Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning (1. udg.)

Forfatter: Julie Skat Rørdam
Gratis adgang

Under arbejdet med denne afhandling blev en omfattende revision af retsplejeloven vedtaget. Mange af de for afhandlingen relevante ændringer trådte i kraft den 1. januar 2007. For at undgå en hurtig forældelse er afhandlingen således udarbejdet på baggrund af det pr. 1. januar 2007 gældende regelsæt. Litteratur og afgørelser er medtaget til 1. november 2006. Efter indlevering til bedømmelse er der foretaget enkelte ændringer og tilføjelser.