Bilag. 2011 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 – med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner

i Psykiatriret (1. udg.)
Free access

Bilag. 2011 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 – med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner

Oktober 2011 Sammenfatning

Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien 2010.

Hver femte patient indlagt på en psykiatrisk afdeling bliver fortsat omfattet af én eller flere tvangsforanstaltninger. Dette niveau har været stabilt over en årrække (tabel 1).

I 2010 er antallet af bæltefikseringer faldet væsentligt set i forhold til 2009 (tabel 3b).

Antallet af gange, der er anvendt beroligende medicin har vist en stigende tendens over en længere årrække og er i 2010 højere end anvendelse af bælte (tabel 3b).

Antallet af patienter, der bliver tvangsbehandlet med medicin, er uændret fra tidligere år (tabel 2a).

Et stigende antal patienter bliver under tvang behandlet for deres legemlige lidelse.

Antallet af patienter, der under tvang bliver behandlet med ernæring er ikke væsentlig forskellig fra de foregående år. Det samme gælder tvangsbehandling med elektrostimulation(ECT) (tabel 2a).

Anvendelsen af beskyttelsesforanstaltninger er i 2010 faldet væsentligt (tabel 4a og 4b).

Bilag 5 indeholder oversigt over udviklingen i udskrivningsaftaler og koordinationsplaner. Antallet af udskrivnings- og koordinationsplaner er markant højere end de tidligere år. Dette skyldes formentlig det øgede fokus og indsats, der har været på området gennem flere år, senest i 2010. – Se Sundhedsstyrelsens rapport »Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien« september 2011 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Der arbejdes fortsat på at reducere anvendelse af tvang i psykiatrien samt sikre høj kvalitet i patientbehandlingen, også når tvang anvendes. Bl.a. er der i de seneste år afsat mange midler fra satspuljen til indsatser med henblik på at nedbringe anvendelsen af tvang.

Tvang kan imidlertid være nødvendigt for at beskytte psykisk syge i de situationer, hvor de er til fare for sig selv eller andre eller er svært forpinte på grund af sygdom.

Side 213

Anvendelse af tvangsforanstaltninger på psykiatriske afdelinger*

Tvangsforanstaltning Antal indlagte personer på psykiatriske afdelinger Antal personer berørt af tvangAntal tvangsforanstaltninger Andel psykiatriske patienter berørt af tvang i pct.
Frihedsberøvelser 4 4035 930
Tvangsbehandlingsforløb 8861 120**
Fiksering og/eller 
fysisk magt 3 11917 163***
Beskyttelsesforanstaltninger 184235
2010 25 9555 48324 448 21,1 pct.
2009 26 1315 55725 332 21,3 pct.
2008 24 3115 32426 476 21,9 pct.
2007 24 1295 12524 954 21,2 pct.
2006 24 3085 16124 344 21,2 pct.
2005 24 5015 13823 986 21,0 pct.
2004 24 8724 97121 175 20,0 pct.
2003 25 2915 06123 043 20,0 pct.
2002 25 1995 18223 437 20,6 pct.
2001 25 1325 49622 097 21,9 pct.
2000 24 7854 99523 894 20,2 pct.

*Opgjort 11. okt. 2011

**Antal påbegyndte tvangsbehandlingsforløb

***Eksklusive Sikringsafdelingen i under retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland. – Se unde afsnittet: Metode

–Betyder at tal i sagens natur ikke kan forekomme. Kolonneoverskriften refererer til tallet i rækkerne med årstal

Metode

Sundhedsstyrelsen modtager løbende indberetninger om anvendelse af tvang på de psykiatriske afdelinger samt indberetning om indgåede udskrivningsaftaler og koordinationsplaner elektronisk. De indberettede data danner grundlaget for de årlige udgivelser fra Sundhedsstyrelsen.

Indberetningernes data indgår endvidere som baggrundsviden i forhold til overvågningen af anvendelsen af tvang i psykiatrien.

Persontællingen: I alle persontabeller tælles personer omfattet af tvang kun én gang uanset antallet af tvangsforanstaltninger. Antal personer opgøres som summen af personer over for hvem foranstaltningen er påbegyndt i 2010 og personer hvor tvangsforanstaltningen er påbegyndt før 2010 og som er ophørt i 2010.

Tvangsforanstaltningerne på Sikringsafdelingen under retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland er udeladt, idet det er valgt udelukkende at belyse det generelle billede på de almenpsykiatriske, retspsykiatriske og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger. De skærpede krav til detaljeret registrering på Sikringsafdelingen kan skævvride det generelle billede af tvangsanvendelsen.

Sundhedsstyrelsen følger og overvåger særskilt anvendelsen af tvang på Sikringsafdelingen under retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland meget tæt.

Bilagsfortegnelse

Bilag 1: Frihedsberøvelser

Bilag 2: Tvangsbehandlinger

Bilag 3: Fikseringer og anden fysisk magt

Bilag 4: Beskyttelsesforanstaltninger

Bilag 5: Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner

Side 215

Bilag 1

Tabel 1 a. Antal frihedsberøvede personer

 TvangsindlagteTvangstilbageholdteFrihedsberøvede i alt
2010 2 673 2 271 4 403
2009 2 649 2 249 4 399
2008 2 456 2 145 4 134
2007 2 226 2 187 3 981
2006 2 236 2 078 3 926
2005 2 115 2 110 3 849
2004 2 058 2 045 3 733
2003 1 771 2 012 3 468
2002 1 753 2 038 3 507

Tabel 1 b. Antal iværksatte frihedsberøvelser

 TvangsindlæggelserTvangstilbageholdelserFrihedsberøvelser i alt
2010 3 129 2 801 5 930
2009 3 109 2 109 5 918
2008 2 782 2 782 5 490
2007 2 476 2 476 5 133
2006 2 491 2 491 5 071
2005 2 350 2 350 4 933
2004 2 258 2 258 4 716
2003 2 035 2 035 4 673
2002 1 980 1 980 4 559

Bilag 2

Tabel 2 a. Antal tvangsbehandlede personer

 MedicineringECT Ernæring Af legemlig lidelse I alt
2010 586 91 54 223 886
2009 584 85 49 213 851
2008 562 89 78 184 821
2007 526 72 49 157 736
2006 543 85 55 153 765
2005 518 90 44 133 734
2004 487 83 46 143 714
2003 456 80 67 131 667
2002 530 76 46 130 722

Tabel 2 b. Antal tvangsbehandlingsforløb

 MedicineringECT Ernæring Af legemlig lidelse I alt
2010 673 99 81 266 1 119
2009 684 91 62 253 1 087
2008 685 9785220 1 087
2007 664 89 69 207 1 029
2006 676 95 73 191 1 035
2005 619 103 74 184 980
2004 672 93 63 175 1 003

Bilag 3

Tabel 3a. Antal personer omfattet af fiksering og/eller fysisk magt

 Bælte RemmeHandskerFastholden Aflåsning af døre i afd. Beroligende medicinPersonlig skærmning I alt
2010 1 826 1 140 5 951 548 1 824 86 3 119
2009 1 940 1 177 5 943 577 1 834 108 3 178
2008 1 913 1 108 1 986 576 1 787 112 3 156
2007 1 783 993 5 953 575 1 583 113 2 914
2006 1 753 962 6 1 104 529 1 629 2 949
2005 1 770 964 8 1 184 625 1 548 2 973
2004 1 749 800 2 1 119 521 1 144 2 882
2003 1 770 857 4 1 134 600 1 480 2 956
2002 1 943 888 7 1 158 623 1 496 3 116

Tabel 3b. Antallet af fikseringer og/eller fysisk magtanvendelse

 Bælte RemmeHandskerFastholden Aflåsning af døre i afd. Beroligende medicinPersonlig skærmning I alt
2010 5 057 2 824 7 2 442 695 6 043 97 17 163
2009 5 969 2 963 5 2 252 801 5 880 122 17 968
2008 5 943 3 357 4 2 350 933 6 810 136 19 521
2007 6 164 2 913 5 2 938 1 060 5 249 144 18 452
2006 6 461 3 212 13 3045 645 5 394 17 886
2005 5 829 2 185 14 3 681 839 4 622 17 614
2004 5 132 2 173 9 3 790 711 4 047 14 862
2003 6 756 2 369 8 2 963 835 3 917 16 848
2002 6 722 2 149 7 3 451 919 3 903 17 323

Tabel 3c. Varighed af bæltefikseringer påbegyndt i hvert kalenderår

Varighed Antal i 2005 Antal i 2006 Antal i 2007 Antal i 2008 Antal i 2009 Antal i 2010
<1 time 348 525 520 427 414 295
1-<2 timer 636 792 697 467 553 453
2-<3 timer 455 610 532 414 432 358
3-<4 timer 349 399 380 339 331 293
4-<5 timer 271 298 256 330 266 232
5-<6 timer 239 261 240 245 211 190
6-<7 timer 178 214 189 197 209 211
7-<8 timer 172 201 195 178 226 162
8-<9 timer 185 183 165 174 197 170
9-<10 timer 168 161 170 169 205 180
10-<11 timer 174 164 182 147 170 137
11-<12 timer 168 150 175 161 157 165
12-<24 timer 1198 1193 1193 1325 1237 1065
1-<2 døgn 607 611 684 723 719 588
Antal fikseringer op til 48 timer 5 148 5 762 5 578 5 296 5 327 4 499
2-<3 døgn 227 245 229 230 224 181
3 døgn og derover 453 451 352 413 418 376
Antal fikseringer over 48 timers 
varighed 680 696 581 643 642 557
Antal fikseringer 
i alt 5 828* 6 458* 6 159* 5 938* 5 969* 5 056*

*Der er en lille differens mellem det antal fikseringer der indgår i denne opgørelse og det totale antal fikseringer i tabel 3b første kolonne, idet der i denne tabel ikke medtages fikseringer uden indberettet ophørsdato

Side 219

Bilag 4

Tabel 4a. Antal personer omfattet af beskyttelsesfikseringer/-foranstaltninger

 Stofbæltefikseringer Andet Personlige alarm- og pejlesystemer Særlige dørlåse I alt
2010 149 0 20 27 184
2009 229 0 21 36 254
2008 237 40 1 36 277
2007 196 37 32 248
2006 198 63 9 264
2005 264 60 323
2004 354 75 419
2003 358 78 425
2002 395 70 477

Tabel 4b. Antallet af beskyttelsesfikseringer/-foranstaltninger iværksat

 Stofbæltefikseringer Andet Personlige alarm- og pejlesystemer Særlige dørlåse I alt
2010 187 0 22 26 235
2009 289 0 20 42 351
2008 296 42 1 39 378
2007 258 45 37 340
2006 245 63 12 352
2005 322 64 459
2004 442 84 594
2003 468 90 622
2002 507 77 655

Bilag 5

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner

 UdskrivningsaftalerKoordinationsplanerI alt
2010 385 151 536
2009 204 64 268
2008 170 55 225
2007* 158 49 207
2006 100 29 129
2005 127 52 179
2004 101 57 158
2003 54 65 119
2002 86 42 128
2001 90 45 135

*Elektronisk indberetning fra 2007

Overlægen på en psykiatrisk afdeling er forpligtet til at sikre, at der inden udskrivelse fra den psykiatriske afdeling indgås en udskrivningsaftale med de psykiatriske patienter, – som efter udskrivelsen må antages ikke selv at ville søge den behandling eller de sociale tilbud, der er nødvendige for patientens helbred. Aftalen indeholder beskrivelse af de behand-lingsmæssige og sociale tilbud efter udskrivelsen samt de relevante myndigheder, der involveres i behandlingen efter udskrivelsen.

Hvis en patient med ovennævnte baggrund ikke vil medvirke til en udskrivningsaftale har overlægen ansvaret for, at den psykiatriske afdeling i samarbejde med de relevante myndigheder, privatpraktiserende sundhedspersoner m.fl. udarbejder en koordinationsplan for de behandlingsmæssige og sociale tilbud til patienten.

Side 221