Stikord

A

Adcitation 108, 140

Advokater 101, 155, 156

Afhøringer 161

Afvise 119

Afvisning 54

Afvisningsdom 129

Afvisningspåstande 139

Aktuel retstvist 133

Alternative påstande 137

Anbringende 66

Anbringender 66, 116, 203

Anerkendelsessøgsmål 130

Ankeafkald 190

Ankeafkaldsaftale 190

Ankebeføjelse 186

Ankefristen 186

Ansvar for bevisførelse 145

Arrest 53

B

Behandling af kæresager 200

Beskyttelsespræceptiv 122

Beslutninger 181

Bevisbyrde 146, 147

Bevisbyrden 58, 125

Beviser 116, 203

Beviskravsregler 147

Biintervention 109

Boligretterne 35

Bopælsværneting 50

Byretter 27

Byretterne 27

D

Delafgørelser 110

Deliktsværneting 47

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMK) 14

Den Særlige Klageret 35

Dispositionsprincippet 123

Dokumentbeviser 68, 167

Dom 81

Domsforordningen 40, 48

Domstolsprøvelse 20

E

Edition 168

Editionsbegæringer 75

Efterfølgende objektiv kumulation 106

Efterfølgende subjektiv kumulation 108

EMD 11/1987/134/188. 16

En konkret retstvist 132

Enekompetence 49

Ensidigt indhentede sagkyndige erklæringer 145

Erklæring 179

EU-Domsforordning 40

F

Fast ejendom 46

Filial 52

Filialer 45

Fogedret 24

Forberedende møde 74

Forbrugerkontrakter 50

Forbrugerværneting 47

Forhandlingsprincippet 116

Forkyndelse 70

Forkyndelsesværnetinget 53

Forligsforhandlinger 17

Forligsmægling 82

Formalitetsindsigelser 88, 194

Formalitetsmangel 119

Formalitetsspørgsmål 111, 182

Side 215

Formel ret 21

Forsikringskontrakter 50

Forslag til sagens behandling 68

Forsvarer 155

Forældelse 70

Frameldingsmodellen 113

Fremgangsmåde ved editionspålæg 172

Fri bevisbedømmelse 143

Fri proces 58

Frie bevisbedømmelse 125

Frie bevisførelse 144

Fuldbyrdelsesdom 128

Før sagens anlæg 55

G

Genoptage forberedelsen 88

Godsværneting 53

Godsværnetinget 53

Grundloven 14

Gruppemedlemmerne 111

Grupperepræsentant 112

Gruppesøgsmål 111

H

Habil 15

Hauschildt 16

Henvises 31

Hjemting 43

Hovedforhandlingen 79, 80

Hovedintervention 109

Højesteret 33

I

Ideel interesse 134

Indispositive 24

Indispositive sager 62

Individuelle arbejdssager 50

Indkaldelse 154

Inhabil 16

Inkassoloven 70

Inkassosager 61, 69, 93

Internationale erhvervssager 29

Isoleret bevisoptagelse 59

J

Jus 116

K

Kendelser 181

Kollegial behandling 68

Kompensation 107

Kompetencespørgsmål 33

Kontradiktion 17

Kontraafhøring 164

Krav til beviset 146

Kumulation 105

Kærebeføjelse 198

Kærefristen 200

L

Landsretterne 30

Litis pendens 207

Litispendensvirkning. 63

Lov og ærbarhed 118

M

Materiel procesledelse 21, 120, 121

Materiel ret 21

Materiel retskraft 202

Meddelelseskrav 144

Modkrav 106, 110, 139

Modpartens editionspligt 169

Momspligtige 68

Mundtlighed 18

N

Negative retskraft 202

Nova i ankeinstansen 192

Nødvendige procesfællesskaber 109

O

Objektivitetskrav 144

Offentlighed og mundtlighed 18

Offentligretlige 122

Opfordre 120

Opfyldelsesværneting 46, 51

Oprejsningsbevilling 187

Oprindelig subjektiv kumulation 107

P

Parternes ansvar for bevisførelse 145

Parternes frie bevisførelse 144

Parternes oplysningspligt 146

Partforklaringer 165

Partshabilitet 100

Side 216

Partsrepræsentation 101

Principiel karakter 188

Procesbevillingsnævnet 36

Procesfuldmagt 102

Proceshabilitet 100

Procesrenter 63

Procesrisiko 58

Processkrift 77

Processuel skadevirkning 146, 169

Processuel skadevirkning i § 344 120

Provokation 169

Provokationer 75

Præklusion 86, 87

Præklusionen 88

Præklusionsvirkning 85

Præsentation af beviser 145

Præster 155

Påstand 66

Påstand overfor andre 140

Påstande 116

Påstande i anke 140

Påstanden 66

Påstandenes formulering 134

Påstandsdokument 78

R

Regreskrav 129

Renter 70

Retlig interesse 131

Retlig kvalifikation 66

Retsforlig 81

Retsgarantien 14

Retsgarantierne 14

Retsmægling 82

Retsuvished 130, 131

Rettens kompetence 54

S

Sager af principiel karakter 31

Sager mod centrale statslige myndigheder 43

Sagkyndig dommer 173

Sagkyndige dommere 68

Sagkyndige erklæringer 178

Sagkyndige vidner 174

Saglig kompetence 39

Sagsfremstilling 67

Sagsomkostninger 56, 140

Sammenfattende processkrift 78

Sammenlægning af krav 111

Sanktioner 154

Selvmøder 95, 117, 122

Selvstændig dom 107

Sikkerhedsstillelse 72

Skifteret 24

Småsager 62, 63

Stedlig kompetence 39

Straffeprocessen 23

Subjektiv habilitet 15

Subsidiære påstande 136

Svarskrift 71

Syn og skøn 59, 75, 174

Særdomstole 27

Særlige domstole 27, 34

Særlige grunde 188

Sø- og Handelsretten 29

Søgsmål imod offentlige myndigheder 134

T

Tavshedspligt 155

Tidsplan 76

Tilkendegivelser 17, 81

Tilladelse 187

Tilmeldingsmodellen 113

Tinglysningsretten 35

Tjenestemænd 155, 156

Toinstansordningen 187

Tredjeinstansbevilling 188

Tredjemandseditionspligt 172

Tvindsagen 14

Tvistesager 61, 65

U

Uafhængige domstole 15

Udeblivelsesdom 93

Udeblivelsesvirkning 95

Udsættelse 97

Umiddelbar bevisførelse 144, 152

V

Vidnefritagelse 157

Voldgift 37

Værnetingsaftale 42

Værnetingsaftaler 41, 50

Side 217