Free access

Stikordsregister

§

§ 4-bekendtgørelse 444

§ 60-selskaber 81, 123

5

548-loven 122

A

Absolut eller relativ vurdering 564

Accept af risiko 828

Accessoriske indkøbsaktiviteter 83

Adgang til udbudsmaterialet 399

Administrative nævn 336

Adækvans 828

Afhjælpning af inhabilitet 366

– begrundelse 370

– længere tidsfrister 368

– offentliggørelse 368

– udelukkelse 370

Afknopning 251

Aflyse udbud 542

Aktindsigt 753

– behandling af anmodning 785

– delpriser 779

– dokumenter 764

– drifts- og forretningsforhold 773

– forvaltningsloven 759

– generelle retningslinjer 770

– hos ordregiver 762

– interne dokumenter 764

– offentlighedsloven 759

– priser 775

– private oplysninger 772

– tekniske specifikationer 781

– tilbud 775

– undtagelser 764

– ved Klagenævnet for Udbud 789

Akut behov 449

Almene boligorganisationer 73, 757

Almenhedens behov

– industrielt 74

– kommercielt 74

Almenhedens interesser 838

Alternative tilbud 542, 584

Alvorlige fejl 488

Alvorlige forsømmelser 488

Ambassader 70

Ambulancetjenester 227, 340

Annoncering 204

Annullation 819

– af udbuddet 542, 589

– beslutning om prækvalifikation 819

– betingelser 819

– konsekvenser 821

– retlig mangel 819

– tildelingsbeslutning 819

– underretning og begrundelse 593

Ansvarsgrundlag 827

Ansættelseskontrakter 332, 339

Arbejdsklausuler 667, 672

Arbejdsmiljø 663

Arbejdstagerrettigheder 663

Arkitektkonkurrencer 454

Artikel 101(1) TFEU 694

Artikel 102 TFEU 707

Artikel 107(1) TFEU 714

Atea-sagen 477

Attester 597

Automatisk opsættende virkning 818

B

Bagatelreglen 733, 735

– sortimentsudbud 736

Banktjenesteydelser 136

Basere sig på andre virksomheder 527

Bedste forhold mellem pris og kvalitet 552

Bedømmelseskomité 455

Begrundelse 627

– af beslutninger 632

– delpriser 638

Side 887

– for begrænsning af antallet af tilbud og løsninger 633

– for beslutning om prækvalifikation 633

– for tildelingsbeslutning 632, 634

– konsekvenser 640

– mangelfuld 640

– særligt om prisen 637

Begrænse antallet af deltagere 510

Begrænset licitation med prækvalifikation 216

Begrænset udbud 416

– udbudsmateriale 417

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 840

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 377, 628, 654

Beregning af en kontrakts anslåede værdi 130

Beregningsmetoder 135

Berørte ansøgere 630

Berørte tilbudsgivere 631

Beskikkelse 335

Beskyttede værksteder 684

Bestikkelse 475

Betalinger til deltagerne 454

Betingelserne for at tillægge en klage opsættende virkning 814

Blandede kontrakter 111, 226

Bodsbestemmelser 399, 493

Bodsbetingelser 397

Brevveksling 770

Bringe kontrakten til ophør 822

B-tjenesteydelser 220

Byfornyelsesselskaber 215

Bygge- og anlægskoncessioner 281

Bygge- og anlægsopgaver 108, 215

Bygherrerådgivning 338

Bæredygtigt 37, 665

Bøde 846

Bødeforlæg 496

Børnearbejde 473, 479

C

Centrale dele af opgaven 528

Centrale opgaver 536

Centraliserede indkøbsaktiviteter 83

Certifikater 395

Charteret om grundlæggende rettigheder 38

Cirkulære om indkøb i staten 48

Code of Conduct 680

CPB 712

CPV-koder 108, 220, 224, 381

CSR 484

CSR-kompasset 667

CSR-politik 398

CV 558

D

Decentrale enheder 144

Definition af en koncession 284

Definition af innovation 437

Del af den offentlige forvaltning 756

Delkontrakter 137, 508

Delkriterier 554

Deltagelse i kriminel organisation 474

Delydelsesreglen 142

Design 423, 553

Det centrale virksomhedsregister 507

Dialog før udbuddet 349

Dokumentation 514

– for pålidelighed 500

– for teknisk og faglig formåen 525

– indledende 514

Dokumentationskrav 483

Dokumentbegrebet 763

Dokumentcertificering 331

Domme fra EU-Domstolen 51

Domstolene 213

Domstolslignende organer 758

Drifts- eller forretningsforhold 772

Driftsrisiko 284

Dynamiske indkøbssystemer 171, 713

– begrænset udbud 172

– betaling 174

– etablering 173

– nye leverandører 175

– opdeling i kategorier 174

– tildeling af kontrakter 174

– varighed 172

Dækningsarbejder 829

E

e-Certis 514, 521, 523

Effektiv kontrol af oplysninger 565

Side 888

Effektivitetsprincippet 63, 827

Efterspørgselsrisiko 285

Egen skyld 828

Egnethed 470, 505, 507

Ejerskab 308

e-kataloger 179

Eksamensbeviser 236

Eksklusive rettigheder 328, 446

Elektricitet 261

Elektronisk kommunikation 329, 458

Elektroniske auktioner 414, 577

Elektroniske kataloger 179

Elektroniske kommunikationsmidler 84, 456

Elselskaber 261

Elydelseskontrakter 142

EMAS 667

Endelig dom 497

Enhedspriser 546

e-Notices 377

Ensartede ydelser 138

Erfaring som tildelingskriterium 557

Erstatning 825

– ansvarsgrundlag 829

– betingelser 827

– negative kontraktinteresse 830

– positive opfyldelsesinteresse 830

– økonomisk tab 828

– årsagssammenhæng 829

ESPD 515

Etiske hensyn 663

EU’s kontroldirektiver 794

EU’s Publikationskontor 377, 378

EU’s tærskelværdier 41

EU-Blomsten 677

EU-Domstolen

– præjudicielle spørgsmål 52

– Retten 53

– sprogversioner 51

– traktatbrudssager 52

EU-konform fortolkning 44, 45

European Single Procurement Document (ESPD) 515

Europæiske standarder 390

EU-Tidende 231, 375

Evaluere tilbud før udvælgelse 568

Evaluering 542

– klagenævnets kompetence 579

Evaluering af tilbud 566

Evalueringsmetoder 568

Evalueringsmodel 572

Evalueringsrapporter 766

F

Fabrikater 385, 392

Faglig formåen 509

Fair tax 666

Fair trade 679, 685

Fastweb-sagen 843

Finansforordningen 54

Finansielle tjenesteydelser 332, 338

For sent modtagne tilbud 493

Forbehold 376, 409, 410

Forbud mod diskrimination på grund af nationalitet 57

Force majeure 449

Foreninger 215, 757

Forhandling 419

Forhandlingsforbud 59

Forhåndsmeddelelser 376, 379

Forlænge kontrakten 133, 724

Forlængelse af tilbudsfrister 466

Formkrav til klagen 810

Formål med udbudsreglerne 31

Forsikringstjenesteydelser 136

Forsinkelse 397, 493

Forskning og udvikling 439

Forsvars- og sikkerhedsdirektivet 40, 255

– fleksible udbudsregler 278

– klagenævnsloven 280

– rammeaftaler 279

– Traktatens principper 280

– tærskelværdier 278

– udbudsprocedurer 278

– udvælgelse af virksomheder 279

– underentreprise 279

– undtagelser 279

Forsyningsaktiviteter 261

Forsyningsvirksomhed 215, 256

Forsyningsvirksomhedsdirektivet 40, 255

– bringe kontrakter til ophør 268

– delkontrakter 268

– dynamiske indkøbssystemer 268

– indkøbscentraler 267

– kvalifikationsordninger 265

– light-regime 268

Side 889

– mærker 268

– rammeaftaler 266

– reserverede kontrakter 267

– tærskelværdier 264

– udbudsprocedurer 265

Fortolkningsmeddelelse 188

Fortrolige oplysninger 754

Fortrolighed 276, 401, 761

Forudgående markedsundersøgelser 352

Forvaltningsretlig inhabilitet 350, 371

Forvaltningsretlige principper 65

– forbuddet mod varetagelse af private hensyn 65

– kravet om forsvarlig økonomisk forvaltning 65

– ligebehandlingsprincip 65

– proportionalitetsprincip 65

– saglig forvaltning 65

Forvaltningsvirksomhed 93, 758

Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter 542

Fri bevægelighed 34, 201

– etableringsfrihed 39

– ikke-diskriminationsprincippet 39

– tjenesteydelser 39

– varer 39

Fristforlængelse 405, 466

Frit valg-ordninger 119

Fritagelse fra forsyningsvirksomhedsdirektivet 263

Frivillige udelukkelsesgrunde 470, 483

Fumus boni juris 814, 815

Funktionsdygtighed 389

Funktionskrav 389

Funktionsudbud 388

Fælles europæisk udbudsdokument 514

Fælles kontrol 316

Fælles udbud 81

Færøerne og Grønland 70

G

Garantibestemmelser 397

Gas og varme 261

Gaver 95, 476

Generelle retningslinjer 770

Gennemsigtighedsforpligtelse 205

Gennemsigtighedsprincippet 60

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid 797

Gensidig anerkendelse 62

Gensidigt bebyrdende kontrakt 95

Gentagne indkøb 171

God forvaltningsskik 786

God tro 811

Government Procurement Agreement 38, 49

Government to government-contracts 279

GPA-aftalen 38, 49

Groft urigtige oplysninger 482

Grænseoverskridende 191

Grænseoverskridende aktivitet 201

Grænseoverskridende interesse 183, 228

– aktuel 198

– begreb 185

– bevisbyrde 185

– danskkundskaber 197

– direkte eller indirekte 196

– geografisk sted 191

– internationale mærker 194

– klagenævnets (manglende) kompetence 213

– kontraktens genstand 188, 193

– markedets størrelse og struktur 194

– opsigelsesvarsler 197

– potentiel 198

– sprogkrav 197

– særlige kontraktvilkår 197

– tidspunkt for vurdering 198

– øvrige forhold 197

H

Handel 553

Handelsvilkår 685

Handicappede 387, 684

Handicappedes rettigheder 662, 665

Handlefrihed 350

Hasteprocedure 442

Havne og lufthavne 261

Havvindmøller 281

Hjemmepleje 119

Horisontale samarbejdsaftaler 298, 318

Hotel- og restaurationstjenesteydelser 223

Hvidvaskning af penge 473, 478

Hyldevare 421

Hæleri 479

Håndhævelse af udbudsreglerne 793

Side 890

I

Ikke bindende foreløbig udtalelse 824

Ikkeforskriftsmæssige bud 425

Ikkeforskriftsmæssige tilbud 424

Ikkestatslige ordregivere 71

ILO-konventioner 666, 667

Immaterielle rettigheder 441

Indbringelse for domstolene 798

Indhentelse af udtalelse 786

Individuelle rapporter 628, 652

Indkøb under tærskelværdien 183

Indkøbscentraler 82, 712

– ansvarsfordeling 169

– rammeaftaler 169

Indkøbskurv-modellen 162

Indkøbsteknik 181

Indledende tilbud 419

Inhabilitet 350, 356, 365

In-house

– datterselskab 315

– ejerskab 308

– forvaltningsretlige kontrol 306

– indskudt selskab 313

– moderselskab 315

– omvendt udvidet 315

– selskabsretlig kontrol 306

– staten 300

– søskende 315

– vedtægter 308

– virksomhedskriteriet 309

Innovation 437

– definition 437

Innovationsforløbet 442

Innovationspartnerskaber 118, 436, 439

Innovative løsninger 423

Insolvens 487

Intellektuel ejendomsret 441

Interesseafvejning 815, 817

Interessekonflikter 350, 371, 482

Interessevaretagelse 318

International organisation 330

Internationale regler 329

Interne dokumenter 765

Interne situationer 186, 201

Irrelevante bud 445

J

Joint ventures 267

Juridisk bistand 356

Juridisk rådgivning 331

Juridiske notater 771

Juridiske tjenesteydelser 223, 331, 335

K

Kammeradvokaten 336

Karakterskala 575

Karteller 491, 498, 691

Kaskademodellen 162

Klageberettiget 805

Klagebetingelser 805

– Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 806

– organisationer 806

– private 807

– retlig interesse 806

– underleverandører 807

– virksomhed, der har afgivet et ukonditionsmæssigt tilbud 807

Klagefrister 805, 808

Klagegebyret 797, 805

Klagenævnet for Udbud 798

Klageskriftet 810

Klagesystemet på udbudsområdet 793

Klagevejledning 760, 810

Klar grænseoverskridende interesse 184

Klausuler 670

Kollektive aftaler 674

Kommunale institutioner 72

Kommunale myndigheder 68

Kommunalfuldmagten 121

Kommunernes Landsforening 81

Kommunikation i udbudsprocessen 456

Koncession 281

– begrundelse 293

– bygge- og anlægsarbejder 282

– definition 282

– indgåelse 288

– standstill 293

– tjenesteydelser 282

– tærskelværdi 288

– varighed 290

Koncessionsdirektivet 40, 255

– tildelingskriterier 292

– udbudsprocedurer 291

Side 891

– undtagelser 290

Konkurrence som selvstændigt udbudsretligt princip 63

Konkurrencebegrænsende aftaler 491

Konkurrenceelement 543

Konkurrencefelt 511

Konkurrencefordel 351, 357

Konkurrencefordrejning 482

Konkurrenceforvridende støtte 116

Konkurrencepræget dialog 434

Konkurrencepræmier 454

Konkurrencereglerne 491

Konkurrenceudsættelse 92

Konkurrenter 531

Konkurs 487

Konkursbo 301, 747

Konsortier 491, 531, 703

Konsulentydelser 560

Kontrakt af mindre værdi 184

Kontraktbetingelser 382, 396, 670

Kontraktens anslåede værdi 130

Kontraktens hovedformål 226

Kontrakter tildelt på grundlag af eksklusive rettigheder 328

Kontrakter uden klar grænseoverskridende interesse 208

Kontrakter under tærskelværdien

– minimumstidsfrister 207

– tildelingen af kontrakten 207

– underretning og begrundelse 207

– valg af udbudsprocedure 206

Kontrakters længde 146

Kontraktforholdet 724

Kontraktklausuler 671

Kontraktstyring 676

Kontrol 399

Kontrolbud 48, 323, 783

Kontroldirektiver 40

Kontrolkriteriet 307

Kontrolundersøgelser 492

Koordinering af tilbud 491

Korruption 33, 475

Krav til levering 397

Kravspecifikationen 385

Kundeservice 553

Kvalifikationslister. 239

Kvalifikationsordninger 235

Kvalifikationssystem 157

Kvalitative underkriterier 555

Kvalitet 553

Kvalitetssikringsstandarder 525

Køberprofil 377, 379

L

l 304

Laveste pris 546

Leasing 99

Leje af jord 331

Leje- eller leasingaftale 135

Leverandørers konkurser 745

Leverandørkæden 535

Leverandørliste 157

Leveringsbetingelser 553

Leveringsvilkår 398

Licens 260

Ligebehandlingsprincippet 58, 613

Ligh-forhåndsmeddelelse 232

Light-regime 219

– begrundelse 245

– bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt 246

– beskrivelse af kontraktens genstand 236

– ESPD 239

– evaluering 242

– evalueringsmetode 244

– forhandling 235

– hvilke tjenesteydelser 223

– kravspecifikation 236

– light-forhåndsmeddelelse 231

– light-udbudsbekendtgørelse 231

– offentliggørelse 242

– standstill 245

– tidsfrister 239

– tildelingskriterier 240

– tærskelværdi 220, 227

– udbud med forhandling 233

– udbudsprocedure 235

– udelukkelse 237

– udvælgelse 237, 238

– underretning 245

– vægtning 242

– ændringer i kontrakten 246

Light-udbudsbekendtgørelse 231

Lineær pointmodel 573

Livscyklus 549

Side 892

Livscyklusomkostninger 548, 661

– beregning af livscyklusomkostninger 550

– eksterne virkninger 550

– interne omkostninger 550

Lodtrækning 512, 575

Loft for omsætningskrav 508

Lokale hensyn 664

Lotteri 291

Lovvalg 397

Længere standstill-periode 650

Lærepladser 663, 671

Løbetid 159

Løn- og arbejdsvilkår 672

Lønvilkår 663, 672

Løsninger

– allerede tilgængelige 421

Lån 332, 339

M

Mangelfuld begrundelse 641

Manglende oplysninger 597

Manova-sagen 598

Markedsdialog

– forløb af 354

– mundtlig 354

– skriftlig 354

– spørgemøder 354

Markedsmæssige vilkår 209

Markedsundersøgelser 349

Max Havelaar 678

Menneske- og arbejdstagerrettigheder 37

Menneskehandel 473, 479

Menneskerettigheder 663

Meroffentlighed 784

Militære indkøb 273

Militærudstyr 273

Miljø 484, 659

Miljøegenskaber 669

Miljøhensyn 33, 659, 662

Miljøledelsesstandarder 525

Miljøledelsessystem 666

Miljømærker 664, 677

Mindstekrav 376, 385, 402

Mindsteløn 674

Minimumstidsfrister 462

Miniudbud 84

Misbrug af dominerende stilling 693, 710

Misligholdelse 397

Misligholdt en tidligere kontrakt 492

Mundtlig kommunikation 457, 459

Mundtlige tilbudspræsentationer 460

Mutuals 251

Myndighedsopgaver 92

Mærkekrav 677

Mærker 236, 661, 676

Mærkningsordningerne 677

N

National database 518, 526

National processuel autonomi 794

Nationale standarder 390

Negativ kontraktinteresse 828

Nonprofitorganisationer 225, 339, 684

Notatpligt 769

Ny tildelingsbeslutning 596

Nær tilknytning 360

Nødlidende kontrakter 741

O

Objektive kriterier

– ordregivers individuelle behov 167

Obligatoriske udelukkelsesgrunde 470, 471

Offentlig kontrakt 94, 299

– anskaffelse 101

– kontrakt 96

– modydelse 106

– skriftlighedskrav 97

Offentlig licitation 216

Offentlig myndighed 336

Offentlig personbefordring med jernbane eller metro 332

Offentlige virksomheder 121, 258

Offentlige økonomiske interesser 782

Offentliggørelse af bekendtgørelser 376

Offentliggørelse af evalueringsmetode 568

Offentliggørelse på nationalt plan 231, 378

Offentlighedsloven 772

Offentlighedsprincippet 784

Offentligretlige organer 72

– almenhedens behov 72

– juridisk person 72

– kontrolkriteriet 78

Side 893

Offentligt udbud 415

Officialprincippet 798

Officielle lister 526

Off-shore-området 263

Omkostninger 546

Omsætning 508, 511

Omvendt licitation 545, 566

Opbevaring af kontrakter 724

Opdel eller forklar 140

Ophævelse af kontrakten 822

Ophævepligt 848

Ophæveret 853

OPP 117

Opsigelse/ophævelse 748

Opsættende virkning 813

Optioner 133, 398, 724, 737

Ordregivere

– fra forskellige EU-medlemsstater 85

Ordregivere efter forsyningsvirksomhedsdirektivet 258

– private ordregivere 259

Ordregiverens oplysningspligt 597

Ordregiverens skøn 581, 801

Organisationer 220

Organiseringen af personale 553, 559

Overenskomst 675

Overensstemmelsesvurderingsorgan 395

Overtrædelser af udbudsreglerne 793

P

Pacta sunt servanda 831, 849

Parternes påstande 802

Partnerskab 439

Passende grad af offentlighed 204

Passende tidsfrister 461

Passivitet 828

Personalepolitik 663

Persondataloven 763

Pointmodel 573

Politiske kampagnetjenester 332, 344

Positiv opfyldelsesinteresse 828

Posttjenester 261

Pressetext-betingelserne 729

Principper

– effektivitetsprincippet 63

– forbud mod diskrimination på grund af nationalitet 57

– gennemsigtighedsprincippet 60

– gensidig anerkendelse 62

– konkurrence som selvstændigt udbudsretligt princip 63

– ligebehandlingsprincippet 58

– proportionalitetsprincip 61, 504

– proportionalitetsprincippet 614

Priselementer 546

Prisindeksering 738

Prismodel 574

Privat bygherre 215

Private andelsboligforeninger 215

Private borgere 215

Private ordregivere 214

Proceduren udbud med forhandling 428

Processuelle reaktionsmuligheder 812

Produktionsmetoden 669

Produktkategorier 391

Profylaksebekendtgørelsen 444, 839

Program 334

Programmateriale 331, 334

Projektkonkurrencer 453

Proportionalitetsprincippet 61, 462, 486, 504, 614

Prosamodel 574

Præjudicielle spørgsmål 855

Prækommercielle indkøb 438

Prækvalificeret 417

Påregnelighed 828

R

Rabatter 546

Rammeaftale 83, 150, 713

– direkte tildeling 162

– estimerede værdi 159

– forhandling 165

– frit valg 166

– genåbningen af konkurrencen 163

– hvad er en rammeaftale 152

– indkøbscentraler 169

– konkurs 157

– med en enkelt virksomhed 161

– med flere virksomheder 162, 163

– miniudbud 163, 165

– ordrer 153

– parallelle rammeaftaler 168

– parter 154

– periodekøbskontrakter 168

– pris 164

Side 894

– procedure ved miniudbud 165

– rotationsprincip 162

– SMV 151

– tildeling 158

– typer 160

– varighed 157

Referencer 511

Regionale myndigheder 68

Regnskaber 597

Relevante marked 709

Reserverede kontrakter 684

Reserverede kontrakter til organisationer om visse tjenesteydelser 249

Retssager 335

Retssikkerhed 615, 840, 849

Retssubjekt 301

Rådgiverinhabilitet 357

Rådgivning 349, 355

S

Salg af en grund 99

Salg af fast ejendom 333

Samarbejdsorganisation 397

Sammenslutninger 81

Samtidig underretning 521

Sanktioner 812

Sekundær evalueringsmetode. 572

Sekundære hensyn 659

Self-cleaning 470, 500, 707

Selvejende institutioner mv. 124

Serviceattest 514, 521

Services of General Ecomic Interest 222

Sideordnede tilbud 542, 582

Sikkerhedsinteresser 275

Skat 666

SKI 73

Skolekørsel 262

Skriftligt 98

Skræddersyet byggeri 110, 333

Skræddersyet udbud 364

Skøn under regel 576

SMV 140

– omsætningskrav 533

– opdel eller forklar-tilgang 533

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er)

– definition 532

Social dumping 663

Sociale hensyn 33, 659, 662

Sociale klausuler 671

Sociale mærkningsordninger 664

Sociale tjenesteydelser 219, 222

Sociale ydelser 224

Socialøkonomiske virksomheder 252, 685

Solidarisk hæftelse 530

Sortimentsudbud 144, 177, 736

Spil 291

Spildevandsvirksomheder 261

Sponsorater 95

Spørgsmål/svar 376

Standard 387, 390

– europæisk 391

– international 391

– national 391

Standardformular 231, 375

Standardisering 171

Standardkontrakter 396

Standardprocedurer 414

Standardvare 421

Standstill 627

– angivelse af standstill-periodens udløb 651

– dynamiske indkøbssystemer 652

– frivillig standstill 652

– hvornår 644

– krav 644

– længde 644, 647

– opsættende virkning 643

– rammeaftaler 652

Standstill-periode 628

Staten 300

Statsforvaltningerne 213

Statslige aktieselskaber 81

Statslige myndigheder 68, 303

– centraladministrationen 68

– direktorater 68

– institutioner 68

– styrelser 68

Statsstøtte 116, 587, 693, 714, 802

Stikkontakter 388

Stordriftsfordele 82, 151

Strategiske hensyn 659

Strategiske indkøb 33

Stævning 810

Støtte 115

– konkurrenceforvridende 116

Side 895

– ulovlig 116

Støtteerklæringer 528

Sundhedsydelser 192

Supplerende leverancer 738

Supplerende oplysninger 376, 597, 598, 611

– CV 612

– ESPD 611

– skrivefejl 611

– underskrifter 611

– vareprøver 612

Svanemærket 680

Svig 473, 477

Særlige eller eksklusive rettigheder 259

Særlige tilbudssituationer 582

T

Tabsbegrænsningspligt 829

Target-pris 573

Tavshedspligt 754

TCO (Total Cost of Ownership) 547

TED 378, 379

Teknisk dialog 349

Teknisk formåen 509

Teknisk og faglig formåen 505

Tekniske specifikationer 385

Tekniske årsager 446

Terrorhandlinger 473, 478

Testrapporter 395

Tidligere leverandør 359, 361

Tidsfrister 461

– begrænset udbud 463

– innovationspartnerskaber 464

– konkurrencepræget dialog 463

– offentligt udbud 463

– udbud med forhandling 463

Tidspunkt for udelukkelse 495

Tilbageholdte oplysninger 482

Tilbagekaldelse af ordregiverens tildelingsbeslutning 542, 594

Tilbud 542

Tilbudsloven 48, 214

Tilbudssum 546

Tildeling 542

Tildelingsfase 417, 469, 541, 668

Tildelingskriterier 541, 543

– bedste forhold mellem pris og kvalitet 544

– objektive kriterier 544

– omkostninger 544

– pris 544

– produktionsmetoden 556

– tilbudsgivernes erfaring 556

– underkriterier 544

– økonomisk mest fordelagtige tilbud 544

Tilknyttede virksomheder 267

Tilladelser 283

Tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljømæssige-, sociale- og arbejdsretlige område 486

Tilskud 86

Tilsyn 213, 399

Tilsynsråd 496

Tjenesteydelser 108

– bilag II A-tjenesteydelser 108

– bilag II-B-tjenesteydelser 108

Tjenesteydelser af almen økonomisk interesse 222

Tjenesteydelseskoncessioner 283

Totalomkostninger 547

Transaktionsomkostninger 202

Transporttjenester 261

Transportydelser 226

Tro- og love-erklæring 601

Troværdighed 490

Tvangsarbejde 666

Tværministeriel arbejdsgruppe 768

Tærskelværdier 127, 183

U

Unormalt lave tilbud 719

V

Vand 261

Vandforsyningsvirksomheder 261

Varelinjer 546

Varemærker 392

Vareprøver 395

Varer 108

Varighed af udelukkelse 495

Vedståelsesfrist 217, 542, 587

Velfærdsydelser 223

Virksomheders oplysning til myndigheden 787

Virksomhedskriteriet 307

Side 896

Voldgifts- og mæglingstjenesteydelser 331, 334

Vurderingsnotat 766

Væddeløb 291

Værneting 397

Væsentlig misligholdelse 493

Væsentlige samfundsinteresser 499

Væsentlige ændringer 726, 729

– andre forhold 734

– betydelig udvidelse af kontraktens anvendelsesområde 732

– ændring af den økonomiske balance 731

W

World Trade Organization 38

www.udbud.dk 378

Æ

Ændring af ansøgere undervejs i udbudsprocessen 536

Ændring af grundlæggende elementer 726

Ændring af kontrakt

– betydelig udvidelse af kontraktens anvendelsesområde 732

– uforudsete omstændigheder 740

– ændring af den økonomiske balance 731

Ændring af leverandør 743

– fusioner 744

– konkurs 745

– selskabsretlige omstruktureringer 744

– underleverndør 745

– Ændringer i et konsortium 744

Ændringer i rammeaftale 737

Ændringer i udbudsmaterialet 405

Ændringsklausuler 737

Ø

Økonomisk og finansiel formåen 505, 508

Økonomisk sanktion 846

Økonomisk tab 827

Økonomiske aktører 530

– retlige form 530

– sammenslutning af flere virksomheder 530

Å

Åbning af tilbud 567

Årsagssammenhæng 828

Årsregnskaber 524

Side 897