Oversigt over anvendte forkortelser

i Selskabsformerne (7. udg.)
Free access

Oversigt over anvendte forkortelser

Aftaler og mellemmænd:Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 6. udg., 2012.
AFTL:Aftaleloven.
Aktieselskabslovsbetænkning – 1964:Betænkning nr. 362/1964 om revision af aktieselskabslovgivningen.
Aktieselskabslovsbetænkning – 1969:Betænkning nr. 540/1969 om en fællesnordisk aktieselskabslovgivning.
Andelsselskabsbetænkningen:Betænkning nr. 1071/1986 om en lovgivning om andelsselskaber.
AL:Aktieselskabsloven.
Anparter:Paul Krüger Andersen, Mette Neville, Flemming Jacobsen og Frank Pedersen: Anparter i juridisk, skattemæssig og økonomiske belysning, 1987.
APL:Anpartsselskabsloven.
Augdahl:Per Augdahl: Kompaniskap, Oslo 1967.
Bendtsen:Claus Molbech Bendtsen: Interessentskabsretlige problemer, 1. udg., 2003.
Dansk Selskabsret 3:Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel: Dansk Selskabsret 3: Interessentskaber, 2. udg., 2011.
Carstensen:Vagn Carstensen: Fast ejendom i sameje og interessentskab, 1974.
Dyrbye:Ernst Dyrbye: Kortfattet fremstilling af dansk selskabsret, 3. udg., 1983.
EFL:Lov om erhvervsdrivende fonde.
FFL:Lov om fonde og visse foreninger.
Fode og Munck:Carsten Fode og Noe Munck: Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber, 3. udg., 2012.
Fogedsager:Michael Kistrup, Peter Møgelvang-Hansen og Lars Lindencrone Petersen: Fogedsager, 4. udg., 2009.
Fondslovskommentar:Lennart Lynge Andersen: Fonde og foreninger, 6. udg., 2009.
Formuerettigheder:W.E. von Eyben: Formuerettigheder, 7. udg., revideret af Henning Skovgaard, 1983.
FT:Folketingstidende.
1-udgaven:Noe Munck, Lars Hedegaard Kristensen og Jørgen Nørgaard: Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1992.
2-udgaven:Noe Munck, Lars Hedegaard Kristensen og Jørgen Nørgaard: Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1994.
3- udgaven:Noe Munck, Lars Hedegaard Kristensen og Jørgen Nørgaard: Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1997.
4-udgaven:Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen: Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002.
5-udgaven:Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen: Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007.
6-udgaven:Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen: Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010.
GBL:Gældsbrevsloven.
GKS:Gælds Kommissions Sag.
Gomard – Aktieselskaber:Gomard og Schaumburg-Müller: Kapitalselskaber – Aktieselskaber og anpartsselskaber, 7. udg., 2013.
Gomard – Selskabsretten:Bernhard Gomard: Selskabsretten, 1999.
Gomard – Fogedret:Bernhard Gomard: Fogedret, 4. udg. 1997.
H:Højesteret.
Hasselbalch – Foreningsret:Ole Hasselbalch: Foreningsret, 4. udg., 2011.
Højrup:Hans Verner Højrup: Ejendomsret, 1976.
Hørlyck – Andelsret:Erik Hørlyck: Dansk Andelsret, 3. udg., 2000.
Hørlyck – Interessentskaber:Erik Hørlyck: Interessentskaber og konsortier, 2. udg., 1996.
Hørlyck – Erhvervsdrivende virksomheder:Erik Hørlyck: Erhvervsdrivende virksomheder, 1994.
Illum:Knud Illum: Dansk Tingsret, 3. udg. ved Vagn Carstensen, 1976.
J:Juristen og Juristen & Økonomen.
Jørgen Hansen:Jørgen Hansen: Liberale samvirker, 1965.
Kommanditselskabsbetænkningen:Betænkning nr. 937/1981 om kommanditselskaber.
Konkurslovskommentar:Konkursloven med kommentarer ved Lars Lindencrone Petersen og Anders Ørgaard, 12. udg., 2013.
LEV:Lov om erhvervsdrivende virksomheder.
LEV-kommentar:Jytte Heje Mikkelsen, Søren Olrik Eklund, Anette Dybdal Fenger og Lars Hammer-Jespersen: Erhvervsdrivende virksomheder – en lovkommentar, 2. udg., 2007.
LOHS:Landsover- samt Hof- og Stadsretten.
Lærebog om indkomstskat:Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, John Engsig og Liselotte Madsen: Lærebog om indkomstskat, 15. udg., 2013.
Meyer:Poul Meyer: Dansk Foreningsret, 1950.
Mørch:Niels Mørch: Valg af selskabsform, 1977.
Neville – Boligfællesskaber:Mette Neville: Boligfællesskaber i selskabsform, 1993.
NJA:Nytt Juridiskt Arkiv.
NTS:Nordisk Tidsskrift for Selskabsret.
NRt:Norsk Retstidende.
Partnerselskaber (Statsautoriserede revisorer):Partnerselskaber, januar 2005, udgivet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (udarbejdet af Søren Friis Hansen og Tage Andersen).
RPL:Retsplejeloven.
R & R:Revision & Regnskabsvæsen.
Sameje om fast ejendom:Ulrik Rammeskow Bang-Petersen: Sameje om fast ejendom, 2. udg., 2002.
Selskabers kapital:Selskabers kapital – Nye tendenser i skandinavisk selskabsret (3), 1999, Lars Bo Langsted (red.).
Selskabsbetænkningen:Betænkning nr. 1498/2008 om modernisering af selskabsretten.
SH:Sø- og Handelsretten.
Sindballe/Klerk:Kristian Sindballe: Dansk Selskabsret I og III ved Niels Klerk, 1949.
Skatteretten 1:Jan Pedersen, Kurt Siggaard, Niels Winther-Sørensen, Jakob Bundgaard, Inge Langhave Jeppesen, Jane Ferniss, Malene Kerzel, Claus Hedegaard Eriksen og Jens Wittendorff: Skatteretten 1, 6. udg., 2013.
Skatteretten 2:Jan Pedersen, Kurt Siggaard, Niels Winther-Sørensen, Jakob Bundgaard, Inge Langhave Jeppesen, Malene Kerzel Jane Ferniss, Claus Hedegaard Eriksen og Jens Wittendorf: Skatteretten 2, 6. udg., 2013.
SL:Lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven).
SL-bemærkninger:Forslag L 170 til lov om aktie- og anpartsselskaber fremsat i Folketinget den 25. marts 2009 (FT 2008-09).
Søloven:Søloven.
Sølovskommentar:Jørgen Bredholt, Jesper Martens, Jens V. Mathiasen og Alan Philip: Søloven, 4. udg., 2012.
Sølovskommentar:Allan Philip & J. Bredholdt: Søloven, 3. udg., 2001.
TfR:Tidsskrift for Rettsvitenskap.
TfS:Tidsskrift for Skatter og Afgifter.
TL:Tinglysningsloven.
Torp:Carl Torp: Om Interessentskab, 1904.
U:Ugeskrift for Retsvæsen.
V:Vestre Landsret.
VHL:Lov om værdipapirhandel m.v.
Werlauff & Nørgaard:Erik Werlauff & Jørgen Nørgaard: Vedtægter og aktionæroverenskomster, 2. udg., 1995.
Werlauff – Selskabsret:Erik Werlauff: Selskabsret, 9. udg., 2013.
Werlauff – Selskabsmasken:Erik Werlauff: Selskabsmasken – loyalitetspligt og generalklausul i selskabsretten, 1991.
Werlauff – Generalforsamling:Erik Werlauff: Generalforsamling og beslutning, 1983.
Ø:Østre Landsret.
Ørgaard:Anders Ørgaard: Konkursret, 11. udg., 2014.
Aarbakke – Ansvarlig selskap (1981):Magnus Aarbakke: Ansvarlig selskap, Oslo 1981.
Aarbakke – Ansvarlige selskaper og indre selskaper:Magnus Aarbakke: Ansvarlige selskaper og indre selskaper, 7. udg., Oslo 2010 ved Ask Aarbakke og Magnus Aarbakke.
ÅL:Årsregnskabsloven.