Stikordsregister

i Selskabsformerne (7. udg.)
Free access

Stikordsregister

adfærdsfuldmagt 61, 136

aktiebog, se ejerbog

aktieklasser, se kapitalklasser

aktier, se kapitalandele

aktieselskab og anpartsselskab (A/S og ApS) 229 ff

 •  A-aktier 253, 281, 314
 •  advokatselskaber 232
 •  aktiebog, se ejerbog
 •  aktieklasser, se kapitalklasser
 •  aktieklassesystem, se kapitalklassesystem
 •  aktier, se kapitalandele
 •  aktionær, spørgsmålsret 276 f, 282
 •  aktionærers erstatningsansvar, se kapitalejernes erstatningsansvar
 •  aktionærfortegnelse 256 f
 •  aktionærlån 335 ff
 •  aktionærlån, dispositionsret 336 f
 •  aktionærlån, personkreds 335 f
 •  aktionæroverenskomst, se ejeraftaler
 •  anfægtelse af generalforsamlingsbeslutning 305 f
 •  anmeldelse 234 f
 •  anparter, se kapitalandele
 •  anparter, omsættelighedsbegrænsninger 233 note 2, 254 f
 •  anpartshaveres erstatningsansvar, se kapitalejernes erstatningsansvar
 •  anpartshaveroverenskomst, se ejeraftaler
 •  ansvarlig lånekapital 319 f, 321
 •  anvendelsesområde 231 ff
 •  apportindskud 241, 242 f, 313, 315 f, 369, 385, 415, 469 f
 •  arbejdende bestyrelsesformand 292, 298
 •  B-aktier 253, 281, 312, 314
 •  beskyttelse af kapital 320 ff
 •  beslutning om kapitalforhøjelse 309 f, 316 f
 •  bestyrelse 293 f
 •  bestyrelse, beslutningsdygtig 298 f
 •  bestyrelse, forholdstalsvalg 297
 •  bestyrelse, formand 298
 •  bestyrelse, forretningsorden 302
 •  bestyrelse, indkaldelse 298
 •  bestyrelse, revisionsprotokol 302
 •  bestyrelse, udtræden 297 f
 •  bestyrelse, valg 297
 •  bestyrelse, valg af formand 298
 •  bestyrelsesansvarsforsikring 340
 •  blokerende minoritet 284
 •  bogføring, ansvaret for 293, 295 f
 •  børsemission 314
 •  børsetiske regler 372
 •  børsnoterede selskaber 232 f, 261 f, 266, 269, 271 f, 275 ff, 287, 292, 298, 307, 348 ff, 356, 369
 •  brevstemme 279
 •  bundne reserver 322 f, 328
 •  dattervirksomhed 234 f
 •  decharge 342
 •  dematerialiseret aktie 255
 •  direktion 295 ff
 •  direktør, se direktion
 •  dobbelt majoritetskrav 280 f
 •  egenkapital 309 f
 •  egne aktier, se egne kapitalandele
 •  egne kapitalandele 329 ff
 •  egne kapitalandele, bemyndigelse 315 f
 •  egne kapitalandele, stemmeret 270
 •  ejeraftaler 236, 259, 260 f, 288, 297 note 26
 •  ejerbeviser 255 ff
 •  ejerbog 255 ff, 261 ff, 487
 •  ejerbog, tilgængelighed 261
 •  ejerloft 259, 283 f
 •  ejerregister 261 ff, 331, 487
 •  ekstraordinær generalforsamling 272 f, 285, 322, 479
 •  Side 511
 •  elektronisk kommunikation 273 f
 •  elektronisk møde 266 f, 273 f, 299 f
 •  Erhvervsankenævn 250
 •  erstatning, ansvarsgrundlag 339
 •  erstatningsansvar 338 ff
 •  erstatningsansvar, gennembrudshæftelse 346 f
 •  erstatningsansvar, bestyrelsesmedlemmer 339 ff
 •  erstatningsansvar, direktører 339 ff
 •  erstatningsansvar, egen skyld 340
 •  erstatningsansvar, identifikation 345, 346 f
 •  erstatningsansvar, kapitalejers 345 ff
 •  erstatningsansvar, koncerner 343 f
 •  erstatningsansvar, kredittagning 343 f
 •  erstatningsansvar, ledelsesmedlemmer 339 ff
 •  erstatningsansvar, lempelse 330 f
 •  erstatningsansvar, minimumsadfærdskrav 339
 •  erstatningsansvar, regres 340 f
 •  erstatningsansvar, rekonstruktion 344 f
 •  erstatningsansvar, selskabets misligholdelse af aftaler 345
 •  erstatningsansvar, skattegæld 344
 •  erstatningsansvar, skærpelse 289
 •  erstatningsansvar, stifter 246, 252
 •  erstatningsansvar over for enkeltkreditorer 343 ff
 •  erstatningsansvar over for selskabet 341 ff
 •  erstatningsansvar over for tvangskreditorer 346 f
 •  erstatningssag 342
 •  erstatningssag, beslutning 342
 •  fission, se spaltning
 •  fjendtlig overtagelse, se takeovers
 •  fondsaktier, se fondsandele
 •  fondsandele 316 f
 •  fondsanparter, se fondsandele
 •  forhandlingsprotokol 276, 302 f
 •  forkøbsret 242, 258 f
 •  formål 231, 241
 •  formueforvaltning, ansvaret for 292, 295 f
 •  fortegningsret 311 ff
 •  forvaltningsbeføjelser 260 f
 •  friaktier, se fondsandele
 •  frianparter, se fondsandele
 •  frie reserver 269, 316, 323 ff, 330 f, 334, 335, 336 f
 •  fuldmagt 206
 •  fusion 367 ff
 •  fusion, begreb 367 f
 •  fusion, beslutning 368 ff
 •  fusion, debitorskifte 374
 •  fusion, erstatning 368 f
 •  fusion, fortsættende selskab 368 ff
 •  fusion, fusionsplan 368 f
 •  fusion, going concern 369
 •  fusion, kompetence 369
 •  fusion, lodret 368
 •  fusion, majoritetskrav 371
 •  fusion, ombytningskurs 368
 •  fusion, ophørende selskab 368 ff
 •  fusion, stiftelsesfusion 368 f
 •  fusion, universalsuccession 368, 374 f
 •  fusion, vandret 368
 •  fusion, vurderingsmænd 379 f
 •  generalforsamling 265 ff
 •  generalforsamling, afholdelse 275 f
 •  generalforsamling, afstemning 278 ff
 •  generalforsamling, anfægtelse 288
 •  generalforsamling, beslutningsret 265 f
 •  generalforsamling, brevstemme 279
 •  generalforsamling, dagsorden 272 f
 •  generalforsamling, dirigent 275
 •  generalforsamling, dobbelt majoritetskrav 280 f
 •  generalforsamling, ekstraordinær 272, 273
 •  generalforsamling, elektronisk 266 f, 273 f
 •  generalforsamling, fuldmagt 268
 •  generalforsamling, fysisk 265 f
 •  generalforsamling, indkaldelse 270, 274 f
 •  generalforsamling, majoritetskrav 279 f
 •  generalforsamling, møderet 268 f
 •  generalforsamling, ordinær 271
 •  generalforsamling, quorumkrav 279
 •  generalforsamling, ret til deltagelse 265 f, 268
 •  Side 512
 •  generalforsamling, revisors tilstedeværelse 284 f
 •  generalforsamling, simpelt flertal 278, 280
 •  generalforsamling, sprog 275
 •  generalforsamling, stemmelighed 279
 •  generalforsamling, stemmeret 268 ff
 •  generalforsamling, tid og sted 270 f
 •  generalforsamling, ugyldige 286 ff
 •  generalforsamling, vedtægtsændringer 280 ff
 •  generalforsamling, ændringsforslag 273
 •  generalforsamlingsprotokollen 274
 •  generalklausul, se minoritetsbeskyttelse, generalklausul
 •  gennembrudshæftelse 346 f
 •  granskning 285, 356
 •  gældskonvertering 313, 315
 •  henlæggelser 294, 323
 •  holdingselskab 235 note 4
 •  hovedsædeteori (real seat) 238
 •  hæftelse 229, 232, 248, 345 ff
 •  ihændehaveraktier 256, 264, 267
 •  individualrettigheder 278 ff, 282 ff, 286
 •  individualrettigheder, indløsning 284
 •  individualrettigheder, lighedsgrundsætning 253, 282 ff, 331
 •  individualrettigheder, pligtforøgelse 282
 •  individualrettigheder, stemmeloft 283 f
 •  indløsning 258 f, 260, 284, 327 f, 329, 369
 •  indskudsforpligtelse 248 f
 •  inhabilitet 270, 303
 •  interpellationsret 356
 •  iværksætterselskab 247
 •  joint venture 237, 367, 373
 •  kapitalafgang, se udbytte hhv. udlodning
 •  kapitalandele 233, 253 ff
 •  kapitalejernes erstatningsansvar 345 ff
 •  kapitalforhøjelse 248, 309 ff
 •  kapitalforhøjelse, aktieselskab 311
 •  kapitalforhøjelse, beslutning 310 f, 317 f
 •  kapitalforhøjelse, favørkurs 314 f
 •  kapitalforhøjelse, kapitalklasser 312 f
 •  kapitalforhøjelse, retningsbestemt emission 313 ff
 •  kapitalforhøjelse, underkurs 314 f
 •  kapitalforhøjelse ved fondsforhøjelser 310 f, 316
 •  kapitalforhøjelse ved konvertible gældsbreve 310, 316 ff
 •  kapitalforhøjelse ved tegning 311 ff
 •  kapitalklasser 242, 253, 284, 312, 313,
 •  kapitalklassesystem 281
 •  kapitalkrav 232, 246 f
 •  kapitalnedsættelse 260, 318, 321 f, 326 ff
 •  kapitalnedsættelse, amortisation 329
 •  kapitalnedsættelse, beslutning 327
 •  kapitalnedsættelse, tilbagebetalingspligt 328 f
 •  kapitalnedsættelse til dækning af underskud 327 f
 •  kapitalnedsættelse til udbetaling til deltagerne 328 f
 •  kapitaltabsregler 321 f
 •  kommet til kundskab 249 f
 •  koncerner 234 ff, 346, 349, 350 f
 •  koncerner, filialer 238 f
 •  koncerner, stemmebegrænsninger 235
 •  koncerner, underretningspligt 237, 304
 •  koncernrepræsentation 308
 •  konkurs 247, 291, 295, 307 f, 342 f, 361 f
 •  konkursbegæring 365 f
 •  konstituerende generalforsamling 239
 •  kontant kapitalforhøjelse 311
 •  konvertible gældsbreve 316 ff
 •  kupreglen 269
 •  Københavns Fondsbørs 233
 •  ledelse 289 ff
 •  ledelse, aflønning 307
 •  ledelse, enstrenget 295
 •  ledelse, inhabilitet 303
 •  ledelse, modellerne 289 ff
 •  ledelse, spekulation 292, 330
 •  ledelse, tavshedspligt 303
 •  ledelse, tostrenget 295
 •  ledelse, udtræden 297 f
 •  ledelse, utilbørlig disposition 301
 •  ledelse, økonomisk bistand 335
 •  ledelsespåtegning 349
 •  Side 513
 •  legitimation 295, 305 ff
 •  liberale erhverv 232
 •  lighedsgrundsætning 253, 282, 284, 286, 331
 •  likvidation 357 ff
 •  likvidation, acontoudlodning 360 f
 •  likvidation, afsættelse af likvidatorer 358 f
 •  likvidation, anpartsselskaber 319 ff
 •  likvidation, beslutning 357
 •  likvidation, betalingserklæring 361
 •  likvidation, erstatningsansvar 357 f, 360
 •  likvidation, fordringer efter proklama 358 f
 •  likvidation, genoptagelse 364 f
 •  likvidation, kompetence 357
 •  likvidation, likvidationsprovenu 360 f
 •  likvidation, likvidators opgaver 357 ff
 •  likvidation, medlikvidator 285
 •  likvidation, minoritetsbeskyttelse 361
 •  likvidation, overgang til konkurs 365 f
 •  likvidation, proklama 359 f
 •  likvidation, reassumption 366 f
 •  likvidation, tilbagebetalingspligt 360
 •  likvidation, tvangsopløsning 361 ff
 •  likvidation, udlodning 359 f
 •  likvidation, valg af likvidatorer 357
 •  likvidation, årsregnskab 361, 362
 •  likvidationsregnskab 360
 •  likviditetskriterium 294
 •  lægepraksis 232
 •  lønprivilegiet, direktører 295
 •  løsørepantsætning under stiftelse 250 note 09
 •  majoritetsmisbrug 230, 285, 361
 •  management buy out 333
 •  medarbejderrepræsentation 261, 291, 297, 303, 308 ff
 •  medarbejderrepræsentation, koncernrepræsentation 208 f
 •  medarbejderrepræsentation, valg 297
 •  medkontrahentproblemet 251
 •  medrevisor, minoritetsrevisor 286, 351
 •  minimumskapital 233, 246 f
 •  minoritetsbeskyttelse 278 f, 280 ff, 285 f
 •  minoritetsbeskyttelse, ændring af sprog 283
 •  minoritetsbeskyttelse, ekstraordinær generalforsamling 285
 •  minoritetsbeskyttelse, generalklausul 278 f, 286 f, 334
 •  minoritetsbeskyttelse, indførelse af ejerloft 283 f
 •  minoritetsbeskyttelse, indførelse af stemmeloft 281, 283 f
 •  minoritetsbeskyttelse, indløsningsret 284
 •  minoritetsbeskyttelse, omsættelighedsindskrænkning 283 note 20
 •  minoritetsbeskyttelse, særligt indgribende vedtægtsændringer 283 ff
 •  minoritetsbeskyttelse, spaltning 282, 283, 373
 •  minoritetsbeskyttelse, tvangsopløsning 361
 •  minoritetsbeskyttelse, udbyttebegrænsning 283
 •  minoritetsbeskyttelse, vedtægtsændringer 280 ff
 •  minoritetsmisbrug 287
 •  moderselskab 234
 •  modregning 248
 •  navn 241 med note 8
 •  navneaktier, se navnekapitalandel
 •  navnekapitalandel 261, 262
 •  navnenotering 260 f
 •  negotiabilitet 257 f
 •  omdannelse 243, 375 f
 •  omsættelighedsbegrænsning 258, 259 f, 283 note 20
 •  oplysningspligt 276, 303 f
 •  pantsætning af uindbetalt kapital 247
 •  papirgeneralforsamling 239
 •  paritetskrav 315
 •  partsevne 252
 •  pengeinstitutter 232, 320, 336
 •  praktisk majoritet 236
 •  præferencekapital 324
 •  realkreditinstitutter 332 f, 337
 •  reassumption 366 f
 •  regnskabers offentlighed 230
 •  regnskabsklassesystem 348
 •  Side 514
 •  regnskabsklassesystem, byggeklodsmodel 348
 •  regnskabspligt 348
 •  repræsentationsret 253, 305
 •  reserver 269, 316, 323 ff, 330 f, 334, 335, 336 f
 •  retningsbestemt emission 313 ff
 •  retsevne 252
 •  retssubjektivitet 250 ff
 •  rettigheder 261 ff
 •  revisionspåtegning 243, 277, 350 ff
 •  revisionspligt 242, 271,
 •  revisionsprotokol 300, 302, 352 f
 •  revisionsprotokol, bestyrelsesgodkendelse 300
 •  revisor, adgang til oplysninger 303 f
 •  revisor, afsættelse 356 f
 •  revisor, blank revisionspåtegning 350 ff
 •  revisor, erklæringsbekendtgørelsen 353 f
 •  revisor, erstatningsansvar 355 f
 •  revisor, forbehold 353 f
 •  revisor, forvaltningsrevision 354
 •  revisor, fratræden 355 f
 •  revisor, god revisionsskik 351
 •  revisor, møde på generalforsamlingen 276 f
 •  revisor, opgaver 348 ff
 •  revisor, øverste ledelsesorgans møder 353 f
 •  revisor, tavshedspligt 276
 •  revisor, valg 348
 •  særkreditorer under stiftelsen 252 f
 •  selskabstømning 335, 355
 •  selvfinanciering 332 ff
 •  sikringsakt 252 note 12, 257
 •  skuffeselskab 250, 470
 •  spaltning (fission) 373 f
 •  spaltning, kreditorbeskyttelse 374
 •  spaltning, majoritetskrav 373 f
 •  spaltning, universalsuccession 374
 •  spaltning, vedtægtsændring 374
 •  sprog 275, 300 f
 •  statslige aktieselskaber 232, 264, 266, 271, 277, 283, 292, 348 f
 •  stemmelighed 298 f
 •  stemmeloft 281, 283 f
 •  stemmeret 232 f, 236, 242, 253 f, 260 f, 267 ff
 •  stiftelse 239 ff
 •  stiftelse, anmeldelse 248 f
 •  stiftelse, kapitalgrundlag 242 f
 •  stiftelse, offentliggørelse 248 f
 •  stiftelse, registrering 239, 248 f
 •  stiftelse, stiftelsesdokument 240 ff
 •  stiftelse, tegning af kapital 244 ff
 •  stiftelse, vedtægter 241
 •  stiftelsesdokument 240 ff
 •  stifteransvar 251
 •  stillingsfuldmagt 295, 307
 •  storaktionærfortegnelse 261 f
 •  stykaktier, se stykkapitalandele
 •  stykanparter, se stykkapitalandele
 •  stykkapitalandele 254, 255 f
 •  takeovers 330, 367 f
 •  tavshedspligt 277, 303
 •  tegning af kapitalandele 244 f
 •  tegning, til overkurs 245 f
 •  tegning, til underkurs 245
 •  tegning, under forbehold 243 f
 •  tegningskurs 314
 •  tegningslister 240 f, 314
 •  tegningsoptioner, se warrants
 •  tegningsret 311 ff
 •  tegningsudskrift 306
 •  tilbudspligt 372 med note 42
 •  tilsynsråd 289 f
 •  tilsynsråd, beslutningsdygtig 298 f
 •  tilsynsråd, formand 298
 •  tilsynsråd, forretningsorden 302
 •  tilsynsråd, quorumkrav 298 f
 •  tilsynsråd, udtræden 297 f
 •  tilsynsråd, valg 297
 •  tilsynsråd, valg af formand 297
 •  tinglysning under stiftelse 250 note 9
 •  udbytte 231, 247 f, 260 f, 283, 287, 292, 304, 310, 316. 319 ff, 330 ff, 358 f
 •  udbytte, andre værdier end kontanter 325 f
 •  udbytte, anpartsselskaber 326
 •  udbytte, ekstraordinært 325 f
 •  udbytte, ordinært 322 ff
 •  udbytte, tilbagebetalingspligt 320, 322, 325, 335 f,
 •  udbyttegivende gældsbreve 319
 •  Side 515
 •  udenlandske selskaber 238, 337
 •  udlodning 283, 304, 321 ff, 358 f
 •  udsultning 486
 •  under stiftelse 250 ff
 •  underkoncerner 237
 •  vedtægter 241 ff
 •  vedtægtsændring 280 ff
 •  vedtægtsændring, dobbelt majoritetskrav 280 f
 •  vedtægtsændring, særligt ingribende 283 f
 •  vurderingsberetning 243 f, 315, 324 ff, 369, 375
 •  værdipapircentral 255 ff
 •  warrants 316 f
 •  økonomiske rettigheder 260 f
 •  åbningsbalance 243
 •  årsrapport 271, 275, 277, 314, 322, 334 ff, 331, 337, 343, 348 ff, 358 ff, 369
 •  årsrapport, balance 325, 348 ff
 •  årsrapport, going concern 349, 369
 •  årsrapport, halvårsrapport 349
 •  årsrapport, indhold 348 ff
 •  årsrapport, koncerninterne mellemværender 350
 •  årsrapport, koncernregnskab 304, 349 f, 353
 •  årsrapport, ledelsesberetning 349, 350 f
 •  årsrapport, noter 348 f
 •  årsrapport, regnskabsår 348 ff
 •  årsrapport, resultatopgørelse (driftsregnskab) 349
 •  årsrapport, retvisende billede 349 ff
 •  årsrapport, skemapligt 349
 •  årsregnskab 321 ff, 327, 341, 348 ff

aktionærfortegnelse, se ejerregister

aktionærlån 42, 335 ff

aktionæroverenskomst, se ejeraftaler

aktivt fåmandsselskab 80, 225, 227, 394 ff, 400

andelsselskab (A.m.b.a) 425 ff

 •  afgrænsning 425 f
 •  andelsformål 425 f
 •  andelshaver 425 ff
 •  andelshaverkonti 435 f, 444
 •  andelskoncern 441
 •  andelsprincipper 425
 •  arbejdsgiverforening 430
 •  beskatning 427 note 3, 428
 •  bestyrelse 428, 430 ff, 437 ff
 •  bestyrelse, kompetence 439
 •  bestyrelsesmøde 439
 •  dagsorden, indkaldelse 439
 •  direktion 439 f
 •  direktion, kompetence 439 f
 •  egenkapital 430, 436
 •  eksklusion, se udelukkelse
 •  fagforening 430
 •  formkrav, stiftelse 429
 •  garantihæftelse 443
 •  generalforsamling 429, 437 ff, 444
 •  hæftelse 427 ff, 438 f, 442 ff
 •  hæftelse, udtræden 443 f
 •  hæftelse, under stiftelsen 430
 •  individualret 438
 •  kapitalkrav 428
 •  konstituerende generalforsamling 429 f
 •  ledelse 429 ff, 437 ff
 •  legitimation 441 f
 •  leveringsrettigheder, overdragelse 434 f
 •  ligebehandling 433
 •  likvidation 444 ff
 •  likvidationsprovenu 445
 •  minoritetsbeskyttelse 438 f
 •  møderet 437
 •  navn 432
 •  offentlighed 431
 •  omdannelse 445
 •  omsætningspligt 434
 •  ophør 444 ff
 •  overdragelse 434 f, 443
 •  over- og underskudsdeling 435
 •  periodedrift 436
 •  primærselskab 440 f
 •  registrering 429 ff
 •  registreringspligt 430 f
 •  repræsentantskab 439 f
 •  resultatcentre 440
 •  retskrav på indtræden 433 f
 •  retssubjektivitet 427, 429 f
 •  revisor 431 f, 440
 •  sekundærselskab 440
 •  stemmefuldmagt 438
 •  stemmeret 437, 440
 •  stiftelse 429 ff
 •  Side 516
 •  stillingsfuldmagt 441
 •  subsidiær hæftelse 443
 •  taleret 437
 •  tegningsret 441 f
 •  tvangsopløsning 445
 •  udelukkelse 433 f
 •  udtræden 428, 434 ff, 443 f
 •  valg af bestyrelse 439
 •  vedtægt 432, 434 ff
 •  vedtægtsændring 429, 444, 446
 •  årsrapport 426, 431, 445
 •  årsregnskab 426 med note 1, 431 f, 438

anmeldelse

 •  aktie- og anpartsselskab 248 f
 •  andelsselskab 430 f
 •  fond 410 f
 •  forening 449 f
 •  interessentskab 99 f
 •  kommanditselskab 178
 •  partnerselskab 384 f
 •  partrederier 216 f
 •  partsselskab 226
 •  S.m.b.a. 397

anparter, se kapitalandele

anpartshaveroverenskomst, se ejeraftaler

anpartsklasse, se aktieklasse

anpartsselskab, se aktieselskab og anpartsselskab

ansvarlig lånekapital 319 ff, 443, 482 f note 62

apportindskud 34, 241, 242 f, 248 f, 313 ff, 327, 369, 385, 425, 468 note 27, 469

arbejdende bestyrelsesformand 292 f

auktionsklausulen 160

beskatning, se skat

bestyrelse

 •  aktie- og anpartsselskab 236, 289 ff, 322, 326, 333 f
 •  andelsselskab 428 ff
 •  fond 403 ff
 •  forening 430 ff
 •  interessentskab 101 f, 109
 •  partnerselskab 380, 385, 387
 •  S.m.b.a. 395

bruttoandel 86 ff, 135 note 144, 138 f, 209, 226, 399, 467, 472 note 36

bruttoanpart, se bruttoandel

bundne reserver 307, 323, 417

børsemission 314

carry back-reglen 459

centrale virksomhedsregister (CVR)

 •  aktie- og anpartsselskab 250
 •  interessentskab 95, 142 f
 •  kommanditselskab 178

deklaratoriske regler 451 ff, 466, 478

det europæiske andelsselskab, se SCEselskabet

det europæiske (aktie)selskab, se SEselskabet

direktion

 •  aktieselskab 290 f, 293 f
 •  andelsselskab 428 ff
 •  anpartsselskab 276 f, 280 f
 •  fond 421 f
 •  interessentskab 102 f

direktør, se direktion

egenkapital 91 ff, 123, 294, 309 f, 315 f, 321 f, 334, 341, 347, 381, 385 f, 412 f, 431, 436 ff, 455 ff,, 474 f, 480 ff

egne aktier, se egne kapitalandele

egne kapitalandele 269, 270, 280 f, 329 ff, 337

ejeraftaler 33, 46 f, 236, 259 f, 268 f, 278, 283, 297 note 26, 479, 480, 485 ff

ejerandel 91 ff, 208

ejerbog 255, 257 note 15, 261 f, 275, 487 f

ejerregister 261 ff, 331, 487

eneeje 57 ff

 •  beskatning 59
 •  hæftelse 58 f
 •  navn 58
 •  registrering 58
 •  tegning 58 f

enkeltmandsvirksomhed, se eneeje

Europæiske Økonomiske firmagruppe 32, 38 note 26, 54, 76

EØFG, se Europæiske Økonomiske firmagruppe

firmaloven 46, 48, 90, 127 ff

fonde 403 ff

 •  anmeldelse 410 f
 •  arbejdsgiverforeninger 408
 •  beskatning 403 f med note 1
 •  bestyrelse 405, 418 ff
 •  Side 517
 •  bestyrelse, pligt til at udtræde 419
 •  bestyrelse, ret til at udtræde 419
 •  bestyrelse, udpegelse 418 f
 •  bestyrelsesmøde 419
 •  dattervirksomheder 409 f
 •  direktion 419 ff
 •  erhvervsdrivende 415 ff
 •  erstatningsansvar 422
 •  fagforeninger 408
 •  familiefond 404
 •  fondsmyndighed 409 f, 412 ff, 421 ff
 •  fondsmyndighed, kompetence 409
 •  forhøjelse af grundkapital 416
 •  formål 407, 411 ff, 414 f
 •  fusion 413, 422 ff
 •  gavebrev 407
 •  grundkapital 412, 415 ff
 •  henlæggelser 415, 417
 •  hæftelse 405
 •  inhabilitet 420
 •  kapitalaktiver 414 ff
 •  kapitalforhold, erhvervsdrivende fonde 415 ff
 •  kapitalforhold, ikke-erhvervsdrivende fonde 414 f
 •  kapitaltab 417
 •  koncerndefinition 408 f
 •  konkurs 419, 422 f
 •  kontrolfunktion 420
 •  ledelse 418 ff
 •  ledelsens uvildighed 405
 •  likvidation 422
 •  likvidationsregnskab 423
 •  medarbejderrepræsentation 409, 418
 •  minimumskapital 415 ff
 •  moderfond 408 f
 •  nedsættelse af grundkapital 416 f
 •  offentlighed 407 f, 410
 •  opløsning 422 ff
 •  opløsningsgrunde 422 f
 •  permutation 412 f
 •  registrering 410 f
 •  regnskab 415, 417 f
 •  retssubjektivitet 411
 •  revision 415 f, 420 f
 •  testamente 407, 414
 •  tvangsopløsning 422, 423
 •  tvangspermutation 413
 •  uddeling 404, 410, 414 f, 416 f, 420
 •  uddelingsaktiver 414 f
 •  uddelingskrav 415
 •  uigenkaldelig udskillelse af formuen 404 f
 •  under stiftelse 411
 •  vedtægt 411 ff
 •  vedtægtsændring 412 f, 416
 •  ændring af formålsbestemmelse 413
 •  årsrapport 419, 411, 415 ff
 •  årsregnskab 407, 410, 415 ff

fondsaktier, se fondsandele

fondsandele 260, 316 f

fondsanparter, se fondsandele

forening 447 ff

 •  arbejdsgiverforening 449 f
 •  begreb 448
 •  ejerlejlighedsforening 450
 •  eksklusion, se udelukkelse
 •  fagforening 449 f
 •  foreningsfrihed 450
 •  generalforsamling 452 f
 •  grundejerforening 450
 •  hæftelse 453
 •  ideelle foreninger 447 f, 450, 452, 453
 •  konkurs 454
 •  ledelse 448, 450 f
 •  legitimation 453
 •  likvidation 454
 •  medlemsforhold 450 ff
 •  møderet 452
 •  partsevne 448 f
 •  registrering 449 f
 •  retssubjektivitet 448 f
 •  stemmefuldmagt 453
 •  stemmeret 452
 •  stiftelse 449 f
 •  taleret 452
 •  tvangsopløsning 454
 •  udelukkelse 451 f
 •  udmeldelse 451 f
 •  væsentlig misligholdelse 451

frie reserver 323 ff

generalforsamling

– aktieselskab 265 ff

– andelsselskab 428 ff, 437 ff

– anpartsselskab 265 ff

– forening 451 f

Side 518

– kommanditselskab 179 ff

– partnerselskab 385 f

generationsskifte 489 ff

gennembrudshæftelse 346 f

handelsregistre 89, 126 f med note 113, 135 note 136

holdingselskab 235 note 4

hæftelse 28 ff, 38, 460, 464 ff

 •  aktie- og anpartsselskab 229, 246, 251, 345 f
 •  andelsselskab 428 ff, 438 f, 442 ff
 •  fond 403 f
 •  forening 448
 •  indre selskab 203 f, 209, 212 f
 •  interessentskab 71 f, 137 ff
 •  kommanditselskab 74, 173, 185 ff, 191 ff
 •  partnerselskab 386, 388
 •  partrederi 215 f, 220 f
 •  partsselskab 223, 226 f
 •  sameje 65 ff
 •  S.m.b.a. 391 ff

hæftelsesgennembrud, se gennembrudshæftelse

ihændehaverandele (aktier) 255 ff

ikke-bogførte værdier 91 ff

indre selskab 201 ff

 •  afgrænsning 204 ff
 •  anonymitetskravet 201
 •  atypisk låneforhold 202 f, 204 f, 207
 •  ejerandel 208, 209
 •  hæftelse 203 f, 209, 212 f
 •  indre deltagers udtræden 213 f
 •  indre deltagers udelukkelse 213 f
 •  kreditorforfølgning 212 f
 •  ledelse 210 f
 •  legitimation 212
 •  likvidation 213 f
 •  medejendomsret 204 ff, 209, 213 med noterne 21 og 22
 •  over- og underskud 209, 210
 •  regnskab 211 med note 17
 •  stiftelse 209

indskudskapital 173, 177, 223

interessentskab (I/S) 71 ff

 •  adfærdsfuldmagt 136
 •  afgrænsning af interessentskabet 71 ff
 •  aflønning og honorering 113 f, 116 ff
 •  aldersgrænse 110, 163
 •  anmeldelse 90 med note 49, 99 f
 •  arbejdsforpligtelse 85, 109 ff
 •  arbejdsudygtighed 153 f, 157, 163
 •  balance 94 f, 123
 •  berigtigelse af selskabsindskud 97 ff
 •  beskatning 151 f
 •  bruttoandel 91 ff, 143 note 148, 145 f
 •  deltagere 90 f
 •  direktør 102 f med noterne 66 og 66, 135
 •  dispositionsret 104 ff
 •  død 153, 160
 •  ejerandel 91 ff
 •  erhvervsmæssig virksomhed 72 med note 2
 •  ferie 110
 •  formål 86 f
 •  forrentning af kapitalkonto 114 f
 •  fuldmagt 135 ff
 •  gensidig fradragsret 147
 •  hjemsted 85, 91
 •  hæftelse 71 f, 137 ff
 •  hæftelse, ind- og udtræden 137 ff
 •  hævning på kapitalkonto 96, 113 f
 •  ikke-vedkommende hverv 110 f
 •  individualbeføjelser 104 ff
 •  informationsadgang 108
 •  interessentmødet 101 ff
 •  interessentskabskontrakten 83 ff
 •  interessentskabskontrakten, fortolkning 85
 •  interessentskabskontrakten, materielle regler 84
 •  interessentskabskontrakten, procedureregler 85
 •  interessentskabstyper 75 ff
 •  interne forhold 100 ff
 •  kapitalkonti 91 ff
 •  konkurrenceklausul 121 f med note 103, 156
 •  konkurrerende virksomhed 120
 •  konkurs og anden betalingsudygtighed 154 f, 162 f
 •  konkursregulering 145
 •  Side 519
 •  kontrakten, se interessentskabskontrakten
 •  kontraktsfastsatte ledelsesorganer 101 ff
 •  kreditorforfølgning 142 ff
 •  kreditorudelukkelsesklausuler 145 f med note 155
 •  ledelse 101 ff
 •  ledelsesdeltagelse, interessenternes 108
 •  legitimation 126 ff
 •  likvidation 170 f
 •  loyalitet 101, 119 ff
 •  medarbejderrepræsentation 109, 121
 •  modregning 149
 •  navn 87 ff
 •  nettoandel 91 ff
 •  nye interessenter 123 ff
 •  offentlighed 149 f
 •  omkvalifikation 75
 •  opgavefordeling på interessentmødet 104
 •  ophørsgrunde 152 ff
 •  ophørsgrunde, en deltagers forhold 160 ff
 •  ophørsgrunde, selskabets forhold 160 f
 •  opsigelse 84, 106 f note 76, 145, 163
 •  overdragelse af andele 124
 •  over- og underskudsandele 95 ff, 111 ff
 •  prokura 135
 •  regnskab 122 ff
 •  regres- og refusionskrav 117 ff med noterne 98 og 101, 147 f
 •  resultatopgørelse 95, 123
 •  retlige regulering 80 f
 •  retssubjektivitet 77 ff
 •  samarbejdsumulighed 107, 165
 •  selskabsindskud 97 ff, 111 ff
 •  selskabssignatur (selskabsfuldmagt) 127 ff
 •  senere selskabsindskud 111 ff
 •  sikringsakter 99, 154 note 173
 •  stiftelse 71 ff
 •  stiftelse, i det indre forhold 82 note 32
 •  stiftelse, i det ydre forhold 73 med note 6, 82 note 32
 •  stiftelse, stiltiende 82 note 32
 •  stillingsfuldmagt 126 f, 135 f
 •  subsidiær hæftelse 137 note 138
 •  sædvanebaserede beføjelser 106 f med note 75 og 76
 •  særlig aftalt hæftelse 139
 •  tavshedspligt 119
 •  tvister 170
 •  udlæg i interessentskabsandele 92, 143 f
 •  udtrædelsesopgørelse 166 f med note 199
 •  udtræden eller fuldstændig opløsning 154 ff
 •  udtræden og udelukkelse 152 ff
 •  umyndiggørelse 161
 •  voldgift 171
 •  værdiansættelse ved udtræden 166 ff
 •  værdiansættelsesklausuler 168 f
 •  værdistigninger og -tab 96
 •  væsentlig misligholdelse 164 f

insiderhandel 277 note 27

Iværksætterselskab 247

Iværksætterselskabet (IVS)

 •  begreb 25 note 2, 42
 •  beskatning 27 note 4
 •  indbetaling af selskabskapital 246 f
 •  funktionsopdeling 233
 •  kapitalkrav 34, 246, 480
 •  navn 246
 •  omregistrering 246
 •  selskabsaftale 33 note 19
 •  specialregler 41, 393
  •  bunden reserve 247, 393
  •  fri reserve 393
 •  udbytteudlodning 247

joint venture 75, 153, 237, 367, 373

kapitalandele 253 ff

kapitalkonti 91 ff, 111 ff, 185, 211

kapitalklasser 242, 253, 284, 312, 313

kapitalkrav 42, 480 f

 •  aktie- og anpartsselskab 233, 238, 246
 •  andelsselskab 428
 •  fond 362 ff, 364 f
 •  partnerselskab 337
 •  S.m.b.a. 391
 •  valg af selskabsform 457 f

kapitalnedsættelse 321 ff, 480

kapitaltabsregler 321 f

kommanditaktieselskab, se partnerselskab

Side 520

kommanditselskab (K/S) 173 ff

 •  anmeldelse 178
 •  arbejds- og ledelsesforpligtelse 182
 •  beskatning 175 note 2, 444 f
 •  bestyrelse 179 ff, 185
 •  direkte hæftelse 185 f
 •  forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser 174, 182
 •  generalforsamling 179 ff
 •  hæftelse, frigørelse 191 ff
 •  hæftelse, kommanditist 185
 •  hæftelse, komplementar 185
 •  indirekte hæftelse 185 f
 •  individualret 179 f
 •  indsigelse 191 f
 •  indskudskapital 173, 177
 •  kaution 187, 191, 196
 •  kommanditist 173, 179
 •  komplementar 173, 179, 182
 •  konkurs 197 ff
 •  konkursregulering 198
 •  ledelse 174, 179 ff
 •  legitimation (tegningsret) 185
 •  lighedsgrundsætning 180
 •  likvidation 197 f
 •  loyalitetspligt 183
 •  mellemregningskonto 184
 •  minoritetsbeskyttelse 180
 •  navn 178
 •  offentlighed 176 f, 185
 •  omdannelse 198
 •  opsigelse 197 f
 •  overdragelse af andele 184, 188 f
 •  over- og underskudsandele 184
 •  passivitet 191 ff
 •  prokura 185
 •  prospekt 176 f
 •  prospektbekendtgørelserne 176 f
 •  publikumskommanditselskab 175 note 2, 176 f, 178
 •  registrering 176 f
 •  resthæftelse, transport 187, 191
  •  Forældelse 183 note 8
 •  retskraft 195
 •  skattekommanditselskab 175
 •  stemmeret 180
 •  stillingsfuldmagt 185
 •  stiftelse 176 f
 •  tegning 177 f
 •  tegningsmateriale 177 f, 191
 •  udtræden, hæftelse 185
 •  udelukkelse 197 f
 •  ugyldighed 191
 •  væsentlig misligholdelse 197 f
 •  årsrapport 178

koncerner 234 ff

konvertible gældsbreve 310, 316 ff

ledelse

 •  aktie- og anpartsselskab 289 ff
 •  andelsselskab 428 ff, 437 f
 •  fond 405 ff
 •  forening 449, 450 f
 •  indre selskab 211 f
 •  interessentskab 101 ff
 •  kommanditselskab 174, 179 ff
 •  partnerselskab 380 f
 •  partrederi 217 f
 •  partsselskab 224 f
 •  S.m.b.a. 392 f

legitimation

 •  aktie- og anpartsselskab selskab 305 f
 •  andelsselskab 441 f
 •  forening 454
 •  indre selskab 212
 •  interessentskab 126 ff
 •  kommanditselskab 185
 •  partnerselskab 387 f
 •  partrederi 220
 •  partsselskab 226
 •  sameje 67 ff
 •  S.m.b.a. 397 f

liberale samvirker 86

likvidation

 •  aktie- og anpartsselskab 357 ff
 •  andelsselskab 444 f
 •  fond 422 f
 •  forening 454
 •  indre selskab 213 f
 •  interessentskab 154, 170
 •  kommanditselskab 197
 •  partnerselskab 388 f
 •  partrederi 222 f
 •  partsselskab 227 f
 •  sameje 63 ff
 •  S.m.b.a. 399 ff
 •  Side 521

loyalitet 101, 119 f, 183, 210 note 15, 215, 315, 368, 377 f, 418, 433

management buy out 333

minoritetsbeskyttelse 36, 176, 278 ff, 301, 361 f, 373, 437 f

motiver for valg af selskabsform 457 ff

 •  adgang til udtræden 485 f
 •  adgangen til kapitaludtræk 480 f
 •  afskrivning i personselskaber 466 f
 •  aftalefrihed 483
 •  beskatning 466 ff
 •  beskatning ved selskabsophør 477 f
 •  beskatning ved stiftelsen 468 ff
 •  beskatning under driften 471 ff
 •  beskatning ved overdragelse af selskabsandelen 476 f
 •  beskatningsprocenter 471 f med noter
 •  børsnotering 483
 •  deloverdragelseskonstruktionen (den skattemæssige) 466, 469
 •  forholdet til forretningspartnere, myndigheder samt udlandet 490
 •  formelle procedurer og indberetningspligter 483 f
 •  generationsskifte 489
 •  hæftelse og deltagerkaution 464 f
 •  hæftelsen 464 ff
 •  irrationelle motiver 491 f
 •  kapitalfremskaffelse 482 ff
 •  kapitalkrav 480
 •  kapitalselskabsbeskatning 466, 471 f
 •  kaution 465 f
 •  medarbejderrepræsentation 487
 •  offentlighed 487 ff
 •  overdragelse af selskabsandelen 485 f
 •  personbeskatning af deltagere 466 f
 •  personselskabsbeskatning 472 ff
 •  personskatteprocenter 474 med noterne 43 og 44
 •  retssikkerhed 478 ff
 •  skat, se beskatning
 •  skattemæssigt underskudsfradrag 475 f
 •  tradition 491 f
 •  virksomhedsskatteordningen 471 ff

negotiorum gestio 104, 117 note 97

nettoandel 91 ff, 143 ff

nettoanpart, se nettoandel

offentlighed

 •  aktie- og anpartsselskab 230, 233, 263, 302, 314
 •  andelsselskab 432
 •  fond 404, 408 f
 •  forening 449 f
 •  interessentskab 99, 149 f
 •  kommanditselskab 176 f, 185
 •  partnerselskab 388 f
 •  partrederi 216 f
 •  partsselskab 226
 •  S.m.b.a. 399
 •  valg af selskabsform 487 ff

omkvalifikation 75

opløsning, se likvidation

overdragelse af selskabsandele

 •  aktie- og anpartsselskab 255 ff
 •  andelsselskab 443 f
 •  indre selskab 212
 •  interessentskab 124 f
 •  kommanditselskab 184 f, 188 f
 •  partnerselskab 383, 388
 •  partrederi 219
 •  partsselskab 227
 •  sameje 63
 •  S.m.b.a. 399
 •  valg af selskabsform 485 ff

over- og underskudsdeling 85, 95, 209, 432 ff

partnerselskab (P/S) 164, 377 ff

 •  aktieselskabspræg 379 f
 •  anmeldelse 384
 •  beskatning 382 f
 •  ejerandele 386 med noterne 16 og 17
 •  hæftelse 388
 •  kommanditselskabspræg 380, 386
 •  komplementarens beføjelser (dispositionsret) 385 ff
 •  ledelse 385 f
 •  legitimation (tegningsret) 387 f
 •  likvidation 388 f
 •  offentlighed 388
 •  over-/underskudsandele 386 f
 •  overdragelse af andele 388
 •  regnskab 387
 •  revision 387
 •  stiftelse 384 f
 •  udtræden og udelukkelse 388 f
 •  Side 522

partrederi 215 ff

 •  begreb 215 f
 •  bestyrende reder 217 ff med noterne 4,8 og 11
 •  bruttoanpart, se skibspart
 •  hæftelse 215
 •  ind- og udtræden 219 f, 222
 •  kreditorforfølgning 219
 •  ledelse 217 f
 •  legitimation 220
 •  likvidation 222 f
 •  opløsningsmåden 222
 •  over- og underskud 218
 •  overdragelse af skibsparten 219
 •  partredermøde 218
 •  registrering 216 f med note 4
 •  regnskab 218 f med note 8
 •  skibspart 218 ff
 •  stiftelsen 215 f
 •  udløsning af deltager 222

partsselskab 223 ff

 •  anmeldelse 226 f
 •  hæftelse 226
 •  ledelse 225
 •  legitimation 226
 •  likvidation 227
 •  offentlighed 227
 •  overdragelse af andele 227
 •  registrering 226
 •  regnskab 225, 227
 •  udtræden og udelukkelse 227 f

passivt flermandsselskab 394 ff

prokura 135

publikumskommanditselskab 175 note 2, 176 f, 178

registrering

 •  aktie- og anpartsselskab 239, 248 f
 •  andelsselskab 429 ff
 •  fond 410 f
 •  forening 449 f
 •  interessentskab 80
 •  kommanditselskab 176 f
 •  partnerselskab 384 f
 •  partrederi 216 f med note 4
 •  partsselskab 226 f
 •  S.m.b.a. 391 f

regnskab

 •  aktie- og anpartsselskab 348 f
 •  andelsselskab 426 med note 1, 428 f
 •  fond 407 ff, 414 ff
 •  indre selskab 211 med note 17
 •  interessentskab 122 f
 •  kommanditselskab 178
 •  partnerselskab 387
 •  partrederi 218 f med note 8
 •  partsselskab 225, 227
 •  S.m.b.a. 392 f, 399

residualform 73, 83

revision

 •  aktie- og anpartsselskab 348 ff
 •  fond 413 ff, 420 ff
 •  interessentskab 122 med note 104
 •  partnerselskab 387
 •  S.m.b.a. 396

revolverklausulen 169

sameje 57 ff

 •  andele 60
 •  begreb 59 f
 •  brugs- og benyttelsesret 57 f
 •  dispositionsret 61 f med note 8
 •  erstatningskrav 65 f
 •  hæftelse 65 f
 •  indtægter og udgifter 63
 •  legitimation 63 ff
 •  likvidation 67 ff
 •  nye deltagere 60 f
 •  opløsning 67 f, 69
 •  overdragelse af andele 67
 •  stiftelse 61
 •  udelukkelse 68
 •  vinding og tab 63

sameje om fast ejendom 61

SCE-selskabet 54

selskab med begrænset ansvar (S.m.b.a.) 391 ff

 •  arbejds- og loyalitetsforpligtelser 395 f
 •  begreb 391 ff
 •  hæftelse 397 f
 •  kapitalkrav 391
 •  kapitaludtræk 395 f
 •  kreditorforfølgning 397 f
 •  ledelse 391 f
 •  legitimation 397 f
 •  likvidation 399 ff
 •  offentlighed 397
 •  overdragelse af andele 399
 •  Side 523
 •  regnskab 390 f, 396, 399
 •  rettigheder 395 f
 •  stiftelse 391
 •  udtræden og udelukkelse 399
 •  økonomiske rettigheder og forpligtelser 395

selskabskombinationer 33, 53, 81 note 30, 90, 99 f, 122, 150, 378 note 1

selskabstømning 335, 355

SE-selskabet 54

sikringsakt 99, 149, 154 note 173, 257

skat 466 ff

skat, bruttoandel 91, 466

skattekommanditselskab 175, 465

»skjulte« værdier 92, 167 note 199

skuffeselskab 250, 470

stiftelse

 •  aktie- og anpartsselskab 239 ff
 •  andelsselskab 429 ff
 •  fond 403 ff, 410 f
 •  forening 449 f
 •  indre selskab 199 f
 •  interessentskab 81 ff
 •  kommanditselskab 176 f
 •  partnerselskab 384 f
 •  partrederi 215 f
 •  partsselskab 223
 •  sameje 56
 •  S.m.b.a. 391

stille selskab, se indre selskab

storaktionærfortegnelse 261 f

takeovers 372 ff

tegningskurs 314

tegningsoptioner, se warrants

udbytte, kapitalselskaber 323 ff

udbyttegivende gældsbreve 319 f

udtræden og udelukkelse

 •  andelsselskab 428, 434 ff, 444 f
 •  forening 450 f
 •  indre selskab 202 f
 •  interessentskab 152 ff
 •  kommanditselskab 197 f
 •  partnerselskab 388 f
 •  partrederi 222 f
 •  partsselskab 227 f
 •  S.m.b.a. 399

usædvanlige selskabsformer 45 note 33, 459

valg af selskabsform 457 ff, se også motiver for valg af selskabsform

 •  kortlægning af virksomheden m.v. 460 ff
 •  prognoser for virksomheden m.v. 462 f

virksomhedsskatteordningen 59, 152, 383, 472 ff med noter, 481

værdipapircentral 255 f

warrants 316 ff

årsrapport

 •  aktie- og anpartsselskab 271, 275 f, 314, 322 ff, 348 ff
 •  andelsselskab 406, 411, 425
 •  fond 409, 411, 416 ff
 •  kommanditselskab 178

årsregnskab 348 ff