Litteratur

i Psykiatriret (1. udg.)
Free access

Litteratur

§ 71-tilsynet i 50 år,Folketinget 2003.

Adolphsen, Caroline og Helle Bødker Madsen: »Aktindsigt i mindreåriges patientjournaler«, Juristen 2010, s. 129-135.

Askjær, Kristina Spove, Niels Hjortnæs og Peter Jakobsen: Erstatning inden for sundhedsvæsenet: kommentarer til kapitel 3-6 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, Thomson Reuters, 2008.

Borum, O.A.: Personretten,4. opl., G.E.C.Gad, 1963.

Christensen, Jens Peter, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen: Dansk Statsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012.

Ersbøll, Eva, Lars Adam Rehof og Niels Mikkelsen: »Udviklingen i den internationale menneskeretsbeskyttelse i 1987-88«, Ugeskrift for Retsvæsen 1989B, s. 177-191.

Eyben, Bo von: Patientforsikring, Forlaget Thomson, 1993.

Gammeltoft-Hansen, Hans: »§ 71-tilsynet og Ombudsmanden«, i § 71-tilsynet i 50 år, Folketinget, 2003, s. 41-65.

Garde, Jens, Carl Aage Nørgaard og Karsten Revsbech: Forvaltningsret. Sagsbehandling, 6. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007.

Garde, Jens et al.: Forvaltningsret. Almindelige emner, 5. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009.

Gomard, Bernhard og Michael Kistrup: Civilprocessen,6. udg., Forlaget Thomson, 2007.

Henrichsen, Carsten: »Afgørelsesbegrebet i forvaltningsretten«, i Jens Chr. Bülow et al. (red.), Forvaltningsloven 25 år, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012.

Jensen, Poul Dahl og Jørgen Paulsen: Tvang i psykiatrien. Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien : med kommentarer,Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1991.

Kristensen, Kent: Sundhedsjura : patienters retsstilling, sundhedspersoners ansvar, myndigheders tilsyn, 4. udg., Gads Forlag, 2011.

Lorenzen, Peer et al.: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention : med kommentarer, 3. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011.

Madsen, Helle Bødker: »Frihedsberøvelse af mindreårige«, Juristen 1988, s. 83-92.

Madsen, Helle Bødker: Privatisering og patientrettigheder, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010.

Madsen, Helle Bødker: Sundhedsret,2. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010.

Madsen, Helle Bødker: »Forvaltningslovens afgørelsesbegreb – beslutninger i tilknytning til patientbehandling«, Ugeskrift for Retsvæsen 2011B, s. 125-128.

Mchangama, Jacob: »Tålt ophold: (u)berettiget frihedsberøvelse eller indgreb i bevægelsesfriheden?«, Ugeskrift for Retsvæsen 2009B, s. 23-31.

Mikkelsen, Maja Frydendahl: »Straffelovens § 16«, Retsvidenskabeligt Tidsskrift, 2012, afhandling 5.

Side 223

Oppedal, Mons: Akutthjemlene i barnevernsloven, Gyldendal akademisk, 2008.

Revsbech, Karsten: Forvaltningspersonalet,3. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012.

Svane, Oskar Bondo: »Omkring Højesteretsdommen angaaende Tilbageholdelse af ufarlige Sindssyge«, Ugeskrift for Retsvæsen 1926B, s. 256-266.

Sønderskov, Michéle L. og Peter Hallas: »The use of »brutacaine« in children emergency in departments in Denmark« (Poster Presentation), Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine.

Zahle, Henrik: »Indlæggelse eller frihedsberøvelse – frivillighed eller tvang«, Ugeskrift for Retsvæsen 1997B, s. 179-182.

Zahle, Henrik (red.): Danmarks Riges Grundlov : med kommentarer,2. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006.

Østenstad, Bjørn Henning: Heimelsspørsmål i behandling og omsorg overfor psykisk utviklingshemma og aldersdemente : rettslege og etiske problemstillingar ved bruk av tvang og inngrep utan gyldig samtykke,Fagbokforlaget, 2011.

Betænkninger

Betænkning nr. 1068/1986: Principbetænkning om tvang i psykiatrien.

Betænkning nr. 1109/1987: Afsluttende udtalelse vedrørende udformningen af en ny lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.

Side 224