Forord

Denne bog er – med enkelte justeringer – identisk med den ph.d.-afhandling, som jeg indleverede til bedømmelse den 31. maj 2010.

Jeg er meget taknemlig over for SKAT, som har været med til at finansiere mit ph.d.-forløb. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke Jurist- og Økonomforbundets Forlags legat til støtte af videnskabelige afhandlinger, som har ydet økonomisk støtte til udgivelsen af bogen.

Materiale fremkommet efter 1. juni 2010 er som altovervejende hovedregel ikke medtaget.

København, 2. april 2011

Dimitri Weil

Side 13