Stikord

A

Adhæsionskrav 31, 185 Advarsel

– indenretlig 198, 216

– udenretlig 111 f Afhøring 166 ff

– børn 169

– fair 73 f

– før hovedforhandling 174

– indenretlig 166 ff

– med sigtets rettigheder 47

– pligt til afklaring af tvivl 168

– politiets 69 ff

– sigtede under 18 år 73

– tiltalte 167 ff

– videooptagelse 57 f, 64

– vidner 169 f

– virkning af tavshed 71 f, 167

Afsigelse af dom 209 f

Aftaler

– anklagemyndighed og sigtede 124 ff

Agenter 77 ff

– begrebet 78 f

– betingelserne 80

– betænkelighederne 78 f

– civile 80

– lovhjemmel 77

– spionage 78 Aktindsigt for

– forsvareren 64 ff

– offentligheden 211

– pressen 211 f

– sigtede 58 ff

– sigtede uden forsvarer 59 f

– tidligere sigtede/ dømte 210 f

Aktindsigt i bødeforlæg 122

Anholdelse 48 f

– til afhøring 75 f

– identitetsoplysninger 70, 76

– indbringelse 75

– fersk gerning 76

– udebleven tiltalt 163 ff

Anklagemyndigheden 99 ff

– forhold til politiet 42

– hierarkiet 99

– justitsministeren 102 ff

– uafhængighed 102 ff

– uvildigheden 43, 100

Anklageskrift (se også tiltale) 130 ff

– forvaltningsafgørelse? 130

– afvisning 136 ff

– berigtigelse 137, 198 ff

– indhold 130 ff

– udvidelse 137 f

Anmeldelse 38 ff

– afvisning 38

– bagatelgrænse 40

– indgivelse 38

– politiets anmeldelsespligt 40

– strafansvar 38 f

– specialmyndigheder 41 f

– tilbagetrækning 39

Anonyme vidner 171 ff

– politiagenter og andre politifolk 172 f

– meddelere 66 f

Anticiperet bevisførelse 174

B

Bagatelgrænse 40 f, 197 f

Bagmandspolitiet

(se Statsadvokaturen for økonomisk kriminalitet)

Begrundelse

– domme 208 f

– domstolenes beslutninger 209

– påtaleopgivelse 106 ff

Berigtigelse af anklageskrift 137, 198 ff

Beskæring 101 f

– tilståelsessag 118 f

– under efterforskning 43

Beslaglæggelse 94 ff

– gennemførelsen 96

– hos forsvarer 69, 95

– hos ikke-mistænkt 95 f

– hos sigtede 95

– hos vidneudelukkede 95, 178

Bevisbedømmelse

– sigtedes tavshed 71 f, 167

Bevisfortegnelse 138 f

Bevisførelse 185 ff

– fri 186

– tvist 139

Bevisumiddelbarhed 187

Side 228

Bilfinderkorps 34 f

Bistandsadvokat 183 f

Båndoptagelse

– journalisters 149 f

Bødeforlæg 29, 120 ff

– beløbsgrænse? 121 f

– fortrydelsesret 123

– ikke vedtagelse 123, 213

– specialmyndigheder 123

– vedtagelse 121 f

Bøder

– i private straffesager 28 f

Bødesager 212 ff

Bødevedtagelse 215

Børn

– afhøring til video 57 f, 64, 189

– forsvarerbeskikkelse 48

– tilbageholdelse 76

– vidner 169

C

CCPR 26 f

D

Dokumentation 187 ff

– brugt til forbrydelsen 187

– erklæringer 188 f

– parterne enige 193

– politirapporter 189 ff

– retsbøger 187 f

– udebleven tiltalt 163 ff, 189

– videooptagelse 189 Dom

– afsigelse 209 f

– begrundelse 208 f

– dømtes ret til kopi af 210

– offentlighedens aktindsigt 211

– pressens aktindsigt i 211 f

Dommerhabilitet (se upartiskhed)

Domsafsigelse 209 f

– offentlighed 150

Domsmandssager 153 f

Dømtes ret til kopi af dom 210

Dørlukning 54, 151 f

E

Edition 94

– for vidneudelukkede 178

Efterforskning 33 ff

– afhøringer

– sandhedspligt 37

– afvisning af 38

– anmeldelse 38 ff

– begrænsning i politiets beføjelser 35 ff

– beskæring 43

– faktiske handlinger 33

– forsvarerens ret til 62 ff

– forvaltningsretten 33 f

– grundlæggende regler 42 ff

– hjemmelskrav 33 f, 40, 77 f, 82 ff

– identitetsoplysninger 70

– indledning af 38 ff

– indstilling af 39

– objektivitetsprincippet 45

– pligt til 40

– politiets 35 ff, 42 f

– prioritering af opgaver 40

– speciallovsovertrædelser 36 f, 41 f

– tavshedspligt 49 ff

– tempoet 43 ff, 101

– tvist afgøres af retten 66 ff

– udlandet 34 f EMRK 24 f

– dokumentation af forklaringer 189

Equality of arms 65 f

Erstatning

– for tvangsindgreb 32, 46

– i stedet for privat påtale 29

– forurettedes krav 31, 122, 185

– varetægtsfængsling 46

EU-ret 25 f

– EU-domstolen 26

– bøder til virksomheder 31

– præjudicielle spørgsmål 26, 204 f

– straffesagsbegrebet 31

Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Den 24 f

Europæiske Menneskerettighedskonvention, Den 24 f

– inkorporering af 24 f

– straffesagsbegrebet 30

F

Fair afhøring 73 f

Forberedende retsmøde 141

Side 229

Forehold 168

– tavse vidner 191

– tilladelse? 187

Forelæggelse 166

Forholdsfortegnelse 98

Forsvarer

– aktindsigt 58 f, 64 ff

– anmodning om efterforskning 67 f

– beskikket eller valgt 60 f

– beskikkelsestidspunkt 61 f

– beslaglæggelse hos 69, 95

– dækning af salær til valgt forsvarer 60 f

– efterforskningsbeføjelse 62 ff

– bistand til 62

– kommunikation med sigtede 68 f

– overvære afhøringer af sigtede 72 f

– overvære særlige skridt 63 f

– ransagning hos 90, 93

– salær 60

– vidneudelukkelse 176 f

Forsvarerbeskikkelse 60 ff

– 831 sager 120

– for børn 48

– udeblivelsessager 165

– udenretlige sager 123

Forsvarers aktindsigt 58 f, 64 ff

– pålæg om ikke videregivelse 58 f

– ret til at forevise sigtede 59

– tilladelse til at overgive sigtede 59

Forurettede 182

– bistandsadvokat 183

– erstatningskrav 31, 122, 185

– klageadgang ved henlæggelse 107

– offentliggørelse af identitet 152

– politiets vejledningspligt 185

– som vidne 182 ff

Forum for behandling af straffesag

– afgrænsningen mellem retterne 156 f

– betydning af fejl 156

– færdselssager 157

– proceduren 157

Forvaltningstvang 31 f

Fotoforevisning 51, 63

Fotografering

– domsforhandlingen 148 f

– færdselslovsovertrædelser 40

Frakendelsespåstande 135

FNs konvention om borgerlige og politiske rettigheder (CCPR) 26 f

FNs Verdenserklæring om menneskerettigheder 24

H

Hear-say-evidence 169

– rapportoptagende politimand 193

Henlæggelse 106 ff

– begrundelsespligt 107

– bevisets stilling 106 ff

– grundløs sigtelse 106

– klageadgang 107

– ressourcebetinget 109

Hovedforhandling 144 ff

Husundersøgelse

– administrativ 36, 83 f

Identitetsoplysninger 70

In dubio pro reo 21, 106

Indskærpelse 112

Inhabilitetsregler (se også upartiskhed)

– dommere 158 ff

Inkvisitorisk proces 35

J

Justitsministeren

– øverste anklager 102 ff

K

Kaptiøse spørgsmål 73

Klageret vedr.

– afvist anmeldelse 39

– ved påtaleopgivelse 106 f

Konfiskation

– vedtagelse 122

Konfrontation 63

Kontrolleret transport 79 f

Kriminalregister, Det centrale 47

L

Legalitetsprincippet

– opportunitetsprincippet 109 ff

Lejlighedsfund 93 ff

Lukkede døre 55, 152

Lægdommere

– identitet 148

– medvirker hvornår? 153 f

Lægers vidnepligt 176 f

Side 230

M

Materielle sandhed 21

– rettens pligt til at afklare tvivl 168

– syn og skøn 185 f

Meddelere 66 f, 77, 78 f, 81

Menneskerettigheder 24 f

Ministeransvar 27 f, 105 f

– politiets inkompetence 28

– undersøgelseskommissioner 28

Mundtlighedsprincippet 146 f

N

Navneforbud

– generelle 152

– konkrete 54 ff, 152

Nævningesager 153 f,

O

Objektivitetsprincippet 45, 100 f

Offentlighedsprincippet

– bødeforlæg 122

– domsafsigelsen 150 f

– efterforskning 49

– hovedforhandling 144 ff

– voteringer 151

Ofret (se forurettede)

Omgørelsesfrist 107

– efter 831-dom 118 f

Opportunitetsprincippet 109 ff

P

Parkeringsafgift 29 f

Pejleudstyr

– politiets brug af 86 f

Periculum in mora

– vedr. ransagning 91

Plea bargaining 74, 124 ff

Politiet

– forhold til anklagemyndigheden 42

– objektivitetsprincip 45

– prioritering af opgaver 40 f

– tavshedspligt 49 ff

Politikere

– beskyttelse 105

Politirapport

– 0-rapport 64

– afhørtes underskrift 69

– dokumentation 189 ff

– forehold 168

– fremsendelse til retten140 f

– hvad hører til sagen 64 ff

– identitet på anonyme meddelere 66 f

– nedskrivning 74 f

Pressen

– adgang til domme 211 f

– billed- og lydoptagelser 149 f

– kildebeskyttelse 95, 178

– lukkede døre 55, 151 f

– loyalitetskrav ved referater 147

– navneforbud 54 ff, 148, 152,

– politiets oplysning til 53 ff

– privatlivets fred 147

– referatforbud 152

– referatprivilegium 147 f

Privat påtale 28 f

Private straffesager 28 f

Privatdetektiver 34

Procedure 193 f

Præjudicielle spørgsmål 26, 204 f

Påtale eller tiltale 98

Påtalebegrænsning 108 f, 118 f, 138, 203 f, 206

Påtaleopgivelse 106 ff

– under 831-sag 118

Præster, vidneudelukkelse 93, 176 ff

Psykisk syge (se utilregnelige)

R

Ransagning 87 ff

– betingelser 88 ff

– domstolskontrol 90 f

– fremgangsmåde ved 91 f

– hemmelig 93

– kategori 1 89 ff

– kategori 2 92

– lejlighedsfund 93

– mistænkt 89 ff

– periculum in mora 91

– samtykke 91

– vidneudelukkede 93

Rapport (se politirapport)

Referatforbud 152

Rekonstruktion 186 f

Retsbøger

– dokumentation 187 f

– sigtedes aktindsigt 58 ff

– og dom 208 f

Retsmøder

– mundtlighed 146

– offentlighed 144 ff

Side 231

– under efterforskning 56 f

Retsplejeloven, inddeling 20

Revisionsrapporter 65 f, 189

Revisors vidnepligt 177

Rigsretten 27 f

S

Saglig kompetence 153 ff, 206

Sanktionsafgifter 29 f

Selvinkriminering

– edition 94

– med en sigtets retsstilling 47

– ikke forehold hvis ikke overholdt § 752 168

– sigtedes tavshedsret 47

– sigtede oplyses om sin ret 47, 70 f

– tiltaltes tavshed i bødesager 214

– vidnefritagelse 178 ff

Sigtede

– aktindsigt 58 ff

– aktindsigt i retsbøger 59 f

– beskyttelse af 46 f

– forsvarerbeskikkelse 48, 60 f

– overvære efterforskningen 57 f

– overvære medsigtedes 831-sager 113

– registrering 47

– ret til tavshed 37, 47, 69

Sigtelse

– afhøring med en sigtets retstilling 47

– mistankens styrke 46, 49

– registrering 47

Skriftlig forberedelse 142 ff

Skygning 86

Skyldsspørgsmål, politiets udtalelse om 53

Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet 42 f, 101 f

Straffeproces – civilproces 20 f

Strafferetspleje 19 f

– begrebet 19

– området 19 f, 27 ff

Strafpåstand

– anklageskrift 156 f

Syn og skøn 185 f

T

Tavshed

– bødesager 214

– ret til 37, 47, 70 f

– virkning af 71

Tavshedspligt

– politiets 49 ff

– pålæg om at vidne på trods af 179

Tempoet for efterforskning 43 ff, 100

– klager over 44 f

Tilfældighedsfund 93

Tillægsskat 30

Tillægsanklageskrift 137 f

Tilståelsessager 113 ff

– begæring om retsmøde 114

– beskæring af 118 f

– bestyrket af omstændighederne 117 f

– bødeforlæg 120 ff

– bødesager 212 ff

– forsvarer 120

– psykisk syge 119

– samtykke 119

– strafudmålingen, uenighed om 117

– subsumptionen, uenighed om 116 f

– tilregnelsen 116

– tilståelsen 114 ff

– udskillelse 113 f

Tiltale 98 ff

– 831-sager 113, 118 f

– berigtigelse 198 f

– beskæring 101 f

– bødesager 213

– domstolsprøvelse 105

– kompetence 99 ff

– mod politikere 105 f

– og påtale 98

– pligt til at rejse? 109 f

– tilkendegivelse 108

– udvidelse af 137 f

– ugyldig 197 f

Tiltale – dom 194 ff

– afvigelser 198 ff

– det mindre 195 ff

– frakendelse 206

– påtalebegrænsning 203

– sanktion 205 f

– strafart 206

– subsumption 202 ff

iltalefrafald 110 ff

– bagatelsager 111 f

– unge 110 f

Tiltalte

– tilstedeværelse 162 ff

– udeblivelsesdomme 163 ff

– udeblivelse, bødesager 212

Side 232

– udelukkelse under afhøring 170 ff

Tvangsbøder 215 f

– vedtagelse 215 f

Tvangsindgreb 82 ff

– definitionen 50 f, 84 ff

– erstatning for 32

– specialmyndigheders (uden for strafferetsplejen) 35 ff, 41, 46, 83 f

Tvist om bevisførelsen 139, 142

U

Udeblivelsesdom 164 ff

– bødesager 213

Udskillelse af medsigtede 113

Undersøgelseskommissioner 28, 51, 145

Upartiskhed, dommeres 158 ff

– afgjort sager vedr. medgerningsmænd 161 f

– tidligere beskæftigelse med sagen 159 ff

Uskyldspræsumptionen 53, 106

Utilregnelige

– forsvarer ved politiafhøring 61 f

– tilståelsessager 119

V

Videooptagelse 57 f, 64, 189

Vidnefritagelse 178 ff

– ved politiafhøring 72

Vidner

– anonyme 171 ff

– forberedelsespligt 175 f

– indkaldelse 138 f

– overværelse af sagen 170

– rabataftaler 124 ff

– sandhedspligt over for politiet? 37, 69 f

– tavshedspligt 177

– tiltaltes udelukkelse 171 ff

Vidnepligt 175 ff

Vidnetvang 175

Vidneudelukkelse 72, 176 ff

– absolut 176 f

– politiafhøring 72

– ransagning hos personer, omfattet af 93

Virkning af overtrædelse af rpl. 47, 68, 81 f, 96, 156 f, 168, 194, 206

Visitation 49

Votering 151, 207

Side 233