Forkortelser

i Tiltalen (1. udg.)
Gratis adgang

Forkortelser

B By- eller underret

DiKS Domme i Kriminelle Sager

DSK Den særlige Klagerets Afgørelser

EMD Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

EMRK Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

EMRK P7 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Tillægsprotokol nr. 7

EU-chartret EU’s charter om grundlæggende rettigheder

Fl Færdselsloven

Forklaringerne Forklaringer til Chartret om grundlæggende rettigheder (2007/C 303/02)

FT Folketingstidende

FM Fuldmægtigen

H Højesteret

J Juristen

LF Lovforslag

NTfK Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab

RI Rigsadvokaten Informerer

RM Rigsadvokat Meddelelse

Rpl Retsplejeloven

RR Rigsretten

Rt Norsk Retstidende

S Søndre Landsret

SH Sø- og Handelsretten

Strfl Straffeloven

Strpl Straffeprosessloven (Norge)

TEU Traktaten om Den Europæiske Union (OJ 2012, C 326)

TfS Tidskrift for Skatter og afgifter

U Ugeskrift for Retsvæsen

Udl Udlændingeloven

Side 15

V Vestre Landsret

Ø Østre Landsret

1875-udkastet Udkast til Lov om Strafferetsplejen, 1875. Udarbejdet af Proceskommissionen af 1868 (Den 2. proceskommission)

1899-udkastet Udkast til Lov om Strafferetsplejen, 1899. Udarbejdet af Proceskommissionen af 1892 (Den 3. proceskommission)

2006-forarbejderne FT 2006, Tillæg A, s. 5137 ff. Lovforslag nr. 168/2005, fremsat den 1. marts 2006.

Side 16