Bilag 6. Bekendtgørelse nr. 126 af 19. februar 2009 om henlæggelse af visse beføjelser til Patent- og Varemærkestyrelsen

i Designret (2. udg.)
Gratis adgang

Bilag 6. Bekendtgørelse nr. 126 af 19. februar 2009 om henlæggelse af visse beføjelser til Patent- og Varemærkestyrelsen

§ 1. Beføjelser til at fastsætte bestemmelser, som efter følgende love er tillagt økonomi- og erhvervsministeren, udøves af Patent- og Varemærkestyrelsen, jf. dog § 2:

 1. 1 Patentloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 91 af 28. januar 2009.
 2. 2 Varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar 2009.
 3. 3 Fællesmærkeloven, lov nr. 342 af 6. juni 1991.
 4. 4 Designloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 89 af 28. januar 2009.
 5. 5 Lov om brugsmodeller, jf. lovbekendtgørelse nr. 88 af 28. januar 2009.
 6. 6 Lov om hemmelige patenter, jf. lovbekendtgørelse nr. 732 af 27. november 1989.
 7. 7 § 4, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni 2008.
 8. 8 Lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning, lov nr. 778 af 9. december 1987.
 9. 9 § 7, stk. 1, i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 538 af 15. juni 2004.
§ 2. Følgende beføjelser henlægges ikke til Patent- og Varemærkestyrelsen:

 1. 1 Beføjelser efter § 7, stk. 2 og 4 i patentloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 91 af 28. januar 2009, om nedsættelse af Patentankenævnet (Ankenævnet for Patenter og Varemærker) og om betaling af gebyrer.
 2. 2 Beføjelser efter § 17, stk. 1 og 2, i lov nr. 778 af 9. december 1987 om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) om nedsættelse af et ankenævn og om fastsættelse af regler om ankenævnets sammensætning og forretningsorden samt om betaling af gebyrer.
 3. 3 Beføjelse efter § 19 i lov nr. 778 af 9. december 1987 om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) til at fastsætte tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens kap. 3 om tvangslicens.
§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 39 af 17. januar 2002 om henlæggelse af visse beføjelser til Patent- og Varemærkestyrelsen ophæves.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 19. februar 2009

Lene Espersen/ Lisbet DyerbergSide 345

Designret (2. udg.)

Designloven med kommentarer