Kommenteret straffelov (10. udg.)

Speciel del

Ingen adgang

Denne kommentar til straffeloven er beregnet til brug for praktiserende jurister og for studerende. Sigtet har været at belyse de retsanven-delsesproblemer, som bestemmelserne rejser. Ved spørgsmål, om hvis løsning der i teori og praksis synes at være uenighed, er det i almin-delighed tilstræbt at undgå en for bestemt stillingtagen. Trykt domspraksis er omtalt i det omfang, den tjener til belysning af retsan-vendelsesspørgsmål. Derimod er praksis om valg og fastsættelse af sanktion kun taget med i meget begrænset omfang.

GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 11
Adgang til fuld tekst