Stikordsregister

i Familieøkonomien (1. udg.)
Free access

Stikordsregister

Advokatrådgivning, uafhængig 533 ff., 552 f.

Adskilt økonomi 179, 183, 187

Adskilt samliv 173 f.

Aftalelovens regler, samlevende 545 ff.

Aftalelovens regler, ægtefæller 542 ff.

Aftaler 521 ff.

– familieformueretlige, ægtefæller 524

– familieformueretlige, samlevende 526 ff., 535, 538 ff.

– forventet arv 539

– kompensationsbeløb 419, 528

– sameje om fremtidige erhvervelser 539 ff.

– stiltiende 521

– udtrykkelige 521 f.

– tilsidesættelse eller ændring, samlevende 545 ff.

– tilsidesættelse eller ændring, ægtefæller 542 ff.

Akkvisitionsfællesskab 189, 197, 203 f., 583 ff.

American Law Institute 39, 201 f., 487 f., 511 ff., 534, 587

Arbejdsmarkedets Tillægspension 530

Arveret, samlivsforhold 88 ff.

– legal arveret, forslag 88, 90, 91, 94

– socialt betonet arveret, forslag 89, 91, 95

Arvelovsudvalg 22 f., 37, 68, 88 ff., 157, 451 f., 574

Australien 130

– bidrag, samlivsforhold 487

– constructive trust 280

– flere partnere 172

– formuedeling ved skilsmisse 198 f.

– registrering af par 142

– regler, husstandsfællesskab 153

– regler, samlivsforhold 150 ff.

– uafhængig advokatrådgivning 533 f.

Begunstigelsesindsættelse, livsforsikring 529

Belgien

– forsørgelsesforpligtelser, registrerede par 462

– hæftelse i et registreret parforhold 248

– registrering af par 144

– samtykke ved salg m.v. af et registreret pars hjem 210 f.

– ægteskab for personer af samme køn 134

Berigelseslæren 287 ff.

– betingelser 288 ff.

Berigelseskrav

– samlivsforhold 314 ff., 318, 320

Beskyttelseshensyn 28, 75, 77,

Biblioteksafgift, samlivsforhold 162

Bristende forudsætninger

– samlevende 312 f., 319, 320

– ægtefæller 299 f.

Brugerskifte af køretøj, samlivsforhold 162

Brugsret

– samlevende 440, 443 f.

– ægtefæller 440, 442 f., 572

Børn, udgifter 64 f.

Børnetilskud, samlivsforhold 55, 84, 161, 173 f., 179, 452 f., 493, 515

Canada

– Civil Union 142

– constructive trust 279 f.

– Domestic Partnership 142

– formuedeling ved skilsmisse 199

– regler, samlivsforhold 148 ff.

Side 639

– underholdsforpligtelser, samlivsforhold 462 f., 485 f.

– ægteskab for personer af samme køn 136

Clean break 73, 86, 490, 492

Commission on European Family Law 35 f., 469, 488, 489, 490, 491, 509 ff.

Common law marriage 77, 137 f.

Constructive trust 277 ff., 283

Critical Theory of Family Law 73

Deltidsarbejde 63 f.

Efterlevelseshjælp, samlivsforhold 162, 459

Efterlevelsespension 459

Ejerforhold

– efterfølgende ændring 262 ff.

– fastlæggelse 253, 256 ff., 351, 565

– proforma 261 f.

England

– Civil Partnership Act 139

– Constructive trust 278 f.

– formuedeling ved skilsmisse 199 f.

– information, samlivsforhold 533

– Law Commission 131

Familiebegrebet 159 ff.

– juridisk 159

– psykologisk 160

– statistisk 159 f.

Familieideologi 67, 69 ff.

Familieretskommissionen 190 f., 206, 219, 294, 448 f., 471, 477, 535

Familieprincip 19, 67 f., 85

Feminisme 72

Finland

– berigelsessynspunkter 328

– indbyrdes krav, samlivsforhold 328 ff.

– registreret partnerskab 101

Folkepensionist, samlivsforhold 84, 454

Folkeregisteradresse 169 f.

Forlods udtagelse

– pensionsrettigheder 85, 88, 192

Formalisme 69 f., 106

Forsikring, samlivsforhold 89, 93, 96, 172

Forsørgelsespligt

– i samlivsforhold 92

– mellem ægtefæller 69, 295 f., 448 ff.

Forsørgertabserstatning, samlivsforhold 163 f., 169, 171

Frankrig

– formuedeling ved skilsmisse 198

– forsørgelsesforpligtelser, registrerede par 462

– hæftelse i et registreret parforhold 248

– registrering af par 144 f.

Friplads i daginstitution, samlivsforhold 55, 84, 453

Fri proces, samlivsforhold 84, 161, 453, 588

Fuldmagt, ægtefæller 229 ff.

Fuldmagt, samlivsforhold 238 ff., 249

Funktionalisme 70 f., 106, 282, 558, 587

Fælles husførelse 180 f.

Fælles økonomi 179, 183, 187, 240

Førtidspension, samlivsforhold 84, 455 f.

Gaver

– i samlivsforhold 294

– mellem ægtefæller 294

Godtgørelseskrav, formueretligt

– mellem samlevende 333, 566

– mellem ægtefæller 298 f., 351

Grækenland

– registrering af par 146

Hensyn

– almene 27

– specielle 27

– til barnet 30 f.

– til forudsigelighed 31 f.

– til fællesskabet 28 f.

– til individuel retfærdighed 33

– til konsistens 32

– til selvbestemmelse 29

Holland

– registreret partnerskab 140 ff.

– ægteskab for personer af samme køn 134

Homoseksuelle 68, 96 ff., 131, 132, 134 ff.

Husholdningsarbejde 57 ff., 69, 202, 203, 265 ff., 283, 322, 371 ff., 424, 476, 563 f,

Husstandsprincip 82

Hæftelse

Side 640

– den anden samlevers dispositioner 237 ff.

– den anden ægtefælles dispositioner 218 ff.

– fuldmagt 229 ff.

– husholdningsfuldmagten, ægtefæller 218 ff., 571 f.

– kontokort 223 f., 227, 228, 244 f.

– kreditkort 223 f., 227, 228

Indbyrdes krav

– mellem samlevende 300 ff., 565 f.

– mellem ægtefæller 294 ff.

Individualprincip 19, 68, 81 ff., 86

Information, samlivsforhold 532 f.

Introduktionsydelse 456 ff.

Irland

– Law Commission 131

Island

– registreret partnerskab 101

– registrering af par 146

Kasuistisk metode 332, 361, 381

Kommission om homoseksuelles vilkår 98 ff.

Kompensationskrav, samlivsforhold, 162, 185 ff., 320, 361 ff., 563 f.

– aftalte kompensationsbeløb 419, 528

– berigelse 370, 374, 376,

– blandet kompensationsbeløb 400

– etableringsbehov 388, 390, 424, 564

– »forholdets natur« 420 ff.

– forudsætningssynspunkter 368, 374, 414 ff., 424, 564

– hus- og omsorgsarbejde 371 ff., 375 ff., 402, 424, 563

– Højesterets »regel« 377, 399 ff.

– indkomstskat 390 ff.

– medvirken 402 ff.

– tab 371, 376

– testamente 392 ff., 419, 424, 564

Kompensationssynspunkt 28, 87

Kompleks periode 73 f.

Kontanthjælp 458 f.

Kontekstanalyse 71 f.

Kosovo

– regler, samlivsforhold 146

Kreditorforfølgning

Kroatien

– bidrag, samlivsforhold 487

– regler, samlivsforhold 146

Krydsende udtagelsesret 206, 428 ff., 572

Krydslivsforsikring 529

Kunstig befrugtning, lesbiske og enlige 102

Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske 96, 98, 100

Legal formueordning

Ligestilling 28, 70, 75, 105, 110, 190

Livsforsikring 529

Lån

– samlevende 308 ff., 320

– ægtefæller 297 f.

Medvirkenssynspunkt 87, 343, 344 ff., 356, 358, 408, 477, 570

Navn, samlivsforhold 164, 238

New Zealand 130

– bidrag, samlivsforhold 486 f.

– Civil Union 142

– constructive trust 280 f.

– formuedeling ved skilsmisse 199

– regler, samlivsforhold 147 f.

– uafhængig advokatrådgivning 533

Nordisk Ministerråd 35

Norge 117 ff.

– arveregler for samboere 95, 123 f.

– berigelsessynspunkter 323 f.

– brugsret 437

– Ekteskapslovutvalg 225 f., 274, 509

– ejerforhold 269 ff.

– familiepolitik 118 ff.

– felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par 104 f.

– formuedeling ved separation og skilsmisse 194 ff.

– husmorsameie 119, 121, 194, 251, 269 ff., 282 f.

– husstandsfellesskapsloven 119, 126, 127, 173, 276, 277, 438 f., 542

– hæftelse, ægtefæller 225 f.

– indbyrdes krav, samlivsforhold 323 ff.

– oplysningspligt, ægtefæller 213

– overtagelsesret, ægtefæller 437

Side 641

– overtagelsesesret, husstandsfellesskapsloven 438 f.

– registreret partnerskab 101, 105

– Samboerutvalg 120 f., 210, 213, 276 f., 283, 439, 461, 485

– samtykke 209 f.

– Skiftelovsutvalg 124, 277

– statistik 117 f.

– vederlagsregel 356 f.

– vederlagskrav 120

– ægtefællebidrag 484 f.

– ægtefællebidrag, engangsbeløb 357, 485

– ægtefællebidrag, nyt ægteskab 508

– ægtefællebidrag, nyt samlivsforhold 508 f.

– ægtepagt, ændring eller tilsidesættelse 354 ff.

Nydannede familier 55 f.

Nærmeste pårørende, samlivsforhold 89, 93, 96, 529

Offentlig retshjælp ved advokat, samlivsforhold 84, 161, 588

Offentligretlig forsørgelsespligt 81, 447, 450, 463, 466, 590

Oplysningspligt, ægtefæller 211 f., 216, 572

Overtagelsesret, samlivsforhold

– i dødsbo 89, 92

– ved samlivsophævelse 430 ff.

Passivitet, samlevende 304, 307, 312 f.

Passivitet, ægtefæller 299 f.

Pensionsrettigheder 85, 192 f.

– fællesskabskompensation 88, 193

– rimelighedskompensation 193

Pensionsopsparing 89, 93

Portugal

– regler, samlivsforhold 148

Pragmatisk retsteori 24, 558

Præceptivitet, dansk sambolov 467, 549

Præceptivitet, ægtefælleregler 535 ff., 571

Prøveforhold 45, 51, 173, 559, 576

Psykologisk familiefølelse 55

Rammedannende familiepolitik 24, 68, 125

Registreret partnerskab 96, 99, 100 ff.

– fremmedadoption 102, 105

– kirkelig vielse, forslag 102 ff., 105

– ophævelse, forslag 105

– stedbarnsadoption 102

Retsvirkningslovsudvalg 23 f., 37, 553

Råden over den andens aktiver

– samlevende 207 f.

– ægtefæller 206 f.

Rådgivning, samlivsforhold 532 f.

Sambolov, Danmark 25, 165 ff., 558 ff., 573 ff.

– aftaler, formkrav 551

– bidrag 466, 590 ff.

– brugsret 443 f., 583

– forsørgelsespligt, 464 ff., 590

– godtgørelsesbeløb 577 ff.

– information 551 f.

– lovskitse 593 ff.

– medvirken 579 f.

– oplysningspligt 216, 581

– overtagelsesret 443, 583

– præceptivitet 550 f., 580, 590

– registrering 174 f., 576 f.

– samboattest 174, 216, 552, 582

– samtykke til salg m.v. af familiens hjem 215 f., 581 f.

– toleddet samlivsbegreb 167 ff., 576

Sambolagen, Sverige 111 ff.

– aftaler 114

– død 114

– samboegendom 113 f.

– sambor, definition 112, 172

– samtykke 208 f.

– skævdeling 114

Sameje

– aftaler 356 f., 539 ff.

– mellem samlevende 208, 256 ff.

– overtagelsesret, samlevende 430 ff., 444, 564 f., 583

– overtagelsesret, ægtefæller 573

– videregående sameje, samlivsforhold 254 ff., 365 f., 369

Samejekontrakt 256, 257, 427, 526 f.

Samleverpension 529

Samleverprincip 84

Samliv før ægteskab 162, 196, 204

Side 642

Samlivskontrakt 256, 257, 310 ff., 427, 526 f.

Samlivsskadesynspunkt 28, 87, 200, 376, 469, 473 f., 477 ff., 483, 484, 489, 491, 573

Samtykke, samlivsforhold

– sameje 208

Samtykke, ægtefæller

– forhåndssamtykke 207, 214 f., 572

– salg m.v. af familiens hjem 206 f., 572

Skat 83

Skotland

– Civil Partnership Act 139

– common law marriage 138

– formuedeling ved skilsmisse 201

– Law Commission 131

– regler, samlivsforhold 150

Slovenien

– bidrag, samlivsforhold 487

– regler, samlivsforhold 146 f.

Socialret 83 f., 452 f.

Solidaritetshensyn 28, 469, 476, 484, 489 f., 491, 564, 573, 578

Spanien

– bidrag, samlivsforhold 486

– flere partnere 172

– forsørgelsesforpligtelser, samlivsforhold 462, 486

– hæftelse i samlivsforhold, Catalonien 248

– registrering af par 143 f.

– regler, husstandsfællesskab, Catalonien 152 f.

– regler, samlivsforhold 152

– samtykke ved salg m.v. af samlevendes fælles hjem, Catalonien 211

– ægteskab for personer af samme køn 136

Starthjælp 456 ff.

Statistik

– børn 63 ff., 97

– kvinder 57 ff., 61 ff.

– mænd 57 ff.

– registrerede partnere 97 f.

– samlivsforhold 47 ff.

Styrende familiepolitik 24, 123

Summary 601 ff.

Supplerende pensionsydelse 454 f.

Sverige 108 ff.

– berigelsessynspunkter 321 f.

– dold äganderätt 267 ff., 282, 353 f.

– ejerforhold 265 ff.

– familiepolitik 108 ff

– formuedeling ved skilsmisse 193 f.

– hæftelse, ægtefæller 224 f.

– indbyrdes krav, samlivsforhold 321 ff.

– könsneutralt äktenskap 105

– løn, samlivsforhold 322 f.

– oplysningspligt, ægtefæller 212

– overtagelsesret, sambolagen 436 f.

– overtagelsesret, ægtefæller 436

– registreret partnerskab 101

– Samboendekommite 155 f., 444

– sambolagen 111 ff., 125, 127, 172, 541

– samtykkeregler 208 f

– skatteretligt familiebegreb 460

– statistik 108

– præceptivitet, sambolagen 541

– ægtefællebidrag 483 f.

– ægtefællebidrag, engangsbeløb 353, 483

– ægtefællebidrag, nyt ægteskab eller nyt samlivsforhold 508

– ätenskapsförord, ændring eller tilsidesættelse 352

Sydafrika

– ægteskab for personer af samme køn 137

Særeje

– brøkdelssæreje 86

– godtgørelse 336 ff.

– kombinationssæreje 86

– reform 86, 192

– skilsmissesæreje 86

– kvalitative beskyttelsesregler, retspolitik 214

Tredjemandssamliv 493 ff.

– afgørelse af bidragspligt 494

– bortfald eller nedsættelse af et aftalt bidrag 497

– nedsættelse af et fastsat bidrag 498 ff., 588, 589 f.

Tvangsægteskab 7

Tyskland

– formuedeling ved skilsmisse 197 f.

– registreret partnerskab 139 f.

Side 643

Udløsningsret, samlivsforhold 89, 92, 95

Udmåling, ægtefællebidrag

Udvidet samlevertestamente 89, 90, 92, 528 f., 552

Ugifteydelse 529 f.

Underholdsbidrag

– samlevende 163, 590 ff.

– ægtefæller 86, 351, 470 ff.

Urimeligt ringe, ÆL § 56 336 ff., 406 ff., 537, 566 ff.

USA

– Civil Union 139

– common law marriage 137

– formuedeling ved skilsmisse 201

– registrering af par 142, 145

– ægteskab for personer af samme køn 135

– ægtefællebidrag, nyt samlivsforhold 512

– ægtefællebidrag, nyt ægteskab 512

Ægtefællebidrag 469 ff., 589 f.

– bidragspligt 474 ff., 589

– engangsbidrag 476 f., 490 f., 589

– samlivsskadesynspunkt 477 ff.

– tidsbegrænset bidragspligt 476

– tidsubegrænset bidragspligt 476

– tredjemandssamliv 493 ff., 588, 589 f.

Ægtefæller, skitse til lovændringer 593 ff.

Ægteskab af anden klasse 80, 93, 94

Ægteskabslignende forhold 51, 77, 94, 166, 453

Ægteskabsudvalget af 1957 191, 207, 336 ff., 440, 472, 498, 531

Ægteskabsudvalget af 1969 79 ff., 160, 191 f., 207, 212, 216, 335, 339, 411, 422, 429, 441, 450, 451 f., 472 ff., 478, 498 f., 531 f., 540, 549 f.

Ægteskabsudvalgets forslag til § 000 411 ff., 422, 423

Ægtepagt 86

– formkrav 534 f.

– godkendelse ophævet 531

– ændring eller tilsidesættelse 351

Side 644

Familieøkonomien (1. udg.)

samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik