Forord

Denne bog er en let revideret udgave af min ph.d.-afhandling, som er blevet til under min ansættelse på Afdelingen for Privatret, Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Jeg har i forløbet været begunstiget med faglig sparring, engagement og støtte fra min vejleder lektor, dr.jur. Lars Hedegaard Kristensen, som fortjener den største tak. En særlig tak skal også lyde til professor, ph.d. Anders Ørgaard, som har læst og lyttet, kommenteret og opmuntret.

Jeg har i forløbet opholdt mig på Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo, Norge, og Juridiska Fakultetet, Universitetet i Uppsala, Sverige. Jeg er begge steder blevet mødt med stor gæstfrihed. En særlig tak til professor, dr. juris Lasse Simonsen, professor, dr. juris Geir Woxholth, professor, dr. juris Viggo Hagstrøm, stipendiat Birgitte Hagland og universitetslektor, dr. juris Torbjörn Ingvarsson for deres tid og imødekommenhed. Jeg har til begge ophold modtaget økonomisk støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond.

Trods afgrænsning af emnet er afhandlingen blevet længere end forventet. Selvom det forøger afhandlingens omfang, har jeg valgt at indsætte eksempler, referere domme og gentage hovedsynspunkter med det formål at lette læsningen. Jeg håber, at dette så er lykkedes.

Afhandlingens fodnoteapparat er omfattende. Fodnoterne anvendes til dokumentation af de anførte synspunkter samt angivelse af andre kilder, der omtaler problemstillingen. Medmindre kildeangivelsen er central for pointen i hovedteksten, anføres alle henvisninger i fodnoterne. For at gøre afhandlingen yderligere brugbar anvendes fodnoterne også til krydshenvisninger. For at lette læsningen er alle krydshenvisninger placeret i fodnoterne. Det er hensigten, at overspringelse af fodnoterne ikke er meningsforstyrrende.

Petitafsnit er indsat for at gøre teksten mere overskuelig. Disse petitafsnit er forbeholdt eksempler, domsreferater, teoretiske uenigheder, overvejelser og sidebemærkninger.

Der er ikke inddraget materiale fremkommet efter den 1. januar 2008.

Ry, februar 2008

Stinne Richter Berg

Side 9

Retsvirkninger af ugyldighed og ophævelse i løsørekøb (1.udg.)

– særligt om tilbagelevering og erstatning af den negative kontraktsinteresse