Free access

Stikord

A

access to court   33

access to justice   33

actio   12, 156

actio popularis   156

adcitation   15, 218

adhæsionskrav   129

adhæsionsproces   91, 129

administrativ frihedsberøvelse   26, 164

Advokatnævnet   221

advokatsalær   221

»af de grunde, der er anført af …«   184

afdødes successor   203

afgørelser fra forvaltningsmyndigheder   28

afhøringer under anke til Højesteret   45

afkald på forkyndelse   164

afskedigelse af dommere   59

afstemning   187

afvisning, subsidiært frifindelse   160

afvisningspåstand   18

agentur   83

Air Baltic   82

aktindsigt   97

almindelige domstole   41

Alpenblume AB   200

anbringender   18

andenhåndsviden   125

andre boer   47

anerkendelsesdom   143, 145

anerkendelsespåstand   17, 108

anke   21

ankeafkald   165

ankefristens udløb   192

Ankenævnet for Hotel, restaurant og turisme   215

ankerådgivning   193

ankestraffesag   49

anklageskrift   99

anmelder   94

ansvarsfraskrivelse   182

ansvarsgrundlag   182

anti-suit injunction   69

»anvendt loven rigtigt«   53

appel   21

appelindstævnte   21

appellanten   21

Arbejdsretten   60

arrest   22, 77, 212

arrest i skib   77

at søge procesbevilling   43

audiatur et altera parts   26

B

Bandidos   91

bankgaranti   77

begrundelsen for partens påstand   106

begrænsningsfonde   57

begunstigelse uden om en akkordordning   113

bekræftende til genmæle   17

berammelsesafgiften   217

berigtigelse   195

beskyttelsespræceptiv   110

bestikkelse i Irak   113, 161

»bestrides ikke«   123

bestyrelsesansvar   132

betalingsanmodning   214

betalingspåkrav   23, 47

betalingsstandsning   47

»Bevis det!«   139

bevisafgørelse   121, 141

bevisbedømmelse   26

beviser   19

bevisførelsen   121

bevismæssige pligter   139

bevissikring   213

Side 225

bevisstoffet   19

bevisstyrke   128

bevisstyrkekravet   129

bevistemaet   124

biintervention   16, 149, 218

billighedsafgørelse   166

bindende proceserklæring   124

bitingsteder   49

boligretssager   32, 44

boligretten   32

boopgørelse   197

bopælsbegrebet   81

borgersøgsmålsret   156

branchekutymer   119

Bruxelles I-forordningen   38, 67, 79, 200

byrdefuldt vilkår   138

byretsnævningeting   44, 188

byretterne   43

C

C&G-Banken   95

Chevron i Delaware   72

civile skattesager   31

civilprocessen   11

civilsag ved landsret   49

Civilstyrelsen   42, 221

culpa in contrahendo   83

D

Danmarks Sportsfiskerforbund   156

Danske Spil   140

delafgørelse   150, 180, 198

delafgørelser   141

deliktværnetinget   83

delt bevisbyrde   132

»Den indankede dom er afsagt af retten …«   184

Den Særlige Klageret   59

»Denne sag drejer sig om …«   186

der afsiges dom efter stemmeflertallet   185

det mindre i det mere   111

digital tingbog   58

direkte bevis   126

dispositionsmaksimen   25, 161

dispositiv sagstype   25

dissens   184

dna-beviser   126

dobbeltgarantien   188

dokumentbevis   19, 125

dokumentoffentlighed   85, 97

dom i sagen inden for rimelig tid   34

dom over dødsboet   203

dom over et interessentskab   203

dom over konkursboet   203

domme   203

dommens afsigelse   190

dommens indhold   183

dommens konklusion   105, 106

dommer   62

dommer som opmand   64

dommerfuldmægtige   63

dommerne er uafhængige   29

dommernes bibeskæftigelse   63

Dommerudnævnelsesrådet   62

domsafsigelse med retsmøde   190

domsafsigelse uden retsmøde   190

domshovedet   185

domskonklusionen   105, 106

domsmandssag   29

domsmænd   29

DONG og vindmølleparken   153, 163

DONG’s vindmøller   153, 163

Dulaurans mod Frankrig   185

dødsboer   47

dødsformodningsdom   147, 203

dømmende myndighed   28

dørlukning   92

E

EFTA-lande   70

ejendomsformidling i Spanien   161

ekstraordinær anke eller genoptagelse   196, 207

ekstraordinær genoptagelse   196, 207

EMRK   32

endelige påstandsdokument   100

eneaktionær   91

eneforhandlerkontrakt   206

Engesvang Træ   135

English rule   222

enighed mellem parterne om   123

enighed om et bestemt faktum   122

erga omnes-domme   203

erhvervsbeskyttelse efter erhvervslejeloven   151

erhvervshemmeligheder   94

Side 226

erhvervslejeloven   125, 151

erkendelsesdommen   143

erkendelsespåstanden   17

erklærer sig enig i   123

erstatningsretlig sag   134

eternitsagen   110, 207

EU-design   57

EU-konkurrenceretlige spørgsmål   116

EU-retlig litispendens-virkning   39

EU-retten   34

Europæiske Menneskeretskonvention   32

EU-varemærker   57

eventualmaksimen   27, 205

EØS   35, 70

EØS-landene   35, 70

F

F.A. Meyer   151

Factortame   37

faderskabsdom   146

faderskabssager   26, 163

fagforening   101

fagforeningsmæssige tilhørsforhold   101

fair trial   32, 86

faktiske anbringender   107

faktum og jus   118

fallentens successor   203

falsk forklaring   140

falsmålskendelse   117, 196

familieretlige sager   89

familieretlige statusdomme   146

fast ejendoms værneting   72

fejl i formen   195

filialværnetinget   71

»findes bestyrket ved …«   122

findes det betænkeligt at lægge til grund   122

fingeraftryk   126

firmagruppeforordningen   148

flere krav   181

flere spørgsmål   181

fogedforbud   22, 212

fogedretlige værnetingsregler   75

fogedretten   21

forberedende retsmøder i en civil sag   89

forbruger vil sagsøge   70

forbrugerkøb   137

Forbrugerombudsmanden   56

forbrugerstatus   136, 182

forbud   22

forbudssag   75

foreløbige retsmidler   37, 48

forhandlingsmaksimen   23, 103

forkyndelsesforordningen   38

forlig, efter at der er afsagt dom   25, 162

forligsbreve   172

forligsdokument   172

forligsforhandlinger   126

forligsmægling   167, 169

formalitetspåstand   106, 159

formalitetstvist   68

formel retskraft   191

formel sandhed   123

forpagtningskontrakter   148

Forsikringsankenævnet   215

forsvarer   34

forvaltningsafgørelse   147, 217

forvaltningsdomstole   104

forældelse   182

forældremyndighedsdom   146

frafald af kald og varsel   164

France Soir   84

fremmed ret   120

fremmede magter   94

fri bevisbedømmelse   121, 126

fri proces   220

fri processager   42

frifindelse for tiden   18

»frifindelse mod betaling af et mindre beløb …«   109

frifindelsesdom   143

frifindelsespåstand   17

frihedsrettigheder   35

friholdelsesdom   145

friholdelsespåstand   18, 218

frit mundtligt foredrag   86

frivilligt forlig   175, 198

fuld prøvelsesret vedrørende jus   53

fuldbyrdelsesdom   143

fuldbyrdelsesfristen   192

fuldbyrdelsespåstand   17

fundament   22

fælles litispendens-regler   40

fælles værnetingsregler   40

Side 227

G

generalforsamlingsbeslutning   147, 204

genoptagelse af straffesager   59

god advokatskik   119

god skik-regler   119

godsværnetinget   78

grandfather-klausul   213

Greenpeace   156

Grundloven   28

grundlovsforhør   88

Grundlovsværn 2000   156

grundrettigheder   35

grupperepræsentant   56

grænseoverskridende retskraft   199

gældssanering   47, 198

gør gældende   18, 107

H

Hafnias revisorer   150

Hafnia-sagen   207

Hauschildt-sagen   33

Hells Angles   91

hensigtserklæring   135

henvise til en udenlandsk domstol   67

henviste byretssager   49, 57

hjemtinget   80

HK-sagerne   155

hospitalets defekte iltapparat   188

hotelregning   73

hovedaktionær   91

hovedintervention   16, 218

Hubbard mod Hamburger   36

Højesteret   50

Højesterets anke- og kæremålsudvalg   51

højesteretsdommer   62

Højesteretsforordningen   186

Højesteretsinstruksen   186

I

ikke-efterlevelseserklæring   215

immaterialret   206

in terminis   184

indicier   126

indirekte bevis   126

indsigelser   106

indstævnte   21

injurier   74

internationale erhvervsforhold   56, 166

internationalt værneting   67

Irak-krigen   156

isoleret bevisoptagelse   46, 79, 211, 213

J

journalister   93

journalisters aktindsigt   99

jura novit curia   18, 107, 113, 118, 119

juridiske anbringender   107

justifikation   77

justifikationssag   77

justitskontor   219

K

kautionserklæring   176

klagenævn   214

Klagenævnet for Ejendomsformidling   215

klager over dommere   59

klarhedskriteriet   145

koncentrationsmaksime   27, 205

konkurrencebegrænsende aftaler   114

konkurrencebegrænsning   114

konkurrencebestemmelserne i EU-Traktaten   116

konkurrenceklausul   114

konkursbegæring   149

konnossementer   131

konstaterende dom   146

konstitutiv dom   146

kontormedarbejder   65

kontorpersonale   65

kontradiktionsmaksimen   26

kontradiktionsprincippet   26

kontraktens ordlyd   137

kontraktværneting   81

kumulation   13

kundeklausul   114

kutymer   119

kære   21

kæremål   21

Københavns Havn mod Statoil   152

L

landbrugssagerne   161

landsdommer   62

landsretsnævningeting   188

landsretterne   48

Side 228

lejedes værdi   125

lejeloven   32

lex mercatoria   166

litispendens   15, 39, 192

lottokupon   140

Louis Poulsen-dommen   179, 194

lovvalg   182

lovvalgsaftale   77, 120

lovvalgsregler   71

loyalitetspligt   139

Lugano-konventionen   39, 67, 79, 200

lægfolk   29

løsbladskendelse   178

M

magtadskillelsen   28

maksimerne   23

mandatar   101

mangelsindsigelser   110

mangelskrav   73, 74, 182

markedsføringsloven   56

materiel procesledelse   116

materiel ret   11

materiel retskraft   191

materiel sandhed   123

medgerningsmænd på fri fod   94

mediation   167, 212

mediatoren   168

mediatorens rolle   168

modkrav til kompensation   109, 218

modkrav til selvstændig dom   109, 218

moms af advokatsalæret   223

Montesquieu   28

morarente   108

mortifikationsdom   146, 204

Mundt & Fester   36

mundtlighedsprincippet   26

mægling   167

mødeoffentlighed   85

mønsterbeskyttelse   206

N

nationale værnetingsspørgsmål   67

navneforbud   95

navngiven dissens   185

ne bis in idem   197

negativ anerkendelsespåstand   17, 145

negativ retskraft   191

negativt anerkendelsessøgsmål   17, 145

NGO’er   156

Nordiske domskonvention   199

notar   46

notarbekræftet   46

notartestamente   46

NSAB   138, 198

nye anbringender   207

nyretransplantation   182

nævninger   29

nævningesag   29, 188

nævningeting   29, 188

O

O.J. Simpson-sagen   129

objektiv bevisbyrde   133

objektiv kumulation   14

offentlige attester   131

offentlige erklæringer   131

offentlighed i retsplejen   29, 87

offentlighed og mundtlighed i videst muligt omfang   29, 87

offentligt udbud   153

officialmaksime   104, 215

omgørelse   196

omgåelse af landbrugsloven   114, 149

omkostningsafgørelse   221

omstødelsesregler   77, 136

omstødelsessag   77, 136

omvendt bevisbyrde   132

opdeler afgørelsen   181

opdeler behandlingen   181

»opfordres til …«   20

opfordring til at tage stilling   177

opfordring til bevisførelse   177

opfordringsretten   116

opfyldelsesstedets værneting   73

opfyldelsesværnetinget   73, 81

opgørelsen af tabet   165

opholdsværnetinget   78

oplysninger efter kreditaftaleloven   176

oplysningspligt   140

Or mod Norge   130

overflødig bevisførelse   19, 124, 149

P

pakhusbranden   138

parkering   131

Side 229

parkeringsvagtens forklaring   131

partsafhøring   19, 125, 139

partsforklaring   19, 125, 139

partsrepræsentant   91

passivitet   110

Pengeinstitutankenævnet   215

pengekrav   144

pengeskyld er bringeskyld   73

personnumre   99

plagiatsag   206

politiagent   94

positiv anerkendelsespåstand   17

positiv retskraft   191

privat voldgift med offentligretlige delspørgsmål   115

procedure   186

procesbesparende tiltag   211

Procesbevillingsnævnet   42, 184, 194, 221

proceserklæringer   123

procesledelsen   116, 177

procesledende kendelse   196

procesrente   108, 145

procesrisikoen ved en anke   171

processkridt, der udløser retsafgift   218

processtoffet   17, 103, 106

processuel skadevirkning   20, 117, 139, 140

processuelle provokationer   20, 140

procesunderretning   16, 218

produktansvarsloven   182

produktskade   74

proportionalitet   92

prospektansvar   207

provokationer   20, 140

præmismetoden   188

præmisserne   105

prætoren   12

prøvevotering   51, 62

på det foreliggende grundlag   122

påberåbelsesbyrden   107

»påberåber mig …«   107

påstanden   17, 108

påstandsdokumenter   100

påstandsforhøjelse   218

R

rammeaftale   135

realitetspåstand   159

realkrav   74, 144

Realkreditankenævnet   215

referatforbud   95

Region Syddanmarks køb af kontormøbler   135

regnefejl i dommen   195

Rehder mod Air Baltic   82

Rejseankenævnet   215

reklamation   182

rekonstruktion   47

rekvirent   23

rekvisita   23

rekvisitus   23

rene pengekrav   73

renter   145

reparationsregning   73

repræsentationskontor   83

res judicata   206

responsum   119

responsumudvalg   119

resultatmetoden   188

ret over fast ejendom   72

retfærdig rettergang   32, 86, 185

retlig interesse   143, 148

retsafgift   33, 48, 216

retsanmodning til udenlandske domstole   118

retsassessorer   63

retsbogskendelse   178

retsfaktum   122

retsforlig   170

retsfølge   122

retshjælpsforsikring   220

retskilder   27

retskraft   191

retskraftens saglige udstrækning   204

retskraftens udstrækning   202

retskraftlæren   192, 205

retslisterne   100

retsmægling   167

retssag i udlandet   45

»Retten anser det for bevist …«   20, 122

retten finder   20, 105

retten lægger til grund   20, 105, 122

rettens rådslagning   186

rettergangsfejl   53

RF2’s forlis   54

Rigsretten   61

Side 230

rimelig tid   34

ro og orden i retssalen   93

rocker-sager   90

romerretten   11

Rom-konventionen   71

Roskilde-festivalen   149, 152

S

sagens anlæg   14

sagens værdi   217

sagkyndige   44

sagsfremstilling   184

sagsomkostninger   112, 196, 222

sagsomkostninger skadesløst   222

sagsomkostninger ved et retsforlig   172

sagsomkostningerne   127

sagsøgeren   13

sagsøgt i udlandet   67

sagsøgt, som har hjemme i udlandet   67

sagsøgte   13

sagsøgte skal anerkende   143

sagsøgte skal betale   143

sagsøgte tilpligtes at anerkende   143

sagsøgte tilpligtes at betale   143

sagsøgte uden for EU/EØS   70

sagvolderen   13

sandfærdig forklaring   90

sandhedsformaning   177

sandhedspligt   139

sandsynlighedsovervægt   128

Scandic   182

Schengen-sagen   156

Schweiz   35, 70

SCS Holding   135

sekundær EU-ret   38

separability   76

servitutret   72

Shevill   84

sikkerhedsstillelse   22

sjuskede præmisser   185

skade uden for kontrakt   83

skadegørende handling   75

skadesstedets værneting   74, 83

skadestedets værneting   83

skatteforvaltningsloven   31

skattestraffesager   31

skibsarrest   77

skibsarrestjustifikationssag   79

skibskollision   44, 182

skilsmissedom   203

skilsmissesag   163, 183

skriftlig forelæggelse   100

skriftlig procedure   100

skriftlig votering   186

skrivefejl i dom   195

skyldformodning   34, 132

skønserklæringer   131

små straffesager   42

småsagsbehandling   214

småsagsreglerne   214

social servicelov   32

Solo Kleinmotoren   174, 201

Spar Nord-sagen   54

specialproces   31

spionagesager   94

springende appel   51

spørgsmålsret   111

spørgsmålsretten   116

standardvilkår   138

standpunktsrisikoen   147

stemmelighed   187

stiltiende værnetingsaftale   68, 117

strafudmålingen   53

stævningernes fri bevægelighed   40

stævningsafgiften   217

subjektiv bevisbyrde   134

subjektiv kumulation   14

subsidiær afhøring   45

subsidiær påstand   111

subsidiære anbringender   19, 27, 109

subsidiære påstande   19, 27

subsumptionen   122

supplerende forklaringer   52

syn og skøn   19, 125, 211

sædelighedssager   94

særdomstole   54

særlige domstole   41

Sø- og Handelsretten   54

Sø- og Handelsretten som værneting   57

Sø- og Handelsrettens skifteafdeling   56

søgsmålsgrunde   106

søgsmålsinteresse   143

søstraffesager   44

»Således som sagen er forelagt …«   122

Side 231

T

Tacconi   83

talopgørelse   165

Tamil-sagen   54

teknisk undersøgelse   213

tekniske spor   126

Teknologisk Institut   213

terminologien inden for civilprocessen   13

Tessili-kriteriet   82

»Thi bestemmes …«   178, 195

»Thi kendes for ret …«   21, 105, 178, 183, 190, 195

til vished grænsende sandsynlighed   128

tilkendegivelse   169, 178

tiltalte under 18 år   94

tingfæstet modkrav   180

Tinglysningsretten   58

Turija mod Spanien   185

tvangsadoption   26, 164

tvangsakkord   47, 198

tvangsauktion   22

tvangsfjernelse   32

Tvind-dommen   28, 147

Tvind-lærernes interessentskab   189

tvist under konkurs   44

U

udeblivelse   117

udeblivelse under et forberedende møde   161

udeblivelsesdom   200

udeblivelsesvirkning   161, 180

uden for rimelig tvivl   128

uden præjudice   127

udenlandsk dom   192, 199, 202

udenlandsk doms retskraft   192

udlægsforretning   22

udstykke kravet   205

udstykke sin sag   218

uenighed mellem dommerne   187

ugyldig generalforsamlingsbeslutning   204

ulovligt tilvejebragte bevismidler   127

umiddelbar fogedforretning   145, 211

umiddelbare offentlighed   87

underholdsbidrag   113, 163

undersøgelsesprincippet   104

undlade at gøre et anbringende gældende   119

Unionssagen   156

universel retskraft   203

upartisk dommer   33

USA   70

uskyldsformodningen   34

V

varetægtsfængsling   88, 196

vedtægtsmæssigt hjemsted   81

vejledning til en selvmøder   177

Vestre Landsret   49

Viasat-sagen   75

vidneforklaring   19, 125

Vidner kun adgang efter påråb   91

voldgift   115

voldgiftsaftale   212

voldgiftshonorarer   63

Voldgiftsinstituttet   212

voldgiftsrettens formand   64

voldgiftssag   45

voteringslokale   89, 186

værneting   14

værnetingsaftale   57, 76, 166

værnetingsreglerne er udtømmende   69

Æ

ægteskabssager   26, 113

ækvivalens   38

Ø

Øresundsbroen   156

Østre Landsret   49

øvrighedsmyndighedens grænser   28

Å

åben købesum   136

åbenbart urigtig dom   185

Retssager (1. udg.)

Civilprocessens grundbegreber