Lovregister*

Adoptionsloven Lovbkg. nr. 1084 af 7/10 2014 af lov om adoption.

Aktivloven Lovbkg. nr. 1193 af 13/11 2014 af lov om aktiv socialpolitik.

Barnets reform Lov nr. 628 af 11/6 2010, Barnets reform.

Bidragsopkrævningsloven Lovbkg. nr. 1086 af 7/10 2014 om opkrævning af underholdsbidrag.

Boafgiftsloven Lovbkg. nr. 327 af 2/4 2012 af lov om afgift af dødsboer og gaver.

Børnebidragsloven Lovbkg. nr. 1100 af 7/10 2014 af lov om børns forsørgelse.

Børneerstatningsloven Lov nr. 363 af 13/5 2009 om hæftelse for børns erstatningsansvar.

Børneloven Lovbkg. nr.1097 af 7/10 2014, Børnelov.

Børn og unge-ydelses- Lovbkg. nr. 964 af 19/9 2011 om en børn og unge-ydelselov.

Børnetilskudsloven Lovbkg. nr. 1095 af 7/10 2014 af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Erstatningsansvarsloven Lovbkg. nr. 266 af 21/3 2014 af lov om erstatningsansvar. 

Forvaltningsloven Lovbkg. nr. 433 af 22/4 2014 af forvaltningsloven.

Forældreansvarsloven Lovbkg. nr. 1085 af 7/10 2014 af forældreansvarsloven.

Grundloven Lov nr. 169 af 5/6 1953 grundloven.

Haagerbørnebeskyttelsesloven Lov nr. 434 af 8/5 2006 om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen.

Inddrivelsesloven Lov nr. 29 af 12/1 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Lejeloven Lovbkg. nr. 963 af 11/8 2010 af lov om leje.

Navnelov Lovbkg. nr. 1098 af 7/10 2014 af navneloven.

Retsplejeloven Lovbkg. nr. 1308 af 09/12/2014 af lov om rettens pleje.

Retssikkerhedsloven Lovbkg. nr. 1019 af 23/9 2014 af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Retsvirkningsloven Lovbkg. nr. 1135 af 20/10 2014 af lov om ægteskabets retsvirkninger.

Serviceloven Lovbkg. nr. 1023 af 23/9 2014 af lov om social service.

Statsforvaltningsloven Lov nr. 542 af 24/6 2005 om regional statsforvaltning og lov om ændring af lov om regional statsforvaltning nr. 647 af 12/06/2013.

Straffeloven Lovbkg. nr. 871 af 4/7 2014 af straffeloven.

Udlændingeloven Lovbkg. nr. 1021 af 19/9 2014 af udlændingeloven.

Værgemålsloven Lovbkg. nr. 1015 af 20/8 2007, værgemålslov.

Ægtefællepensionsloven Lov nr. 484 af 7/6 2006 om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse.

Side 273

Ægtefælleskifteloven Lov nr. 594 af 14/6 2011 om ægtefælleskifte mv.

Ægteskabsloven Lovbkg. nr. 1096 af 7/10 2014 lov om ægteskabs indgåelse og opløsning.

* I lovregistret er nævnt de seneste lovbekendtgørelser af lovene. Disse kan være ændret ved én, flere eller adskillige senere love. Man kan orientere sig om disse lovændringer i Retsinfo.

Side 274