Stikordsregister

A

Accessorisk virksomhed   132, 166

Adskillelse   24, Se Unbundling

– mellem myndighed og virksomhed   58

Adskillelseskrav   184

Affaldsbortskaffelse   168

Afhændelsespligt   72

Afhændelsestvang

– nye aktiviteter   170

Afknopning   36

Aktieselskaber   42

– statslige   42

Aktindsigt   203

Almennyttekriteriet   124

Altona-Kiel banen   102

Andelsselskab   43

Annonceringspligt

– tilbudsloven   203

Anpartsselskaber   42

Ansvarsbegrænsning   26

Ansættelsesretlige konsekvenser   140

ATP   109

Autorisation   173

Autorisationskrav   174

B

Begunstigelsesforbuddet   124

Benyttelsespligt   179

Berigelsesforbuddet   125

Bestyrelsesmedlemmer

– instruktion   192

Bevilling   173

Biogasanlæg   128

Biproduktion   129, 166

Bornholmstrafikken   111

Brugerbetaling   35

Budget- og bevillingssystemet   15

C

Corporatisation   36, 189

D

Danmarks Radio   186

Danmarks Statistik   102

Dansk Bibliotektscenter   102

Danske Færger   111

Datacentralen   206

De jure monopol   172

Det Danske Klasselotteri   102

DR   186

Driftsorganisationer   187

DSB   104, 106

DSB Busser   103

DSB Rederi   103

E

EKR Eksportkredit   102

Elforsyning   61

– hjemmel   169

Enerettigheder   172

– eldistribution   173

– varmeforsyning   173

Energinet.dk   104, 106

Energitilsynet   177

Erhvervsfremmeloven   167

Erhvervslove, kommunale   133

Erhvervsudviklingsloven   167

ETA Danmark   102

F

Faktisk forvaltningsvirksomhed   14, 30

Firmatisering   36, 60, 189

Forbrugerindflydelse   72, 176

Forkøbsret   72

Forsyningspligt   18, 171

Forsyningspligtig leverandør   172

Forsyningsvirksomhed   56, 122

Forsyningsvirksomhedsdirektivet   200

Frit sygehusvalg   116

Frit valgs-ordninger   34, 40, 209, 211

Side 227

Fælleskommunale selskaber   50

Færgefart   79

G

Garantier   142

Garantiprovision   78

Garantistillelse   76, 80

Gasværker   16

Gaveelement   65

Gebyrer   31

Gennemsigtighed   22

GiroBank   102, 206

God forvaltningsskik   118

Government Procurement Agreement   198

Gratisydelser   16

Gråzoneopgaver   31

H

Hvile i sig selv-princippet   40, 68, 175

I

In house-produktion   91

In house-reglen   95

Inddrivelse   91

Indtægtsdækket virksomhed   37

Indtægtsdækning   15

Inhabilitet   26, 143

Instruktionsbeføjelse   74

Internetforsyning   70

J

Jydsk-Fynske Statsbaner   102

K

Kammeradvokaten   83

Kapitalfremskaffelse   28

Kapitalselskaber   42

Klagenævnet for Udbud   201

Kommunal berigelse   125

Kommunal eneret   173

Kommunal interesse   123

Kommunale bestyrelsesposter   74

Kommunale erhvervslove   166

Kommunale fællesskaber   50

Kommunale opgaveudførelseslov   167

Kommunale styrelsessystem   139

Kommunale virksomheder   119

Kommunalfuldmagten   121

KommuneKredit   78

Kommunesocialisme   161

Konkurrenceudsættelse   33, 207

– politiske målsætninger   20

Konsortialoverenskomsten   186

Kontoplan   60

Kontraktsstyring   15

Kontraktstyring   38

Kontrolbud   34, 206

Krydssubsidiering   24, 173

Krydssubsidieringsforbud   175

Københavns Havn   103

Københavns Lufthavne   101, 184, 206

L

Langelandstrafikken   111

Lex NESA   70

Lokalitetsprincippet   127, 166

Lufthavne   155

Lånegaranti   76, 80

Lånegarantier   142

M

Magistratsstyret   139

Magtfordrejning   89

Markedskræfter   35

Markedsorientering   22

Markedssvigt   16

Mellemregningskonto   76, 80, 142

Metroselskabet   101

Minimumsrepræsentation   73

Ministeransvar   145

Myndighedsinhabilitet   26, 144

Myndighedsudøvelse   30

N

Naturgasforsyning   62, 63

– hjemmel   169

Naturlige monopoler   17, 38

Naturligt monopol   172

Naviair   106

Nesa-loven   70

Nord Pool Gas   104

Nord Pool Spot   104

Nordic Ferry Services   111

Side 228

O

Organisationsform   35

Organisering   54

Overkapacitet   129

P

Pareto-optimal   16

Permutation   66

Personale   97

Personselskaber   42

Planlægning   173

Planpligt   178

Politiks følgegruppe   89

Politisk styring   191

Post Danmark   101

Principle of continuity   172

Principle of equality   172

Principle of universality   172

Prisgodkendelse   177

Prisregulering   175

Privatisering   35, 51, 67, 189, 206

PSO   177

Public Service Obligations   172

Pudsekludsagen   127

R

Regionale vækstfora   117

Regionernes driftsvirksomheder   113

Regnskab og revision   90

Regulativpligt   178

Retlig forvaltningsvirksomhed   30

Retlig standard   121

Rougsø-sagen   125

S

Samarbejdsloven   167

Samsø Havvind   125

Samsøtrafikken   111

SAS   185

Sektorspecifik lovgivning   168

Selskabsbegreber   42

Selskabsdannelse   36

Selvejende institutioner   43, 107

Selvforsikring   82

Selvstændig offentlig virksomhed   43

Selvstændige offentlige virksomheder   37, 106

Servicevirksomhed   81

Sideordnet virksomhed   166

Skattefinansiering   35

Statens driftsvirksomheder   101

Statens Grundforskningsfond   108

Statens Konfektion   102

Statens og Kommunernes Indkøbscervice   103

Statshavne   110

Statslige færgeruter   111

Statsligt aktieselskab   37, 50

Stordriftsfordele   128

Stukturreform   53

Styring   88

Sund og Bælt   103

Sydfynske   111

Sygehusvæsen   116

T

Tele Danmark   206

The Public Interest Concept   172

Tilbudsloven   203

Tildelingskriterier   198

Tilslutningspligt   173, 179

Tilsynsrådet   195

Tjenestemænd   141

Toldne Skov   104

Trafikselskaber   115, 116, 156

Transaktionsomkostninger   23

Transparens   22

Tredjepartsadgang   17, 38

TV 2   186

TV-signaler   70

U

Udbetaling Danmark   109

Udbud   34, 40, 91, 168, 197

Udbudsbekendtgørelsen   200

Udbudscirkulæret   204

Udbudsdirektivet   199

Udbudspligt, fast ejendom   142

Udfordringsretten   197, 207

Udlicitering   34, 40, 197

Udpantning   91

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer   74

Udvalgsstyre   139

Udvælgelseskriterier   198

unbundling   36

Unbundling   35, 58, 61, 184

Side 229

Underhåndstilbud, tilbudsloven   203

Underskudsgaranti   79

Undersøgelsesprincippet   118

Universal services   172

Universiteter   108

– erhvervsvirksomhed   89

V

Vandforsyning   62

Varmeforsyning   63

– hjemmel   170

Vederlagsfri overdragelse   65

Vindmøller   125

Virksomhedsform, valg af   64

Virksomhedsoverdragelse   204

Ø

Økonomisk ansvarlighed   124

Østvendsyssels Plantageselskab   104

Å

Aarhus Letbane   101