Stikordsregister

A

acte clair 167

adækvans 145, 171

aftaler med tredjelande 21, 139, 161

annullationssøgsmål 54, 84, 98, 154, 155, 157, 158

ansvarspådragende 74, 147, 171, 172

appel 55, 165, 166

appelsager 57, 62, 65

argumenter 56, 57, 60, 62, 70, 81, 160, 165

B

begrundelsesforpligtelse 106

begrundelsespligten 81, 86, 116, 117

begrundet udtalelse 53, 54, 150, 152

berettigede forventninger 73, 74, 156

beskæftigelsesdirektiv 77

Beslutninger 19, 20, 37, 39, 60, 90, 112, 116, 139, 166

C

case law 57

Charteret 28, 70, 71

Charteret om grundlæggende rettigheder 28

contra legem 141

D

delte kompetencer 91, 97, 100, 101

demokratisk institution 26

Den afledte ret 11, 20, 21, 37, 43, 58, 59, 67

den rapporterende dommer 56

direkte horisontal virkning 128, 129, 133, 134, 135, 136

direkte vertikal virkning 128

direkte virkning 12, 17, 61, 110, 111, 112, 114, 121, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 143, 146, 160

Direktiver 20, 48, 50, 58, 79, 84, 95, 104, 107, 109, 110, 111, 112, 116, 118, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 153

diskrimination 71, 76, 77, 133, 148

dissens 57

diæter 28

dobbelte hjemmelsgrundlag 86

doktrin 60, 81, 166, 167

dommere 57, 62, 63, 65, 66

domspræmisser 56

dømmende magt 25

E

effektivitetsprincippet 122, 148

effet utile 121, 122, 130

eksterne relationer 21

en ret i en medlemsstat 161, 162

enekompetence 90, 91, 96, 98, 99, 103, 106, 170, 173

enekompetencer 85, 90, 91, 97, 98, 99

Ensidige erklæringer 18

enstemmighed 19, 22, 28, 33, 34, 36, 37, 47, 49, 50, 51, 57, 62, 86, 87

erga omnes 157

erklæringer 17, 59, 115

erstatningssøgsmål 29, 62, 148

euro-samarbejdet 12

ex tunc 157

F

folkeafstemning 12, 15, 16, 18, 23

folkeretten 67, 156

folkerettens regler 12

folkevalgte medlemmer 26

forarbejder 58

forbuddet mod diskrimination 76

Side 185

foreløbige foranstaltninger 62, 143, 168, 169

forfatningsretlige ramme 17

forfatningstraktaten 15, 16

formålsbestemmelser 88

formålsfortolkning 58, 162

forordninger 20, 48, 50, 84, 96, 104, 107, 108, 109, 110, 112, 116, 118, 126, 130, 131, 139

forrang 12, 17, 58, 100, 121, 123, 124, 126, 143

forrang for national ret 123

forskelsbehandling 43, 76, 77, 133

fortolknings- eller formodningsregel 73, 74

fortolkningspligten 140, 141

fortolkningsstil 58

fælles aktioner 116

G

generaladvokaten 57

generaladvokater 62, 63, 64, 65, 173

Generaladvokaterne 62, 64

generaldirektorat 39, 40

gennemførelsesbeføjelser 41, 42, 64, 105

gennemførelsesforanstaltninger 41, 109, 127, 128, 129, 155

geografiske anvendelsesområde 23

grundlovens § 12, 13, 25, 83

grundlæggende menneskerettigheder 68, 149

grundlæggende retsprincipper 67

grundrettighederne 125, 126, 156

gummiparagraf 87

H

harmonisering 77, 89, 92, 101, 102, 103, 104, 112, 114, 115, 124, 130, 147

harmoniseringsforanstaltning 110

harmoniseringsværktøj 130

havretskonventionen 80

henstillinger 23, 88, 107, 114, 115, 141, 153, 154, 159, 160

horisontal direkte virkning 114, 129, 134, 135, 136, 137

hovedformål 86

hovedformålet 86

høringsdokumenter 58

høringsprocedure 30

Høringsproceduren 50, 51

I

immunitet 28, 29, 62, 65

implementering 15, 41, 71, 79, 109, 110, 111, 112, 128, 130, 132, 146, 153

implementeringsfristens udløb 132, 133

implied power 84, 87

implied powers-doktrinen 84

indirekte diskrimination 77

informationsproceduredirektivet 135, 136

initiativretten 40, 47, 84

instanser 55, 69

institutionel balance 25

institutioner 9, 14, 16, 17, 22, 25, 26, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 58, 63, 71, 79, 92, 104, 106, 107, 112, 115, 116, 144, 156, 157, 158, 159, 161, 170, 171

J

jordbærsag 79

judicial activism 60

judicial policy making 60

juridisk repræsentation 82

justitssekretær 64, 65, 66

Justitssekretæren 65

K

kabinet 40

kandidatlande 23

kollektive overenskomster 111

komitologi-proceduren 41, 105, 106

kommissærer 37, 38, 63

kompetencekonflikt 71, 89

kompetencesystem 83

kompetencetildelingen 17, 84, 97

Komplementære kompetencer 97, 102, 103

konklusioner 21, 32, 115

konkurrencefordrejninger 86

konstruerede retstvister 167

Side 186

kontradiktion 81, 82, 116, 172

konventionspart 69

kvalificeret flertal 19, 23, 33, 34, 35, 38, 47, 48, 49, 51, 52, 87

L

landmark judgements 58

legalitetskontrol 56

legalitetsprincip 17, 26, 61, 83

legalitetsprincippet 83, 85, 87, 91, 95, 155

lex specialis 79

ligebehandling 61, 76, 77, 129

lovgivende 25, 26, 31, 32

lovgivningskompetencen 30, 47, 84, 90

lovgivningsprocedurer 25, 30, 47, 86

lovvalgsaftale 170

loyalitetsforpligtelse 78, 132, 140, 142

M

magtfordelingslæren 25

medlemsstater 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 53, 54, 61, 63, 69, 74, 76, 80, 91, 98, 106, 111, 117, 131, 135, 138, 139, 145, 152, 154, 157, 161, 163, 168, 169, 171

medlemsstaternes erstatningsansvar 17, 121, 135, 144, 145, 147, 148

mellemhandlerhæftelse 59

mellemstatsligt samarbejde 13, 14, 16

minimumsharmonisering 100, 101, 112

mistillidsvotum 30, 38, 39

N

nationale procesregler 122

nationalitetsdiskrimination 76, 103, 129

O

offentliggøres 45, 118, 165, 173

optagelse af nye medlemsstater 22

ordre public 131

overstatslige samarbejde 13, 18, 25, 83

overstatsligt 13, 14, 16

P

pacta sunt servanda 79

passivitetssøgsmål 62, 158

petitionsretten 31

plenum 57, 63, 65

pligten 118, 119, 133, 141, 161, 164

pre-emption 100, 101, 102

princippet om tildelte beføjelser 17, 83, 84, 97

procedurefordrejning 86

procedurereglerne 62

produktansvarsdirektivet 59

proportionalitetsprincip 74

proportionalitetsprincippet 53, 75, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 101, 108, 156, 171

protokoller 17, 69

præjudicielle spørgsmål 62, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 167

præjudikater 57, 58

præsident 27, 63

R

rammeafgørelser 142

ransagning 125

ratifikation 12, 13, 15, 18, 22

referendarer 64

retsfællesskab 11, 12, 121

retsgrundsætninger 9, 67, 125, 141, 171

retssikkerhedsprincip 73

Retten 9, 11, 16, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 37, 40, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 89, 98, 100, 101, 102, 104, 107, 109, 110, 111, 112, 115, 121, 122, 123, 124, 126, 133, 136, 139, 140, 141, 143, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 159, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 170, 171, 172, 173

rådsmøder 33

S

sagsbehandling 62, 162, 172

samarbejde med fællesskabsinstitutionerne 80

sammensætning 9, 31, 36, 37, 44, 56, 62, 63, 66, 163

Side 187

samråds- eller samarbejdsforpligtelse 80

solidaritetsforpligtelsen 79

solidaritetsprincippet 79

statsstøtte 64, 112, 127

strafferetten 73

subsidiaritetsprincippet 53, 54, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 101, 156

sui generis 108, 112

supranationalt samarbejde 13

særberetninger 45

Særlige beslutningsprocedurer 51

søgsmålsfrister 148, 152

søgsmålskompetence 152, 159, 167, 171

Søjle 1 13

Søjle 2 14

søjle 3 14

søjlestrukturen 14

T

teleologisk fortolkningsstil 58

telos 58

tilskyndelsesforanstaltninger 77, 89

tiltrædelseslov 13

tobaksreklamedom 85

tobaksreklamesagen 85

totalharmoniseringsdirektiver 112

traktat 11, 12, 15, 60, 124

traktatbestemmelser 50, 79, 105, 129, 130, 168

traktatbrudssøgsmål 40, 62, 149, 151, 152

traktatkrænkelsesprocedure 150

tredjelande 21, 84, 139

tredjelandsaftaler 140

tvangsbøder 152, 153, 166

tænkepause 15

U

udtalelser 29, 44, 45, 49, 53, 54, 62, 63, 64, 99, 107, 114, 115, 116, 153, 154, 159, 160, 172, 173

udtrykkelig lovhjemmel 84

udvalg 29, 41, 43, 44, 48, 63

udøvende 25, 37

Ugyldighed 39, 157

undersøgelsesudvalg 29, 30

V

velerhvervede rettigheder 73, 74, 156

vertikale direkte virkning 128, 134

voldgift 163, 170

voldgiftsklausul 170

Æ

ægte retstvist 167

ækvivalensprincippet 103, 122, 148

Å

åbningsskrivelse 150

årsberetning 45