Free access

Litteratur

Andersen, Jens Anker,Advokaters og ejendomsmægleres ansvar for mangler og urigtige oplysninger vedrørende tvangsauktionsejendomme, U 1986B.416

Andersen, Jens Anker, Auktioner, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1996

Andersen, Jens Anker, Opløsning af sameje ved auktionssalg, Frivillige auktioner, Juristen & Økonomen, 1981, s. 206

Andersen, Jens Anker, Tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer i relation til tvangsauktioner og boers ejendomssalg, U 1996B.230 ff.

Andersen, Mads Bryde, Grundlæggende aftaleret, Aftaleretten I, 4. udgave, 2013

Andersen, Mads Bryde, Praktisk aftaleret, Aftaleretten II, 3. udgave, Gjellerup, 2009

Andersen, Mads Bryde, Anmeldelse, Finn Träff, Køb og salg af fast ejendom, 2. udgave, U 1996B.453

Andersen, Mads Bryde, og Joseph Lookofsky, Lærebog i Obligationsret I, Ydelsen, Beføjelser, 3. udgave, Thomson Reuters Professional A/S, 2010

Andersen, Lennart Lynge og Palle Bo Madsen, Aftaler og mellemmænd, 6. udgave, Karnov Group Denmark A/S, 2012

Andersen, Lennart Lynge og Peter Møgelvang-Hansen, Jura på mange måder, Festskrift til Børge Dahl 19. maj 1994, GEC Gad, København, 1994

Andersen, Poul, Offentligretligt Erstatningsansvar, Gyldendalske Boghandel, 1938

Anderssen, Harald Benestad, Avhendingsloven med kommentarer, Gyldendal Norsk Forlag A/S, 1. udgave, 2008

Arnholm, Carl Jacob, Privatrett III, Almindelig obligasjonsrett, Tanum, Oslo, 1966

Augdahl, Per, Den norske obligasjonsretts alminnelige del, 5. utgave, Aschehoug, 1978

Baller, Uffe, Forholdsmæssigt afslag ved ejendomskøb, U 1979B.361

Bang, Jesper, Håndbog i tvangsauktion, G.E.C. Gads Forlag, 1990

Berg, Stinne Richter, Ansvarsgrundlaget for den negative kontraktsinteresse – kan den negative kontraktsinteresse tilkendes på objektivt grundlag ved ophævelse af køb?, U 2005B.173

Bergsåker, Trygve, Kjøb av Fast eiendom med kommentarer til avhendingsloven, Fjerde utgave, Norges Eiendomsmeglerforbund, Oslo, 2003

Björkdahl, Erika P., Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden – En civilrättslig studie av förutsättningarna för ansvar vid förhandlingar eller andra kontakter mellan avtalsmässigt obundna parter (disputats), Iustus Förlag, Uppsala, 2007

Brock, Signe og Jens Peter Fabricius, »Kommet frem« – afbrydelse af forældelse ved påmindelse med almindeligt brev, FM 2012.201

Brydensholt, Hans Henrik, Hvorfor dødsboer skal lave tilstandsrapporter, Ejendomsmægleren 1996, nr. 9, s. 14

Bønsing, Sten, Brancheregler og Brancheproces, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001

Side 505

Clausen, Nis Jul Hans Henrik Edlund og Anders Ørgaard, Købsretten, 6. udgave, Karnov Group Denmark A/S, 2015

Dreyer, Kristian, Købere risikerer en lang næse trods advokatforbehold, Advokaten, 2009 nr. 1, s. 26

Edlund, Hans Henrik, Direkte krav i de seneste års retspraksis, U 2006B.173

Edlund, Hans Henrik, Kommentar til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv., GadJura, København, 1996

Edlund, Hans Henrik, Anmeldelse: Finn Träff, Køb og salg af fast ejendom, Juristen 1997.288 ff.

Edlund, Hans Henrik, Betingede aftaler og retsvirkninger heraf, U 2014B.117

Edlund, Hans Henrik, Handel med fast ejendom, GadJura, Thomson Information A/S, København, 1998

Edlund, Hans Henrik, Køb, kapitel 11 i Dansk Privatret, 18. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014

Edlund, Hans Henrik & Rasmus Mehl, Erhvervsmægleres opgaver og ansvar, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014

Edlund, Hans Henrik, Nis Jul Clausen og Anders Ørgaard, Købsretten, 6. udgave, Karnov Group Denmark A/S, 2015

Evald, Jens, Retsmisbrug i formueretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001

Eyben, Bo von og Helle Isager, Lærebog i erstatningsret, 7. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011

Eyben, Bo von, Forældelse I, Forlaget Thomson, GadJura, 2003

Eyben, Bo von, Forældelse II, Forlaget Thomson, GadJura, 2005

Eyben, Bo von, Forældelse efter forældelsesloven af 2007, 1. udgave, Karnov Group, 2012

Eyben, Bo von, Peter Mortensen og Ivan Sørensen, Lærebog i Obligationsret II, Personskifte i skyldforhold, Fordringers ophør, Hæftelsesformer, 4. udgave, Karnov Group Denmark A/S, 2014

Fabricius, Jens Peter og Signe Brock, »Kommet frem« – afbrydelse af forældelse ved påmindelse med almindeligt brev, FM 2012.201

Falkanger, Thor, Løsningsrettsloven, kommentarutgave, 1. utgave, Universitetsforlaget, 2015

Fogt, Morten Midtgaard, Direct Liability of Previous Seller, Supplier and Producer in Danish Law, i »European Perspectives on Producers’ Liability«, Sellier, European Law publishers, München, 2009

Frost, Kim, Ret og pligt til afhjælpning, U 2002B.384 ff.

Gomard, Bernhard, Fogedret, 4. udgave under medvirken af Michael Kistrup, Lars Lindencrone Petersen og John Lundum, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1997

Gomard, Bernhard, Obligationsret, 1. del, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006

Gomard, Bernhard, Obligationsret, 2. del, 4. udgave ved Torsten Iversen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011

Bernhard Gomard, Obligationsret, 3. del, 2. udgave ved Torsten Iversen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009

Grathe, Asbjørn, Anmeldelse, Mangler ved fast ejendom af H.P. Rosenmeier, Juristen 1989.123 ff.

Grathe, Asbjørn, Anmeldelse, Obligationsretten, 1. del, 2. udgave af Bernhard Gomard, Juristen 1990.189 ff.

Side 506

Hagstrøm, Viggo,Om grensene for ansvarsfraskrivelse, særlig i næringsforhold, TfR 1996.421

Hagstrøm, Viggo,Obligasjonsrett, 2. utgave, Universitetsforlaget, Oslo, 2011

Halling-Overgaard, Søren, Advokaters erstatningsansvar, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011

Hansen, Michael Bjerg, Jacob Nørager-Nielsen, Søren Theilgaard, og Martin Hørmann Pallesen, Købeloven med kommentarer, Forlaget Thomson A/S, 3. udgave, 2008

Hansen, Jørgen, Fast ejendoms mangelsbegreb i støbeskeen, U 1987B.337

Hjortnæs, Lars, Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1997

Holm, Anders,Acta Iuris Lincopensis, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten – en allmän rättspricip (disputats), UniTryck, Liköpings Universitet, 2004

Holm-Larsen, Jytte, Håndbog i ejendomshandel og lejeret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009

Holm-Larsen, Jytte, Vurdering & salg af fast ejendom, Nyt Juridisk Forlag, 2006

Højrup, Hans Verner, Ejendomsret, Almene emner, 1. udgave, Akademisk Forlag, 1976 (2. oplag, 2009)

Illum, Knud,Henry Ussings forfatterskab, U 1946B.123

Illum, Knud,Tinglysning, 5. udgave, Juristforbundets Forlag, 1980

Illum, Knud, Anmeldelse, Anders Vinding Kruse, Misligholdelse af Ejendomskøb, U 1954B.318

Isager, Helle og Bo von Eyben Lærebog i erstatningsret, 7. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011

Iversen, Torsten, Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun Nielsen og Lærebog i dansk og international køberet, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 4. udgave, 2011

Jensen, Camilla Hørby, Retsfortabende passivitet – hvorfor, hvordan, hvornår?, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007

Jensen, Pia Moltke, Konneksitet – forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007

Johannsen, Mogens, Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012

Jørgensen, Stig, Mangler ved afslag, U 1980B.147

Jørgensen, Stig, Kontraktsret I, Juristforbundets Forlag, København 1971

Jørgensen, Stig, Kvalitetskriterier i retsvidenskaben, s. 18-26 i Juridisk Forskning, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002

Kristensen, Lars Hedegaard, Anne Dorte Bruun Nielsen og Torsten Iversen, Lærebog i dansk og international køberet, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 4. udgave, 2011

Kruse, Anders Vinding, Advokatansvaret, 6. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1990

Kruse, Anders Vinding, Misligholdelse af Ejendomskøb, 1. udgave, G. E. C. Gads Forlag, 1954

Kruse, Anders Vinding, Ejendomskøb, 6. udgave under medvirken af Jens Møller og Peter Otken, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1992

Kruse, Anders Vinding, Restitutioner, G.E.C. Gads Forlag, København, 1950

Kruse, Frederik Vinding,Ejendomsretten, 3. udgave ved W.E. von Eyben, 1951

Kruse, Frederik Vinding,Tinglysning, Festskrift udgivet af Københavns Universitet i Anledning af hans Majestæt Kongens Fødselsdag, 26. september, 1923

Side 507

Kvist-Kristensen, Allan og Henrik Rise-Jensen, Direkte krav efter U 2012.2255 H, U 2013B.129

Langsted, Lars Bo, Rådgivning, det professionelle ansvar, Forlaget Thomson, 2004

Lassen, Julius, Haandbog i Obligationsretten, Almindelig Del, 3. udgave, G.E.C. Gads Forlag, København, 1917-1920

Lassen, Julius, Haandbog i Obligationsretten, Speciel Del, G.E.C. Gads Forlag, København, 1897

Lookofsky, Joseph og Mads Bryde Andersen, Lærebog i Obligationsret I, Ydelsen, Beføjelser, 3. udgave, Thomson Reuters Professional A/S, 2010

Lundmark, Thorsten, Friskrivningsklausuler – giltighet och räckvidd, Iustus Förlag, Uppsala, 1996

Madsen, Lars Henrik Gam, Modregning med uklare krav, Standpunktsrisiko ved modregning og ophævelse med særlig fokus på lejeforhold, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009

Madsen, Palle Bo, Aftalefunktioner, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1983

Madsen, Palle Bo, Om beviskrav ved indgåelse af økonomisk betydningsfulde aftaler, U 1987B.256.

Madsen, Palle Bo og Lennart Lynge Andersen, Aftaler og mellemmænd, 6. udgave, Karnov Group Denmark A/S, 2012

Madsen, Palle Bo og Anne-Dorte Bruun Nielsen, Dansk Forbrugerret, Schultz, 1986

Mortensen, Peter, Digital Tinglysning for studerende, 1. udgave, Karnov Group Denmark A/S, 2013

Mortensen, Peter, Bo von Eyben,og Ivan Sørensen, Lærebog i Obligationsret II, Personskifte i skyldforhold, Fordringers ophør, Hæftelsesformer, 4. udgave, Karnov Group Denmark A/S, 2014

Mehl, Rasmus & Hans Henrik Edlund: Erhvervsmægleres opgaver og ansvar, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014

Munch-Petersen, Erwin, Tvangsfuldbyrdelse og foreløbige retsmidler, 4. udgave, G.E.C. Gads Forlag, København, 1948

Munk-Hansen, Carsten, Ansvarsreguleringsvilkår i overdragelsesaftaler – Vilkår om ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning i aftaler om overdragelse af fast ejendom, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007

Munk-Hansen, Carsten, Den hypotetiske vilje og betingelser for afslagsbeføjelsen, U 2010B.49

Munk-Hansen, Carsten, Mangler, der ikke er skader, i bolighandlen, U 2014B.23

Munukka, Jori,Analys: HD för de privata fastighetsköpen närmare konsumentköpen, kommentarer til NJA 2008.1158 H

Munukka, Jori, Kontraktuell lojalitetsplikt, Jure förlag AB, Stockholms Universitet, 2007

Møgelvang-Hansen, Peter og Lennart Lynge Andersen,Jura på mange måder, Festskrift til Børge Dahl 19. maj 1994, GEC Gad, København, 1994

Møgelvang-Hansen, Peter, Karnov, noter til retsplejelovens §§ 596 f.

Nazarian, Henriette, Lojalitetsplikt i kontraktsforhold (disputats), Universitetet i Tromsø, Cappelen Akademisk Forlag, 2007

Nielsen, Anne-Dorte Bruun og Palle Bo Madsen, Dansk Forbrugerret, Schultz, 1986

Nielsen, Anne-Dorte Bruun, Lars Hedegaard Kristensen og Torsten Iversen, Lærebog i dansk og international køberet, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 4. udgave, 2011

Nørager-Nielsen, Jacob, Søren Theilgaard, Michael Bjerg Hansen og Martin Hørmann Pallesen, Købeloven med kommentarer, Forlaget Thomson A/S, 3. udgave, 2008

Side 508

Nørgaard, Jørgen, Kommentar til Højesterets dom, U 1994B.273

Nørgaard, Jørgen, Nogle bemærkninger om springende regres ved forholdsmæssigt afslag i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, i Andersen, Lennart Lynge og Peter Møgelvang-Hansen (red.), Jura på mange måder, Festskrift til Børge Dahl, G.E.C. Gads Forlag, København, 1994

Nørgaard, Jørgen, Nogle bemærkninger om mangler ved fast ejendom i anledning af dommer H.P. Rosenmeiers bog »Mangler ved fast ejendom«, U 1989B.281

Nørgaard, Jørgen, Om størrelsen af forholdsmæssigt afslag ved ejendomskøb, U 1980B.1

Oswald, Brian Nygaard, Forældelse i praksis, Generel del, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008

Pallesen, Martin Hørmann, Jacob Nørager-Nielsen, Søren Theilgaard og Michael Bjerg Hansen, Købeloven med kommentarer, Forlaget Thomson A/S, 3. udgave, 2008

Pedersen, Hugo Wendler, Kommentar til Højesterets dom, U 1990B.29

Petersen, J. Günther, Ansvarsfraskrivelse, disputats, Ejnar Munksgaards Forlag, 1957

Rasmussen, V. Ravnsholt, Aftægtens retsstilling, Juristen 1949.157 ff.

Ravnkilde, Jens, Passivitet, 2. udgave, Karnov Group Denmark A/S, GadJura, 2013

Rise-Jensen, Henrik og Allan Kvist-Kristensen, Direkte krav efter U 2012.2255 H, U 2013B.129

Rohde, Claus, Digital tinglysning, en indføring i reglerne om tinglysning af rettigheder over fast ejendom, 1. udgave, Forlaget Pejus, 2014

Rosenmeier, H.P., Der er noget galt inden for retsområdet mangler ved fast ejendom, U 1988B.13 ff.

Rosenmeier, H.P., Mangler ved fast ejendom, 1. udgave, G.E.C. Gad, København, 1988

Rosenmeier, H.P., Mangler ved fast ejendom, 4. udgave, GadJura, Forlaget Thomson A/S, 2000

Rosenmeier, H.P., Mangler ved fast ejendom, 6. udgave, Karnov Group Denmark A/S, 2013

Rosenmeier, H.P., Den aktuelle retspraksis om mangler ved fast ejendom, 3. udgave, GadJura, Thomson A/S, København 2007

Sand, Rudolf, Aftægtsforpligtelsens renæssance, U 1957B.93

Skovgaard, Henning, Offentlige myndigheders erstatningsansvar, G.E.C. Gads Forlag, 1983

Solem, Erik, Føderåd – Bondens alderstrygd, TfR 1942.249 ff.

Spleth, P., Nogle Bemærkninger om dansk Rets Stilling med Hensyn til Mangelsbeføjelser ved Køb af fast Ejendom, TfR 1947.154-205

Spleth, P., Mangelsbegrebet, U 1955B.61-68

Spleth, P., Spredte bemærkninger om misligholdelse af ejendomskøb (Anmeldelse af Anders Vinding Kruses 2. udgave), U 1962B.213-232

Spleth, P., Mangler og afslag – et forenklingsforsøg, U 1980B.93-99

Stecher Arne og Eigil Worm, Timeshare Analyse og vurdering, København, maj 1987, udarbejdet for og udgivet af Planstyrelsen

Sundell, Jan-Olof og Anders Victorin,Allmän fastighetsrätt, tredje upplagan, Stockholm, 1999

Sørensen, Ivan, Bo von Eyben og Peter Mortensen, Lærebog i Obligationsret II, Personskifte i skyldforhold, Fordringers ophør, Hæftelsesformer, 4. udgave, Karnov Group Denmark A/S, 2014

Side 509

Sørensen, Søren Overgaard,Krav til aftalegrundlaget ved overdragelse af fast ejendom, U 1987B.181

Theilgaard, Søren, Forbrugerbeskyttelse ved køb og salg af fast ejendom – en håndbog, Nyt Juridisk Forlag, 1996

Theilgaard, Søren, Jacob Nørager-Nielsen, Michael Bjerg Hansen og Martin Hørmann Pallesen, Købeloven med kommentarer, Forlaget Thomson A/S, 3. udgave, 2008

Tolstrup, Flemming,Koncessionslovgivning, U 1960B.101

Torvund, Olav, Kontraktsregulering, IT-kontrakter, Tano Aschehoug, Oslo 1997

Trangeled, Svend, Tvangsauktion over fast ejendom, 2. udgave, Juridisk Forlag, 2. udgave, 1996 (2. oplag, 2003)

Träff, Finn, Køb og salg af fast ejendom, 4. udgave, Karnov Group Denmark A/S, København, 2011

Ulfbeck, Vibe, Erstatningsretlige grænseområder, Professionsansvar, produktansvar og offentlige myndigheders ansvar, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010

Ulfbeck, Vibe, Kontrakters relativitet, det direkte ansvar i formueretten, Forlaget Thomson A/S, GadJura, København, 2000

Ussing, Henry, Aftaler paa Formuerettens Omraade, G.E.C. Gads Forlag, 3. udgave, 1950

Ussing, Henry, Køb, 1. udgave, G.E.C. Gads Forlag, København, 1939

Ussing, Henry, Køb, 4. udgave ved Anders Vinding Kruse, Juristforbundets Forlag, 1980

Ussing, Henry, Obligationsretten, Almindelig del, 4. udgave ved Anders Vinding Kruse, Juristforbundets Forlag, København, 1967

Victorin, Anders og Jan-Olof Sundell, Allmän fastighetsrätt, tredje upplagan, Stockholm, 1999

Vagner, Hans Henrik, Entrepriseret, 4. udgave ved Torsten Iversen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005

Werlauff, Erik, Skyldforhold, Obligationsrettens grundbegreber, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011

Westmark, Malene Værum,Offentligretligt erstatningsansvar for skadeforvoldende retsakter der lider af en væsentlig mangel, Thomson Reuters Professional A/S, 2010

Willumsen, Hans, Lærebog i tinglysning, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2004

Willumsen, Hans, Tinglysningsloven med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udgave, 1997

Worm, Eigil og Arne Stecher, Timeshare Analyse og vurdering, København, maj 1987, udarbejdet for og udgivet af Planstyrelsen

Zackariasson, Laila, Direktkrav. Om rätt at rikta anspråk mot gäldenärens gäldenär, Iustus Förlag, Uppsala, 1999

Ørgaard, Anders, Nis Jul Clausen og Hans Henrik Edlund, Købsretten, 6. udgave, Karnov Group Denmark A/S, 2015

Ørsted, Anders Sandøe Haandbog over den danske og norske Lovkyndighed, med stadigt Hensyn til afdøde Statsraad og Professor Hurtigkarls Lærebog, Bind V, København, 1832

Øvergaard, Jørgen, Spørgsmål fra læren om gjeldsovertagelse, bl.a. ved kjøb af eiendom med påhæftet føderåd, TfR 1943.36 ff.

Side 510