Fortegnelse over anvendte forkortelser

i Familieøkonomien (1. udg.)
Free access

Fortegnelse over anvendte forkortelser

Aftaler og mellemmænd, 2006: Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen, Aftaler og mellemmænd, Kbh. 2006

AFTL: Aftaleloven

Äktenskap Samboende Partnerskap, 2008: Anders Agell og Margareta Brattström, Äktenskap Samboende Partnerskap, Uppsala 2008

AL: Arveloven

Arveretten Kbh., 2007: Rasmus Kristian Feldthusen & Linda Nielsen, Kbh. 2007

Arveret Århus, 2008: Irene Nørgaard, Arveret, Kbh. 2008

Bekg.: Bekendtgørelse

Bet.: Betænkning

E: Ekteskapsloven

FAL: Forsikringsaftaleloven

Familieret Århus, 1980: Jørgen Graversen m.fl., Familieret, Kbh. 1980

Familieret Århus, 1986: Jørgen Graversen m.fl., Familieret, Kbh. 1986

Familieret Århus, 1996: Ingrid Lund-Andersen m.fl.., Familieret, Kbh. 1996

Familieret Århus, 2003: Ingrid Lund-Andersen m.fl.., Familieret, Kbh. 2003

Familieret Århus, 2009: Ingrid Lund-Andersen og Irene Nørgaard, Familieret, Kbh. 2009

Familieret Kbh., 2001: Linda Nielsen og Jesper Vorstrup Rasmussen, Familieretten, Kbh. 2001.

Familieretten Kbh., 2006: Linda Nielsen, Familieretten, Kbh. 2006

Familieretten Kbh., 2009: Linda Nielsen, Familieretten, Kbh. 2009

Fm: Fuldmægtigen

FOB: Folketingets ombudsmands beretning

FSKL: Fællesboskifteloven

FT: Folketingstidende

H: Hustru

HD: Højesteretsdom

HK: Højesterets kendelse

Holmøy og Lødrup, 2001: Vera Holmøy og Peter Lødrup, Ekteskapsloven − og enkelte andre love med kommentarer, Oslo 2001

IJFL: International Journal of Law and the Family

IJLPF: International Journal of Law, Policy and the Family

J: Juristen eller Juristen & Økonomen

K: Den kvindelige part i et samlivsforhold

Lødrup og Sverdrup, 2009: Peter Lødrup og Tone Sverdrup, Familieretten, Oslo 2009

M: Den mandlige part i et ægteskab eller i et samlivsforhold

NDS: Nordisk Domssamling

NJA: Nytt Juridiskt Arkiv (svensk domssamling)

Side 609

Nordisk äktenskapsrätt, 2003: Anders Agell, Nordisk äktenskapsrätt, NORD 2003:2

NOU: Norges offentlige utredninger (norske betænkninger)

RH: Rättsfall från hovrätterna

Rt: Norsk Retstidende

RT: Rigsdagstidende

RPL: Retsplejeloven

RVL: Retsvirkningsloven

Skarrildhus: Rapporter fra Indenrigsministeriets kurser for statsamtsjurister m.fl. på »Skarrildhus«

SOU: Statens offentlige utretninger (svenske betænkninger)

Sverdrup, 1997: Tone Sverdrup, Stiftelse av sameie i ekteskap og ugift samliv, Oslo, 1997

SvJT: Svensk Juristtidning

T:BB: Tidsskrift for Bolig- og Byggeret

T:FA: Tidsskrift for Familie- og Arveret

TfR: Tidsskrift for Rettsvitenskap

TfS: Tidsskrift for Skatteret

Tottie, 1990: Lars Tottie, Äktenskapsbalken och promulgationslag m.m., Stockholm, 1990

U: Ugeskrift for Retsvæsen

Ugifte samlevende, 1988: Vibeke Vindeløv, Ingrid Lund-Andersen og Linda Nielsen, Retsstillingen for Ugifte samlevende, Kbh. 1988

Urimeligt stillede ægtefæller, 2009: Lennart Lynge Andersen og Svend Danielsen, Urimeligt stillede ægtefæller, Kbh. 2009

Vindeløv, 1987: Vibeke Vindeløv, De økonomiske forhold mellem ugifte samlevende – dogmatik og retspolitik, Kbh. 1987

V: Vestre Landsrets dom

VK: Vestre Landsrets kendelse

ÄktB: Äktenskapsbalken, Sverige

ÆL: Ægteskabsloven

ÆL-kommentar 1993: Svend Danielsen, Ægteskabsloven, kapitel 4 og 5, Retsplejeloven, kapitel 42, Kbh. 1993

Ø: Østre Landsrets dom

ØK: Østre Landsrets kendelse

1913-udk.: Udkast til Lov om Ægteskabs Indgaaelse og Opløsning, Kbh. 1923

1918-udk.: Udkast til Lov om Ægteskabs Retsvirkninger, Kbh. 1918

1941-bet: Kommissionsbetænkning med udkast til ny arvelov fra maj 1941

1957-udvg. bet. II: Betænkning nr. 369 af 1964, Ægteskabets Indgåelse og Opløsning samt Forældremyndighed og Samkvemsret

1957-udvg. bet. III: Betænkning nr. 415 af 1966, Ægteskabets Retsvirkninger

1961-bet: Betænkning nr. 291 af 1961 om arvelovgivningen

1969-udvg. bet. 3: Betænkning nr. 716 af 1974, Formueordningen

1969-udvg. bet. 4: Betænkning nr. 719 af 1974, Vilkårene for separation og skilsmisse

1969-udvg. bet. 5: Betænkning nr. 720 af 1974, Samliv og Ægteskab

1969-udvg. bet. 6: Betænkning nr. 726 af 1974, Ægteskabet i statistisk og sociologisk belysning

1969-udvg. bet. 8: Betænkning nr. 915 af 1980, Samliv uden ægteskab I

1969-udvg. bet. 9: Betænkning nr. 989 af 1983, Samliv uden ægteskab II, Forsørgelsespligt

2006-bet.: Betænkning nr. 1473 af 2006, Revision af arvelovgivningen mv.

Side 610

Familieøkonomien (1. udg.)

samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik