Gratis adgang

Forord

Til 2.-udgaven

Med denne opdatering er bogen ført ajour indtil juli 2013. Fremstillingen er fortsat fokusereret på Designloven og dansk retspraksis. Også international (især nordisk) praksis er dog inddraget i et vist omfang. Det samme gælder praksis fra OHIM, idet dette dog ikke er sket på samme fyldige måde som i specialværkerne om EF-designet, som man derfor ofte vil have brug for at konsultere sideløbende med denne bog.

Opdateringen er foretaget af JS, idet NHS har gennemlæst og kommenteret manuskriptet.

Jeg har nydt godt af råd og hjælp fra mine gode kolleger på Center for Informations- og Innovationsret ved Københavns Universitet (CIIR), især lektor, ph.d. Clement Salung Petersen og for denne gode hjælp takker jeg. Tak også til Jur. specialkonsulent, Varemærke/design Torben Engholm Kristensen, PVS. Stud.jur. Jøren Ullits Olai Nielsen har udarbejdet registrene. Ansvaret for tilbageværende fejl og mangler er selvsagt mit.

JS

Til 1.-udgaven

Designloven afløste den 1.10.2001 Mønsterloven, som da havde været gældende i 30 år. Nutidens virksomheder investerer ofte store summer i at udvikle nyt design og har derfor interesse i at kunne beskytte disse investeringer. Det er hensigten med denne lovkommentar at udbrede kendskabet til designretten og at bidrage til at sikre en smidig og effektiv retsanvendelse inden for dette vigtige område. Det er håbet, at lovkommentaren vil bidrage hertil ved at skabe større klarhed over retsreglernes indhold og anvendelse og derved sætte virksomhederne og deres rådgivere i stand til at udnytte det designretlige system i Danmark fuldt ud.

Side 9

Lovkommentaren er en kommentar til den danske Designlov. Loven udspringer af et EF-direktiv og indgår således i den EU-designretsreform, som bliver gennemført i disse år. På designområdet findes endvidere en EF-forordning, som giver mulighed for beskyttelsen af EF-design enten som uregistrerede EF-design eller – fra 1.4.2003 – som registrerede EF-design. I lovkommentaren gennemgås EF-forordningen, og der inddrages aspekter af forordningen i drøftelserne af lovreglerne. Kommentaren indeholder endvidere en oversigt over Designloven, en redegørelse for designrettens historiske udvikling, en gennemgang af de internationale designretlige regler i bl.a. TRIPS- og Genéve-aftalerne og en gennemgang af en række almene designretlige spørgsmål bl.a. om licensaftaler og arbejdstageres designret.

Vi har fordelt arbejdet mellem os på følgende måde: Jens Schovsbo har udarbejdet kapitlerne 1, 2 og 5 og kommentarer til lovkapitlerne 1, 7 og 8. Niels Holm Svendsen har udarbejdet kapitlerne 3 og 4 og kommentarer til lovkapitlerne 2-6 og 9-11. Vi har gennemlæst og kommenteret hinandens udkast og hæfter sammen for helheden.

Kommentaren er opdateret indtil den 1.7.2002.

JS og NHS

Side 10

Designret (2. udg.)

Designloven med kommentarer