Litteraturliste

Aldestam, Mona: EC State aid rules applied to taxes, Iustus Forlag, Uppsala 2005

Andersen, Lars Svenning m.fl.: Lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer, Jurist og Økonomiforbundets Forlag, 5. udgave, København 2009

Andersen, Lennart Lynge: Aftaleloven med kommentarer, 5. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2008

Andersen, Lennart Lynge og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 5. udgave, Thomson Reuters, København 2006

Andersen, Mads Bryde: Grundlæggende aftaleret, 3. udgave, Gjellerup, København 2008

Andersen, Mads Bryde: Praktisk aftaleret, 3. udgave, Gjellerup, København 2009

Andersen, Mads Bryde og Joseph Lookofsky: Lærebog i obligationsret I, 3. udgave, Thomson Reuters, København 2010. Hvor andet ikke er anført henviser Andersen og Lookofsky: Lærebog i obligationsret til 3. udg.

Andersen, Poul: Dansk forvaltningsret, 5. udgave, Gyldendal, København 1965

Arrowsmith, Sue: The law of public and utilities procurement, 2. udgave, Sweet and Maxweel ltd., London 2005

Bacon, Kelyn: European Community Law of State Aid, Oxford university press, 2009

Basse, Ellen Margrethe m.fl.: Miljøretten 6, 1. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, København 2008

Bergman, Mats m.fl.: Offentlig upphandling – På rätt sätt och till rätt pris, Studentlitteratur, Lund 2011

Bernt, Jan F.: Forvaltningsavtaler. En introduksjon, 1. udgave, Institut for Offentlig ret, Bergen 1975

Bernt, Jan Fridthjof.: Avtale og offentlig myndighetsutøving, Institutt for offentlig rett, Bergen 1978

Bernt, Jan F.: Avtaler med stat og kommune, Universitetsforlaget, Bergen 1981

Berth, Rikke Søgaard og Britt Vonger: Kommunale aktieselskaber, 1. udgave, Thomson Reuters, København 2009

Biondi, Andrea m.fl. (red.): The Law of State Aid in the European Union, Oxford University Press, Oxford 2005

Blume, Peter: Behandling af persondata – en kritisk kommentar, 1. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets forlag, København 2003

Blume, Peter: Retssystemet og juridisk metode, 1. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, København 2011

Boeck, Anne Birte: Lov om planlægning, 2. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, København 2002

Borcher, Erling og Frank Bøggild: Markedsføringsloven, 2. udgave, Thomson Reuters, København 2006

Side 273

Boserup, Hans og Susse Humle: Mediationsprocessen, 1. udgave, Nyt juridisk forlag, København 2001

Burnett, Michael: Public-Private Partnerships (PPP) – A Decision Maker’s Guide, European Institute of Public Administration, 2007

Christensen, Andreas m.fl.: Konkurrenceretten i EU, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, København 2005

Christensen, Bent: Forvaltningsret – opgaver, hjemmel, organisation, 2. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, København 1997

Deering, Anne og Anne Murphy: The difference engine, Gower Publishing Company, Brookfield VT 1998

Dent, Stephen M.: Partnering intelligence, 2. udgave, Nicholas Brealey Publishing, 2004

Eckhoff, Torstein og Eivind Smith: Forvaltningsrett, 2. udgave, universitetsforlaget, Oslo, 2010

Edström, Örjan (red.): Svensk rätt i EU: en antropoligi, 1. udgave, Iustus, 2007

Evald, Jens: Retsmisbrug i formueretten, 1. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, København 2001

Falk, Jan-Erik: Lag om offentlig upphandling – en kommentar, 1. udgave, Stockholm Jure, Stockholm 2009

Frihagen, Arvid: Avtaler med forvaltningsmyndighetene, Universitetsforlagt, Oslo 1977

Frihagen, Arvid: Forvaltningsrett (bind I), 3. udgave universitetsforlaget, Oslo 1991

Gadman, Sean: Power partnering, Butterworth-Heinemann, Boston 1996

Gaitanides, Charlotte m.fl.(red.): Europa und seine Verfassung: Festschrift für Manfred Zuleeg zum siebzigsten Geburtstag, NOMOS, 2005

Gammelgaard, Frederik: Kommunal erhvervsvirksomhed, 1. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, København 2004

Gomard, Bernhard: Obligationsret 1. del, 4. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2006

Hansen, Søren Friis og Jens Valdemar Krenchel: Dansk selskabsret 2, 3. udgave Thomson Reuters, København 2011

Harder, Erik: Dansk kommunalforvaltning II, 2. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, København 1987

Harder, Erik: Dansk kommunalforvaltning III, 1. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, København 1994

Heide- Jørgensen, Mogens: Den kommunale interesse, 1. udgave, Gads Forlag, København 1993

Huser, Kristian: Avtaletolking, Universitetsforlaget, Bergen 1983

Iversen, Bent m.fl.: Regulering af konkurrence i EU, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, København 2008

Jensen, Ulrich Stigaard: Persondataloven og sagsbehandling i praksis, 1. udgave, Jurist- og Økonomiforbundet Forlag, København 2006

Jepsen, E.B.: Elforsyningen i Middelfart 1910-1985, 1. udgave, MV-tryk, 1985

Jessen, Pernille Wegener: Forbudet mod statsstøtte i EU, Forlaget Thomson, København 2003

Jones, Alison og Brenda Sufrin: EC Competition Law, 3. udgave, Oxford University Press, Oxford 2008

Jørgensen, Stig: Kontraktret (bind 1), 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 1971

Side 274

Kaspersen, Lars Bo m.fl.: Offentligt eller privat? Historiske og akuelle udfordringer i politik og økonomi, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2010

Levinsen, Kirsten m.fl.: Konkurrenceloven med kommentarer, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, København 2009

Madell, Tom: Det allmämma som avtalspart, Norstedts juridik, Stockholm1998

Madell, Tom og Tobias Indén: Offentlig-privat samverkan, Iustus, 2010

Madsen, Palle Bo: Markedsret. Del 2, 5. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, København 2007

Mathiassen, Jørgen: Aftaler i forvaltningsretten, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, København 1974

Moody, Patricia E.: Breakthrough partnering, John Wiley and Sons Ltd., New York 1995

Mortensen, Bent OIe og Michael Steinicke: Dansk markedsret, 3. udgave, København 2011

Mäkinen, Eija (red.), Samspelet mellan offentlig rätt och privaträtt: de grundläggande fri- och rättigheterna, Tampereen YlioPisto, 2005

Nicolaides, Phedon m.fl.: State Aid Policy in the European Community: A Guide for Practitioners, Klywer Law International, Haag 2005

Nielsen, Ruth: Udbud af offentlige kontrakter, 4. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, København 2010

Nielsen, Ruth og Steen Treumer (red.): The New EU Public Procurement Directives, DJØF Publiching 2005

Nielsen, Kristian Korfits og Henrik Waaben: Lov om behandling af personoplysninger 2. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, København 2008

Olesen, Karsten Naundrup: ABService 2003 med kommentarer, Thomson Reuters, København 2004

Olesen, Karsten Naundrup: Samfundsloddet, 1. udgave, Thomson Reuters, København 2004

Pedersen, Hans Viggo Godsk (red.), Juridiske emner ved Syddansk Universitet, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2005

Pedersen, Hans Viggo Godsk (red.), Juridiske emner ved Syddansk Universitet, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2009

Poulsen, Sune Troels m.fl.: EU-udbudsretten – Udbudsdirektivet for offentlige myndigheder, 2. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, København 2011

Quigley, Conor og Anthony Collins: EC State Aid Law and Policy, Hart Publishing, Oxford 2003

Qutitzow, Carl Michael von, State Measures Distorting Free Competition in the EC, Kluwer law International, Haag 2002

Ramhøj, Lars: Fast Ejendoms Ret – synsvinkler og synsvinkler. Fest skrift til Orla Friis Jensen, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2007

Raaschou-Nielsen, Agnete og Nicolai J. Foss: Indledning til rets- og kontraktsøkonomi, Thomson Reuters, København 1997

Rackham, Neil m.fl.: Getting partnering right, McGraw-Hill Companies, New York 1995

Revsbech, Karsten: Kommunernes opgave, 2. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, København 2010

Revsbech, Karsten og Alex Puggaard: Lærebog i miljøret, 4.udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, København 2008

Ross, Alf: Om ret og retfærdighed, 1. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1953

Side 275

Schaumburg-Müller, Peer og Erik Werlauff: Udlicitering og medarbejdere, 5.udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, København 2011

Scheuing, Eberhard E.: The power of strategic partnering, Productivity Press, Portland 1994

Simonsen, Lasse: Prekontraktuelt ansvar, Universitetsforlaget, Oslo 1997

Steinicke, Michael, Privilegerede virksomheder og EU-Retten, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, København 2002

Steinicke, Michael og Lise Groesmeyer: EU’s udbudsdirektiver, 2. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, København 2008

Sundstrand, Andrea: Offentlig upphandling: LOU och LUF, 1. udgave, Studentlitteratur AB, Lund 2010

Thomsen, Hans B. m.fl.: Lov om kommunernes styrelse. Normalforretningsorden, 2. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, København 2010

Ulfbech, Vibe: Kontrakters relativitet, 1. udgave, Thomson Reuters, København 2000

Ussing, Henry: Aftaler, 3. udgave, GadJura, København 1950 (1984)

Vagner, Hans Henrik: Entrepriseret, 4. udgave, Jurist og Økonomiforbundets Forlag, København 2005

Wegener, Morten: Juridisk metode, 3. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, København 2000

Werlauff, Erik: Selskabsret,8. udgave, Thomson Reuters, København 2010

Woxholth, Geir: Avtaleinngåelse, ugyldighet og tolkning, 2. udgave, Ad notam Gyldendal, Oslo 1997

Artikler

Bartosch, Andreas: The relationship between public procurement and state aid surveillance – the toughest standard applies?, Common Market Law Review, vol. 39, no. 3, 2002

Basse, Ellen Margrethe m.fl.: Myndighedsopgaver udøvet af private virksomheder – systemansvaret i elsektoren, MARIUS nr. 319, 2004.

Battista, Jasmin: The respect of State aid rules in PPPs, European Public Private Partnership Law Review, Issue 02, 2007,

Bergström, Maria: Privatoffentliga partnerskap och EU-rätten: krav på nytänkande, Nordiske organisasjonsstudier, vol. 11, no. 1, 2009

Bovis, Christopher: Financing Services of General Interest, Public Procurement and State Aids: the Delineation between Market Forces and Protection in the European Common Market, European Law Journal, vol.11, no.1, 2005

Bovis, Christopher: The Competitive Dialogue as a Procurement Process of Public Private Partnerships, European Public Private Partnership Law Review, Issue: 01, 2006

Bovis, Christopher: How should services of general interest be financed: Does the relation between state aids and market forces reveal a link with Public Private Partnerships?, European Public Private Partnership Law Review, Issue 3, 2007

Bovis, Christopher: Public Procurement in the European Union: Lessons from the Past and Insights to the Future, Columbia Journal of European Law, vol. 12, Issue 1, 2006

Brown, Adrian: The Impact of the New Procurement Directive on Large Public Infrastructure Projects: Competitive Dialogue or Better the Devil you know? Public Procurement law review, 2004

Bunch, Lars og Jan Schans Christensen: Selskabets egeninteresse – navnlig set i lyset af selskabslovens generalklausuler, U2011B.1

Side 276

Burnett, Michael: The application of public procurement law to Institutional PPP (IPPP) – some practical considerations, European Public Private Partnership Law Review, Issue 3, 2007

Burnett, Michael: PPP During the Contract Execution Phase – A Need for Greater Certainty in Community Law? European Public Private Partnership Law Review, Issue 2, 2008

Coase, Ronald Harry: The Nature of the Firm, Economica, New Series, vol. 4, no. 16, 1937

Coase, Ronald Harry: The Problem of Social Cost, Jurnal of Law and Economics, vol. 3, 1960

Davis, Alan: Financing PFI Projects in the UK in the Credit Crisis and State Aid, European Public Private Partnership Law Review, Issue 3, 2009

Doern, A.: The Interaction between EC Rules on Public Procurement and State Aid, Public Procurement Law Review, no. 3, 2004

Dotevall, Rolf: Ekvivalensprincipen och jämkning av långvariga avtal, SvJT 2002.441

Edlund, Hans Henrik: Udtræden eller tilpasning af langvarige erhvervskontrater, ET2006.297

Eskildsen, Casper Bjerregaard: Offentlige-Private Partnerskaber i momsretlig kontekst, TfS 2010.27

Faber, Angela: Die Zukunft kommunaler Selbstverwaltung und der Gedanke der Subsidiaritát in den Europáischen Gemeinschaften, Deutsches Verwaltungsblatt, 1991

Grossman, Sanford J. og Oliver D. Hart: The cost and Benefits of Ownership, Jurnal of Political Economy, vol. 94, 1986

Hane, John: De nya upphandlingsdirektiven, Europarättslig Tidskrift nr 1, 2005

Hansen, Søren Friis: Begrænsning af kapitalselskabers levetid, U2010B.196

Hansen, Rasmus Holm: De udbudsretlige overvejelser og udfordringer ved skræddersyede lejemål og skræddersyede byggerier, U2009B.407

Heide-Jørgensen, Caroline: Nye regler i Konkurrenceloven om konkurrenceforvridende offentlig støtte, U2000B.490

Hillger, Jens: The Award of a Public Contract as State Aid within the Meaning of Article 87(1) EC, Public Procurement Law Review, 2003

Koenig, Christian og Julia Wetzel: The relevance of EC State aid control for PPP infrastructure funding, European Public Private Partnership Law Review, Issue 1, 2007

Krüger, Kai: Ban-On-Negotiations in Tender Procedures: Undermining Best Value for Money?, 4 Journal of Public Procurement, vol. 4, Issue 3, 2004

Macneil, Ian: Relational Contract Theory: Challenges and Queries, Northwestern University Law Review, no. 3, 1994

Mehta, Jay: State aid and Procurement in PPPs – Two Faces of a Single Coin?, European Public Private Partnership Law Review, Issue. 3, 2007

Olesen, Karsten Naundrup: Byrådet som idrætsmæcen, Juristen 2008.214

Olesen, Karsten Naundrup: Kan aktieselskaber være ikke-erhvervsdrivende?, Juristen 2009.149.

O’Keefe, David og Jonathan Branton: State Aid and Urban Regeneration: A UK Perspective, European State Aid Law Quarterly, no. 3, 2007

Pedersen, Arne: Nye rammer for offentligt-privat samarbejde, Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 16, 2002

Pedersen, Kristian og Erik Olsson: Commission v Germany: A new Approach on In-house Providing?, Public Procurement Law Review, Issue 1, 2010

Side 277

Pedersen, Kristian: Ramavtal och offentlig upphandling – nya bestämmelser för den klassiska sektorn, Nohr-Cons nyhetsbrev, 2005

Pontoppidan, Niels: Lægeansvar – offentlige myndigheders erstatningsansvar, U1985B.248

Ramberg, Jan: Medveten otydlighet som avtalsrättsligt problem, Juridisk Tidskrift 1992-93

Rehof, Lars Adam: Domstolsprøvelse af det offentliges serviceniveau vedrørende lægebehandling, U1986B.139

Sundby, Leif: OPP-projekter – skatte- og momsmæssige forhold og sagsbehandlingen i SKAT, TfS 2009.138

Treumer, Steen: Competitive dialogue, Public Procurement Law Review, Issue 13, 2004

Tvanø, Christina D.: Partnering. En aftaleretlig udfordring, Rettid 2002.74

Vrangbæk, Karsten: Offentlig-Private Partnerskaber i sundhedsektoren, Tidsskrift iPolitik, nr. 3, årgang 10, 2007

Williamson, Oliver E.: Transaction-cost economics: The governance of contractual relations, The Journal of Law and Economics, vol. 22, no. 2, 1979

Rapporter og lignende

Amtsrådsforeningen: Udbud og udlicitering i amterne – fakta og tendenser, 1995

Amtsrådsforeningen: Udbud og udlicitering i amterne – fakta og tendenser II, 1999

Christensen, Bent: Myndighedsopgaver og udlicitering, responsum til Udliciteringsrådet, 1997

Dansk Byggeri: Partnering i praksis – vejledning i partnering, 2. udgave, 2005

Dansk Industri: Offentlig-privat samarbejde. Redegørelse, 2010

Dansk Industri: Offentlig-privat samarbejde. Redegørelse, 2011

Dansk Sundhedsinstitut: Private leverandører i kommuner og regioner. Med fokus på regionernes brug af private sygehus, juni 2011

Erhvervsfremmestyrelsen: Partnering – et studie af nye samarbejdsformer i byggeriet, maj 2000

Erhvervs- og Boligstyrelsen: Partnering i praksis – et studie af brug af partnering i projekteringsfasen, 2002

Erhvervs- og Boligstyrelsen: Vejledning om OPP til bekendtgørelse om OPP, partering og nøgletal, 2004

Erhvervs- og Byggestyrelsen: OPP-markedet i Danmark 2005-2010, 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen: Vurderingsværktøj til Offentlig-Private Partnerskaber (OPP), 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen: Vejlednng i partnering, 2006

Erhvervs- og Byggestyrelsen: Vejledning i samlet udbud, 2007

Erhvervs- og Byggestyrelsen: Selv om der er forskel ... kan du godt lære nogaet af udenlandske OPS-projekter, december 2008

Erhvervs- og Byggestyrelsen: Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation, 2009

Erhvervs- og Byggestyrelsen: Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2009, 2009

Erhvervsministeriet: Sociale klausuler i praksis, september 2000

Finansministeriet m.fl.: Statslige aktieselskaber – tilsyn, ansvar og styring, september 2003.

Finansministeriet: Staten som aktionær, januar 2004

Finansministeriet: Statens selskaber 2011, juni 2011

Greve, Carsten: Konkurrence og offentlig servicelevering, FTF dokumentation, nr. 8, 2008

Side 278

Henrichsen, Carsten: Rammebetingelser for udlicitering af myndighedsopgaver, responsum til Udliciteringsrådet, 2004

Herbild, Louise: Private leverandører i regionerne. Med fokus på regionernes brug af privae sygehuse, FOKUS, 2011

Indenrigsministeriet: Den kommunale låntagning og deponeringsreglerne, maj 2000

Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Rapport fra udvalg vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber, december 2006

KL m.fl.: Fem modeller for offentligt-privat samspil – en guide til kommunerne, 2007

Konkurrencestyrelsen: Det tværministerielle udvalgs rapport om konkurrence-begrænsende erhvervsstøtte, september 2000

Konkurrencestyrelsen: Sociale hensyn ved offenlige indkøb – en vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved udbud, 2004

Konkurrencestyrelsen: Konkurrenceredegørelse 2005, 2005

Konkurrencestyrelsen: Vejledning til tilbudsloven, 2005

KPMG got Nærings- og handelsdepartementet: Kortlegging og utredning av former for offentlig privat samarbeid (OPS), marts 2003

LO m.fl.: Anbefalinger ved Offentlig Privat Samarbejde (OPS), Notat, juni 2007

PLS Consult: Erfaringer med udlicitering i kommuner og amter, 1997

Regeringen: Handlingsplan for offentlig-Private Partnerskaber (OPP), 2004

Slots- og Ejendomsstrelsen: Vejledning om OPP-aftaler, 2008

Sveriges kommuner og Landsting: Offentlig-privat partnerskap, 2005

Udbudsrådet: Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver – overblik over eksisterende dokumentation af effekterne, maj 2010

Vejdirektorartet m.fl.: Partnering på vejområdet – ved drift og vedligeholdelse. En vejledning til Kommuner, 2007

Velfærdsministeriet: Rapport om Offentlig-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen, maj 2008

Werlauff, Erik: Statsselskaber – redegørelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om statslige aktieselskaber, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 1992

EU-rapporter

Europa-Parlamentets beslutning om offentlig-private partnerskaber og fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og koncessioner, P6_TA(2006)0462

Grønbog om offentlig-private partnerskaber og fællesskabslovgivnigen om offentlige kontrakter og koncessioner, KOM(2004) 327

Kommissionens beslutning 25/11 1998 (1999/646/EF) om Tysklands støtte til InfraLeuna Infrastruktur und Service GmbH, EUT 1999/L 260/1

Kommissionens beslutning 2/10/2002 (C(2002)3578fin), London Underground Public Private Partnership, sag N-264/2002, EUT 2002/C-309/15

Kommissionens beslutning 28/11 2005 (2005/842EF) om anvendelse af artikel 86,2 i EF-traktaten, EUT 2005/L312/67

Kommissionens dokument, Handlingsplan på statsstøtteområdet – Mindre og bedre målrettet statsstøtte en reformplan for 2005-2009, KOM (2005) 107

Kommissionens fortolkningsmeddelelse om fællesskabsretten vedrørende offentlige kontrakter og mulighederne for at tage hensyn til sociale aspekter i disse kontrakter, KOM(2001)566

Side 279

Kommissionens fortolkningsmeddelelse om anvendelsen af fællesskabslovgivningen om offentligekontrakter og koncessioner på institutionelle offentlig-private partnerskaber (IOPP'er), EUT 2008/C-91/04, KOM(2007)6661

Kommissionens meddelelse om offentlige kontrakter, regionale og sociale aspekter, KOM(89)400, EUT C-311/07

Kommissionens meddelelse om offentlige myndigheders salg af jord og bygninger, EUT C-209/03 af 10/7 1997

Kommissionens meddelelse om partnerskaber mellem den offentlige og private sektor og om fællesskabsretten om offentlige kontrakter og koncessioner, KOM (2005) 569

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af artikel 87 og 88 i EF-traktaten på statsstøtte i form af garantier, EUT C-155/10 af 20/6 2008

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier, EUT C-155/10 af 20/6 2008

Kommissionens retningslinjer, anvendelse af artiklerne 92 og 93 i EU-traktaten om offentlige myndigheders mederjerskab, EU bulletin 9-1994 (ikke længere gældende)

Ikke officielt dokument fra Kommissionen, Tjenesteydelser af almen økonomisk interesse og statsstøtte, af 12/11 2002

SOU 1999:139

SOU 2005:22

Side 280