Litteraturfortegnelse

i Familieøkonomien (1. udg.)
Free access

Litteraturfortegnelse

Danske kilder

Bøger:

Ernst Andersen, Ægteskabsret II, 1956

Ernst Andersen, Familieret, 1964

Ernst Andersen, Familieret, 1971

Lennart Lynge Andersen og Svend Danielsen, Urimeligt stillede ægtefæller − samspillet mellem familieret og aftaleret, 2009

Mads Bryde Andersen, Grundlæggende aftaleret, 2008

Poul Krüger Andersen m.fl., Dansk Privatret, 2008

Dines Andersen, Papirløst samliv blandt de 20-29-årige, Socialforskningsinstituttet, 1976

Eigil Lego Andersen, Gavebegrebet, 1988

Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen, Aftaler og mellemmænd, 2006

Henrik Holst Hindenburg Andrup, Om ægteskab og underhold, 1971

Henrik Holst Hindenburg Andrup, Skilsmisseadfærd, 1985

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Sameje om fast ejendom, 2002

Viggo Bentzon, Familieretten II, 1926

Sverre Blandhol, Nordisk Rettspragmatisme. Savigny, Ørsted og Schweigaard om vitenskap og metode, 2005

Jens Bonke, Faktotum − husholdningernes produktion, Socialforskningsinstituttet, 1995:11

Jens Bonke, Hans ægteskab/hendes ægteskab − økonomiske beslutninger i familie- og hjemmeservice, Socialforskningsinstituttet, 1997:15

Anne Louise Bormann, Finn Taksøe-Jensen og Ib Hounsgaard Trabjerg, Arveloven af 2008 med kommentarer, 2008

O. A. Borum, Familieretten II, 1941

Ulrik Rammeskov Bang-Pedersen, Sameje om fast ejendom − ideelle anparter, 2002

Bent K. Carlsen, Jesper Lau Hansen og Jens Møller (red.), Juridisk Formularbog, 2004

Side 611

Mogens Nygaard Christoffersen, Familiens ændring, Socialforskningsinstituttet, 1993:2

Mogens Nygaard Christoffersen, Familiens udvikling i det 20. århundrede, Socialforskningsinstituttet, 04:07

Jørgen Dalberg-Larsen, Pragmatisk retsteori, 2001

Henrik Dam, Ægtepagter, 1997

Svend Danielsen og Mogens Hornslet, Lov om ægteskabets retsvirkninger, 1986

Svend Danielsen, Skilsmissesagen, 1989

Svend Danielsen, Ægteskabsloven, kapitel 4 og 5, Retsplejeloven, kapitel 42, 1993

Svend Danielsen, Nordisk børnerett II, 2003

Svend Danielsen, Forældres pligter Børns rettigheder, 2004

Danmarks Statistik, Statistiske efterretninger, Befolkning og valg, diverse årgange

Danmarks Statistik, Vielser og skilsmisser, 2005

Mette Deding og Mona Larsen, Lønforskelle mellem mænd og kvinder, Socialforskningsinstituttet, 08:28

Mette Deding og Trine Filges, Danske lønmodtageres arbejdstid, Socialforskningsinstituttet, 09:03

Den Store Danske Encyklopædi

Jens Evald, Retskilderne og den juridiske metode, 2000

Jens Evald & Sten Schaumburg-Müller, Retsfilosofi, Retsvidenskab & Retskildelære, 2004

Bo von Eyben, Juridisk Ordbog, 2004

W. E. von Eyben, Juridisk Grundbog, Retskilderne I, 1991

W. E. Von Eyben, Retskilderne I, 1988

Rasmus Kristian Feldthusen & Linda Nielsen, Arveretten, 2007

Forbrugerstyrelsen, Råd og Resultater, 1997

Erik Frodelund, Papirløst Samliv, 1979

Bernhard Gomard, tillæg til skifteloven, 1971

Jørgen Graversen (red), Familieret, Århus, 1980

Jørgen Graversen (red), Familieret, Århus, 1986

Bernt Hjejle, Foreningsvoldgift, 1941

Justitsministeriets Hvidbog om lov nr. 515 af 6. juni 2007 Arvelov

Jon Fridrik Kjølbro, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention − for praktikere, 2007

Kommunernes Landsforening, Håndbog om fremgangsmåden i sager om misbrug af sociale ydelser, 2008

Side 612

Anders Vinding Kruse, Restitutioner (et bidrag til undersøgelsen af berigelsesgrundsætningen i dansk og fremmed ret), 1950

Anders Vinding Kruse, Erstatningsretten, 1989

Mette Lausten og Karen Sjørup, Hvad kvinder og mænd bruger tiden til, Socialforskningsinstituttet, 03:08

Ole Lando, Kort indføring i komparativ ret, 1986

Ole Lando, Kort indføring i komparativ ret, 2009

Julius Lassen, Handlinger på fremmed formuerets område i romersk og dansk ret, 1880

Julius Lassen, Obligationsretten, Alm. Del, 1920

Per Lorenzen m.fl., Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, 2003

Ingrid Lund-Andersen, Noe Munck, Irene Nørgaard, Jørgen Nørgaard, Marianne Højgaard Pedersen og Peter Vesterdorf, Familieret, 1990

Ingrid Lund-Andersen, Noe Munck, Irene Nørgaard, Jørgen Nørgaard, Marianne Højgaard Pedersen og Peter Vesterdorf, Familieret, 1996

Ingrid Lund-Andersen, Noe Munck og Irene Nørgaard, Familieret, 2003

Preben Lyngsøe, Afbestillingsret, 1971

Mogens Munch, Formueforholdet mellem ægtefæller, 1955

Noe Munck og Finn Taksøe-Jensen, Særeje, 1996

Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen, Selskabsformerne, 2007

Linda Nielsen, Familieformueretten, 1993

Linda Nielsen, Familiebegrebet i lovgivningen, 1998

Linda Nielsen, Familieretten, 2006

Linda Nielsen, Skilsmisseret, 2008

Linda Nielsen og Jesper Vorstrup Rasmussen, Familieretten, 1997

Linda Nielsen og Jesper Vorstrup Rasmussen, Familieretten, 2001

Thomas Michael Nielsen og Marianne Lundkjær Rasmussen, Familie og arbejdsliv, Danmarks statistik, 2005

Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø, Retskilder og Retsteorier, 2008

Irene Nørgaard, Separation og Skilsmisse, 1990

Irene Nørgaard, Formueordninger, 2001

Irene Nørgaard, Pensionsrettigheders behandling ved separation, skilsmisse og død, 2007

Irene Nørgaard, Arveret, 2008

Annemette Lindhardt Olsen, Dorthe Larsen og Anita Lange, Vielser og skilsmisser, Danmarks Statistik, 2005.

Mai Heide Ottosen, Samboskab, Ægteskab og Forældrebrud, Socialforskningsinstituttet, 00:9

Anitta Godsk Pedersen & Hans Viggo Godsk Pedersen, Familie- og Arveret, 2008

Side 613

Hans Viggo Godsk Pedersen og Anders Ørgaard, Checkloven med kommentarer, 1999

Inger Margrete Pedersen, Papirløse samlivsforhold, 1976

Jan Pedersen m.fl., Skatteretten I, 2009

Ole Riis og Peter Gundelach, Danskernes værdier, 1992

Alf Ross, Om ret og retfærdighed, 1966

Birgitte Simonsen, Rapport 3, Unges forhold til familieliv og kønsroller. Konsekvenser af det husmorløse samfund, Roskilde Universitetscenter, EVU-gruppen, 1994

Skarrildhusberetningen, diverse årgange

Merethe Stagetorn, Deling af ægtefællers og samleveres formue ved separation, samlivsophævelse og død, 1979

Finn Taksøe-Jensen og Jesper Vorstrup Rasmussen, Familieretten, 1990

Finn Taksøe-Jensen, Redegørelse om behovet for ændring af arveloven, Justitsministeriet, 1999

Finn Taksøe-Jensen, Redegørelse til Retsudvalget af 26. april 2007 vedr. forslag til ny arvelov

Henry Ussing, Erstatningsret, 1946

Henry Ussing, Aftaler, 1950

Henry Ussing, Erstatningsret, 1959

Vibeke Vindeløv, De økonomiske forhold mellem ugifte samlevende − dogmatik og retspolitik, 1987

Vibeke Vindeløv, Ingrid Lund-Andersen og Linda Nielsen, Retsstillingen for ugifte samlevende, 1988

Henrik Zahle, Praktisk Retsfilosofi, 2005

Artikler:

Per Andersen, »En historie om nogle almindelige retsprincipper«, i Jørgen Dalberg-Larsen og Bettina Lemann Kristiansen (red.), Om retsprincipper, 2004, s. 109-145

Helene Bendtsen, »Ugifte samlevende − Skal de nu have indbyrdes arveret?«, i U 2001 B s. 165-170

Sigrid Beckmann, Forhandlingerne på det 20. nordiske juristmøde, 1954, s. 169-175, jf. Forhandlingernes bilag VI

O. A. Borum, »Formuefællesskabet og betænkning nr. 716/1974«, i U 1978 B s. 221-224

Morten Broberg, »The Registered Partnership for Same-Sex Couples in Denmark«, i Child and Family Law Quarterly, 1996, s. 149-155

Vagn Carstensen, »Domskommentar − U 1972.202 Ø«, i Fm 1972 s. 81-84

Side 614

Ann-Dorte Christensen, »Generation, køn og politisk mobilisering«, i Kvinder, Køn & Forskning 1994 nr.1 s. 9-28

Jørgen Dalberg-Larsen, »Fem opfattelser af retspolitik som retsvidenskabelig aktivitet i historisk og aktuel belysning«, i Jens Evald og Sten Schaumburg-Müller (red.), Om retspolitik, 2002, s. 9-41

Jørgen Dalberg-Larsen, anmeldelse af Sverre Blandhol, Nordisk Rettspragmatisme. Savigny, Ørsted og Schweigaard om vitenskap og metode, 2005, i TfR 2006 s. 650-661

Svend Danielsen, »Mere om praksis efter ÆL § 56«, i U 1973 B s. 206-211

Svend Danielsen, »Status over ægteskabslovens § 56« i U 1978 B s. 241-254

Svend Danielsen, »Hustrubidrag − Landsretspraksis 1981-82«, i U 1984 B s. 131-137

Svend Danielsen og Peter Lødrup, »Det nordiske samarbejde på familierettens område«, i TfR 1988 s. 565-585

Svend Danielsen, »Landsretsbidragspraksis«, i T:FA 2000 s. 235-239

Svend Danielsen, »Lejeretten ved familiesammenbrud« i T:BB 2001 s. 81-89

Svend Danielsen, »Lidt bidragsstatistik. Langvarige ægteskaber«, i T:FA 2007 s. 182-183

Svend Danielsen, »5 års hustrubidragsdomme«, i T:FA 2009 s. 222-239

Inger Dübeck, »Indispositivitet eller partsautonomi i familieretten«, i TfR 1996 s. 292-331

Inger Dübeck, »Women, weddings and concubine in medieval Danish law«, i Scandinavian Journal of History 17, 1992, s. 315-322

Jens Evald, »Højesterets retspolitiske virksomhed«, i Jens Evald og Sten Schaumburg-Müller (red.), Om retspolitik, 2002, s. 87-114

Jens Evald, »Om forholdets natur«, i Rettid 2002 s. 100-111

Lis Frost, »Det deregulerede køn. Om privatisering af ægteskabet«, i Lis Frost (red.), Deregulering, 1990, s. 131-136

Lis Frost, »Sociale ydelser til børn og børenfamilier«, i Anders Agell, (red.), Familjestöd, familjebegrepp, underhållsskyldighet mot barn i de nordiska länderna, 1996, s. 27-55

Jørgen Graversen, »Familieret som afspejling af familieideologien«, i Familieretspolitik, 1988, s. 197-209

Jørgen Graversen, anmeldelse af Svend Danielsen, Skilsmissesagen, 1989, i J 1990 s. 35-43

Mogens Hess-Petersen, »Højesteretsdom om et »urimeligt ringe« krav efter den ny ægteskabslovs § 56«, i Advokatbladet 1972 s. 505-506

Nina v. Hielmcrone, »Forenklet kampagne mod sociale bedragere«, i Lov og Ret 2000 nr. 6 s. 17-19

Side 615

Poul Holm-Jørgensen, »Lidt mere om UfR 1980.480 (H)", i U 1981 B s. 16-17

Svend Gram Jensen, »Om Retfærdighed«, i Peter Blume, Ditlev Tamm og Vibeke Vindeløv (red.), Suum Quique, 1991, s. 17-18

Svend Gram Jensen, »Om forholdets natur«, i J 1991 s. 213-216

Svend Gram Jensen, »Alt paa sin rette Plads«, i J 1992 s. 306-310

Svend Gram Jensen, »Om forholdets natur og denne retskildes relation til selve retskildebegrebet«, i U 2009 B s. 95-97

Torben Jensen, »Højesterets arbejdsform«, i Højesteret 1661-1986, Særudgave af Ugeskrift for Retsvæsen, 1986, s. 115-143

Torben Jensen, »Domstolenes retsskabende, retsudfyldende og responderende virksomhed«, i U 1990 B s. 441-448

Susanne Karstoft, »Kortindehaverens hæftelse ved overladelse af betalingskort«, i U 2004 B s. 50-55

Kirsten Ketscher, »Starthjælp er i strid med Grundloven«, i Socialrådgiveren nr. 22, 2002, s. 8-9

Kirsten Kragh Jørgensen, »Ægtefællelovens § 7 i norsk ret«, i TfR 1988 s. 127-153

Knud Knudsen og Tove Schelle, »Om godkendelse af ægtepagter« i J 1980 s. 304-308

Annette Kronborg, »Ægtefællebidrag«, i T:FA 1994 s. 367-373

Ole Lando, »Emner og metode for retssammenligning på privatrettens område«, i TfR 1998 s. 389-403

Preben Stuer Lauridsen, »Lovfortolkning i Højesteret«, i 1984 B s. 321-326

Preben Stuer Lauridsen, »Quousque tandem...«, i J 1992 s. 6-8

AA. Lorentzens kommentar til U 1955.937 H i TfR 1956 s. 352-355

Torben Lund, anmeldelse af Ernst Andersen, Familieret 1964, i J 1964 s. 491-498

Ingrid Lund-Andersen, »Ugifte samlevendes arveretlige forhold«, i U 1982 B s. 41-53

Ingrid Lund-Andersen, »Krydsende udtagelsesret til fast ejendom ved separations-, skilsmisse- samt samlivsskifter − skiftelovens § 70 a stk. 2, 2. pkt.«, i J 1984 s. 251-270

Ingrid Lund-Andersen, anmeldelse af Anders Agell, Äganderätten till fastighet för makar och samboende i TfR 1985 s. 387-396

Ingrid Lund-Andersen, »Reglerne om ægtepagter og bodelingsaftaler − lovgivers skisma mellem offentlig kontrol og privat overenskomst«, i U 1987 B s. 155-162

Ingrid Lund-Andersen, »Moving Towards an individual Principle in Danish Law«, i IJLF 1990 s. 328-342

Side 616

Ingrid Lund-Andersen, »Ugift samliv − hvor går retsudviklingen hen?«, i Lov og Ret 1992 s. 12-13

Ingrid Lund-Andersen, »Familiebegrebet − juridisk, statistisk, pykologisk«, i Anders Agell, (red.), Familjestöd, Familjebegrepp, Underhållsskyldighet mot barn i de nordiska länderna, 1996, s. 57-69

Ingrid Lund-Andersen,«The Legal Position of Homosexuals, Cohabitation and Registered Partnership in Scandinavia«, i John Eekelaar and Th. Nhlapa (eds.), The Changing Family: Family forms and Family Law, 1998, s. 397-404

Ingrid Lund-Andersen, »The Danish Registered Partnership Act, 1989 − has the Act meant a change of attitudes?« i Robert Wintemute and Mads Andenæs (eds.), Legal Recognition of Same-sex Partnerships, a Study of National, European and International Law, 2001, s. 417-426

Ingrid Lund-Andersen, »The Danish Registered Partnership Act«, i Katharina Boele-Woelki and Angelika Fuchs (eds.), Legal Recognition of Same-sex Couples in Europe«, 2003, s. 13-23

Ingrid Lund-Andersen, »Den danske lov om registreret partnerskab« i Henrik Dam, Lise Dybdahl og Finn Taksøe-Jensen (red.), Jura & Historie, 2003, s.189-203

Ingrid Lund-Andersen, »Harmonisering af europæisk familieret«, i Marianne Holdgaard og Ana López-Rodriguez (red.), Globalisering og Familieret, 2004, s. 110-117

Ingrid Lund-Andersen, »Approximation of Nordic Family Law within the Framework of Nordic Coorporation«, i Masha Antokolskaia (ed.), Convergence and Divergence of Family Law in Europe«, 2007, s. 51-61

Sverre Mondrup, »Samlivsforhold«, i U 1984 B s. 295-96

Claus Munk, »Er samlevere blevet vildledt?« i Advokaten nr. 6, 2008, s. 50-51

Hans Mosbæk, »Borgere risikerer vildledning om nye arveregler«, i Advokaten nr. 4, 2008, s. 42-44

Linda Nielsen, »Family Rights and the Registered Partnership in Denmark«, i vol. 4 IJLF 1990 s. 297-307

Peter Arnt Nielsen, »Særejekompensation i internationale ægteskaber«, i U 1995 B s. 229-232

Irene og Jørgen Nørgaard, »Kreditorernes stilling over for modvillige gifte debitorer«, i Festskrift til Peter Lødrup, 2002, s. 501-510

Jørgen Nørgaard, anmeldelse af Ernst Andersen: Familieret, 1971, i J 1971 s. 335-343

Jørgen Nørgaard, »Mere om dommen U 1980.480 H − deling mellem papirløse samlevende«, i U 1981 B s. 383-387

Side 617

Jørgen Nørgaard, »Højesteret og de ugifte samlevendes formueforhold«, i Højesteret 1661-1986, Særudgave af Ugeskrift for Retsvæsen, 1986, s. 97-113

Jørgen Nørgaard, »Beskatning af værdier ydet efter ophævelse af papirløst samliv«, i U 1986 B s. 377-380

Jørgen Nørgaard, anmeldelse af Eigil Lego Andersen: Gavebegrebet, i J 1990 s. 387-393

Jørgen Nørgaards kommentar til Højesterets dom af 18. marts 1994 i U 1994 B s. 440-443

Jørgen Nørgaard, »Når samliv ophører, og jura træder til«, i Peter Garde, Mogens Koktvedgaard og Oluf Engel (red.), Mindeværdige retssager, 2002, s. 163-171

Sven Olhoff, »Om skifterettens kompetence ved deling af formuen mellem papirløse samlevende«, i U 1980 B s. 330-332

Inger Margrete Pedersen, »Nogle bemærkninger om økonomiske aftaler mellem samlevende par« i Fm 1981 s. 122-128

Inger Margrete Pedersen, »Økonomisk opgør mellem samlevende parter − hvor står vi? », i J 1981 s. 217-227

Marianne Højgaard Pedersen, »Denmark: Homosexual Marriages and New Rules Regarding Separation and Divorce«, i Journal of Family Law, 1991-92, s. 289-293

Susan Paulsen, »Ringere vilkår for samlevende«, i Socialrådgiveren nr. 2, 2001, s. 9

Axel Pihl-Andersen, »Forvirring om enlige forældre«, i Jyllandsposten 11. august 2004

Erik Riis, »Beskatning af værdier ydet efter ophævelse af papirløst samliv«, i U 1986 B s.129-132

Sys Rovsing og Maryla Lemche Wroblewski, »International familieret − lovvalgsreglerne og ægtefællers aftalefrihed«, i T:FA 2007 s. 44-48

Søren Søby, »Livsvarig forsørgelsespligt kolliderer med retssikkerheden«, i Lov og Ret 1993 s. 12-14

Finn Taksøe-Jensen, anmeldelse af Vibeke Vindeløv, Ingrid Lund-Andersen og Linda Nielsen: Retsstillingen for ugifte samlevende, 1988, i J 1989 s. 208-16

Finn Taksøe-Jensen, anmeldelse af Lars Tottie: Äktenskapsbalken, 1990, i TfR 1993 s. 191-197

Finn Taksøe-Jensen, anmeldelse af Linda Nielsen: Familieformueretten, i U 1993 B s. 337-345

Finn Taksøe-Jensen og Henrik Dam, anmeldelse af Peter Lødrup: Nordisk arveret, 2003, i T:FA 2004 s. 1-6

Side 618

Henrik Tamm, »Om fælles rettigheder ved fællesskabets ophør«, i U 1961 B s. 37-40

Vilhelm Topsøe, »Formuedelingen i papirløse forhold − Dansk ret på baggrund af fransk, tysk og engelsk ret,« i U 1980 B s. 333-339

Jørgen Trolle, »Skifte af mindre Skilsmisse- og separationsboer«, i U 1952 B s.196-200

Jørgen Trolle, anmeldelse af Ernst Andersen: Familieret 1971, i U 1971 B s. 157-161

Jørgen Trolles kommentar til U 1972.751 HD i U 1972 B s. 250-251

Jørgen Trolle, «Bemærkninger til Ægteskabets Betænkning 1-6«, i U 1975 B s. 61-75

Henry Ussing, »Fuldmagt og Bemyndigelse«, i TfR 1930 s. 1-50

Henry Ussing, »Berigelseskrav eller restitutionskrav«, i U 1950 B s. 137-159

Vibeke Vindeløv, »Sameje« i papirløse ægteskaber?« i U 1979 B s. 201-206

Vibeke Vindeløv, »Mere om deling af formuen mellem papirløse samlevende − på bagrund af UfR 1980, s. 480 », i U 1980 B s. 226-229

Vibeke Vindeløv, »Opløsning af sameje om enfamiliesboliger«, i U 1984 B. s. 224-230

Vibeke Vindeløv, Økologi og Familieret«, i Retfærd 1991 s. 74-85

Frants Weber, »Papirløse samliv − Det videre samejebegreb − Sameje eller kompensationskrav“, i U 1982 B s. 319-321

Henrik Zahle, »Forholdets natur − en kommentar«, i J 1992 s. 8-11

Henrik Zahle, »Familiens formue«, i U 1993 B s. 345-351

Betænkninger og forarbejder:

Udkast til lov om Ægteskabs Indgaaelse og Opløsning, 1913

Udkast til Lov om Ægteskabs Retsvirkninger, 1918

Kommissionsbetænkning med udkast til ny arvelov, 1941

Betænkning nr. 291 af 1961, Arvelovgivningen

Betænkning nr. 305 af 1962, Skifte mellem ægtefæller

Betænkning nr. 369 af 1964, Ægteskabets Indgåelse og Opløsning samt Forældremyndighed og Samkvemsret

Betænkning nr. 415 af 1966, Ægteskabets Retsvirkninger

Betænkning nr. 716 af 1974, Formueordningen

Betænkning nr. 719 af 1974, Vilkårene for separation og skilsmisse

Betænkning nr. 720 af 1974, Samliv og Ægteskab

Betænkning nr. 726 af 1974, Ægteskabet i statistisk og sociologisk belysning

Betænkning nr. 915 af 1980, Samliv uden ægteskab I

Betænkning nr. 976 af1983, Udmåling af erstatning til personskade og tab af forsørger

Side 619

Betænkning nr. 989 af 1983, Samliv uden ægteskab II, Forsørgelsespligt

Betænkning nr. 1065 af 1986, Homoseksuelle og arveafgift

Betænkning nr. 1087 af 1986, Ligebehandling af samliv med og uden ægteskab inden for den sociale lovgivning

Betænkning nr. 1113 af 1987, Advokatretshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring m.v.

Betænkning nr. 1127 af 1988, Homoseksuelles vilkår

Betænkning nr. 1350 af 1997, Børns retsstilling

Betænkning nr. 1389 af 2000, Børns forsørgelse

Betænkning nr. 1446 af 2004, Personnavne

Betænkning nr. 1466 af 2005, Ægtefællers pensionsrettigheder

Betænkning nr. 1473 af 2006, Revision af arvelovgivningen mv.,

Folketingstidende, diverse årgange.

Redegørelse om Familieretlig strukturreform II − en forenklet skilsmisseproces og konfliktløsning i statsforvaltningerne, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, 2005

Udenlandske kilder

Bøger:

Anders Agell, Samboende utan äktenskap, 1985

Anders Agell, Äganderätten till fastighet för makar och samboende, 1985

Anders Agell, Underhåll till barn och make, 1988

Anders Agell, (red.), Familjestöd, familjebegrepp, underhållsskyldighet mot barn i de nordiska länderna, 1996

Anders Agell, Äktenskap Samboende Partnerskap, 1998

Anders Agell og Margareta Brattström, Äktenskap Samboende Partnerskap, 2008

Anders Agell, Nordisk äktenskapsrätt, 2003

Carl Jacob Arnholm og Peter Lødrup, Familieretten, 1976

Aulis Aarnio − Urpo Kangas, Familjeförmögenhetsrätt, 2002

John Asland, Uskifte, 2008

Bill Atkin and Wendy Parker, Relationship Property in New Zealand, 2001

Martha Bailey, Marriage and Marriagelike Relations, rapport til Law Commission of Canada, 1999

Rebecca Bailey-Harris (ed.), Dividing the Assets on Family Breakdown, 1998

Anne Barlow, Simon Duncan, Grace James and Alison Park, Cohabitation, Marriage and the Law, Social Change and Legal Reform in the 21 st Century, 2005

Side 620

Jürgen Basedow, Klaus J. Hopt, Hein Kötz und Peter Dopffel (red.), Die Rechtsstellung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften, Max-Planck-Institut für Ausländishes und internationales Privatrecht, 2000

Ulrich Beck and Elisabeth Beck-Gernsheim, the Normal Chaos of Love, 1995

Katharina Boele-Woelki, Bente Braat and Ian Summer (eds.), European Family Law in Action, Volume II: Maintenance between Former Spouses, 2003

Katharina Boele-Woelki, Bente Braat and Ian Summer (eds.), European Family Law in Action, Volume IV: Property Relations between Spouses, 2009

Katharina Boele-Woelki, Frédérique Ferrand, Christina González Beilfuss, Maarit Jântera-Jareborg, Nigel Lowe, Dieter Martiny and Walter Pintens, Principles of European Family Law regarding Divorce and Maintenance Between Former Spouses, 2004

David Bradley, Family law and political culture, 1996

Kirsti Strøm Bull, Ugift samliv, 1990

Kirsti Strøm Bull, Avtaler mellom ektefeller, 1993

Ian Curry-Summer, All’s well that ends registered?, 2005

Nina Dethloff, Familienrecht, 2009

John Dewar and Stephen Parker, Law and Family, 1992

John Eeckelaar, Family Law and Family Policy, 1978

John Eekelaar and Mavis Maclean red., A Reader on Family Law, 1994, s. 99-152

Eekelaar, J and Katz, S (eds.), Marriage and Cohabitation in Contemporary Societies, 1980

Thomas Eeg, Deling av ektefellers formuer, 2006

Henry Finlay, Rebecca Bailey-Harris and Margaret Otlowski, Family Law in Australia, 1997

Mary Ann Glendon, The transformation of Family Law, 1989

Jan Hellner, Om obehörig vinst, särskilt utan för kontraktsförhällanden, 1950

Carolyn Hamilton & Alison Perry, Family Law in Europe, 2002

Winifred Holland and Babro E. Stalbecker-Poutney, Cohabitation: The Law in Canada, Support Obligations, 1990 med senere ændringer

Vera Holmøy og Peter Lødrup, Ekteskapsloven − og enkelte andre love med kommentarer, 2001

Sanford N. Katz, Family Law in America, 2003

Sanford N. Katz, John Eekelaar and Mavis Maclean, Cross Currents, 2000

Hjalmar Karlgren, Obehörig vinst och värdisättning, 1982

Harry D. Krause and David D. Meyer, Family Law in a nutshell, 2007

Malcolm C. Kronby, Canadian Family Law, 2006

Side 621

Göran Lind, Common Law Marriage − ett rättsinstitut för samboende − ursprung − gällande rätt − framtid, 2006

Peter Lødrup, Anders Agell og Anna Singer, Nordisk børneret I, 2003.

Peter Lødrup og Tone Sverdrup, Familieretten, 2009

Judith Masson, Rececca Bailey-Harris and Rebecca Probert, Principles of Family Law, 2008

John Mee, The Property Rights of Cohabitees, 1999

Stephen Parker and John Dewar, Cohabitants, 1995

Patrick Parkinson, Australian Family Law in Context, 2009

Soile Pohjonen, Parisuhde Yksityisoikeudellisessa Ajattelussa (med engelsk resumé), 1998

Eva Ryrstedt, Bodeling och bostad, Ekonomisk självständighet eller gemenskap, 1998

Yvonne Scherf, Registered Partnership in the Netherlands. A quick scan, udarbejdet for det hollandske justitsministerium, 1999

Ingeborg Schwenzer, Model Family Code − From a global perspective, 2006.

Jens M. Sherpe und Nadjma Yassari (red.), Die Rechtstellung nichtehelicher Lebensgemeinschaften, The Legal Staus of Cohabitants, Max-Planck-Institut für Ausländishes und internationales Privatrecht, 2005

Tone Sverdrup, Stiftelse av sameie i ekteskap og ugift samliv, 1997

Lars Tottie, Äktenskapsbalken och promulgationslag m.m., 1990

Helge J. Thue, Avtalt samliv, 1977

Helge J. Thue, Samliv og Sameie, 1983

Helge J.Thue, Hans Ekteskap og hennes, 1978

Gunvor Wallin, Om avtaler mellan makar, 1958

Lenore J. Weitzman, The Marriage Contract, 1981

Lindy Willmott, De Facto Relationships Law, 1996

Artikler:

Penelope Agallopoulou, »Greek law on cohabitation«, i Family Law, 2009, s. 85-86

Anders Agell, »Familjebegrepp och lagstiftningsideologi i svensk rätt«, Festskrift til Armann Snævarr, 1989, s. 33-57.

Anders Agells anmeldelse af Kirsti Strøm Bull, Ugift Samliv, 1990, i TfR 1991 s. 641-644

Anders Agell, Jämkning av äktenskapsförord«, i Juridisk Tidskrift, 1993-1994, s. 774-789

Anders Agell, »Tolking av förmånstagarförordnande och begreppet samboende enligt sambolagen?«, i Juridisk Tidsskrift, 1994-95, nr. 3, s. 517-528

Side 622

Anders Agell og Peter Lødrup, »Äktenskapsrätten og successionsretten i de fem nordiska länderna. Om möjligheterne och nyttan av lagharmonisering«, Förhandlingerne ved Det 36 nordiska juristmötet Bind I, 2002, s. 39-85

Julie Aslaksen og Charlotte Koren, »Det ubetalte husholdsarbejdet − omfang og fordeling«, i Tidsskrift for Samfundsforskning, 1995, s. 3-26

John Asland, »Legislation on Informal Cohabitation in Norway,« i Katharina Boele-Woelki, (ed.), Common Core and Better Law in European Family Law, 2005, s. 295-304

Bill Atkin, »The rights of married and unmarried couples in New Zealand – radical new laws on property and succession«, i Child and Family Law Quarterly, 2003, s. 173-184

Bill Atkin and Wendy Parker, »De Facto Property Developments in New Zealand« i John Dewar and Stephen Parker (eds.), Family Law – Processes, Practices and Pressures, 2003, s. 555-569

Bill Atkin, »Reflections on New Zealands Property Reforms »Five Years On««, i The International Survey of Family Law, 2007, s. 217-244

Nicholas Bala, »The evolving Canadian Definition of Family: Towards a Pluralistic and Functional Approach« i IJFL1994, s. 293-318

Nicolas Bala, »Family law in Canada and the United States: different visions of similar realities«, i IJFL 1987 s. 1-46

Martha Bailey, »Marriage and Morals«, i Bill Atkin (ed.), The International Survey of Family Law, 2007, s. 53-66

Martha Bailey, »Regulation of Cohabitation and Marriage in Canada,« i Law & Policy, 2004, No 1, s. 153-175

Rebecca Bailey-Harris, »Dividing the Assets on Breakdown of Relationships outside Marriage: Challenges for Reformers«, i Rebecca Bailey-Harris (ed.) i Dividing the Assets on Family Breakdown, 1998, s. 73-88

Rebecca Bailey-Harris, »Financial Rights in Relationships outside Marriage: A Decade of Reforms in Australia«, i IJFL 1995 s. 233- 255

Rebecca Bailey-Harris, »Contract and Mediation in Family Law: a Critical Perspective«, paper præsenteret på Seminar on Contract and Mediation in Critical Perspective, Helsingfors Universitet, 1999

Anne Barlow and Grace James, Regulating Marriage and Cohabitation in 21 st Century Britain, i the Modern Law Review, volume 67 No 2, 2004, s. 143-76

Anne Barlow, Carole Burgoyne and Janet Smithson, »The Living Together Campaign – the impact on Cohabitants«, i Family Law, 2007, s. 166

Anne Barlow, rapport om »The Common Law Myth and Cohabitation Law Revisited«, i Family Law, 2007, s. 165-168

Side 623

Sigrid Beckmanns indlæg i forhandlingerne på det 20. juristmøde i Oslo 1954 forhandlingernes bilag VI s. 169 f.

Bertil Bengtsson, »Om Äktenskapsliknande samliv«, i Festskrift til Arnholm, 1969, s. 645-669

Lars Bergstram, »Sociala förmåner till banrfamiljer − Famililjebegreppet«, i Anders Agell (red.), Familjestöd, familjebegrepp, underhållsskyldighet mot barn, 1996, s. 115-50

Elsebeth Bergsland, »Ektefellebidrag − en analyse av nyere rettspraksis«, i Tidsskrift for familierett, arverett og barnvernrettslige spørgsmål, 2007, s. 264-286

Regine Ramm Bjerke, »Revisjonsadgangen vedrørende avtaler mellom ektefeller eller ugifte samboere«, i Forhandlinger fra det 33. nordiske Juristmøde, 1993 bind 2, s. 552-561

Katharina Boele-Woelki, »Registered partnership and Same-sex Marriage in the Nederlands«, i Katharina Boele-Woelki and Angelika Fuchs (eds.), Legal Recognition of Same-sex Couples in Europe«, 2003, s. 41-53

Katharina Boele-Woelki, »What Comparative Family Law should Entail« i Katharina Boele-Woelki (ed.), »Debates in Family Law around the Globe at the Dawn of the 21st Century«, 2009, p. 3-35

Mary L Bonauto, »The Freedom to Marry for Same-Sex Couples in the United States of America« i Robert Wintemute and Mads Andenæs (eds.), Legal Recognition of Same-sex Partnerships, a Study of National, European and International Law, 2001, s. 177-207

Daniel Borillo, The »Pacte Civil de Solidarité« in France: Midway Between Marriage and Cohabitation«, i Robert Wintemute and Mads Andenæs (eds.) Legal Recognition of Same-sex Partnerships, a Study of National, European and International Law, 2001, s. 473-492

Cyntia Grant Bowman, »Legal Treatment of Cohabitation in the United States«, i Law & Policy, 2004 No. 1, s. 199-151

David Bradley, »Radical principles and the legal institution and marriage: Domestic relations law and social democracy in Sweden«, i IJLF 1990 s. 154-185

Stuart Bridge, »Cohabitation: Why Legislative Reform is Necessary«, i Family Law, 2007, s. 911-915

Kirsti Bull, »Avtaler mellem ugifte samboende«, i TfR 1979 s. 282-303

Kirsti Strøm Bull, »Vederlagskrav overfor ektefelle eller samboer«, i TfR s. 499-588

Nicolás Pérez Cánovas, »Spain: Heterosexual State Refuses to Disappear«, i Robert Wintemute and Mads Andenæs (eds.), Legal Recognition of Same-sex Partnerships, a Study of National, European and International Law, 2001, s. 493-504

Nicolás Pérez Cánovas, »Spain, The Heteroseksual State Refuses to Disappear«, i Robert Wintemute and Mads Andenæs (eds.), Legal Recognition of Same-Side 624sex Partnerships, a Study of National, European and International Law, 2001, s. 493-504.

Gabriel Garcia Cantero, »De facto Unions revisited«, The International Survey of Family Law, 2003, s. 403-410

Anna Christensen, »Kontroversielt om äktenskap och samäganderätt«, i TfR 1984 s. 307-317

Eric Clive, »Marriage: An Unnecessary legal Concept?«, i »Marriage and Cohabitation in Contemporary Societies«, i John Eekelaar and Sanford Katz (red.), 1980 s. 71-81 og i John Eekelaar & Mavis Maclean (red.), »A Reader on Family Law«, 1994, s.175-191

Haroula Constandinidou and Konstantinos Stavropoulos, »Cohabitation in Greece« i International Family Law, 2009, s. 190-191

Ian Curry-Summer & Scott Curry-Summer, »Is the Union Civil? Same-sex marriages, civil unions, domestic partnerships and reciprocal benefits in the USA«, i Katharina Boele-Woelki (ed.), »Debates in Family Law around the Globe at the Dawn of the 21st Century«, 2009, s. 339-396

Anne-Blanca Dahl og Sicili Treøy, »Skevdeling«, i Tidsskrift for familierett, arverett og barnvernrettslige spørgsmål, 2006, s. 144-152

Nina Dethloff and Kathrin Kroll, »The Constitutional court s Driver of Reforms in German Family Law«, i Andrew Bainham (ed.), The International Survey of Family Law, 2006, s. 219-225

John Dewar and Stephen Parker,« English Family Law since World War II: From Status to Chaos,« i Sanford N. Katz, John Eekelaar and Mavis Maclean, Cross Currents, 2000, s. 124-126

John Dewar, »The Normal Chaos of Family Law« i The Modern Law Review, 1998, s. 467-485

Gillian Douglas, Julia Pearce and Hilary Woodward, »A Failure of Trust: Resolving Property Disputes on Cohabitation Breakdown«, rapport fra Cardiff University and Bristol University, i Family Law, 2007, s. 672-673

John Eekelaar, »What is »critical« family law?«, i The Law Quarterly Review, 1989, s. 244-261

John Eekelaar, »Property and Financial Settlement on divorce – Sharing and compensating«, i Family Law, 2006, s. 754-758

Thomas Eeg, »Skevdeling«, i Tidsskrift for familierett, arverett og barnvernrettslige spørgsmål, 2007, s. 82-118

Side 625

Thomas Eeg, »Felles ekteskapslov for par av samme og forskjellig kjønn?« i Tidsskrift for familierett, arverett og barnvernrettslige spørgsmål, 2007, s. 196-204

Jay Foldberg, anmeldelse af Lenore J. Weitzmann: »The Marriage Contract«, i Family Law Quarterly, 1982-83, s. 385-396

Caroline Forder, National report on Spain, Fifth European Conference on Family Law, the Hague, 1999

Rainer Frank, »The Status of Cohabitation in the Legal systems of West Germany and other West European Countries«, i the American Journal of Comparative Law, 1985, s. 185-207

Torstein Frantzen, anmeldelse af Peter Lødrup: Familieretten, 1994, i Lov og Ret 1996 s. 331-334

Torstein Frantzen, »Felles ekteskapslov for heterofile og homofile par« i Tidsskrift for familierett, arverett og barnvernrettslige spørgsmål, 2006, s. 249-250

Michael Freeman, »Towards a Critical Theory of Family Law«, i Current Legal Problems, 1985, s.153-185

Simon Gardner, »Rethinking Family Property«, Law Quarterly Review, 1993, s. 263-300

Ruth Gavison, »Feminism and the public/private distinction« i Stanford Law Review, 45/1, 1992, s. 1 ff.

Miroslava Gec-Korosec and Suzana Kraljic, »The Influence of Validly Established Cohabitation on Legal Relations between Cohabitants in Slovene Law«, i The International Survey of Family Law, 2001, s. 383-395

Eva Gottberg, »Familjebegreppet och lagstiftningen«, forhandlingerne ved Det 33. nordiske Juristmøde, 1993, Bind II, s. 433-445

Kurt Grønfors, »Ussings fullmaktslära«, i TfR 1987 s. 290-299

Ewan Hall, »The Convergence of Matrimonial and Cohabitee Law in Australia«, i Family Law, 2009, s. 111-113

Winifred H. Holland, «The Legal Status of Cohabitants in Canada«, i Jens M. Sherpe und Nadjma Yassari (red.), Die Rechtstellung nichtehelicher Lebensgemeinschaften, The Legal Staus of Cohabitants, Max-Planck-Institut für Ausländishes und internationales Privatrecht, 2005, s. 479-525

Dubravka Hrabar, »Legal Status of Cohabitants in Croatia«, i Jens M. Sherpe und Nadjma Yassari (red.), Die Rechtstellung nichtehelicher Lebensgemeinschaften, The Legal Staus of Cohabitants, Max-Planck-Institut für Ausländishes und internationales Privatrecht, 2005, s. 399-414

Winifred Holland, »Intimate Relationships in the New Millennium: The Assimilation of Marriage and Cohabitation?«, i Canadian Journal of Family Law, Volume 17, nr. 1, 2000, s. 114-168

Side 626

Winifred Holland, »Legal Status of Cohabitants in Canada«, i Die Rechtstellung nichtehelicher Lebensgemeinschaften, The Legal Staus of Cohabitants, Max-Planck-Institut für Ausländishes und internationales Privatrecht, 2005, s. 479-528

Owen Jessop, »Legal Status of Cohabitants in Australia and New Zealand«, i Jens M. Sherpe und Nadjma Yassari (red.), Die Rechtstellung nichtehelicher Lebensgemeinschaften, The Legal Staus of Cohabitants, Max-Planck-Institut für Ausländishes und internationales Privatrecht, 2005, s. 529-555

Kathleen Kiernan, Anne Barlow and Rosangela Merlo, »Cohabitation Law Reform and its Impact on Marriage: Evidence from Australia and Europe«, i International Family Law, 2007, s. 71-74

Asbjørn Kjønstad, »Husmorsameiet og retsutviklingen«, i TfR 1984 s. 554-586

Suzana Kralijc, »Consequences Deriving from Cohabitation − Relations between Partners and between Parents and Children«, i Katharina Boele-Woelki (ed.), Perspectives for the Unifications and Harmonisation of Family Law in Europe, 2003, s. 339-363

Solfrid R. Kristoffersen, »Lempning av samboeravtaler − en gjennomgang av rettspraksis«, i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørgsmål, 2006, s. 164-180

Kjetil Krokeide, »Restitusjon og berikelse ved ineffektive kontrakter«, i TfR 1982 s. 353-533

Kent Källström, »Familj och anställning«, i Festskrift til Anders Agell, 1995, s. 303-324

Kathleen A Lahey, Becoming »Persons« in Canadian Law: Genuine Equality or »Separate But Egual«?«, i Robert Wintemute and Mads Andenæs (eds.), Legal Recognition of Same-sex Partnerships, a Study of National, European and International Law, 2001, s. 237-275

Peter Lødrup, »Familieret i udvikling«, i Lov og Rett, 1975, s. 437-38

Peter Lødrup, »Noen refleksjoner etter tredve års samarbeid med Svend Danielsen«, i Lennart Lynge Andersen og Dorrit Sylvest Nielsen (red.), Familieret og engagement − hilsener til Svend Danielsen, 2009, s. 9-20

David McLellan, »Contract Marriage − The Way Forward or Dead End?«, i Journal of Law and Society, 1996, s. 234-246

Anthony Mason, »The Place of Equity and Equitable Remedies in the Contemporary Common Law World«, i The Law Quarterly Review, 1994, s. 238-259

Miquel Martín-Casals, »Same-sex Partnerships in the Legislation of Spanish Autonomous Communities«, i Katharina Boele-Woelki and Angelika Side 627 Fuchs (eds.), Legal Recognition of Same-sex Couples in Europe«, 2003, s. 54-67

Miquel Martín-Casals, »Mixing-up models of living together. »Opting-In« and »Opting-Out« and Self-Determination of Opposite-sex couples in Catalan and other Spanish Partnership Act«, i Miquel Martín-Casals and Jordi Ribot (eds.), The Role of Self-Determination in the Modernisation of Family Law in Europe, 2006, s. 287-307

Jenni Millbank, »The role of Functional family« in same-sex family recognition trends«, i Child and Family Law Quarterly vol 20 No 2, 2008, s. 155-282

Jenni Millbank and Wayne Morgan, »Let Them Eat Cake and Ice Cream: Wanting something »More« from the Relationship Recognition Menu«, i Robert Wintemute and Mads Andenæs (eds.), Legal Recognition of Same-sex Partnerships, a Study of National, European and International Law, 2001, s. 295-316

Grete K. Nielsen, »Skevdeling i et kvinneperspektiv«, i Tidsskrift for familierett, arverett og barnvernrettslige spørgsmål, 2009, s. 83-101

Ann Numhauser-Henning, »Förvärvlagarne − ett hinder för dold äganderätt och samboförhållanden«, i Juridisk Tidsskrift, 1990-91, s. 199-233

Jessica Nyberg, »Makars samäganderätt till bostad och bohag«, i det juridiske Fakultets skriftserie nr. 44, Universitetet i Bergen, 1994

Frances Olsen, »The Family and the Market: A study of Ideology and Legal Reform«, i Harvard Law Review, 1983 90, s. 1518 ff.

Sofia Oliveria Pais, »De Facto Relationships and Same-Sex Relationships in Portugal«, i Andrew Bainham (ed.), i The International Survey of Family Law, 2002, s. 337-346

Patrick Parkinson, »Reforming the Law of Family Property?«, i Australian Journal of Family Law, 1999, s. 117-139

Patrick Parkinson, »Family Law Reform Bill (nr.2) − developments and events«, Australian Family Law, 1996, s. 1-3

Nicola Peart, »Towards a concept of Family Property in New Zealand«, i IJLPF 1996 s. 107-133

Rebecca Probert, »Cohabitants and Joint Ownership: the Implications of Stack v Dowden«, i Family Law, 2007, s. 924-929

Robbie Robinson, »Family and Child Law in South Africa: Common Law v Constitutional Norm and Values« i Bill Atkin (ed.), The International Survey of Family Law, 2007, s. 271-289

Resolution News, Family Law, 2009, s. 627

Vesna Rijavec und Suzana Krajic, »Die Rechtsstellung nichtehelicher Lebensgemeinschaften in Slowenien«, i Jens M. Sherpe und Nadjma Yassari Side 628 (red.), Die Rechtstellung nichtehelicher Lebensgemeinschaften, The Legal Staus of Cohabitants, Max-Planck-Institut für Ausländishes und internationales Privatrecht, 2005, s. 375-397

Ole Roos, »För mycket obehörig vinst?«, i Tidsskrift utgivet af Juridiska Foreningen, 1992, s. 75-97

Fransesc Jaurena I Salas, »The Law on Stable Unions of Couples in the Catalonia Autonous Community of Spain«, i Robert Wintemute and Mads Andenæs (eds.) Legal Recognition of Same-sex Partnerships, a Study of National, European and International Law, 2001, s. 505-518

Laila Sandvik, »Vederlagskrav etter oppløysing av sambourforhold«, i Tidsskrift for familierett, arverett og barnvernrettslige spørgsmål, 2007, s. 287-315

Peter Sarcevic, »Cohabitation without Formal Marriage in Yugoslav Law«, i John M. Eekelaar and Sanford N. Katz (eds.), Marriage and Cohabitation in Contemporary Societies, 1980, s. 293-298

W. M. Schrama, »The Dutch Approach to Informal Lifestyles: Family Function over Family Form?« i IJLPF 2008 s. 311-332

Majorie Schulz, »Contractual Ordering of Marriage: A New Model for State Policy«, i California Law Review, 1982, s. 207-334

Olivier De Schutter and Anne Weyembergh, »Statutory Cohabitation« Under Belgian Law: A Step Towards Same-Sex Marriage?«, i Robert Wintemute and Mads Andenæs (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Partnerships, a Study of National, European and International Law, 2001, s. 465-474

Wendy M. Schrama, »Registered Partnership in the Nederlands«, i IJLPF 1999, s. 315-127

Carol Smart, »Stories of Family Life: Cohabitation, Marriage and Social Change«, i Canadian Journal of Family Law, 2000, s. 20-53

Elaine E Sutherland, »What has a Decade of Devolution Done for Scots Family Law?« i Bill Atkin (ed.), The International Survey of Family Law, 2009, s. 389-424

Tone Sverdrup, »Compensating Gains and Loss in Marriage: a Scandinavian Comment on ALI Principles«, i Robin Fretwell Wilson (ed.), Reconceiving the Family Critique on the American Law Institute’s Principles of The Law of Family Dissolution, 2006, s. 472-488

Tone Sverdrup, om Rt 1997.718 i Nytt i Privatretten, 1999/3, s. 14

Tone Sverdrup, om Rt 2000.1089 i Nytt i Privatretten, 2000/3, s. 18-19

Tone Sverdrup, om Rt 2003.1127 i Nytt i Privatretten, 2004/1, s. 5-7

Tone Sverdrup, »Skjevdelingskrav knyttet til verdistigning på arvet tomt − kommentar til en høyesterettsdom«, i Tidsskrift for familierett, arverett og barnvernrettslige spørgsmål, 2004, s. 77-83

Side 629

Tone Sverdrup, »Maintenance as a separate issue − the relationship between maintenance and matrimonial property«, i Katharina Boele-Woelki (ed.), Common Core and Better Law in European Family Law, 2005, s. 119-134

Tone Sverdrup, »Sameie i ekteskap og samboerforhold« i Jussens Venner, 2000, s. 251-271

Tone Sverdrup, »Vederlagskrav i samboerforhold«, i Tidsskrift for familierett, arverett og barnvernrettslige spørgsmål, 2003, s. 249-282

Tone Sverdrup, »Deling af formuen i samboerforhold«, i Lennart Lynge Andersen og Dorrit Sylvest Nielsen (red.), Familieret og engagement − hilsener til Svend Danielsen, 2009, s. 21-38

Rosalind Tennant, Jean Taylor and Jane Lewi, »Separating from cohabitation: making arrangements for finances and parenting«, i Family Law, 2006, s. 1013

Helge J. Thue, »Avtaler mellom samboende − et tilsvar«, i TfR 1979 s. 595-597

Heidi Trudvang om RT 2006.833 i Nytt i Privatretten, 2006/3, s. 8-11

Heidi Trudvang, »En gjennomgang og vurdering av rettspraksis etter ekteskapsloven § 46 annet ledd, med hovedvekt på Høysteretts dom av 27. juni 2006 (Rt. 2006 s. 833)«, i Tidsskrift for familierett, arverett og barnvernrettslige spørgsmål, 2009, s. 102-119

Kes Waaldijk, »Small Change: How the Road to Same-Sex Marriage Got Paved in the Nederlands«, i Robert Wintemute and Mads Andenæs (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Partnerships, a Study of National, European and International Law, 2001, s. 437-464

Lindy Willmott, Ben Mathews and Greg Shoebridge, »De facto relationships property adjustment – a national direction« i Australian Journal of Family Law, 2003, 17, s. 37-61

Catherine Williams, Garfield (Garry) Potter and Gillian Douglars, »Cohabitation and intestacy public opinion and law reform«, i Child and Family Law Quarterly, 2008, s. 499-521

Evan Wolfson, »The Hawaii Marriage Case Launches the US Freedom-to Marry Movement for Equality«, i Robert Wintemute and Mads Andenæs (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Partnerships, a Study of National, European and International Law, 2001, s. 169-175

Lars Østby og Kirsti Strøm Bull, »Omfang og utbredelse av samliv uten vigsel« i TfR 1986 s.140-166

Betænkninger og forarbejder:

American Law Institute, Principles of the Law of Family Dissolution: Analysis and Recommendations, 2002

Side 630

Canadian Law Commission, Beyond Conjugality − Recognizing and Supporting Close Personal Adult Relationships, 2001

English Law Commission, Cohabitation: The Financial Consequences of Relationship Breakdown − A Consultation Paper, No 179, 2006

English Law Commission, Cohabitation: The Financial Consequences of Relationship Breakdown, No 307, 2007

Finsk betänkande 2008:10 Upplösning av gemensamt hushåll när ett samboförhållande upphör

FN’s Committee on the Rights of the Child in Denmark, anden rapport af 8. juni 2001

Irish Law Reform Commission, Rights and Duties of Cohabitants, 2006

Lagutskottets betänkande 1986/87:18

New South Wales Law Reform Commission, De Facto Relationships, Issues Paper, 1981

New South Wales Law Reform Commission, Report on De Facto Relationships, 1983

NOU 1999:25 Samboerne og Samfundet

NOU 1988:12 Husstandsfellesskap

NOU 1987: 30 Innstilling til ny ekteskapslov del II.

NOU 1980:50. Samliv uten vigsel

NOU 2007:16 Ny skiftelovgivning

NOU 2000:8 Arveavgift

Scottish Law Commission, Report on Family Law, No 135, 1992

SOU 1972:41 Familj och äktenskap

SOU 1977:37 Underhåll till barn och frånskilda

SOU 1978:55 Att sambo och gifta sig

SOU 1981:85 Äktenskapsbalk

SOU 1999:104 Nya Samboregler

SOU 2007:17 Äktenskap för par med samma kön Vigselfrågar

Statskontorets udredning 1993:24 Sambolagen − en utvärdering

Side 631

Familieøkonomien (1. udg.)

samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik