, J.H. Schultz, 1887.

Vagn Greve, Poul Dahl Jensen, og Gorm Toftegaard Nielsen: Kommenteret Straffelov. Speciel del, 10. omarbejdede udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012.

Andrew Griffiths: An Economic Perspective on Trade Mark Law, Edward Elgar, 2011.

Ole Hansen: Det entrepriseretlige hjemmelsproblem – modsætningsforhold eller fællesskab?, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008.

Caroline Heide-Jørgensen: Reklameret. Konkurrenceret og kommerciel ytringsfrihed, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2008. Kortform: Heide Jørgensen: Reklameret.

Caroline Heide-Jørgensen: Lærebog i konkurrence- og markedsføringsret, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012.

Frauke Henning-Bodewig og Annette Kur: Marke Und Verbraucher. Funktionen Der Marke In Der Marktwirtschaft. Band 1: Grundlagen. Band 2: Einzelprobleme, Vch Verlagsgesellschaft, 1988. Kortform: Henning-Bodewig og Kur: Marke Und Verbraucher.

Harry v.d. Hude og Julie Olsen: Haandbog i Varemærkeret. Kommenteret Udgave af Lov om Varemærker af 7. April 1936, C. A. Reitzels Forlag, 1946. Kortform: Hude og Olsen, Haandbog i Varemærkeret.

Knud Illum: Dansk Tingsret, 3. omarbejdede udgave ved Vagn Carstensen, Juridisk Bogformidling. 1976.

Tobias Cohen Jehoram, Constant Van Nispen & Tony Huydecoper: European Trademark Law, Wolters Kluwer, 2010.

Davis T. Keeling: Intellectual Property Rights in the EU Law. Free Movement And Competition Law, Oxford University Press, 2003.

Ragnar Knoph: Åndsretten, Nationaltrykkeriet, 1936.

Jan Kobbernagel: Konkurrencens Retlige Regulering I, 3. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1972.

Jan Kobbernagel: Konkurrencens Retlige Regulering II. Mærkeretten, Einar Harcks Forlag, 1961. Kortform: Kobbernagel: Mærkeretten.

Side 392

Josef Kohler: Das Recht Des Marckenschutzes: Mit Berücksichtigung Ausländischer Gesetzgebundgen Und Mit Besonderer Rücksicht Auf Die Englische, Angloamerikanische, Französische Und Italienische Jurisprudensz, Stahel, 1884. Kortform: Kohler: Das Recht Des Markenschutzes.

Mogens Koktvedgaard: Konkurrenceprægede immaterialretspositioner. Bidrag til læren om de lovbestemte enerettigheder og deres forhold til den almene konkurrenceret, Juristforbundets Forlag, 1965. Kortform: Koktvedgaard: Immaterialretspositioner

Mogens Koktvedgaard: Lærebog i konkurrenceret, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1991.

Mogens Koktvedgaard: Lærebog i immaterialret, 6. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002.

Christian Kragelund, Martin Dahl Pedersen og Thomas Munk Rasmussen: Domænenavne – En Juridisk Håndbog, 2. udgave, Thomson Reuters, 2009.

William M. Landes and Richard A. Posner: The Economic Structure Of Intellectual Property Law, Belknap Harvard, 2003.

Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik: Kjennetegsnrett, 3. utgave, Universitetsforlaget, 2011.

Marianne Levin: Lärobok I Immaterialrätt, 10. utgave, Nordsteds Juridik, 2011.

Nicolai Lindgreen, Jens Schovsbo og Jesper Thorsen: Patentloven med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012.

David Lindsay: International Domain Name Law. ICANN and the UDRP, Hart Publishing, 2007.

Palle Bo Madsen: Markedsret. Del 1. Konkurrencebegrænsningsret, 6. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014.

Palle Bo Madsen: Markedsret. Del 2. Markedsføringsret og konkurrenceværn, 6. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2015.

Palle Bo Madsen: Markedsret Del 3. Immaterialret, 5. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008.

Franz Melin: Varumärket som strategiskt konkurrensmedel. Om konsten att bygga upp starka varumärken, Lund University Press, 1997.

Hans-W. Micklitz, Geraint Howells & Thomas Wilhelmsson: European Fair Trading Law. The Unfair Commercial Practices Directive, Ashgate, 2006.

Per Mollerup: Marks Of Excellence. The History and Taxonomy of Trademarks, 2. udgave, Phaidon, 2013.

Christopher Morcom, Ashley Roughton & Simon Malynicz: The Modern Law of Trade Marks, 3rd edition, Lexisnexis, 2008

Bent Ole Gram Mortensen og Michael Steincke: Dansk Markedsret, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011.

Peter Mortensen: Indledning til tingsretten – Tredjemandskonflikter vedrørende løsøre, 2. udgave, Thomson Reuters, 2009.

Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski: Markedsføringsretten, 2. udgave, Ex Tuto Publishing, 2011. Kortform: Møgelvang-Hansen m.fl.: Markedsføringsretten.

Anders Møllmann: Certepartifortolkning – i nordisk og engelsk ret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007.

Ulla Neergaard & Ruth Nielsen: EU-RET, 6. udgave, Thomson Reuters, 2009. Kortform: Neergaard & Nielsen: EU-RET.

Lars Pehrson: Varumärken från konsumentsynspunkt, Liber, 1981.

Side 393

Clement Salung Petersen: Immaterialrettigheder og foreløbige forbud, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008.

Allan Poulter and Julian Gyngell: A User’s Guide to Trade Marks and Passing Off, 2nd edition, Tottel Publishing, 1998.

Hjalte Rasmussen: EU-ret i kontekst, 4. udgave, Forlaget Thomson, 2001.

Erwin Riezler: Deutsches Urherber- und Patentrecht, J. Schweitzer Verlag, 1909.

Thomas Riis: Ophavsret og retsøkonomi. Immaterielle goder i kulturøkonomisk belysning, Gadjura, 1996.

Alf Ross: Om Ret og Retfærdighed, 2. udgave med introduktion af Jakob V. H. Holtermann, Hans Reitzels Forlag, 2013.

Daniel Rowles: Mobile Marketing. How Mobile Technology is Revolutionizing Marekting, Communications and Advertising, Kogan Page Limited, 2014.

Bjørn Ryberg: Beskyttelsesomfanget i dansk patentret, Gjellerup, 2002.

Jens Elo Rytter: Grundrettigheder. Domstolenes fortolkning og kontrol med lovgivningsmagten, Forlaget Thomson. Gadjura, 2002.

Wolfgang Sakulin: Trademark Protection and Freedom of Expression. An Inquiry Into the Conflict Between Trademark Rights and Freedom of Expression Under European Law, Wolters Kluwer, 2011. Kortform: Sakulin: Trademark Protection and Freedom of Expression.

Frank I. Schechter: The Historical Foundations of The Law Relating To Trade-Marks, Columbia University Press Lawbook Exchange Edition, 2012 (ed. 1925).

Jens Schovsbo: Grænsefladespørgsmål mellem immaterialretten og konkurrenceretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1996. Kortform: Schovsbo: Grænsefladespørgsmål.

Jens Schovsbo: Immaterialretsaftaler, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001.

Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier og Clement Salung Petersen: Immaterialret, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2015. Kortform: Schovsbo m.fl.: Immaterialret.

Rupert Schreiner: Die Dienstleistungsmarke – Typus, Rechtsschutz und Funktion, C. Heymann, 1983.

Peter Schønning: Ophavsretsloven med kommentarer, 5. udgave, Karnov Group, 2011.

Peter Schønning, Martin Kyst, Martin Sick Nielsen, Bjørn von Ryberg og Knud Wallberg: Grundlæggende immaterialret 2. udgave, Gjellerup, 2009,

Ditlev Tamm: Retshistorie, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005.

Sebastian Tonkin, Caleb Whitmore, and Justin Cutroni: Performance Marketing with Google Analytics. Strategies and Techniques for Maximizing Online ROI, Wiley Publishing, Inc., 2010.

Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen: Retskilder og retsteorier, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014. Kortform: Tvarnø og Nielsen: Retskilder og retsteorier

Henrik Udsen: De informationsretlige grundsætninger. Studier i informationsretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009. Kortform: Udsen, De informationsretlige grundsætninger.

Henrik Udsen: It-ret, 2. udgave, Ex Tuto Publishing, 2015.

Henrik Udsen: It-kontraktret, Ex Tuto Publishing, 2014.

Frederik Vinding Kruse: Ejendomsretten, 3. udgave, G. E. C. Gad, 1951.

Side 394

Knud Wallberg: Varemærkeret. Varemærkeloven og fællesmærkeloven med kommentarer, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008. Kortform: Wallberg, Varemærkeret.

Katja Weckström (Lindroos): A Contextual Approach To Limits In EU Trade Mark Law, University of Turku, 2011.

David S. Welkowitz: Trademark Dilution. Federal, State and International Law, BNA Books, 2002.

Samleværker, antologier og bidrag til disse

Mads Bryde Andersen m.fl. (red.):Festskrift til Mogens Koktvedgaard, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003.

Knud Wallberg: Først i tid bedst i ret?, p. 669-688.

Tariq Andersen, Jørgen Bansler, Hasse Clausen, Inge Hviid Jensen, Martin Zachariasen (red.): Den digitale revolution – Fortællinger fra datalogiens verden, Københavns Universitet. Datalogisk Institut, 2010.

Rasmus Helles: Digitale medier, p.142-153.

Antonina Bakardjieva Engelbrekt m.fl. (red.): Festskrift til Marianne Levin, Norstedts Juridik, 2008:

Mads Bryde Andersen: Bør »immaterialretten« fastholdes som universitetsfag?, p. 169 -175.

Thomas Riis og Jens Schovsbo: Brugerrettigheder i varemærkeretten., p. 503 -520.

Torsten Bettinger (ed.): Domain Name Law and Practice. An International Handbook, Oxford University Press, 2005:

Torsten Bettinger: Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, p. 929-1140.

Knud Wallberg: DENMARK (».dk«), p. 229-256.

Carlos M. Correa (ed.): Research Handbook on the Interpretation and Enforcement of Intellectual Property Rights Under WTO Rules, 2nd edition, Cambridge University Press, 2010.

David Vivas-Eugui and Maria Julia Oliva: The WTO dispute on trademarks and geographical indications: some implications for trade policy-making and negotiations, p. 122-141.

Thomas Cottier and Pierre Véron (ed.): Concise International and European IP Law. TRIPS, Paris Convention, European Enforcement and Transfer of Technology, 2nd edition, Wolters Kluwer, 2011.

Jürg Simon: TRIPS Agreement, artikel 17, p. 57-58.

Jens Hartig Danielsen, Karsten Hagel-Sørensen, Caroline Heide-Jørgensen & Ruth Nielsen (red.):Festskrift til Jens Fejø, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012.

Thomas Riis og Jens Schovsbo: »A trade mark is no more a monopoly than a man´s face« – om tvangslicens til varemærker og andre mærker, p. 411-426.

Graeme B. Dinwoodie and Mark D. Janis (ed.): Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research, Edward Elgar Publishing, 2008:

Lionel Bently: From communication to thing: historical aspects of the conceptualisation of trade marks as property, p. 3-41.

Susy Frankel: Trademarks and traditional knowledge and cultural intellectual property, p. 433-463.

Annette Kur: Fundamental concerns in the harmonization of trademark law, p. 151-176.

Side 395

Mario Franzosi (ed.): European Community Trade Mark. Commentary to the European Community Regulations, Kluwer Law International, 1997.

M. Franzosi: Rights Conferred, p. 291-318.

Christophe Geiger (ed.): Constructing European Intellectual Property. Achievements and New Perspectives, Edward Elgar, 2013:

Séverine Dusollier: Pruning the European intellectual property tree: in search of common principles and roots, p. 24-57.

Martin Senftleben: Adapting EU trademark law to new technologies: back to basics?, p. 137-176.

Tamara Hervey, Steve Peers, Jeff Kenner and Angela Ward (ed.): The EU Charter of Fundamental Rights, Hart Publishing, 2014.

Paul Torremans: Artikel 17(2) – Right to Property, p. 503-510.

Caroline Heide-Jørgensen m.m.fl. (red.): Konkurrenceretten i EU, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009:

Caroline Heide-Jørgensen: Formål, retskilder og økonomisk fundament, p. 11-28.

Sune Troels Poulsen: Fusionskontrol, p. 881-1028.

Jens Schovsbo: Særligt om immaterialretsaftaler, p. 485-531.

Marianne Levin (red.): Vennebog til Mogens Koktvedgaard, Nerenius & Santérus Förlag, 1993:

Jens Fejø: Varemærkeretten i EF-Perspektiv, p. 261-278.

Ulla Neergaard, Ruth Nielsen & Lyn Roseberry (red.): European Legal Method – Paradoxes and Revitalisation, DJØF Publishing, 2011.

Ulla Neergaard & Ruth Nielsen: Where Did the Spirit and It´s Friends Go? On the European Legal Method(s) and the Interpretational Style of the Court of Justice of the European Union, p. 95-185.

Ansgar Ohly and Justine Pila (ed.): The Europeanization of Intellectual Property Law. Towards a European Legal Methodology, Oxford University Press, 2013:

Sir Richard Arnold: An Overview of European Harmonization Measures in Intellectual Property Law, p. 25-35.

Graeme Diwoodie: The Europeanization of Trade Mark Law, p. 75-100.

Rochelle Cooper Dreyfuss: Reconciling trademark rights and expressive values: how to stop worrying and learn to love ambiguity, p. 261-293.

Ansgar Ohly: European Fundamental Rights and Intellectual Property, p. 145-163.

Ansgar Ohly: Concluding Remarks: Postmodernism and Beyond, p. 255-268.

Justine Pila: Intellectual Property as a Case Study in Europeanization: Methodological Themes and Context, p. 3-23.

Justine Pila: A Constitutionalized Doctrine of Precedent and the Marleasing Principle as Basis for a European Legal Methodology, p. 227-253.

Ansgar Ohly (ed.): Common Principles of European Intellectual Property Law, Mohr Siebeck, 2012.

Christophe Geiger: Fundamental Rights as Common Principles of European (and International) Intellectual Property Law, p. 223-238.

Thomas Riis & Jan Trzaskowski (red.): Skriftlig jura – den juridiske fremstilling, Ex Tuto Publishing, 2013.

Ole Lando: Fremmed ret i juridiske fremstillinger – hvorfor og hvordan?, p. 69-89.

Ruth Nielsen: Ph.d. afhandlingen og disputatsen, p. 267-288.

Henrik Palmer Olsen: Videnskabsteori og retsfilosofi, p. 91-119.

Thomas Riis: Retsøkonomi, p. 155 -181.

Side 396

Bjørn von Ryberg, Christian Kragelund og Martin Lavesen (red.): Immaterialretlige aftaleforhold, Gjellerup/Gads Forlag, 2013:

Kenneth Kvistgaard-Aalholm: Den konkurrenceretlige regulering på det overordnede plan, p. 87-106.

Knud Wallberg: Aftaler om varemærker og andre forretningskendetegn, p. 305-325.

Jens Schovsbo, Knud Wallberg, Ulla Riis, Ellen Breddam og Katrine Thielke (red.): 125 ® Varemærkeloven 1880-2005 – et overblik, Patent- og Varemærkestyrelsen, 2005. Kortform: Jens Schovsbo og Knud Wallberg (red.) 125®:

Per Baltzer Overgaard og Christian Schultz: Varemærker i økonomisk teori, p. 189-199.

Inger Dübeck: Autorisation og registrering af varemærker til og med varemærkeloven af 1880, p. 65-77.

Thomas Riis: Problemet med en udvidet beskyttelse af varemærker i det moderne, markedsøkonomiske samfund, p. 201-212.

Per Håkon Schmidt: Samspilsramt? Om kollision mellem varemærkeloven og markedsføringsloven, p. 81-93.

Knud Wallberg: Fælles mærker, p. 117-133.

Jan Trzaskowski (red.): Internetretten, 2. udgave, Ex Tuto Publishing, 2012. Kortform: Internetretten, (2012):

Hanne Kirk Deichmann: Ophavsret, p. 429-488.

Thomas Riis: Domænenavne, p. 385-427.

Thomas Riis: Forretningskendetegn, p. 349-384.

Jan Trzaskowski: Internationale spørgsmål, p. 723-782.

Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie:

Marie Stocklund og Else Roesdahl: En dekoreret hvalrosskalle med tænder og runer i Le Mans – og om runeindskrifter på hvalros- og narhvaltand, 2002 (udgivet 2005), p. 163-180.

Lisbeth M. Imer: Latin og græsk i romersk jernalder – Fremmed indflydelse på Nordens tidligste runeskrift, 2004 (udgivet 2007), p. 63-105.

Anthony Arnull et al.: Wyatt and Dashwoods European Union Law, 5th edition, Sweet & Maxwell, 2006.

Jonathan Clegg, Richard Abnett, Imogen Wiseman & Geoffrey Smith: The Community Trade Mark Handbook, løbende opdatering, Sweet & Maxwell, 2001-2013.

Manish Joshi, Terry Johnson and Mark Hiddleston/ The Institute of Trade Mark Attorneys: The Trade Mark Hand Book. A Practitioners Guide to Trade Marks in the United Kingdom and the European Union, Sweet & Maxwell, 2013.

Darel Olson (red.): The Use of Anothers´ Trademark, INTA, 1997.

Henrik Zahle (red.): Grundloven. Danmarks Riges Grundlov med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006.

Black´s Law Dictionary, 9th edition, Bryan A. Garner ed., WEST, 2009.

Jowitt´s Dictionary of English Law, 3rd edition, Sweet & Maxwell, 2010.

Tidsskriftartikler

Simon Bradshaw, Adrian Bowyer and Patrick Haufe: The Intellectual Property Implications of Low-Cost 3d Printing, 7 SCRIPTED, University of Bath, 2010.

Morten Bruus: Beskyttelse af renommerede varemærker – en streg i sandet?, NIR 2004, p. 23-30.

Dan L. Burk: Cybermarks, Minnesota Law Review, vol. 94, 2009-2010, p. 1375-1416.

Side 397

Dan L. Burk: Law and Economics of Intellectual Property: In Search of First Principles, University of California, Irvine, Legal Studies Research Paper Series 2012.

Vincenzo Di Cataldo: The Trade Mark with a Reputation in EU Law – Some Remarks on the Negative Condition »Without Due Cause«, IIC 2011, p. 833-845.

Apostolos Chronopoulos: Legal and economic arguments for the protection of advertising value through trade mark law., QUEEN MARY Journal of Intellectual Property, 4/2014, p. 256-276.

Arthur Cockfield and Jason Pridmore: A Synthetic Theory of Law and Technology, Minnesota Journal of Law, Science & Technology, 2007, p. 475-513.

Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley: Grounding Trademark Law Through Trademark Use, Iowa Law Review, 2006-2007, 1669-1703.

Gail E. Evans: Recent Developments in the Protection of Trademarks and Trade Names in the European Union: From Conflict to Coexistence?, The Trademark Reporter, vol. 97, 2007, p. 1008-1048.

Niels Fenger: Den forvaltningsretlige teoris udfordringer i starten af det 21. århundrede, Juristen 2010, p. 275-284.

Niels Fenger: EU-Domstolens generaladvokat, Juristen, 201, p. 56-64.

Christophe Geiger: »Constitutionalizing« Intellectual Property Law? The Influence of Fundamental Rights on intellectual Property in the European Union, IIC 2006, p. 371- 406.

Charles Gielen: Harmonisation of Trade Mark Law In Europe, EIPR, 1992, p. 264.

Claes Granmar: Förslaget till nytt varumärkesdirektiv och dubbel identitet, NIR 2013, p. 243-264.

Ole Hansen: Om de længerevarende kontraktforholds forankring i den almindelige kontraktret – længerevarende kontrakter som forskningsfelt, Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2011, p. 443-477.

Caroline Heide-Jørgensen: Kommentar til Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse af 24. marts, 2003, NIR 2003, p. 478-480.

Andrew Inesi: A Theory of De Minimis and A Proposal For Its Application in Copyright, Berkeley Technology Law Journal, 2006, p. 945-965.

Torsten Iversen: Tredjemandsaftaler, TFR 1994, p. 37-116.

Torben Jensen: Ytringsfrihed contra erhvervsinteresser, U 1981B.25, p. 25-29.

Emil Jurcenoks og Kasper Frahm: Brug af andres varemærker i søgeordsreklamer – en status, U 2013B.336, p. 336-340.

Jens Kristiansen: Grænser for EU-konform fortolkning i lyset af nyere højesteretspraksis, Juristen, 2014, p. 17-29.

Annette Kur: Trade Marks Function, Don´t They? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition Principles, IIC 2014, p. 434-455.

Torsten Bjørn Larsen: »Varemærketyveri« – en fortolkning af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, NIR 1/2011, p. 34-71.

Palle Bo Madsen: De informationsretlige grundsætninger, Juristen, 2009, p. 232-236

Ana Rački Marinković: Domain names: towards a new form of IP right, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2011, p. 632-637.

Mark P. McKenna: The Normative Foundations of Trademark Law, Notre Dame Law Review, 2007, p. 1839-1916.

Frederick W. Mostert and Martin B. Schwimmer: Notice and Takedown for Trademarks, The Trademark Reporter, 2011, p. 249-281.

Side 398

Jesper Løffler Nielsen: Fra »reklame« til »kommerciel kommunikation« – Om reklamebegrebets udvikling og fortolkning i forhold til internettet, U2011B.153, p. 153-162.

Jesper Løffler Nielsen: Registrering og/eller opretholdelse af et domæne med videresalg for øje, U 2014B.109, p. 109-114.

Magnus Nilsson: Varumärkesrätt i förandring. Om varumärkets funktioner og funktionsanalys, NIR 1/2014, p. 67-79.

Per Jonas Nordell: Om varumärkets funktioner i ljuset av EU-domstolens avgöranden i mål C-487/07 (L´Oreal) och de förenade målen C-236/08 -238/08 (Google), NIR 3/2010, p. 264-275

Christina Platz: ACTA deler Europa, NIR 3/2013, p. 307-315.

Clement Salung Petersen, Thomas Riis og Jens Schovsbo: Fiktioner – Sø- og Handelsrettens dom af 8. november 2011 om køb af kopivarer til privat brug, U 2012B.15, p. 15-20.

Sune Troels Poulsen: Om henvisning til varemærker ved udbud af offentlige kontrakter, U 2008B.41, p. 41-49.

Lone Prehn: Kommentar til Højesterets dom af 25. marts 2004, NIR 5/2004, p. 504-515

Thomas Riis: Søgeordsbaseret reklamering og EU-Domstolens afgørelse i de forenede sager C-236/08-C-238/08 (Google AdWords), NIR 3/2010, p. 246-263.

Thomas Riis & Jens Schovsbo: Compulsory licenses and trade marks, European Intellectual Property Review, 2012, p. 651-653.

Jennifer E. Rothman: Initial Interest Confusion: Standing at the Crossroads of Trademark Law, Cardozo Law Review, 2005, p. 105-191.

Frank I. Schecter: The Rational Basis of Trademark Protection, Harvard Law Review, 1927, p. 813-833.

Jens Schovsbo: Domænenavne og brug af andens varemærke: »UPS(.dk)«, Juristen, 2007, p. 199-202.

Peter Schønning: Lovligheden af links på internettet efter Svensson/Retriever-dommen, U 2014B.417, p. 417-421.

Martin Senftleben: Trade Mark Protection – A Black Hole in the Intellectual Property Galaxy?, IIC 2011, p. 383-386.

Mathias M. Siems: Legal Originality, Oxford Journal of Legal Studies, 2008, p. 147-164.

Mathias M. Siems: The End of Comparative Law, Working Paper No. 340, University of Cambridge Centre for Business Research & eds., 2007.

David A. Simon: An Empirical Analysis of Fair Use Decisions under the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, Boston College Law Review, 2012, p. 65-121.

Zuzana Slováková: Protection of trademarks and the Internet with respect to the Czech law, Journal of International Commercial Law and Technology, 2006, p.72-79.

David Taylor: ICANN offers rapid relief to trade mark holders in clear cases of infringement, Journal of Intellectual Property Law and Practice, 2014, p. 357.

Jan Trzaskowski: Markedsføring i computerspil, U 2006B.343, p. 343-349.

Max. L. Veech and Charles R. Moon: De Minimis Non Curat Lex, Michigan Law Review, 1947, p. 537-571.

Knud Wallberg: Om brug af varemærker og domænenavne på Internettet, U 1997B.23, p. 23-27.

Knud Wallberg: Immaterialretlige problemstillinger på Internettet, U 2000B.131, p. 131-142.

Side 399

Knud Wallberg: Domænenavne i Højesteret. Kommentar til UfR 2005.3262H og UfR 2007.1857H, NIR 5/2007, p. 497-499.

Knud Wallberg: Må man altid anvende sit eget navn som varemærke?, Juristen, 2008, p. 126-131.

Knud Wallberg: The saga of Vikings and trade marks, Journal of Intellectual Property Law and Practice, 2010, p. 663-667.

Knud Wallberg & Lone Prehn: Domænenavnskonflikter i Danmark – en oversigt, NIR 2/2003, p. 101-117.

Katja Weckström (Lindroos): When Two Giants Collide: Article 17 and the Scope of Trademark Protection Afforded under the TRIPS Agreement, International and Comparative Law Review, 2007, p. 167-200.

Christopher Wrigfeldt: Den varumärkesrättsliga förväxlingsbedömningen i intrångsmål – en marknadsanpassning, NIR 4/2013, 391-424.

Betænkninger, rapporter og lign.

Betænkning vedrørende en ny dansk lov om varemærker, Betænkning. Nr. 199, Handelsministeriet, 1958.

Intellectual Property Rights in an Age of Electronics and Information, Congress of The United States, Office of Technology Assessment, 1986.

Retssikkerhedskommissionens betænkning, Betænkning nr. 1428, Justitsministeriet, 2003.

Beskyttelse af erhvervsdrivende mod vildledende markedsføring og sikring af en effektiv regelhåndhævelse. Revision af direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende reklame, COM(2012) 702 final, Europa-Kommissionen, 2012.

Memorandum om etablering af et EF-mærke. Supplement 8/76, Kommissionen for De europæiske Fællesskaber, 1976.

Nyt varemærkesystem for Fællesskabet. Forslag til direktiv. Forslag til forordning. Supplement 5/80 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, 1980.

Adfærdsbaseret reklame på internettet. Konkurrence- og forbrugeranalyse 03, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2011.

Betænkning angående en ny konkurrencelov, Betænkning Nr. 416, Handelsministeriet, 1966.

UDKAST TIL KONVENTION OM EUROPÆISK VAREMÆRKERET, De Europæiske Fællesskaber Kommissionen, 1964.

Unfair Commercial Practices. An analysis of the existing national laws on unfair commercial practices between business and consumers in the new Member States, European Commission, DG Health and Consumer Protection, 2005.

Kriminalitet i en digitaliseret verden. Samlet rapport, Københavns Universitet, 2013.

Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, 2011. Kortform: Max Planck, Study.

Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union. Industry-Level Analysis, European Patent Office & Office for Harmonization in the Internal Market, 2013.

Second Staff Report on Implementation Documents for the Uniform Dispute Resolution Policy, ICANN, 1999.

Protection Against Unfair Competition, WIPO, 1994.

Interim Report of the WIPO Internet Domain Name Process, WIPO, 1998.

Side 400

The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the First WIPO Internet Domain Name Process, WIPO, 1999.

WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition, WIPO, 2011.

Brands – reputation and image in the Global Marketplace, WIPO, 2013.

Analysis of National Fairness Laws Aimed at Protecting Consumers in Relation to Commercial Practices, European Commission, DG Health and Consumer Protection, 2003.

Side 401

Brug af andres varemærker i digitale medier (1. udg.)

Et bidrag til afklaring af varemærkerettens indhold og grænseflader