Forkortelser

i Designret (2. udg.)
Gratis adgang

Forkortelser

AnkenævnsbekendtgørelsenBEK 892/21.9.2009 om Ankenævnet for patenter og varemærker
BMLLov om brugsmodeller, LBK 106/24.1.2012
DesigndirektivetDirektiv 98/71 af 13.10.1998 om retlig beskyttelse af mønstre
DesignforordningenForordning (EF) nr. 1891/2006 af 18.12.2006
DSLLov om design, LBK 102/24.1.2012
EIPREuropean Intellectual Property Review
EØSEuropæiske Økonomisk Samarbejdsområde
GRURGewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR IntGewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
GrønbogenGrønbogen om retlig beskyttelse af industrielle mønstre, III/F/5131/91 – DA (juni 1991)
IICInternational Review of Intellectual property and Competition Law
JIPLPJournal of Intellectual Property Law & Practice
KRLKonkurrenceloven, LBK 972/13.8.2010
MFLLov om markedsføring, LBK 58/20.1.2012
MønsterlovsbetænkningenBetænkning 417/1966 vedrørende en ny dansk lov om mønstre udarbejdet af den af handelsministeriet den 5.2.1960 nedsatte kommission
NIRNordiskt Immateriellt Rättsskydd
NU 1963:6Nordisk utredningsserie 1963:6 Nordisk patentlovgivning, Oslo 1964
OPHLLov om ophavsret, LBK 202/27.2.2010
OverførslesbekendtgørelsenBEK 126/19.2.2009 om henlæggelse af visse beføjelser til Patentdirektoratet
PatentankenævnetAnkenævnet for Patenter og Varemærker
PKVPariserkonventionen af 20. marts 1883 om beskyttelse af industriel ejendomsret som revideret, senest i Stockholm den 14.7.1967
PTLPatentloven, LBK 108/24.1.2012
PVSPatent- og Varemærkestyrelsen
RegistreringsbekendtgørelsenBEK 1099/20.11.2008 om ansøgning og registrering af design
RetshåndhævelsesdirektivetRådsdirektivet 2004/48/EF af 29.4.2004 om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder
RPLLoven om rettens pleje, LBK 1008/24.10.2012
STRFLStraffeloven, LBK 1007/24.10.2012
TEFTraktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab
TEUFTraktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde
TRIPSVerdenshandelsorganisationens Aftale om Handelsrelaterede Intellektuelle Ejendomsrettigheder (»Trade related Aspects of Intellectual Property Rights«)
UUgeskrift for Retsvæsen
VaremærkedirektivetDirektiv 2008/95/EF af 22.10.2008
VaremærkeforordningenForordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009
VMLVaremærkeloven, LBK nr. 109/24.1.2012
WIPOWorld Intellectual Property Organization
WTOVerdenshandelsorganisationen (World Trade Organization)

Side 451Side 450

Designret (2. udg.)

Designloven med kommentarer