Forside og kolofon

article image

Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun Nielsen & Torsten Iversen

Lærebog i dansk og international køberet 4. udgave, 2. oplag

© 2011 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted

Tryk: Narayana Press, Gylling

Printed in Denmark 2014

ISBN 978-87-574-2594-9