Forord

Den seneste kommenterede færdselslov udkom i 1992, og der har længe været behov for en ny lovkommentar med beskrivelse af færdselslovens regler og retspraksis i færdselssager. Den primære målgruppe for denne nye udgave af Færdselsloven med kommentarer er det praktiske retsliv: Dommere, advokater, anklagemyndighed og politi. Forhåbentlig vil også andre faggrupper, der på forskellig vis beskæftiger sig med forhold vedrørende færdselsloven, kunne have udbytte af lovkommentaren.

Bogen er i forhold til 1992-kommentaren – Færdselsloven med kommentarer af Henrik Waaben, Steen Taber Rasmussen, Mikael Sjöberg, Christian Sinding og Ole Hansen – helt nyskrevet. Alle retskilder i form af navnlig lovforarbejder og domspraksis er som altovervejende hovedregel fundet frem og gennemgået på ny i forbindelse med udarbejdelsen af bogen. Flere færdselsregler er imidlertid mere eller mindre uændrede siden 1976. Et vist sammenfald med 1992-kommentaren (og 1979-kommentaren af Ole Due m.fl.) forekommer derfor, også i henseende til systematik.

Vi har tilstræbt alle at være inde over bogens samlede tekst, og alle står bag den samlede lovkommentar. En vis arbejdsfordeling har dog været nødvendig. Reglerne har været fordelt således:

Henrik Waaben: §§ 1-9, §§ 67-81 a, §§ 101-116, §§ 121-124, §§ 125-133, dog ikke § 132 a, og §§ 134 a-143.

Kirsten Søndergaard Munck: §§ 41-48, §§ 53-54, §§ 82-86 a og §§ 92-92 d.

Birgitte Arent Eiriksson: §§ 49-52 b, §§ 53-54, §§ 55-66 a, §§ 124 a-124 q og § 132 a.

Hanne Aagaard: §§ 10-40, §§ 87-91, §§ 92 e-100, §§ 117-120 a og §§ 133 a-134.

Kirsten Søndergaard Munck og Birgitte Arent Eiriksson har samarbejdet om kommentaren til §§ 53-54.

Henrik Waaben har skrevet bogens indledning.

Stud. jur. Laura Kloster Nannestad, Højesteret, har ydet forfatterne en meget værdifuld bistand med at finde praksis, lovforarbejder mv. Laura Kloster Nannestad har også udarbejdet oversigten over motor- og færdselslovgivningen og deltaget i udarbejdelsen af bogens øvrige registre.

Side 17

Vi har modtaget nyttige oplysninger fra Justitsministeriet, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, herunder Færdselsstyrelsen, fra Vejdirektoratet og Rigspolitiet. Dette har været en stor hjælp for os.

Redaktionen af lovkommentaren er sluttet den 1. januar 2017. Lovkommentaren er baseret på lovbekendtgørelse 2017-01-05 nr. 38 af færdselsloven.

Indledningens pkt. 3 indeholder en omtale af lovforslag om ændring af færdselsloven, som var fremsat i Folketinget inden udgangen af marts 2017.

København, Ribe og Viborg, april 2017

Henrik WaabenKirsten Søndergaard Munck
Birgitte Arent EirikssonHanne Aagaard

Side 18

Færdselsloven (1. udg.)

med kommentarer Bind I(§§ 1-81 a) og Bind II (§§ 82-143)