Forord

Som det var tilfældet med de to første udgaver af nærværende lovkommentar (fra 1994 og 1997), bygger fremstillingen i denne udgave i alt væsentligt på Arbejdsrettens praksis, hvorimod praksis fra faglige voldgiftsretter af hensyn til overskueligheden af bogen kun er anvendt i yderst beskedent omfang.

I denne udgave er medtaget referater af langt de fleste domme afsagt af Arbejdsretten, siden anden udgave udkom til og med 1. juli 2015. En betydelig del af de domme, der er refereret eller henvist til i de tidligere udgaver, er også medtaget. Endvidere bygger fremstillingen på de såkaldte retsformandsafgørelser. Et antal af disse er refereret fortrinsvis efter gengivelsen i Arbejdsretligt Tidsskrift, der ophørte med at udkomme med udgangen af 2013.

I jubilæumsbogen Arbejdsretten gennem 100 år, bind I og II (2010 og 2012), som jeg skrev i anledning af Arbejdsrettens 100 års jubilæum i 2010, har jeg mere eller mindre udførligt refereret en del afgørelser truffet af Arbejdsretten og dens forløber Den Faste Voldgiftsret gennem årene. Disse afgørelser er markeret med *, hvor de er omtalt i lovkommentaren.

En del af Arbejdsrettens domme afsagt efter 1973 er truffet med udvidet formandskab i medfør af arbejdsretslovens § 8, stk. 1. Endvidere er et antal domme afsagt fra og med 1997 afsagt uden deltagelse af fagdommere, jf. § 8, stk. 2.

I denne udgave er referater af domme afsagt med udvidet formandskab markeret med tegnet »α«, mens referater af domme afsagt uden medvirken af fagdommere er markeret med tegnet »β«.

Roskilde, d. 1. juli 2015

Niels Waage

Side 29

Arbejdsretsloven (3. udg.)

med kommentarer