Litteratur

i Tiltalen (1. udg.)
Gratis adgang

Litteratur

Monografier, lærebøger, kommentarer m.v.

Andenæs – Norsk straffeprosess, 3. udg.

Johs. Andenæs – Norsk Straffeprosess bind I, 3. utgave (2000)

Andenæs/Myhrer – Norsk straffeprosess

Johs. Andenæs – Norsk Straffeprosess, 4. udgave samlet ved Tor-Geir Myhrer (2008)

Baumbach – Det strafferetlige legalitetsprincip

Trine Baumbach – Det strafferetlige legalitetsprincip. Hjemmel og fortolkning (2008)

Bjerke, Keiserud og Sæther – Straffeprosessloven. Kommentarutgave I

Hans Kristian Bjerke, Erik Keiserud og Knut Erik Sæther – Straffeprosessloven. Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker med senere endringer med kommentarer. Bind I, 4. utgave (2011)

Bjerke, Keiserud og Sæther – Straffeprosessloven. Kommentarutgave II

Hans Kristian Bjerke, Erik Keiserud og Knut Erik Sæther – Straffeprosessloven. Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker med senere endringer med kommentarer. Bind II, 4. utgave (2011)

Blume – Juridisk metodelære

Peter Blume – Juridisk metodelære. En indføring i rettens og juraens verden, 3. udgave (2004)

Eckhoff – Rettskraft

Torstein Eckhoff – Rettskraft (1945)

Side 391

Evald m.fl. Om retspolitik

Jens Evald, Sten Schaumburg-Müller, Jørgen Dalberg-Larsen, Ole Fenger, Marianne Holdgaard, Bettina Lemann Kristiansen, Ole Bruun Nielsen og Jens Vedsted-Hansen – Om retspolitik (2002)

Evald og Schaumburg-Müller – Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære

Jens Evald og Steen Schaumburg-Müller – Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære (2004)

EU-Karnov

Peter Biering, Jens Hartig Danielsen, Nina Holst-Christensen og Karsten Hagel-Sørensen (red.) – EU-Karnov, karnovgroup.dk

Festskrift til Carl Aage Nørgaard

Gorm Toftegaard Nielsen, Jens Vedsted-Hansen og Claus Haagen Jensen (red.) – Festskrift om menneskerettigheder til Carl Aage Nørgaard (2004)

Festskrift til Gorm Toftegaard Nielsen

Annette Møller-Sørensen og Anette Storgaard (red.) – Jurist uden omsvøb. Festskrift til Gorm Toftegaard Nielsen (2007)

Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen

Arne Flidflet, Peter Garde, Steen Rønsholdt, Jens Møller, Jon Andersen, Kaj Larsen, Johan Busse og Jens Olsen (red.) – Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen (2004)

Festskrift til Johs. Andenæs

Anders Bratholm, Nils Christie og Torkel Opsahl (red.) – Lov og Frihet. Festskrift til Johs. Andenæs (1982)

Festskrift til Karin Cornils

Thomas Elholm, Vagn Greve, Petter Asp, Ragnheidur Bragadottir, Dan Frände og Asbjørn Strandbakken (red.) – Liber amicarum et amicorum Karin Cornils, Glimt af Nordisk straffrätt og straffeprosessrett (2010)

Gammeltoft-Hansen – Strafferetspleje I

Hans Gammeltoft-Hansen – Strafferetspleje Bind I, 2. udgave (1997)

Gammeltoft-Hansen – Strafferetspleje I, 1. udg.

Hans Gammeltoft-Hansen – Strafferetspleje. Bind I, 1. udgave (1991)

Side 392

Gammeltoft-Hansen – Strafferetspleje III

Hans Gammeltoft-Hansen – Strafferetspleje. Bind III (1996)

Garde m.fl. – Forvaltningsret. Sagsbehandling

Jens Garde, Carl Aage Nørgaard og Karsten Revsbech – Forvaltningsret. Sagsbehandling, 6. udgave (2007)

Grothe Nielsen – Seksuelle overgreb mod børn i familien

Beth Grothe Nielsen – Seksuelle overgreb mod børn i familien: et offerperspektiv på straffesystemet (1991)

Grothe Nielsen – Så græd jeg lidt for mig selv

Beth Grothe Nielsen – Så græd jeg lidt for mig selv: hvad børn kan berette om overgreb – en udfordring til systemerne (1995)

Grothe Nielsen og Snarre – Viktimologi

Beth Grothe Nielsen og Annika Snarre – Viktimologi. Om forbrydelsers ofre: teori og praksis (1998)

Gomard – Studier i den danske straffeproces

Bernhard Gomard – Studier i den danske straffeproces (1976)

Hov – Rettergang II, 1999

Jo Hov – Rettergang II (1999)

Hov – Rettergang II

Jo Hov – Rettergang II, ny udgave (2010)

Hurwitz – Strafferetspleje

Stephan Hurwitz – Den danske strafferetspleje, 3. udgave (1959)

Hurwitz – Strafferetspleje, 1. udg.

Stephan Hurwitz – Den danske strafferetspleje, 1. udgave (1940)

Hurwitz – Strafferetspleje, 2. udg.

Stephan Hurwitz – Den danske strafferetspleje, 2. udgave (1949)

Jochimsen – Hovedforhandling i straffesager

Jørgen Jochimsen – Hovedforhandling i straffesager, 2. udgave (Viborg 2010)

Side 393

Jørgensen – Praktisk behandling af straffesager

Michael Jørgensen – Praktisk behandling af straffesager (2008)

Kjølbro – Menneskerettighedskonventionen

Jon Fridrik Kjølbro – Den europæiske Menneskerettighedskonvention – for praktikere, 3. udgave (2010)

Koktvedgaard – Lærebog i den danske strafferetspleje

Mogens Koktvedgaard – Lærebog i den danske strafferetspleje (1968)

Koktvedgaard og Gammeltoft-Hansen – Lærebog i strafferetspleje

Mogens Koktvedgaard og Hans Gammeltoft-Hansen – Lærebog i strafferetspleje (1978)

Kommenteret menneskerettighedskonvention I

Peer Lorenzen, Jonas Christoffersen, Nina Holst-Christensen, Peter Vedel Kessing, Sten Schaumburg-Müller & Jens Vedsted-Hansen – Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer. Art 1-9, 3. udgave (2011)

Kommenteret menneskerettighedskonvention II

Peer Lorenzen, Jonas Christoffersen, Nina Holst-Christensen, Peter Vedel Kessing, Sten Schaumburg-Müller & Jens Vedsted-Hansen – Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer. Art 10-59 samt tillægsprotokollerne, 3. udgave (2011)

Kommenteret retsplejelov I

Bernhard Gomard, Jens Møller, Oliver Talevski og Peter Thønnings (red.) – Kommenteret retsplejelov. Bruxelles I-forordning. Bind I, 9. udgave (2013)

Kommenteret retsplejelov III

Bernhard Gomard, Jens Møller, Oliver Talevski og Peter Thønnings (red.) – Kommenteret retsplejelov. Bruxelles I-forordning. Bind III, 9. udgave (2013)

Kommenteret retsplejelov II, 1. udg.

Victor Hansen, Stephan Hurwitz og Erwin Munch-Petersen – Retsplejeloven med Bilove m.v., II. Bind (1939)

Side 394

Kommenteret retsplejelov II, 2. udg.

Bernhard Gomard, Victor Hansen og Stephan Hurwitz – Kommenteret retsplejelov, II bind (1964)

Kommenteret retsplejelov III, 3. udg.

Bernhard Gomard og Jens Møller – Kommenteret retsplejelov. Bind III (1982)

Kommenteret retsplejelov III, 4. udg.

Bernhard Gomard, Jens Møller og Claes Nilas – Kommenteret retsplejelov. Bind III (1989)

Kommenteret retsplejelov III, 5. udg.

Bernhard Gomard og Jens Møller – Kommenteret retsplejelov. EF-Domskonvention. Bind III (1994)

Kommenteret retsplejelov III, 6. udg.

Bernhard Gomard, Jens Møller og Lars Lindencrone Petersen – Kommenteret retsplejelov. EF-Domskonvention. Bind III (2000)

Kommenteret retsplejelov III, 8. udg.

Bernhard Gomard, Jens Møller, Oliver Talevski og Peter Thønnings – Kommenteret retsplejelov. EF-Domskonvention. Bind III (2008)

Kommenteret straffelov. Almindelig del

Vagn Greve, Asbjørn Jensen, Poul Dahl Jensen og Gorm Toftegaard Nielsen – Kommenteret straffelov. Almindelig del, 9. omarbejdede udgave (2009)

Kommenteret straffelov. Speciel del

Vagn Greve, Poul Dahl Jensen og Gorm Toftegaard Nielsen – Kommenteret straffelov. Speciel del, 10. omarbejdede udgave (2012)

Lindegaard og Trolle – Procedure i straffesager

Per Lindegaard og Jørgen Trolle – Procedure i straffesager, 2. udgave (1975)

Lindencrone og Werlauf – Dansk Retspleje

Lars Lindencrone Petersen og Erik Werlauf – Dansk Retspleje. Civil-, foged-, skifte- og straffeprocessen, 5. udgave (2011)

Side 395

Lund Madsen – Strafbar medvirken i erhvervsforhold

Lasse Lund Madsen – Strafbar medvirken i erhvervsforhold (2009)

Max Sørensen 100 år

Jens Hartig Danielsen (ansv. red.) – Max Sørensen 100 år (2013)

Munch-Petersen – Retspleje V

Hans Munch-Petersen – Den danske Retspleje. Anden gennemsete og ændrede Udgave. Femte Del (1926).

Munch-Petersen – Retspleje V, 1. udg.

Hans Munch-Petersen – Den danske Retspleje. Femte Del (1919).

Mørup – Berettigede forventninger i forvaltningsretten

Søren H. Mørup – Berettigede forventninger i forvaltningsretten (2005)

Nørgaard – Private straffesager

Peter Nørgaard – Private straffesager (2012)

Robbestad – Mellom tvekamp og inkvisisjon

Anne Robbestad – Mellom tvekamp og inkvisisjon. Straffeprocessens grunnstruktur belyst ved fornærmedes stilling (1999)

Robbestad – Rettskraft

Anne Robbested – Rettskraft (2005)

Rui – Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning

Jon Petter Rui – Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning (2009)

Ryberg – Retsfølelsen

Jesper Ryberg – Retsfølelsen. En bog om straf og etik (2006)

Smith – Straffeproces

Eva Smith – Straffeproces, Grundlæggende regler og principper, 6. udgave (København 2007)

Smith m.fl. – Straffeprocessen

Eva Smith, Jørgen Jochimsen, Michael Kistrup & Jacob Lund Poulsen – Straffeprocessen, 2. udgave (2008)

Side 396

Toftegaard Nielsen – Straffesagens gang

Gorm Toftegaard Nielsen – Straffesagens gang, 5. udgave (2011)

Toftegaard Nielsen – Ansvaret

Gorm Toftegaard Nielsen – Strafferet I. Ansvaret, 4. udgave (2013)

Toftegaard Nielsen og Valbak – Farlig kørsel og frakendelse

Gorm Toftegaard Nielsen og Uno Valbak – Farlig kørsel og frakendelse – retspraksis efter færdselslovens § 126 (1992)

Waaben – Strafferetten. Speciel del

Knud Waaben – Strafferetten. Speciel del, 5. udg. (1999)

Waaben/Langsted – Strafferettens almindelige del I

Knud Waaben – Strafferettens almindelige del I. Ansvarslæren. 5. reviderede udgave ved Lars Bo Langsted (2011)

Artikler, bidrag til antologier mv.

Baumbach i Festskrift til Gorm Toftegaard Nielsen

Trine Baumbach – Tiltalepraksis og lighed. Har anklagemyndighedens tiltalepraksis betydning for domstolenes fortolkning af straffebud under synsvinklen lighedsbetragtninger? Festskrift til Gorm Toftegaard Nielsen, s. 39-53 (2007)

Dalberg-Larsen – Om Retspolitik

Jørgen Dalberg Larsen – Fem opfattelser af retspolitik som retsvidenskabelig aktivitet i historisk og aktuel belysning. I Evald m.fl. Om retspolitik, s. 9-41 (2002)

Egmont Andersen – U 1925B.334

Egmont Andersen – Anklage og Dom, U 1925B. s. 334-336.

Elholm – Advokaten nr. 8/2011

Thomas Elholm – EU styrker ofrenes retssikkerhed. Advokaten nr. 8/2011, s. 32-33.

Side 397

Fausa – Det strafbare forholds identitet

Jostein Sæbø Fausa – Det strafbare forholds identitet, Jussens venner 2005, s. 41-70.

Gunleiksrud og Johansen – I hvilken grad kan retten anvende et annet straffebud enn det tiltalen gjelder?

Gunleiksrud og Johansen – I hvilken grad kan retten anvende et annet straffebud enn det tiltalen gjelder? Jussens venner 1996, s. 44-59.

Holmboe og Jahre – Lov og Rett 2011. 191

Morten Holmboe og Hans-Petter Jahre – Dobbeltstraf er ikke enkelt. Gjentatt straffeforfølgning etter Den europeiske menneskerettskonvensjons protokoll 7 artikkel 4 – en opdatering, Lov og Rett 2011, s. 191-212.

Holst-Christensen i Max Sørensen 100 år

Nina Holst-Christensen – EU-Domstolens Anvendelse af EU’s Charter, Max Sørensen 100 år, s. 315-343 (2013)

Jørgensen – U 1925B.146

Troels G. Jørgensen – Begrænsningerne i Prøvelsen af indankede Straffesager, U 1925B. s. 146-150.

Jørgensen – U 1925B.205

Troels G. Jørgensen – Om Begrænsninger ved Paatalen i Straffesager, U 1925B. s. 205-210.

Krag Jespersen – J 1970.87

Halfdan Krag Jespersen – Straffeprocessuelle anmærkninger til en bog, Juristen 1970, s. 87-96.

Lenaerts – Exploring the limits of the EU Charter of Fundamental Rights

Koen Lenaerts – Exploring the limits of the EU Charter of Fundamental Rights. European Constitutional Law Review, 8/2012, s. 375-403.

Matningsdal – Forholdet mellom tiltalebeslutning og dom

Magnus Matningsdal – Forholdet mellom tiltalebeslutning og dom, Jussens venner 2002, s. 89-132.

Side 398

Rasmussen – U 1977B.2384

Elsebeth Rasmussen – Om straffrihed og strafbortfald ved »uretfærdig tiltalerejsning«. U 1977B, s. 238-240.

Rasmussen – U 1980B.153

Elsebeth Rasmussen – Om plea-bargaining og andre studehandler inde for strafferetsplejen. U 1980B, s. 155-157.

Robbestad – Kontradiksjon og verdighet.

Kontradiksjon og verdighet. Komparativ fremstilling av fornærmedes retsstilling i de nordiske land, med sikte på forslag om styrking af fornærmedes rettigheter i straffeprosessen. Rapport fra 2001, Justis- og Politidepartementet.

Roepstorff – U 1925B.49

Alfred Sofus Roepstorff – Tiltalebegrænsning, U 1925B. s. 49-53.

Rui – Lov og Rett, 2009.283

Jon Petter Rui – Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning (ne bis in idem) i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon protokoll 7 artikkel 4 – på ny, Lov og Rett 2009, s. 283-298.

Rui – NtFK 2010.497

Jon Petter Rui – Ne bis in idem, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2010, s. 497-507

Rørdam – J 1974.97

Peter Rørdam – Bindende påtalebegrænsning. Juristen 1974, s. 97-108.

Rørdam – FM 1975.7

Peter Rørdam – Om forsøg på spirituskørsel. Fuldmægtigen 1975, s. 7-10.

Rørdam – J 1976.165

Peter Rørdam – Hvornår foreligger der en påtalebegrænsning? Juristen, s. 165-179.

Rørdam – J 1997.1

Peter Rørdam – Kravene til anklageskrifter og berigtigelse af anklageskrifter. Juristen 1997, s. 1-18.

Side 399

Scharling – U 1925B.169

Johs. Scharling – Om Forholdet mellem Anklage og Dom, U 1925B. s. 169-174.

Scharling – U1925B. 261

Johs. Scharling – Nogle yderligere Bemærkninger om Forholdet mellem Anklage og Dom, U 1925B. s. 261-265.

Scharling – U1926B. 56

Johs. Scharling – Har vi faaet en virkelig Anklageproces? U 1926B. s. 56-68.

Schaumburg-Müller – Om retspolitik

Sten Schaumburg-Müller – Retspolitikkens polymorfi – om retspolitikkens mulighed i en pluralistisk, globaliseret retsverden. I Evald m.fl. Om retspolitik, s. 115-169 (2002)

Spleth – U 1963B.237

P. Spleth – Kommentarer til danske Højesteretsdomme afsagt januar-juni 1963. U 1963B. s. 237-240.

Spano – NTfK 2007.468

Robert Spano – Anklage myndighedens magtanvendelse og forvaltningsretlige grundsætninger. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2007, s. 468-472.

Staal – TfK 2011.237

Eva Staal – Retsplejelovens § 968, stk. 4, den såkaldte »spærreregel«, og de overordnede domstoles behandling af kæremål. TfK 2011, s. 237-240.

Strandbakken – Lov og Rett, 2002.354

Asbjørn Strandbakken – Ne bis in idem, Lov og Rett, 2002, s. 354-390.

Toftegaard Nielsen – U 2005B.179

Gorm Toftegaard Nielsen – Selskabsansvar. Forældelse, forkyndelse og anden straffeproces. U 2005B. s. 179-183.

Toftegaard Nielsen i Festskrift til Carl Aage Nørgaard

Gorm Toftegaard Nielsen – Dobbeltstraf »Ne bis in idem«, Festskrift til Carl Aage Nørgaard, s. 297-318 (2004)

Side 400

Toftegaard Nielsen i Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen

Gorm Toftegaard Nielsen – Thomsen skulle ikke have været tiltalt, Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen, s. 473-485 (2004)

Toftegaard Nielsen i Festskrift til Karin Cornils

Gorm Toftegaard Nielsen – Et paradigmeskift?– Essay om ofres retsstilling i Danmark, Festskrift til Karin Cornils, s. 387-399 (2010)

Unmarck Larsen – J 1972.133

Bent Unmack Larsen – Er tyveri strafbart? Bemærkninger i anledning af forslag om »afkriminalisering« af visse mindre berigelsesforbrydelser. Juristen 1972. s. 133-144.

Unmack Larsen – U 1977B. 137

Bent Unmack Larsen – Om uretfærdig tiltalerejsning. U 1977B, s. 137-145.

Unmack Larsen – U 1978B.184

Bent Unmack Larsen – Anklageskrifter i statsadvokatsager. Bemærkninger til domstolenes stilling til overholdelse af rpl.’s § 831. U 1978B.184.

Bekendtgørelser, Meddelelser fra Rigsadvokaten m.v.

1862-udkastet

Udkast til Lov om Gjennemførelsen af Offentlighed og Mundtlighed i Strafferetspleien samt Indførelse af Nævninger i Misgjerningssager og i Sager, der reise sig af politiske Lovovertrædelser«, Jf. RT 1862-63, anhang A

1875-udkastet

Udkast til lov om Strafferetsplejen med Motiver. Udarbejdet af den ved allerhøjeste Reskript af 28de Februar 1868 nedsatte Proceskommission. (1875)

1899-udkastet

Udkast til lov om Strafferetsplejen med Bemærkninger. Udarbejdet af den ved allerhøjeste Reskript af 11. Maj 1892 nedsatte Proceskommission. (1899)

Anklagemyndighedens Årsberetning 1987

Poul Arnholm og Ole Stigel – Anklagemyndighedens Årsberetning 1987, Rigsadvokatens årlige møder med statsadvokaterne, s. 64-94.

Side 401

Betænkning nr. 672/1972. Begrundelse af forvaltningsafgørelser og administrativ rekurs m.v. Afgivet af justitsministeriets udvalg vedrørende begrundelse af forvaltningsafgørelser m. v. nedsat ved skrivelse af 19. november 1963.

Betænkning nr. 994/1983 om lægdommerordningen i straffesager m.v. Afgivet af Retsplejerådet.

Betænkning nr. 1066/1986. Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Afgivet efter kommissorium af et udvalg vedrørende bekæmpelse af økonomisk kriminalitet nedsat af Justitsministeren d. 5. april 1982.

Betænkning nr. 1194/1990 om anklagemyndighedens struktur. Afgivet af Retsplejerådet.

Betænkning nr. 1485/2006 om forurettedes retsstilling i straffeprocessen. Afgivet af Strafferetsudvalget.

Betænkning nr. 1488/2007 om dansk straffemyndighed. Afgivet af Justitsministeriets Jurisdiktionsudvalg.

Betænkning nr. 1522/2010. Reform af den civile retspleje VI. Behandling af forurettedes civile krav under straffesager (Adhæsionsprocessen). Afgivet af Retsplejerådet.

DJØFs fagligt etiske arbejdsgruppe – Betænkning om fagligt etiske problemer i strafferetsplejen. Juristen 1994, s. 265-300.

Forklaringer til EU’s Charter om grundlæggende rettigheder (2007/C 303/02).

Innstilling om Rettergangsmåten i Straffesaker

Innstilling om Rettergangsmåten i Straffesaker fra Straffeprosesslovkomitéen. Komitéen til revisjon av straffeprosessloven oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon av 1. februar 1957. Avgitt i juni 1969.

Meddelelser fra Rigsadvokaten:

RM 5/1999 om valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar

RM 3/2002. Forelæggelsesregler og kompetenceregler m.v.

Side 402

RM 3/2004. Sanktionspåstande i sager om overtrædelse af udlændingelovens § 59 (meddelelsen er historisk. Nu gælder RM 7/2006).

RM 5/2006. Behandlingen af sager mod udlændinge, hvor der er spørgsmål om udvisning på grund af strafbart forhold.

RM 5/2007. Behandlingen af straffesager vedrørende psykisk afvigende kriminelle og personer omfattet af straffelovens § 70.

RM 8/2007. Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner m.v.

Rigsadvokaten Informerer

RI 7/2009. Ny højesteretsdom om anklageskriftets udformning.

Rigsadvokatens skrivelse nr. 216 af 29. september 1919 til samtlige statsadvokater.

Vejledning om anklageskrifter, 1991

Justitsministeriets vejledning nr. 11340 af 10.9.1991 om anklageskrifter.

Side 403