Bilag 4. Anordning nr. 48 af 18. januar 2013 om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love (uddrag)

i Designret (2. udg.)
Gratis adgang

Bilag 4. Anordning nr. 48 af 18. januar 2013 om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love (uddrag)

(Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

I medfør af § 10, stk. 2, i lov nr. 1370 af 28. december 2011 om ændring af patentloven og forskellige andre love bestemmes:

...

§ 3

I designloven, som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 656 af 11. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 3, udgår »samt gebyret for undersøgelsen«.

2. § 30, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Den, til hvem ansøgningen eller registreringen overføres, skal betale ansøgningsgebyr.«

3. I § 49 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. For behandlingen af sager vedrørende EF-design betales et gebyr.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

4. § 49, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om betaling for særlige ekspeditioner, publikationer, udskrifter, kurser m.v.«

5. § 51, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

6. § 59, 3. pkt., ophæves.

7. I § 59 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. For behandlingen af sager vedrørende international designregistrering betales et gebyr.«

8. Efter § 59 indsættes:

Side 341

»Kapitel 10 A

Gebyrer

§ 59 a. For ansøgning om registrering af design betales et gebyr på 1.200 kr., jf. § 13, stk. 5. Ved ansøgning, som omfatter flere design, jf. § 15, betales endvidere et tillægsgebyr på 700 kr. for hvert design ud over det første. For offentliggørelse af design betales et tillægsgebyr på 400 kr. for hver afbildning ud over den første.

Stk. 2. For undersøgelse i henhold til § 17, stk. 2, betales et gebyr på 1.500 kr. Ved ansøgning, som i henhold til § 15 omfatter flere design, betales et tillægsgebyr på 900 kr. for hvert design ud over det første.

Stk. 3. Gebyr for designering af Danmark i en international designregistrering fastsættes i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i Genève-aftalen af 2. juli 1999 under Haag-Arrangementet om international registrering af industrielle design (Genève-aftalen).

§ 59 b. For fornyelse af designregistrering, jf. § 24, stk. 1, betales et gebyr på 2.200 kr. for hver periode, jf. § 23. Ved registrering, som i henhold til § 15 omfatter flere design, betales endvidere et tillægsgebyr på 1.100 kr. for hvert design ud over det første.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på fornyelse af registreringer i medfør af § 25, stk. 1, i den hidtil gældende mønsterlov.

Stk. 3. Gebyrer i henhold til stk. 1 eller 2, der betales efter registreringsperiodens udløb og indtil 6 måneder derefter, forhøjes med 20 pct.

Stk. 4. Gebyr for fornyelse af designering af Danmark i en international designregistrering fastsættes i overensstemmelse med Genève-aftalens artikel 17, stk. 2, jf. artikel 7, stk. 1.

§ 59 c. For anmodning om administrativ prøvning, herunder af design indeholdt i en registrering, som omfatter flere design, jf. § 15 og § 25, stk. 4, betales for hvert design 3.000 kr.

Stk. 2. For offentliggørelse af en registrering i ændret form betales et grundgebyr på 400 kr., jf. § 33, stk. 2. Der betales endvidere et tillægsgebyr på 400 kr. for hver afbildning ud over den første.

§ 59 d. For anmodning om genoptagelse af en ansøgning om design betales 400 kr., jf. § 19, stk. 3.

Stk. 2. For anmodning om genoprettelse af en designansøgning eller -registrering betales 3.000 kr., jf. § 48.

§ 59 e. For Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition i sager vedrørende ansøgning om EF-design betales 200 kr., jf. § 49, stk. 3.

Stk. 2. For Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition i sager vedrørende ansøgning om international registrering af design betales 200 kr., jf. § 59, stk. 2.

§ 59 f. Gebyrer indbetalt i henhold til §§ 59 a-59 e tilbagebetales ikke, når betalingen er foretaget rettidigt.

Stk. 2. Gebyrer, der ikke er betalt i rette tid, eller som ved fristens udløb er betalt med utilstrækkeligt beløb med den følge, at betalingen ikke kan godkendes, tilbagebetales.

Stk. 3. Afviser Patent- og Varemærkestyrelsen den behandling, der er betalt for, vil der ske tilbagebetaling af gebyrer indbetalt i forbindelse med behandlingen.

Side 342

§ 59 g. Gebyrerne anført i §§ 59 a-59 e er angivet i 2011-niveau.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan regulere beløbene anført i §§ 59 a-59 e i overensstemmelse med den generelle pris- og lønudvikling, der anvendes på finansloven. Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør de gældende gebyrer i en prisliste.«

...

Anordningen træder i kraft den 1. februar 2013.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. januar 2013 Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Annette Vilhelmsen

Side 343

Designret (2. udg.)

Designloven med kommentarer