Kommenteret straffelov (10. udg.)

Almindelig del

Ingen adgang

Denne kommenterede udgave af straffeloven er bestemt dels til brug for praktiserende jurister, dels som en del af grundlaget for undervisningen i strafferet ved de højere læreanstalter. Sigtet med kommentaren er at belyse de retsanvendelsesproblemer, som de enkelte bestemmelser rejser. For så vidt angår retsanvendelsesspørgsmål, om hvis løsning der i teori og praksis synes at være uenighed, er det i almindelighed tilstræbt at undgå en for bestemt stillingtagen for dermed at holde spørgsmålene åbne. Trykt domspraksis er omtalt og refereret i det omfang, hvori praksis er fundet at tjene til belysning af retsanvendelsesspørgsmål. Derimod er praksis, som alene belyser spørgsmål om valg og fastsættelse af sanktion i det enkelte tilfælde, kun medtaget til illustration.

Kommentaren til §§ 1-14, 21-24 og 31-55 er udarbejdet af Vagn Greve, til §§ 15, 16, 56-74 a og 80-89 a af Poul Dahl Jensen og til §§ 19 og 20, 25-27, 75-79 og 92-97 c af Gorm Toftegaard Nielsen. Kommentarerne er i nogen grad baseret på Bent Unmack Larsens, Per Lindegaards og Asbjørn Jensens i de tidligere udgaver.

Den lovtekst, der gengives i det følgende, er Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 1028 af 22. august 2013.

Kommentarerne er ført op til begyndelsen af 2013, og således at straffelovsændringerne i foråret 2013 også er kommenteret.

GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 11
Adgang til fuld tekst