Forord

Afhandlingens hovedsigte er at beskrive og analysere retsstillingen for ugifte samlevende med fokus på de økonomiske forhold samt at stille forslag til mulige reformer på kortere, middellangt og længere sigt. Da samlevendes retsstilling ofte sammenlignes med den, der gælder for ægtefæller, har jeg i betydeligt omfang inddraget ægtefællers retsforhold.

Gennem de senere år er der blevet indført lovgivning for samlevende af forskelligt eller af samme køn i en række lande, bl.a. i Europa, USA, Canada, Australien og New Zealand. Der er valgt forskellige løsninger, hvorfor udviklingen langt fra er entydig. Da afhandlingen har et retspolitisk sigte, har jeg fundet det velbegrundet at anlægge et internationalt perspektiv.

Denne afhandling er for størsteparten udarbejdet under min ansættelse ved Afdelingen for Privatret, Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Afhandlingen er skrevet over en længere periode, hvor jeg sideløbende har beskæftiget mig med emnet såvel i min undervisning som i bøger, artikler m.v. Arbejdet er færdiggjort, efter at jeg blev ansat ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Under udarbejdelsen af afhandlingen har jeg haft faglige drøftelser med en lang række personer, som hver på sin måde har ført mig videre. Tak til alle. Jeg skylder en ganske særlig tak til tidligere og nuværende kolleger inden for familieretten for opmuntring og kommentarer. Også en ganske særlig tak til landsdommer adj. professor dr. jur. Svend Danielsen, der har læst manuskriptet, og hvis støtte og faglige input har været en stor hjælp i forbindelse med afhandlingens færdiggørelse. Ligeledes vil jeg særligt takke professor dr. jur. Jørgen Dalberg-Larsen, som har læst dele af manuskriptet, og har glædet mig med sin interesse og de inspirerende samtaler, vi har haft.

Tak til Margot og Thorvald Dreyers Fond, der har ydet økonomisk støtte til bogens udgivelse. Til frikøb, rejser og forskningsophold, som har haft forbindelse med projektet, skylder jeg tak til flere fonde: Aarhus Universitets Forskningsfond, Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, Helge Hoffs Legat samt Margot og Thorvald Dreyers Fond.

Side 17

Sidst, men ikke mindst, vil jeg sige en varm tak til arbejdsrefugiet Ørslev Kloster, hvor væsentlige dele af afhandlingen er blevet skrevet, og til Noe for hans store tålmodighed og loyalitet undervejs.

Afhandlingen er indleveret til bedømmelse i februar 2010. Der er kun i begrænset omfang medtaget materiale efter den 1. januar 2010.

København, december 2010

Ingrid Lund-Andersen

Side 18

Familieøkonomien (1. udg.)

samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik